Regnskabsleksikon

A  B  D  E  F  G  H  I  K  L  M  N  O  P  R  S  T  V  Å

A

 

Afskrivning

Når en virksomhed anskaffer sig aktiver til varigt brug, aktiveres disse med en værdi i balancen. Det ville give meget misvisende resultater, hvis anskaffelsen af f.eks. en ejendom blev udgiftsført i resultatopgørelsen – og det er også ulovligt i de fleste tilfælde.

Disse aktiver falder som oftest i værdi, og derfor afskrives der på aktiverne over den forventede brugstid. Aktiver, der ikke falder i værdi, afskrives ikke.

Ideelt set (teoretisk), burde hvert aktivs fald i værdi vurderes hvert år, og afskrivningen fastsættes til dette værdifald. Det er dog sjældent praktisk muligt, og heller ikke et krav. Tværtimod kræver Årsregnskabsloven systematiske afskrivninger.

Det hedder i Årsregnskabslovens § 43, at ”… anlægsaktiver med begrænset brugstid skal formindskes med afskrivninger, der tilsigter en systematisk afskrivning af aktiverne over deres brugstid”.

Mange virksomheder vælger at inddele deres aktiver i passende kategorier, der afskrives efter den gennemsnitlige brugstid for disse typer af aktiver. Eksempelvis ”Maskiner og inventar” som måske afskrives over 5 år, med 1/5 hvert år, ”Goodwill” som måske afskrives over 10 år osv.

I beregningen af afskrivningerne skal der tages hensyn til en eventuel restværdi (tidligere kaldet scrapværdi), når brugstiden er ovre. Hvis et aktiv, der anskaffes for kr. 1.000.000 forventes at have en restværdi på kr. 500.000, når aktivet afhændes om 5 år, er afskrivningen pr. år altså kr. 100.000.

Der skelnes mellem skattemæssige afskrivninger og regnskabsmæssige afskrivninger. Se disse punkter nedenfor. Mange virksomheder vælger at bruge de skattemæssige afskrivninger i regnskaberne af nemheds årsager, hvis dette er foreneligt med regnskabsreglerne for den pågældende virksomhed. Regnskabsmæssige afskrivninger betegnes også som driftsøkonomiske afskrivninger.

 

Aktiver

Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder, og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden (definition fra ÅRL.)

 

Aktivitet

En delmængde af en virksomhed, der typisk virker adskilt fra andre aktiviteter i virksomheden.

 

Amortiseret kostpris

Amortiseret kostpris er den værdi, til hvilken et finansielt aktiv eller en finansiel forpligtelse blev målt ved første indregning med 1) fradrag af afdrag, 2) tillæg eller fradrag af den samlede afskrivning på forskellen mellem det oprindeligt indregnede beløb og det beløb, der forfalder ved udløb, og 3) fradrag af nedskrivninger (definition fra ÅRL).

 

Anlægsaktiver

Aktiver, der er bestemt til vedvarende eje eller brug for virksomheden (definition fra ÅRL.)

 

Associeret virksomhed

En virksomhed, som ikke er en dattervirksomhed, men i hvilken en anden virksomhed og dennes dattervirksomheder udøver en betydelig indflydelse på virksomhedens driftsmæssige og finansielle ledelse. En virksomhed formodes at udøve betydelig indflydelse, hvis virksomheden og dens dattervirksomheder tilsammen besidder 20 pct. eller mere af stemmerettighederne (definition fra ÅRL.).

 

Automatisk genereret registrering

En registrering, der dannes automatisk i bogføringen efter forud fastlagte og programmerede regler i et IT-systems applikationer.

 

B

 

Bestemmende indflydelse (i forhold til en dattervirksomhed)

Bestemmende indflydelse er beføjelsen til at styre en dattervirksomheds økonomiske og driftsmæssige beslutninger. Bestemmende indflydelse i forhold til en dattervirksomhed foreligger, når modervirksomheden direkte eller indirekte gennem en dattervirksomhed ejer mere end halvdelen af stemmerettighederne i en virksomhed, medmindre det i særlige tilfælde klart kan påvises, at et sådant ejerforhold ikke udgør bestemmende indflydelse. Ejer en modervirksomhed ikke mere end halvdelen af stemmerettighederne i en virksomhed, foreligger der bestemmende indflydelse, hvis modervirksomheden har 1) rådighed over mere end halvdelen af stemmerettighederne i kraft af en aftale med andre investorer, 2) beføjelse til at styre de finansielle og driftsmæssige forhold i en virksomhed i henhold til en vedtægt eller aftale, 3) beføjelse til at udpege eller afsætte flertallet af medlemmerne i det øverste ledelsesorgan og dette organ besidder den bestemmende indflydelse på virksomheden, eller har 4) rådighed over det faktiske flertal af stemmerne på generalforsamlingen eller i et tilsvarende organ og derved besidder den faktiske bestemmende indflydelse over virksomheden.

Eksistensen og virkningen af potentielle stemmerettigheder, herunder tegningsretter og købsoptioner af kapitalandele, som aktuelt kan udnyttes eller konverteres, skal tages i betragtning ved vurderingen af, om en virksomhed har beføjelse til at styre en anden virksomheds økonomiske og driftsmæssige beslutninger. Ved opgørelsen af stemmerettigheder i en dattervirksomhed ses der bort fra stemmerettigheder, som knytter sig til kapitalandele, der besiddes af dattervirksomheden selv eller dens dattervirksomheder (definition fra ÅRL.).

 

Betydelig indflydelse

Se Associeret virksomhed

 

Bilag

Enhver nødvendig dokumentation for transaktioner, der registreres i bogføringen uanset medier.

 

Bogføring

Ved registrering af transaktioner og andre økonomiske hændelser at fastholde, bearbejde, dokumentere og bevare oplysningerne om disse.

 

Bogføringspligtig

Bogføringspligt tilfalder en i Danmark etableret erhvervsdrivende virksomhed samt udøvere af erhvervsaktiviteter her i landet. Se bogføringslovens § 1.

 

Bogføringsskik, god

De sædvaner og den praksis, der til enhver tid efterleves af kyndige og ansvarsbevidste fagfolk med henblik på, at bogføringen tilrettelægges og foretages på en klar og overskuelig måde, samt de sikkerhedsforanstaltninger, der skal iværksættes for at sikre regnskabsmaterialet. God bogføringsskik er en retlig standard. Se nærmere under Regnskabsmails særskilte menupunkt om God bogføringsskik under Bogføring.

 

D

 

Dagsværdi

Dagsværdien er det beløb, hvormed et aktiv kan udveksles eller en forpligtelse kan udlignes ved transaktioner mellem af hinanden uafhængige parter (definition fra ÅRL).

 

Dattervirksomhed

En virksomhed, der er underlagt bestemmende indflydelse af en modervirksomhed.

 

Dekryptering

Omdannelse af de ved kryptering kodede data til ukodede data.

 

Dokumentation

Bevis for, at en transaktion eller et økonomisk forhold, der direkte eller indirekte er grundlag for en registrering, faktisk er sket eller består, og at registreringen har været berettiget.

 

Driftsøkonomiske afskrivninger

Se Afskrivning

E

 

EDI

Electronic Data Interchange – Elektronisk dataudveksling. Elektronisk transmission af strukturerede (og standardiserede) elektronisk dannede data i et IT-anlæg til og fra et andet IT-anlæg.

 

Erhvervsaktivitet

Aktivitet, som en virksomhed udøver eller foranstalter udøvet, for hvilke der normalt - direkte eller indirekte - modtages vederlag.

 

Erhvervsdrivende

En virksomhed er erhvervsdrivende eller udøver erhvervsaktiviteter, når den yder varer, rettigheder, pengemidler, tjenester eller lignende, for hvilke den normalt modtager vederlag. Endvidere anses en virksomhed for at være erhvervsdrivende eller udøve erhvervsaktiviteter, hvis den er omfattet af selskabsloven, lov om erhvervsdrivende fonde, lov om erhvervsdrivende virksomheder eller i øvrigt er erhvervsdrivende i henhold til lov. Dette gælder, uanset om virksomhederne helt eller delvis er undtaget for kravene i de nævnte love.

 

Eventualaktiver

Forhold, der eksisterer på balancedagen som resultat af tidligere begivenheder, og som kan medføre fremtidige økonomiske fordele, men hvor aktivernes eksistens først kan bekræftes af en eller flere usikre fremtidige begivenheder, som er uden for virksomhedens kontrol (definition fra ÅRL).

 

Eventualforpligtelser

1) Forhold, der eksisterer på balancedagen som resultat af tidligere begivenheder, og som kan medføre afståelse af fremtidige økonomiske fordele, men hvor forpligtelserne eksistens først kan bekræftes af en eller flere usikre fremtidige begivenheder, som er uden for virksomhedens kontrol, eller 2) forpligtelser, der eksisterer på balancedagen som resultat af tidligere begivenheder, men hvor det ikke er sandsynligt, at afviklingen vil medføre afståelse af fremtidige økonomiske fordele, eller 3) forpligtelser, hvis beløbsmæssige størrelse ikke kan måles med tilstrækkelig pålidelighed (definition fra ÅRL).

 

F

 

Filial

Erhvervsmæssig aktivitet, som er organisatorisk adskilt fra virksomhedens andre aktiviteter.

 

Finansielle aktiver

Aktiver i form af 1) likvider, 2) aftalt ret til at modtage likvider eller andre finansielle aktiver fra tredjemand, 3) aftalt ret til at udveksle finansielle aktiver eller forpligtelser med tredjemand på vilkår, der kan være gunstige, eller 4) ret over egenkapital i en anden virksomhed (definition fra ÅRL).

 

Finansielle forpligtelser

Forpligtelser i form af 1) aftalt pligt til at afgive likvider eller andre finansielle aktiver til tredjemand eller 2) aftalt pligt til at udveksle finansielle aktiver eller forpligtelser med tredjemand på vilkår, der kan være ugunstige (definition fra ÅRL).

 

Forpligtelser

Eksisterende pligter for virksomheden opstået som et resultat af tidligere begivenheder, og hvis indfrielse forventes at medføre afståelse af fremtidige økonomiske fordele (definition fra ÅRL).

 

G

 

Genanskaffelsesværdi

For et aktiv er genanskaffelsesværdien den pris, der skal betales for at erhverve et tilsvarende aktiv på balancedagen (definition fra ÅRL).

 

Genindvindingsværdi

For et aktiv er genindvindingsværdien den højeste værdi af kapitalværdien og salgsværdien fratrukket forventede omkostninger ved et salg (definition fra ÅRL).

 

God bogføringsskik

De sædvaner og den praksis, der til enhver tid efterleves af kyndige og ansvarsbevidste fagfolk med henblik på, at bogføringen tilrettelægges og foretages på en klar og overskuelig måde, samt de sikkerhedsforanstaltninger, der skal iværksættes for at sikre regnskabsmaterialet. God bogføringsskik er en retlig standard. Se nærmere under Regnskabsmails særskilte menupunkt om God bogføringsskik under Bogføring.

 

God regnskabsskik

De sædvaner og den praksis der til enhver tid efterleves af kyndige og ansvarsbevidste fagfolk med henblik på aflæggelse af årsregnskaber m.v. God regnskabsskik er en retlig standard. Se nærmere om God regnskabsskik under Regnskabsmails særskilte menu om God regnskabsskik under Regnskab.

 

H

 

Hensatte forpligtelser

Forpligtelser, der er uvisse med hensyn til størrelse eller forfaldstid, og som vedrører regnskabsåret eller tidligere regnskabsår (definition fra ÅRL).

 

I

 

Indtægter

Stigninger i økonomiske fordele i regnskabsperioden i form af tilgang eller værdistigning af aktiver eller fald i forpligtelser, som medfører stigninger i egenkapitalen. I indtægter indgår dog ikke indskud fra ejere (definition fra ÅRL).

 

K

 

Kapitalandel

Andel i aktieselskaber (aktier), i anpartsselskaber (anparter) samt i andre virksomheders egenkapital (definition fra ÅRL).

 

Kapitalværdi

For et aktiv er kapitalværdien den tilbagediskonterede værdi (nutidsværdien) af de fremtidige nettoindbetalinger, som aktivet på balancedagen forventes at indbringe ved fortsat benyttelse i den nuværende funktion. Kapitalværdien for en forpligtelse er den tilbagediskonterede værdi (nutidsværdien) af de fremtidige nettoudbetalinger, der skal ydes i forpligtelsens levetid (definition fra ÅRL).

 

Koncern

En modervirksomhed og alle den dattervirksomheder (definition fra ÅRL).

 

Konteringsinstruks

En virksomheds nedskrevne regler for, hvad der skal registreres under bogføringens konti. Omfatter som minimum en kontoplan.

 

Konto/konti

Fællesudtryk for det fastlagte sted, hvor ensartede og enslydende transaktioner eller dele heraf registreres i kronologisk orden.

 

Kontoplan

Struktureret oversigt over virksomhedens konti

 

Kontrolspor

De oplysninger, der dokumenterer registreringernes rigtighed. Herunder at registreringer er foretaget i overensstemmelse med de faktiske begivenheder, og at nødvendige kontroller er udført.

 

Kostpris

For et aktiv er kostprisen det beløb, der er ydet som vederlag for aktivet, uanset om dette er anskaffet fra en ekstern part eller internt fremstillet. Kostprisen for en forpligtelse er det beløb, der er modtaget som vederlag for forpligtelsen (definition fra ÅRL).

 

Kryptering

Transmission og lagring af data i en kodet form, der kræver dekryptering for at omdanne disse til meningsfyldt og bearbejdelig information. Anvendes normalt på elektroniske data.

 

L

 

Lineær afskrivning

Afskrivning af aktiver med et fast beløb hvert år over en årrække. Modsætningen til saldoafskrivninger. Et aktiv der anskaffes for kr. 100.000, som forventes af have en restværdi på kr. 0 efter 5 år afskrives lineært med kr. 20.000 hvert år.

Selv om afskrivningen angives i procentsatser som f.eks. i afskrivningsloven (vedr. bygninger og installationer) er der tale om lineær afskrivning, når der afskrives som en procentsats af den originale anskaffelsessum, og ikke af saldoværdien (anskaffelsessummen minus afskrivninger).

 

M

 

Minoritetsinteresser

Kapitalandele i konsoliderede virksomheder, der ejes af andre end koncernvirksomhederne (definition fra ÅRL).

 

Modervirksomhed

En virksomhed, som har en bestemmende indflydelse over en eller flere dattervirksomheder. En dattervirksomhed kan kun have én direkte modervirksomhed. Hvis flere virksomheder opfylder et eller flere af kriterierne for bestemmende indflydelse (se denne), er det alene den virksomhed, som faktisk kan udøve den bestemmende indflydelse til at styre virksomhedens økonomiske og driftsmæssige beslutninger, der anses for at være modervirksomhed (definition fra ÅRL).

 

Monetære poster

Likvider samt aktiver og forpligtelser, herunder hensatte forpligtelser, der afregnes i fastlagte eller bestemmelige beløb (definition fra ÅRL).

 

N

 

Nettoomsætning

Salgsværdien af produkter og tjenesteydelser m.v., der henhører under selskabets ordinære aktiviteter med fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet (definition fra ÅRL).

 

Nettorealisationsværdi

For et aktiv er nettorealisationsværdien summen af de fremtidige nettoindbetalinger, som aktivet på balancedagen forventes at indbringe som led i normal drift. Nettorealisationsværdien for en forpligtelse er summen af de fremtidige nettoudbetalinger, der skal ydes i forpligtelsens levetid (definition fra ÅRL).

 

O

 

Omkostninger

Fald i økonomiske fordele i regnskabsperioden i form af afgang eller værdiforringelse af aktiver eller stigning i forpligtelser, som medfører fald i egenkapitalen. I omkostninger indgår dog ikke udlodning eller uddelinger til ejere (definition fra ÅRL).

 

Omsætningsaktiver

Aktiver, der ikke er anlægsaktiver (definition fra ÅRL.)

 

P

 

Produktionsmetoden

Produktionsmetoden er en indtægtsmetode, ifølge hvilken indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at arbejder bliver udført. Når produktionsmetoden anvendes, måles det igangværende arbejde i balancen til den opgjorte salgsværdi af den udførte del af arbejdet. Salgsværdien for et igangværende arbejde udgør den forholdsmæssige andel af den kontraktfastsatte pris henholdsvis kalkulerede salgspris, der er indtjent for den på balancedagen udførte andel af det samlede entreprisearbejde (definition fra ÅRL).

 

R

 

Registrering

Postering. Fastholdelse af en transaktion ved indføring af monetære beløb i virksomhedens bogføring.

 

Regnskabsmateriale

Alt materiale, der skal dokumentere eller underbygge transaktionsspor og kontrolspor.

 

Regnskabsskik, god

De sædvaner og den praksis der til enhver tid efterleves af kyndige og ansvarsbevidste fagfolk med henblik på aflæggelse af årsregnskaber m.v. God regnskabsskik er en retlig standard. Se nærmere om God regnskabsskik under Regnskabsmails særskilte menu om God regnskabsskik under Regnskab.

 

Regnskabsstandarder

Klik her

 

Regnskabsvejledninger

Klik her

 

Reskontro

En konto i finanskontoplanen, hvorpå der ikke kan posteres direkte, men kun via et ”undersystem”, f.eks. debitorsystemet eller kreditorsystemet. Gøres eksempelvis debitorkontoen således til en reskontro, kan der kun posteres på denne via posteringer på de enkelte debitorer. Anvendelsen sikrer overensstemmelse mellem finanskontoen og ”undersystemet”, eksempelvis debitorsystemet. Med andre ord, saldoen på reskontroen vil altid være identisk med summen af saldi på debitorkontiene.

 

Retlig standard

En moralsk eller social målestok, som domstolene må udfylde og give indhold efter hver tids retsopfattelse.

 

Revisionsprotokol

Revisionsprotokoller er revisors kommunikationsmedie til beskrivelse af udførelsen og omfanget af revision som følge af krav i lovgivningen, vedtægter eller efter aftale med revisors hvervgiver

 

S

 

Saldoafskrivning

Afskrivning efter saldometoden. Metoden anvendes kun i skattemæssige afskrivninger, hvor de fleste aktiver kan afskrives efter saldometoden. Metoden betyder, at der afskrives på den tilbageværende saldo efter forrige års afskrivning med samme procent. Er et aktiv anskaffet for kr. 100.000 afskrives der det første år 25 pct. af 100.000, hvorefter saldoen er 75.000. Det andet år afskrives der 25 pct. af 75.000 og så fremdeles.

Ved anskaffelse af nye aktiver, tillægges disse saldoen. Sælges aktiver, fratrækkes disse saldoen.

Når/hvis saldoen når et vist minimum kan saldoen skattemæssigt restafskrives. Se Satser og beløbsgrænser for dette minimum.

Bygninger og installationer afskrives ikke efter saldometoden, men lineært.

 

Salgsværdien

For et aktiv er salgsværdien den pris, aktivet kan sælges til på balancedagen. Salgsværdien for en forpligtelse er den pris, der skal betales for at frigøre sig af forpligtelsen på balancedagen (definition fra ÅRL).

 

Skattemæssige afskrivninger

Afskrivninger, der opgøres efter skattelovgivningens regler. Har ingen sammenhæng til regnskabsmæssige eller driftsøkonomiske afskrivninger. Mange virksomheder anvender udelukkende de skattemæssige afskrivninger i regnskabsaflæggelsen, såfremt der ikke skal aflægges regnskab efter ÅRL. Årsregnskabsloven kræver regnskabsmæssige afskrivninger. I skattelovgivningen tales der om saldoafskrivning, lineær afskrivning og straksafskrivning.

 

Specifikation

En opdeling af et beløb i dets bestanddele.

 

Statslige aktieselskaber

Et aktieselskab, hvortil den danske stat har samme forbindelse til selskabet, som et moderselskab har til et datterselskab, jf. §§ 6 og 7 i selskabsloven (definition fra ÅRL).

 

Straksafskrivning

En skattemæssig betegnelse for fuld afskrivning af et aktiv i anskaffelsesåret. Skattemæssigt kan aktiver under en hvis beløbsgrænse (se Satser og beløbsgrænser) afskrives fuldt ud i anskaffelsesåret.

Endvidere giver afskrivningsloven ret til at visse aktiver (bl.a. dem med en forventet levetid under 3 år) kan straksafskrives.

 

Systembeskrivelse

Beskrivelse af et systems funktioner, opbygning og processer, samt hvorledes det anvendes, kontrolleres og betjenes.

 

T

 

Tilknyttet virksomhed

En virksomheds dattervirksomhed, dens moderselskab og dennes dattervirksomhed (definition fra ÅRL).

 

Transaktion

En handling eller en hændelse med økonomisk konsekvens for virksomheden.

 

Transaktionsspor

Sammenhængen mellem de enkelte registreringer og årsregnskabet.

 

V

 

Virksomhed

En i princippet selvstændig juridisk enhed, der udøver økonomiske aktiviteter, normalt erhvervsaktiviteter.

 

Virksomhedens ledelse

Medlemmerne af de ansvarlige ledelsesorganer, som varetager henholdsvis den øverste ledelse og den daglige ledelse efter de love, vedtægter, aftaler eller sædvaner, der gælder for virksomheden. Er der ikke et særskilt ledelsesorgan i virksomheden, anses de personligt ansvarlige ejere i fællesskab for at udgøre det ansvarlige ledelsesorgan (definition fra ÅRL).

 

Virksomhedsdeltager

En aktionær, anpartshaver eller andre, der ejer kapitalandele i en virksomhed (definition fra ÅRL).

 

Virksomhedskapital

Kapital, som virksomhedsdeltagerne har indskudt i virksomheden. I aktie- og anpartsselskaber består virksomhedskapitalen af aktiekapitalen henholdsvis anpartskapitalen (definition fra ÅRL)

 

Å

 

Årsberetning