Revisionspligt - beløbsgrænser

En virksomhed, der har pligt til at udarbejde årsrapport efter reglerne for regnskabsklasse B, C eller D, skal lade sit årsregnskab og et eventuelt koncernregnskab revidere af en eller flere revisorer.

En virksomhed, som er omfattet af regnskabsklasse B, kan undlade at lade årsregnskabet revidere, hvis virksomheden i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser:

  1. En balancesum på 4 mio. kr.,
  2. en nettoomsætning på 8 mio. kr. og
  3. et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 12.

Undtagelsen fra revisionspligt gælder ikke for erhvervsdrivende fonde og heller ikke for moderselskaber (virksomheder, der besidder kapitalandele i andre virksomheder, og som udøver betydelig indflydelse over en eller flere af disse virksomheders driftsmæssige eller finansielle ledelse).

.