RegnskabsMail 2017, uge 18

Kære læser

Denne uges RegnskabsMail indeholder bl.a. beskrivelse af regnskabsmæssig behandling af koncernmellemværender mv. og en gennemgang af de nye boligskatteregler.

Vi skal gøre opmærksom på, at vi i den kommende uge udfører systemarbejde på RegnskabsMail, hvorfor der i løbet af torsdag den 11. maj vil blive lukket for adgang. Vi forventer at være online igen i løbet af fredag formiddag.

God læselyst!

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Artikler og interessante links
Selskabskapital, delvis indbetaling
Udvidet gennemgang
Selvfinansiering i selskaber
Feriepengeforpligtelsen
Erhversdrivende fonde
Regnskabsmæssig behandling af koncernmellemværender mv.
Har du registreret din virksomheds legale ejere?
Nye typer leasingaftaler: Splitleasing - Flexleasing - Sæsonleasing
To nye guides om rapportering af ESG nøgletal
Registrering af reelle ejere træder i kraft nu
Praktisk guide til opgørelse af diskonteringsfaktoren ved leasing af ejendomme efter IFRS 16
PwC's CXO Survey 2017
Hvem er selskabets reelle ejere?
Gaveafgift af familielån
Beskatning af personalelån
Markant stigning i de personalegoder, der indberettes til SKAT
Forstå de nye boligskatter på 10 minutter
Det betyder de nye boligskatteregler for danskerne
Der er nu givet mulighed for at lovliggøre allerede eksisterende lån til kapitalejere
Moms ved salg af varer til virksomhedens medarbejdere

Afgørelser
Erhvervsmæssig virksomhed for mindre landejendom, herunder anvendelse af virksomhedsordningen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag


 

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
10-05-2017 A-skat mv. for små og mellemstore virksomheder i 2016 April 2017
10-05-2017 A-skat og AM-bidrag i 2017 April 2017

Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

BDO

Selskabskapital, delvis indbetaling

Med vedtagelsen af selskabsloven i 2009 blev der indført en ny bestemmelse, der giver mulighed for, i forbindelse med et stiftelse af et selskab eller senere kapitalforhøjelser, kun delvist at indbetale den kapital, der registreres som selskabskapital.


BDO

Udvidet gennemgang

Små virksomheder kan som et alternativ til den traditionelle revision vælge at lade revisor gennemgå årsregnskabet efter en særlig erklæringsstandard, udvidet gennemgang.


BDO

Selvfinansiering i selskaber

Med vedtagelsen af selskabsloven i 2009 blev der indført bestemmelser, der giver et selskab mulighed for at foretage selvfinansiering. Selvfinansiering har i den tidligere selskabslovgivning ikke været tilladt.


BDO

Feriepengeforpligtelsen

Virksomheders indregning af feriepengeforpligtelsen i regnskabet sker mange gange med afsæt i den summariske metode ved brug af Ligningsrådets skattemæssige satser. Som følge heraf og den stigende brug af fleksible lønpakker er virksomheders feriepengeforpligtelse ofte undervurderet. Den konkrete...


BDO

Erhversdrivende fonde

Erhvervsdrivende fonde er underlagt deres helt eget regelsæt ”lov om erhvervsdrivende fonde”, som senest er blevet væsentligt justeret med virkning fra 1. januar 2015.


BDO

Regnskabsmæssig behandling af koncernmellemværender mv.

Årsregnskabsloven stiller en række særlige krav til den regnskabsmæssige klassifikation og præsentation af en virksomheds mellemværender med andre virksomheder, når disse er nærtstående.


EY

Har du registreret din virksomheds legale ejere?

Hvis du ikke har registreret din virksomheds legale ejere, vil du snart modtage et påmindelsesbrev fra Erhvervsstyrelsen med en frist for registreringen. Overskrides fristen, igangsættes en proces for tvangsopløsning af virksomheden.


EY

Nye typer leasingaftaler: Splitleasing - Flexleasing - Sæsonleasing

Mange nye typer leasingaftaler har inden for de seneste år set dagens lys især inden for leasing af biler, men hvilken betydning har disse aftaler for den regnskabsmæssige behandling?


PwC

To nye guides om rapportering af ESG nøgletal

London Stock Exchange Group (LSEG) og Nasdaq Nordic har i henholdsvis februar og marts i år udgivet guidelines for rapportering af ESG (Environmental, Social and Governance) nøgletal. Begge guidelines beskriver fordelene for investorer og virksomheder ved en opkvalificering og ensretning af ESG rapporteringen.


PwC

Registrering af reelle ejere træder i kraft nu

rhvervsstyrelsen har netop offentliggjort, at de nye regler om registrering af reelle ejere træder i kraft den 23. maj 2017. Registreringen skal foretages via www.virk.dk/indberet og kan foretages fra den 23. maj. Der gives en overgangsordning til registreringer indtil den 1. december 2017.


PwC

Praktisk guide til opgørelse af diskonteringsfaktoren ved leasing af ejendomme efter IFRS 16

Når der leases lejemål i fremtiden, kræver IFRS 16, at disse indregnes i balancen til nutidsværdien af leasingydelserne. Nutidsværdien skal opgøres ved tilbagediskontering af leasingydelserne med den interne rente i leasingaftalen


PwC

PwC's CXO Survey 2017

I PwC's CXO Survey 2017 giver flere end 500 danske erhvervsledere bl.a. deres svar på, hvad de har fokus på i det kommende år, deres vækstforventninger, og hvad de mener, fremtidens vindervirksomhed skal kunne.


Ret&Råd Advokater

Hvem er selskabets reelle ejere?

Siden 15. december 2014 har selskaber skulle registrere sine direkte ejere i Det Offentlige Ejerregister hos Erhvervsstyrelsen, men fordi selskaber ofte ejes af et eller flere holdingselskaber, er det tit disse der står i ejerregisteret. Pr. 23. maj 2017 udvides registreringspligten, så også de bagvedliggende fysiske ejere skal registreres. Samtidig er det sidste chance for at registrere sine reelle ejere.


BDO

Gaveafgift af familielån

Det sker tit, at forældre låner penge til deres børn. Eller at bedsteforældre yder lån til deres børnebørn. Skattemæssigt er det normalt helt ukompliceret, men det kan gå galt. Det viser en ny afgørelse.


BDO

Beskatning af personalelån

Med det nuværende renteniveau koster det ikke skat, hvis en arbejdsgiver yder et rentefrit lån til en medarbejder. Det er ikke et krav, at adgangen til personalelån gælder for alle medarbejdere.


BDO

Markant stigning i de personalegoder, der indberettes til SKAT

Antallet af danskere, der betaler skat af indberettede arbejdsgiverbetalte frynsegoder, ligger stabilt omkring de 50.000, men værdien af de skattepligtige goder voksede markant sidste år. Det viser nye tal fra SKAT.


Dansk Revision

Forstå de nye boligskatter på 10 minutter

Forklaring på effekten af de nye boligskatter


Dansk Revision

Det betyder de nye boligskatteregler for danskerne

Beskrivelse af konsekvenser ved ny boligbekstaningspakke


EY

Der er nu givet mulighed for at lovliggøre allerede eksisterende lån til kapitalejere

Den nye mulighed for at lovliggøre lån til ledelse eller kapitalejere giver anledning til en række spørgsmål, herunder især om revisors rapportering om ledelsesansvar efter erklæringsbekendtgørelsen.


BDO

Moms ved salg af varer til virksomhedens medarbejdere

Ikke alle indkøb i en virksomhed foretages med henblik på salg til virksomhedens kunder. Mange steder sker der også salg til medarbejderne, og det kan i visse situationer give momsmæssige udfordringer.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Afgørelse: Erhvervsmæssig virksomhed for mindre landejendom, herunder anvendelse af virksomhedsordningen

SKM2017.341.LSR

Vedrører: Ejendomsværdiskattelovens § 4, nr. 9. Personskattelovens § 3, stk. 1, § 4, nr. 6. Virksomhedsskattelovens § 1, stk. 1, § 15, stk. 1. Statsskattelovens § 4, § 6, stk. 1, litra a samt stk. 2

En mindre landejendom, der var uden erhvervsmæssig aktivitet, men havde indkomster udelukkende hidrørende fra EU-tilskud og miljøtilskud, kunne ikke anses for erhvervsmæssig drevet. Virksomhedsordningen kunne derfor ikke anvendes.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 182 A Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, ligningsloven, momsloven, tinglysningsafgiftsloven, toldloven og forskellige andre love. (Tilretning af elpatronordningen, valgfrihed for flypendleres beregningsgrundlag for befordringsfradrag, betalingspligt for moms ved tvangsauktionssalg, adgang til tilbagebetaling af tinglysningsafgift ved tastefejl, ændring af sikkerhedsstillelsesordningen for potentiel toldskyld m.v.).

Bilag

Bilag 5

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 6

1. udkast til betænkning

Bilag 7

Betænkning afgivet den 4. maj 2017

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at yde teknisk bistand til et ændringsforslag om deling af lovforslaget, til skatteministeren

L 182 B Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, ligningsloven, momsloven, tinglysningsafgiftsloven, toldloven og forskellige andre love. (Tilretning af elpatronordningen, valgfrihed for flypendleres beregningsgrundlag for befordringsfradrag, betalingspligt for moms ved tvangsauktionssalg, adgang til tilbagebetaling af tinglysningsafgift ved tastefejl, ændring af sikkerhedsstillelsesordningen for potentiel toldskyld m.v.).

Bilag

Bilag 5

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 6

1. udkast til betænkning

Bilag 7

Betænkning afgivet den 4. maj 2017

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at yde teknisk bistand til et ændringsforslag om deling af lovforslaget, til skatteministeren

L 27 Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven. (Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger).

Bilag

Bilag 18

Betænkning afgivet den 27. april 2017

Spørgsmål og svar

Spm. 11

Spm. om ændringsforslaget om udskydelse af ikrafttrædelsestidspunktet, jf. bilag 16, har nogen betydning for det samlede provenuskøn samt for de beregningseksempler, som Finansrådet og FSR fremsendte i deres oprindelige høringssvar, til skatteministeren

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse