RegnskabsMail 2017, uge 17

Kære læser

Denne uges RegnskabsMail indeholder bl.a. artikler om opgørelse af feriepengeforpligtelsen og en beskrivelse af alternativet til revision "udvidet gennemgang" som er tilpasset de behov, mindre og mellemstore virksomheder i Danmark har.

God læselyst!

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Artikler og interessante links
Erhversdrivende fonde
Udvidet gennemgang
Selvfinansiering i selskaber
Feriepengeforpligtelsen
Virksomheder, der ikke registrerer ejere i ejerregistret, bliver nu tvangsopløst
Selvstændigt erhvervsdrivende eller lønmodtager?

Bindende svar
Sport - momsfritagelse

Afgørelser
Personalegode i form af rentefrit lån fra arbejdsgiver - Beskatning

Domme
Rejsefradrag - betydning af EUs køre-hviletidsregler

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag


 

Artikler og interessante links

BDO

Erhversdrivende fonde

Erhvervsdrivende fonde er underlagt deres helt eget regelsæt ”lov om erhvervsdrivende fonde”, som senest er blevet væsentligt justeret med virkning fra 1. januar 2015.


BDO

Udvidet gennemgang

Små virksomheder kan som et alternativ til den traditionelle revision vælge at lade revisor gennemgå årsregnskabet efter en særlig erklæringsstandard, udvidet gennemgang.


BDO

Selvfinansiering i selskaber

Med vedtagelsen af selskabsloven i 2009 blev der indført bestemmelser, der giver et selskab mulighed for at foretage selvfinansiering. Selvfinansiering har i den tidligere selskabslovgivning ikke været tilladt.


BDO

Feriepengeforpligtelsen

Virksomheders indregning af feriepengeforpligtelsen i regnskabet sker mange gange med afsæt i den summariske metode ved brug af Ligningsrådets skattemæssige satser. Som følge heraf og den stigende brug af fleksible lønpakker er virksomheders feriepengeforpligtelse ofte undervurderet. Den konkrete...


DELACOUR

Virksomheder, der ikke registrerer ejere i ejerregistret, bliver nu tvangsopløst

Nye regler giver Erhvervsstyrelsen mulighed for at tvangsopløse virksomheder, der ikke foretager registrering i det offentlige ejerregister.


Deloitte

Kørsel mellem hjem og arbejde i firmabil

Erhvervsmæssig kørsel i firmabilen for et andet firma udløser dog beskatning af fri firmabil, fordi kørslen anses for privat i relation til det firma, der har stillet firmabilen til rådighed.


Revisorgruppen Danmark

Selvstændigt erhvervsdrivende eller lønmodtager?

Lovforslag kan rykke ved grænserne!


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Sport - momsfritagelse

SKM2017.318.SR

Vedrører: Momsloven § 13, stk. 1, nr. 5

Skatterådet bekræfter, at det vederlag, som spørger modtager i tilknytning til et samarbejde, som er indgået med A, og som har som formål at skabe ugentlige idrætstilbud til elever fra A i tilknytning til projekt B, er fritaget for moms efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 5.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Personalegode i form af rentefrit lån fra arbejdsgiver - Beskatning

SKM2017.301.LSR

Vedrører: Skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1. Statsskattelovens § 4. Ligningslovens § 16, stk. 1 samt stk. 3, 1. pkt.

Da referencerenten i 2012 og 2013 var henholdsvis 1% og 0%, fandtes værdien af et rentefrit personalelån på 3.500.000 kr. i de 2 år at kunne fastsættes til 35.000 kr. og 0 kr.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Rejsefradrag - betydning af EUs køre-hviletidsregler

SKM2017.297.BR

Vedrører: Ligningslovens § 9A

Sagen drejede sig om, hvorvidt en skatteyder, der arbejdede som lastbilchauffør, opfyldte betingelserne for at foretage standardfradrag for rejseudgifter efter ligningslovens § 9 A for 8 døgn i 2007, hvor skatteyderen gjorde gældende, at han havde overnattet i sin lastbil mellem 13 og 48 kilometer fra sin sædvanlige bopæl. For at få fradrag efter bestemmelsen kræves det blandt andet, at en skatteyder har overnattet udenfor sin sædvanlige bopæl, samt, at skatteyderen som følge af afstanden mellem bopælen og et midlertidigt arbejdssted ikke skal have mulighed for at overnatte på sin sædvanlige bopæl.

Til støtte for at han var berettiget til fradrag for de pågældende døgn, gjorde skatteyderen under sagen gældende, at han havde overnattet i lastbilen og at han - til trods for den korte afstand til sin bopæl - var forhindret i at overnatte på bopælen de 8 omtvistede døgn, da han skulle overholde de regler om køre- og hviletid, der gælder for lastbilchauffører.

Retten fandt efter en konkret vurdering, at skatteyderen i tilstrækkelig grad havde sandsynliggjort, at han de pågældende 8 døgn havde overnattet i lastbilen og ikke på sin sædvanlige bopæl, hvorfor denne betingelse ansås for opfyldt. Med henvisning til Højesterets dom i UfR 2009.2098 H ( SKM2009.333.HR ) fandt retten imidlertid ikke, at det havde været umuligt for skatteyderen at overnatte på sin bopæl. Retten lagde ved denne vurdering vægt på den korte afstand mellem overnatningsstederne og bopælen, samt at skatteyderens arbejdsgiver ikke stillede krav om, at skatteyderen overnattede i lastbilen.

Da skatteyderen således ikke havde godtgjort, at overnatningerne i lastbilen skyldtes et arbejdsmæssigt behov, blev Skatteministeriet frifundet.

Der deltog tre dommere ved sagens afgørelse.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 182 A Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, ligningsloven, momsloven, tinglysningsafgiftsloven, toldloven og forskellige andre love. (Tilretning af elpatronordningen, valgfrihed for flypendleres beregningsgrundlag for befordringsfradrag, betalingspligt for moms ved tvangsauktionssalg, adgang til tilbagebetaling af tinglysningsafgift ved tastefejl, ændring af sikkerhedsstillelsesordningen for potentiel toldskyld m.v.).

Bilag

Bilag 4

Supplerende høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

L 182 B Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, ligningsloven, momsloven, tinglysningsafgiftsloven, toldloven og forskellige andre love. (Tilretning af elpatronordningen, valgfrihed for flypendleres beregningsgrundlag for befordringsfradrag, betalingspligt for moms ved tvangsauktionssalg, adgang til tilbagebetaling af tinglysningsafgift ved tastefejl, ændring af sikkerhedsstillelsesordningen for potentiel toldskyld m.v.).

Bilag

Bilag 4

Supplerende høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

L 27 Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven. (Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger).

Bilag

Bilag 17

2. udkast til betænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 11

Spm. om ændringsforslaget om udskydelse af ikrafttrædelsestidspunktet, jf. bilag 16, har nogen betydning for det samlede provenuskøn samt for de beregningseksempler, som Finansrådet og FSR fremsendte i deres oprindelige høringssvar, til skatteministeren

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse