RegnskabsMail 2017, uge 19

Kære Læser.

Denne uges RegnskabsMail indeholder bl.a. omtale af ny lov om afskaffelse af fondes, foreningers mv. adgang til fradrag for uddelinger, der ikke er almenvelgørende eller på anden måde almennyttige. Vedtagelsen af lovforslag L 27 medfører, at man skal være særlig opmærksom på uddelinger, hvor fonden, foreningen mv. er blevet retlig forpligtet til at foretage uddelingen den 5. oktober 2016 eller senere. Dette i forhold til håndteringen af fradragsretten henholdsvis beskatning hos modtageren.

God læselyst!

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Artikler og interessante links
IFRS news maj 2017
Medarbejderes brug af fritidsbolig i udlandet
Afskaffelse af fondes fradrag for uddelinger til ikke almennyttige m.v. formål

Afgørelser
Kunstnerisk virksomhed – erhvervsmæssig virksomhed – fradrag for underskud

Nyt fra Folketinget
Vedtagne lovforslag


 

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
15-05-2017 Lønsumsafgift i 2017 Metode 2 (april 2017)

Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

PwC

IFRS news maj 2017

Udkast til ændring af IFRS 8 om segmentoplysninger

  • Du kan i PwC’s IFRS news for maj 2017 bl.a. læse om:
  • Skal der hensættes til tab på koncerninterne mellemregninger under IFRS 9?
  • Hvordan behandles variable vederlag regnskabsmæssigt efter IFRS 15?


Deloitte

Medarbejderes brug af fritidsbolig i udlandet

Feriebolig stillet til rådighed for en medarbejder af dennes arbejdsgiver, uden betaling eller betaling med et mindre beløb end den faktiske værdi, skal skattemæssigt behandles som et skattepligtigt personalegode.


EY

Afskaffelse af fondes fradrag for uddelinger til ikke almennyttige m.v. formål

Folketinget har den 9. maj 2017 vedtaget lovforslag L 27 om afskaffelse af fondes, foreningers mv. adgang til fradrag for uddelinger, der ikke er almenvelgørende eller på anden måde almennyttige.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Afgørelse: Kunstnerisk virksomhed – erhvervsmæssig virksomhed – fradrag for underskud

SKM2017.353.LSR

Vedrører: Statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, samt stk. 2

Henset til de overskud en kunstner havde realiseret i de efterfølgende år fandt Landsskatteretten, at der var drevet erhvervsmæssig virksomhed i årene 2010-2012.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Vedtagne lovforslag

L 27 Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven. (Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger).
Vedtaget den 9. maj 2017

L 182 A Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, ligningsloven, momsloven, tinglysningsafgiftsloven, toldloven og forskellige andre love. (Tilretning af elpatronordningen, valgfrihed for flypendleres beregningsgrundlag for befordringsfradrag, betalingspligt for moms ved tvangsauktionssalg, adgang til tilbagebetaling af tinglysningsafgift ved tastefejl, ændring af sikkerhedsstillelsesordningen for potentiel toldskyld m.v.).
Vedtaget den 11. maj 2017

L 182 B Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, ligningsloven, momsloven, tinglysningsafgiftsloven, toldloven og forskellige andre love. (Tilretning af elpatronordningen, valgfrihed for flypendleres beregningsgrundlag for befordringsfradrag, betalingspligt for moms ved tvangsauktionssalg, adgang til tilbagebetaling af tinglysningsafgift ved tastefejl, ændring af sikkerhedsstillelsesordningen for potentiel toldskyld m.v.).
Vedtaget den 11. maj 2017

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse