RegnskabsMail 2017, uge 22

Kære Læser.

Denne uges RegnkabsMail indeholder bl.a. artikel om regnskabskrav til virksomheder i regnskabsklasse A. Personligt ejede virksomheder og små virksomheder med begrænset ansvar behøver ikke at udarbejde årsrapport efter årsregnskabsloven, hvis den ikke skal offentliggøres.

Desuden har SKAT netop tabt sag om fri bil. SKAT var ikke berettiget til at beskatte en caféejer af værdi af fri bil i forhold til en Porsche Cayenne. Landsretten slår fast, at det er op til den erhvervsdrivende selv at bestemme niveauet for sin udgiftsafholdelse - og at SKAT ikke kan blande sig i, om en erhvervsdrivende ønsker at købe en Porsche til erhvervsmæssig benyttelse frem for en Toyota, VW eller anden tilsvarende bil.

Endelig kan du læse SKATs aktivitetsplan for 2017. Planen indeholder de kontrolprojekter, som SKAT prioriterer i år.

God læselyst!

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Nyt fra Revisornævnet
103-2016 (15. maj 2017)

Artikler og interessante links
Virksomhedens reelle ejere skal registreres senest den 1. december 2017
De fem største cyber-trusler for danske virksomheder
Regnskabskrav til virksomheder i regnskabsklasse A
Har I styr på registrering af jeres ejerforhold?
Det vil SKAT kigge på i år
250.000 har fået nyt skattekort uden at have bedt om det
Kapitalejerlån i skattemæssig belysning
Mulighed for favorable personalelån
Energiafgifter 2017

Bindende svar
Værdi af fri bil ved deleleasing
Personalegode - installation af Officepakke på IT-udstyr

Domme
Beskatning af fri bil - firmabil på gule plader

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Kursuslisten


 

Nyt fra Erhvervsstyrelsen

Nyt fra Revisornævnet

103-2016 (15. maj 2017)  


Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

Advokatfirmaet Energi & Miljø

Virksomhedens reelle ejere skal registreres senest den 1. december 2017

Selskaber har eksempelvis hidtil haft pligt til at registrere ”legale ejere” i Erhvervsstyrelsens registreringssystem.


BDO

De fem største cyber-trusler for danske virksomheder

Her efter de sidste chokbølger fra det verdensomspændende WannaCry cyberangreb lyder der allerede advarsler om, at den næste bølge angreb er på vej. Hackere har eksempelvis allerede meldt ud, at de planlægger at udgive WannaCry-koden, der på en forlænget weekend lukkede ned for mere end 300.000...


BDO

Regnskabskrav til virksomheder i regnskabsklasse A

Personligt ejede virksomheder og små virksomheder med begrænset ansvar behøver ikke at udarbejde årsrapport efter årsregnskabsloven, hvis den ikke skal offentliggøres.


Hulgaard Advokater

Har I styr på registrering af jeres ejerforhold?

Fra den 23. maj 2017 skal alle virksomheder registrere deres reelle ejere.


BDO

Det vil SKAT kigge på i år

SKAT har noget senere end normalt offentliggjort rapporten om deres primære kontrolaktiviteter i 2017. Hele 99 aktiviteter – fordelt på 5 hovedområder – er beskrevet i rapporten.


BDO

250.000 har fået nyt skattekort uden at have bedt om det

SKAT har udsendt ny forskudsopgørelse til rigtig mange. Ikke kun til dem, der synes at styre mod en større restskat, men også til dem, der måske bevidst betaler for meget i skat for at få udbetalt en pæn overskydende skat i 2018.


Deloitte

Kapitalejerlån i skattemæssig belysning

Hvis et selskab yder et kapitalejerlån – lovligt eller ulovligt – skal lånet skattemæssigt behandles efter reglerne om hævninger uden tilbagebetalingspligt.


Deloitte

Uddelinger fra fonde

Der kan generelt siges, at legater der søges i forbindelse med gennemførelse af en uddannelse, er skattepligtig indkomst for modtageren.


PwC

Mulighed for favorable personalelån

Landsskatteretten har bekræftet, at man kan fastsætte renten for personalelån til den såkaldte referencerente, uden at dette medfører beskatning af medarbejderen. Dette giver mulighed for meget billige personalelån.


Beierholm

Energiafgifter 2017

Overblik over godtgørelser og satser pr. 1. juni 2017


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Værdi af fri bil ved deleleasing

SKM2017.384.SR

Vedrører: Ligningsloven § 16, stk. 4.

Skatterådet kan ikke bekræfte, at spørgers koncept opfylder praksis for deleleasing.

Spørger, som er et leasingselskab, har ifølge leasingaftalerne adgang til at opsige en leasingaftale, hvis den anden leasingaftale ophører - uanset grund -, og dette indebærer, at aftalerne ikke er tilstrækkelig separate, som krævet ifølge hidtidig praksis.

Skatterådet kan dog bekræfte, at leasingtagerne forlods kan afholde udgifter i leasingarrangementet, men alene i de helt ekstraordinære situationer, hvor det ikke har været muligt at fakturere udgifterne direkte til spørger. Det er imidlertid en forudsætning, at udlægget fra leasingdeltagerne uden ugrundet ophold refunderes af leasingselskabet.

Skatterådet bekræfter derudover, at der kan ske opkrævning af ejerafgiften hos én af leasingtagerne, da der er tale om en kendt omkostning, som indregnes og opkræves via driftstillægget.

Skatterådet bekræfter også, at den af spørger anvendte model for en løbende månedlig fordeling af ordinære og ekstraordinære leasingydelser er i overensstemmelse med praksis herfor.

Skatterådet bekræfter endelig, at forsikringsydelsen kan faktureres særskilt og momsfrit


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Personalegode - installation af Officepakke på IT-udstyr

SKM2017.376.SR

Vedrører: Ligningsloven § 16

Skatterådet kan bekræfte, at opgradering til Office 365 ikke vil blive anset for et skattepligtigt personalegode for de ansatte hos arbejdsgiveren, når Officepakken alene downloades på en computer eller tablet, som arbejdsgiveren har stillet til rådighed til brug for arbejdet. Privat brug af Officepakken i den forbindelse vil ikke medføre beskatning, da Officepakken må anses for sædvanligt tilbehør til computer eller tablet efter ligningslovens § 16, stk. 13, 1. pkt. Hvis Officepakken installeres på en mobiltelefon, som arbejdsgiveren har stillet til rådighed til brug for arbejdet, anses godet heller ikke for et skattepligtigt personalegode for medarbejderne, hvis Officepakken alene anvendes erhvervsmæssigt på telefonen. Derimod vil den private brug af Officepakken på en mobiltelefon, som arbejdsgiveren har stillet til rådighed til brug for arbejdet, udgøre et personalegode for medarbejderen. Dog vil der ikke ske beskatning, hvis godet kan omfattes af bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder. Skatterådet kan derudover bekræfte, at hvis en medarbejder faktisk anvender en arbejdsgiverbetalt licens til at downloade Officepakken på medarbejderens private enhed, vil der være tale om, at medarbejderen har fået stillet et skattepligtigt personalegode til rådighed. Da markedsværdien af en medarbejders downloads ikke kan antages at overstige et beløb på 1.100 kr. pr. år, vil godet dog som udgangspunkt være omfattet af reglen om bagatelgrænsen for mindre personalegoder.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Beskatning af fri bil - firmabil på gule plader

SKM2017.385.ØLR

Vedrører: Ligningslovens § 16, stk. 4

A var eneanpartshaver i G1, som i indkomståret 2007 anskaffede en Porsche Cayenne. Ved erhvervelsen blev S registreret som bruger af bilen, momsen på bilen var fuldt afløftet, og bilen var registreret til udelukkende erhvervsmæssig anvendelse.

På baggrund af en politikontrol den 31. december 2009 blev As skattepligtige indkomst i indkomstårene 2007 og 2008 forhøjet med værdien af fri bil, jf. ligningslovens § 16, stk. 4.

Det var Skatteministeriet, der efter ligningslovens § 16, stk. 4, således som denne bestemmelse blev ændret ved lov nr. 342 af 27. maj 2002 om ændring af lov om vægtafgift for motorkøretøjer, registreringsafgift og ligningsloven m.v., der havde bevisbyrden for, at bilen var blevet benyttet af A. Efter en samlet vurdering fandt landsretten, at det ikke var godtgjort, at S havde anvendt varebilen til privat brug.

Dermed var det uberettiget, at A var blevet beskattet af værdien af fri bil i indkomstårene 2007 og 2008, jf. ligningslovens § 16, stk. 4, og A fik medhold i den nedlagte påstand.

Tidligere instans: ( SKM2016.333.BR )


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Invitation til webinar "Sådan laver du en korrekt fortoldning"


Indholdsfortegnelse