RegnskabsMail 2017, uge 20

Kære Læser.

I denne uge kan du bl.a. læse om regnskabstips til holdingselskaber og privat kørsel i varebiler på gule plader.

God læselyst!

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Artikler og interessante links
7 regnskabstips til holdingselskaber
Kønsmæssig sammensætning i ledelsen
Revisor forbedrer kvaliteten af udført arbejde
Fradrag for serviceydelser ved havearbejde?
Momsfrit salg fra genbrugsbutikker
Privat kørsel i varebiler på gule plader

Styresignaler
Fastsættelse af grundlaget for ejendomsværdiskat for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 2016

Domme
Rådigbedsbeskatning af sommerhus - eneanpartshaver

Kursuslisten


 

Artikler og interessante links

BDO

7 regnskabstips til holdingselskaber

Selvom udarbejdelse af årsregnskab for et mindre holdingselskab sjældent er nogen større opgave, så er der alligevel nogle forhold, som man skal være opmærksom på for at overholde reglerne i årsregnskabsloven.


BDO

Kønsmæssig sammensætning i ledelsen

Vær at vide om kønsmæssige sammensætning i ledelsen.


Dansk Revision

Revisor forbedrer kvaliteten af udført arbejde

Markant fremgang i 2015 jævnfør Erhvervsstyrelsens rapport


Deloitte

Fradrag for serviceydelser ved havearbejde?

Der er som udgangspunkt ikke fradrag for privates udgifter i forbindelse med serviceydelser udført i hjemmet.


Beierholm

Momsfrit salg fra genbrugsbutikker

Salg af re-designede varer


BDO

Privat kørsel i varebiler på gule plader

Lovlig privat kørsel i en varebil på gule plader, hvor momsen af anskaffelsessummen er fratrukket, forudsætter, at der er købt et dagsbevis, men det er stadig SKAT, der skal bevise, at der er kørt privat i bilen.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Fastsættelse af grundlaget for ejendomsværdiskat for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 2016

SKM2017.364.SKAT

Vedrører: Ejendomsværdiskatteloven

Meddelelsen indeholder ajourførte oplysninger om salg af fast ejendom i de enkelte lande, som kan anvendes ved opgørelsen af grundlaget for ejendomsværdiskat for udenlandske ejendomme i 2016. Det drejer sig om det svenske indeks for fritidshuse, indekstal fra OECD, Danmarks Statistiks prisindeks for sommerhuse samt afstandsprocenten for 2016.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Rådigbedsbeskatning af sommerhus - eneanpartshaver

SKM2017.362.BR

Vedrører: Ligningslovens § 16 A, stk. 9 (dagældende) og § 16, stk. 5

Sagen drejede sig om hvorvidt et sommerhus tilhørende et anpartsselskab havde stået til rådighed for selskabets eneanpartshaver (sagsøgeren) i indkomstårene 2010-2012.

Sagsøgeren havde ved overtagelsen af sommerhuset udarbejdet en fraskrivelsesaftale med sig selv, hvori han havde anført, at sommerhuset skulle udlejes, og at det ikke kunne benyttes af anpartshavere eller disses familiemedlemmer.

Sommerhuset blev udlejet via et udlejningsbureau, og udlejningsaftalen var underskrevet af sagsøgeren personligt. Det fremgik af udlejningsaftalen, at sommerhuset var stillet til disposition for bureauet, og at det var en forudsætning for udlejning, at ejeren også benyttede sommerhuset privat.

Der var enighed i sagen om, at sagsøgeren havde reserveret sommerhuset i mere end en måned i hvert af indkomstårene 2010-2012, Der var også enighed om, at sagsøgeren ikke skulle rådighedsbeskattes i de perioder, hvor sommerhuset havde været udlejet til tredjemand via udlejningsbureauet.

Ved sin afgørelse lagde retten vægt på, at sagsøgeren havde indgået udlejningsaftalen personligt, og at han havde forpligtet sig til at benytte sommerhuset privat. I den forbindelse bemærkede retten, at ejeren bl.a., havde reserveret sommerhuset omkring nytårsaften i to af årene, uden at det havde været påkrævet af hensyn til reparationer m.v. Retten lagde endvidere vægt på, at det ikke var afgørende for spørgsmålet om rådighedsbeskatning, om - eller i givet fald i hvilken udstrækning - sommerhuset rent faktisk havde været benyttet privat af sagsøgeren.

På den baggrund fandt retten, at sommerhuset havde været stillet til rådighed for sagsøgeren efter ligningslovens § 16 A, stk. 9, og at der derefter var en formodning for, at sommerhuset havde været til rådighed for sagsøgeren hele året efter ligningslovens § 16, stk. 5. Retten fandt, at sagsøgeren ikke havde afkræftet denne formodning, og at fraskrivelsesaftalen ikke kunne tillægges betydning i den forbindelse.

Sagsøgeren skulle derfor beskattes af værdien af fri sommerbolig, og Skatteministeriet blev frifundet.


Indholdsfortegnelse