Regnskabslovens regnskabsklasser

Årsregnskabsloven er opbygget som en “byggeklodsmodel”.

Kravene til årsrapportens indhold afhænger af den regnskabsklasse, virksomheden tilhører.

Alle virksomheder skal - udover at følge de grundlæggende regnskabsregler - følge reglerne for den regnskabsklasse, hvori de er placeret samt reglerne i underliggende klasser.

Alle virksomheder kan vælge at følge bestemmelserne fra en overliggende regnskabsklasse. Bestemmelserne skal i så fald følges helt.

Overskridelse af to af grænserne i to på hinanden følgende år medfører skift af regnskabsklasse.

Regn-skabs-klasse

Virksomheds-betegnelse

Grænser

Krav til årsrapportens indhold

D

Børsnoterede selskaber, statslige aktieselskaber

Alle

Oplysning om direktionens og bestyrelsens ledelseshverv i andre danske aktieselskaber

C

Store virksomheder og selskaber samt mellemstore virksomheder og selskaber der ikke er omfattet af klasse A eller B

Alle resterende ikke børsnoterede eller statslige aktieselskaber.

Balance ≤ 143 mio. kr.

Omsætning ≤ 286 mio. kr.

Antal ansatte ≤ 250

Pengestrømsanalyse

Yderligere krav til ledelsesberetningen:

 • fem års hoved- og nøgletal

 • forventninger til fremtiden

 • usikkerhed ved indregning og måling

 • usædvanlige forhold

 • udvikling i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

 • forsknings- og udviklingsaktiviteter

 • videnressourcer

 • risikoprofil og risikostyring

 • påvirkning af det eksterne miljø

 • årets resultat i forhold til meddelte forventninger

 • omtale af filialer i udlandet

B

Små selskaber, erhvervsdrivende fonde og små virksomheder, der ikke er omfattet af klasse A

Balance ≤ 36 mio. kr.

Omsætning ≤ 72 mio. kr.

Antal ansatte ≤ 50

Notekrav

 • hovedaktiviteter

A

Personligt ejede virksomheder.

Virksomheder med begrænset ansvar - under grænserne:

Balance ≤ 7 mio. kr.

Omsætning ≤ 14 mio. kr.

Antal ansatte ≤ 10

Ledelsespåtegning

Balance

Resultatopgørelse

Bevægelser på egenkapitalen

Redegørelse for regnskabspraksis

Noter

Revisionspåtegning (hvis revideret)

Ændringer til årsregnskabsloven

Med virkning for årsregnskaber, der påbegyndes den 1.1.16 sker der en række ændringer.

Indførelse af ny kategori af virksomheder: mikrovirksomheder.

Mikrovirksomheder er selskaber, der er omfattet af regnskabsklasse B, men som ikke 2 år i træk overstiger 2 af følgende grænser:

 1.  Nettoomsætning ikke over 5,4 mio. kr.
 2. Balance ikke over 2,7 mio. kr.
 3. Antal ansatte ikke over 10

Mikro-reglerne kan ikke anvendes af holdingvirksomheder, investeringsvirksomheder eller virksomheder med renteswap eller andre afledte finansielle instrumenter.

Der gælder særlige undtagelser for mikrovirksomheder:

 • Ikke oplysning om regnskabspraksis
 • Ikke oplysning om langfristet gæld – gæld der forfalder mere end 5 år efter balancetidspunktet.

Hvis mikrovirksomheden fravælger oplysninger, skal virksomheden benytte årsregnskabslovens mest simple målemetode, som er kostpris.

Forhøjelse af grænserne for at være regnskabsklasse C-virksomhed:

 • Nettoomsætning ikke over 313 mio. kr.
 • Balance ikke over 156 mio. kr.
 • Ikke over 250 ansatte

Ud over ovennævnte ændringer er der en del ændringer af kravene til ledelsespåtegning og noter i årsrapporterne.

Ovenstående regler kan også anvendes af virksomheder, hvor regnskabsåret slutter 31.12.15.

Lov nr. 738 fra 2015

.