RegnskabsMail 2017, uge 16

Kære læser

Denne uges RegnskabsMail indeholder mange nyheder, bla. en artikel om den regnskabsmæssige opgørelse af egenkapitalen.

God læselyst!

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Artikler og interessante links
Den regnskabsmæssige egenkapitalopgørelse
IFRS news, april 2017
Lavere arve- og gaveafgifter ved generationsskifte
Nu sidestilles finansielle kontrakter endelig med balanceposter
Når hovedaktionærer handler ejendomme med deres selskab
E-sportsudøvere kan oprette en sportspension
Er alle medejere af en virksomhed altid selvstændigt erhvervsdrivende?
Hovedanpartshavers rådighed over fri bil
CFOdirect: Resultater fra PwC’s Employee Engagement Landscape Survey, herunder hvordan man skaber mere engagement blandt medarbejdere. Læs desuden om de regnskabsmæssige konsekvenser for indkomstskat ifbm. Brexit
Skattepligt af beløb modtaget fra tidligere ægtefælle

Bindende svar
Sikkerhedsstillelse - Virksomhedsskatteordningen
Professionel e-sportsudøver kunne oprette en sportspension efter pensionsbeskatningslovens § 15 B

Afgørelser
Straksfradrag vedrørende løsdriftsstald og plansiloer
Straksfradrag ved etablering af tilkørselsvej til driftsbygninger
Fradrag for virksomhedsunderskud - Erhvervsmæssig /ikke erhvervsmæssig virksomhed - Anvendelse af virksomhedsordningen

Domme
Udeholdt omsætning - forhøjelse af indkomst
Hovedaktionærer - rådighed over bolig i selskabets ejendom - beregningsgrundlag


 

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
28-04-2017 A-skat mv. for store virksomheder i 2016 April 2017
28-04-2017 A-skat og AM-bidrag i 2017 April 2017

Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

BDO

Den regnskabsmæssige egenkapitalopgørelse

Formålet med egenkapitalopgørelsen er at give overblik over de transaktioner og posteringer, der påvirker egenkapitalen.


PwC

IFRS news, april 2017

I IFRS news fra april kan du blandt andet læse om:

  • Kan Brexit få betydning for den regnskabsmæssige behandling af skat?
  • IFRS 9 for selskaber – en ny serie med fokus på effekten af IFRS 9 for almindelige virksomheder
  • Gennemgang af specifikke emner vedrørende IFRS 15 og IFRS 16


BDO

Lavere arve- og gaveafgifter ved generationsskifte

Der kan være betydelige beløb at spare i afgift, hvis effektueringen af planlagte generationsskifter udskydes til næste år.


BDO

Nu sidestilles finansielle kontrakter endelig med balanceposter

Korrektionen for en forkert skattemæssig behandling af finansielle kontrakter bliver nu neutral.


BDO

Når hovedaktionærer handler ejendomme med deres selskab

SKAT bruger mange ressourcer på at kontrollere prisfastsættelsen, når hovedaktionærer køber eller sælger ejendomme af eller til deres eget selskab.


BDO

E-sportsudøvere kan oprette en sportspension

Skatterådet har bekræftet, at E-sportsudøvere skattemæssigt kan sidestilles med øvrige sportsfolk.


DLA Piper

Er alle medejere af en virksomhed altid selvstændigt erhvervsdrivende?

Skatteministeren arbejder for tiden på et lovforslag til ændring af ligningsloven.


PwC

Hovedanpartshavers rådighed over fri bil

Hvis man er hovedaktionær i et selskab, kan man risikere, at man rent skattemæssigt anses for at råde privat over selskabets aktiver – vi ser særligt afgørelser, hvor hovedaktionærer anses for at have rådighed over selskabets bil og som følge heraf beskattes af fri bil.


PwC

CFOdirect: Resultater fra PwC’s Employee Engagement Landscape Survey, herunder hvordan man skaber mere engagement blandt medarbejdere. Læs desuden om de regnskabsmæssige konsekvenser for indkomstskat ifbm. Brexit

Engagement blandt medarbejdere er et værdifuldt værktøj, der kan være med til at drive virksomheden til bedre resultater. Læs mere om hvordan man skaber mere engagement blandt medarbejdere og fjerner forhindringer, der hæmmer medarbejdernes performance. Læs også om hvilke konsekvenser Storbritanniens udtræden af EU har for den regnskabsmæssige behandling af indkomstskat, herunder hvordan virksomheden bør forholde sig til Brexit.
 


Ret&Råd Advokater

Skattepligt af beløb modtaget fra tidligere ægtefælle

Når et ægteskab opløses ved separation eller skilsmisse, skal der foretages en bodeling, hvis parret har haft formuefællesskab.


BDO

Beregning af udtagningsmoms for private solcelleanlæg

Landsskatteretten har fastslået, at der skal betales almindelig moms for den elektricitet, som lagres på nettet.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Sikkerhedsstillelse - Virksomhedsskatteordningen

SKM2017.291.SR

Vedrører: Virksomhedsskattelovens § 4 b, stk. 1 og 2

Skatterådet bekræftede, at en pantesikkerhed i spørgers landbrugsejendomme i virksomhedsordningen til brug for en kassekredit til et datterselskab til et af spørger ejet selskab var omfattet af virksomhedsskattelovens § 10, stk. 6 (nu § 4 b, stk. 1).

Skatterådet bekræftede endvidere, at spørgers personlige kaution ikke udgjorde en sikkerhedsstillelse efter virksomhedsskattelovens § 10, stk. 6 (nu § 4 b, stk. 1).

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at pantesikkerheden i landbrugsejendommene skulle anses for stillet som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition efter virksomhedsskattelovens § 10, stk. 7 (nu § 4 b, stk. 2).

Skatterådet afviste at svare på et spørgsmål om de skattemæssige konsekvenser af et påtænkt skifte af pengeinstitut med en samtidig forøgelse af trækningsretten på nævnte kassekredit.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Professionel e-sportsudøver kunne oprette en sportspension efter pensionsbeskatningslovens § 15 B

SKM2017.285.SR

Vedrører: Pensionsbeskatningsloven § 15 B

Skatterådet bekræftede, at den indkomst, der hidrørte fra spørgers professionelle e-sportsudøvelse, kunne indskydes på en pensionsordning efter reglerne i PBL § 15 B. Ved vurderingen af, om spørger kunne oprette en sportspension efter reglerne i PBL § 15 B, blev der lagt vægt på, at en fortolkning af PBL § 15 B tilsagde, at der kan stilles visse, men ikke strenge krav til den skattepligtiges fysiske udfoldelse. Efter en samlet vurdering fandt Skatterådet, at spørger som professionel e-sportsudøver udøvede tilstrækkelig udfoldelse til, at betingelsen om fysisk udfoldelse var opfyldt. Endvidere fandt Skatterådet, at bestemmelsens øvrige betingelser om væsentligt konkurrenceelement og færdigheder i det konkrete tilfælde måtte anses for opfyldt.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Straksfradrag vedrørende løsdriftsstald og plansiloer

SKM2017.296.LSR

Vedrører: Afskrivningslovens § 18, stk. 2, 1. pkt. samt 3. pkt.

En løsdriftsstald måtte anses for en selvstændig bygning, der ikke kunne anses for en del af det eksisterende bygningskompleks, hvorfor der ikke kunne foretages straksfradrag. Der kunne ikke foretages yderligere straksfradrag på to plansiloer.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Straksfradrag ved etablering af tilkørselsvej til driftsbygninger

SKM2017.295.LSR

Vedrører: Afskrivningslovens § 14, stk. 1, stk. 3 og stk. 3, 2. pkt. samt § 18, stk. 2, stk. 2, 1. pkt. og 3. pkt.

Det var ikke muligt at foretage straksfradrag for udgifter til etablering af tilkørselsvej fra offentlig vej til driftsbygningerne. Der var ikke grundlag for at anse dele af anlægget for at være omfattet af den særlige praksis om landbrugets køreflader.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Fradrag for virksomhedsunderskud - Erhvervsmæssig /ikke erhvervsmæssig virksomhed - Anvendelse af virksomhedsordningen

SKM2017.282.LSR

Vedrører: Statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a samt § 6, stk. 2. Virksomhedsskattelovens § 1, stk. 1, § 5, stk. 1 samt § 15, stk. 1

Klager blev anset for at drive erhvervsmæssig virksomhed både med en aktivitet ved salg af biler og motorcykler og reservedele hertil og med udlejning af fast ejendom. Landsskatteretten udtalte vedrørende sidstnævnte aktivitet, at udgangspunktet var, at udlejning af fast ejendom er en erhvervsmæssige aktivitet, og at der ikke var et tilstrækkeligt grundlag for at fravige dette udgangspunkt. Virksomhedsordningen kunne således anvendes for begge aktiviteter. Dette gjaldt dog ikke for aktiviteter vedrørende udstykning og salg af grunde.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Udeholdt omsætning - forhøjelse af indkomst

SKM2017.288.BR

Vedrører: Statsskattelovens § 4. Skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5 og § 27, stk. 2

Sagen angik det skøn, som skattemyndighederne havde udøvet vedrørende en skatteyders skatte- og momsansætttelse for indkomstårene 2006 - 2009.

SKAT bistod i 2010 Politiet i forbindelse med en ransagning på 3 adresser, hvor sagsøgeren var registreret som ejer. Ved ransagningerne kunne SKAT konstatere, at sagsøgeren drev uregistreret bil-, leje- og pengeudlånsvirksomhed. SKAT forhøjede på den baggrund sagsøgerens skatte- og momsansætttelse for de 3 virksomheder. SKAT lagde ved skønsudøvelsen bl.a. vægt på de finansieringslister, som SKAT fandt ved ransagningerne, samt de økonomiske instruktioner (i form af håndskrevne beskeder), som sagsøgeren havde givet til sin ekskone, mens han sad fængslet i perioden maj 2006 til efteråret 2008.

På baggrund af særligt finansieringslisterne foretog SKAT en skønsmæssig ansættelse af sagsøgerens udlånsvirksomhed for perioden 2006 - 2009 på 21.125.012 kr. Landsskatteretten nedsatte imidlertid dette beløb til 9.789.343 kr., da sagsøgeren fremlagde adskillige afviklingsforslag, der viste, at hans renteindtægter var væsentligt lavere end først antaget.

Byretten udtalte indledningsvist, at det var ubestridt, at SKAT var berettiget til skønsmæssigt at fastsætte sagsøgerens momstilsvar og skattepligtige indkomst for årene 2006 - 2009.

Byretten fastslog, at sagsøgeren ikke havde fremlagt objektive kendsgerninger for, at skønnet var udøvet på et fejlagtigt grundlag eller var åbenbart urimeligt.

For så vidt angik SKATs skøn over lejeindtægterne fandt retten, at sagsøgerens frihedsberøvelse ikke havde betydning for udlejningsvirksomheden, hvilket sagsøgerens breve og beskeder til sin ekskone understøttede. Indholdet af disse breve understøttede heller ikke sagsøgerens synspunkt om, at sagsøgeren skulle have lidt store tab på sin bilvirksomhed, mens han var i fængsel.

Endelig fandt retten ikke, at sagsøgeren havde løftet bevisbyrden for, at fordringerne fra finansieringslisten var uerholdige fordringer. Retten lagde herved vægt på, at sagsøgeren ikke havde forsøgt at inddrive sit tilgodehavende ved domstolene.

Skatteministeriet blev på denne baggrund frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Hovedaktionærer - rådighed over bolig i selskabets ejendom - beregningsgrundlag

SKM2017.283.BR

Vedrører: Ligningslovens § 16, stk. 9

Et selskab købte en ejendom til 64,5 mio. kr., som blev brugt dels til kontor for selskabet, dels til privat bolig for selskabets to aktionærer. SKAT havde skønnet, at 2/3 af ejendommen var til rådighed som bolig for de to hovedaktionærer og på dette grundlag beregnet værdien af rådigheden over bolig i henhold til ligningslovens § 16, stk. 9.

Retten afviste hovedaktionærernes synspunkt om, at den værdi, der kunne beregnes i henhold til ligningslovens § 16, stk. 9, skulle reduceres, fordi markedslejen måtte være lavere, ligesom beregningsgrundlaget ikke skulle reduceres, fordi den offentlige ejendomsvurdering var lavere end beregnings grundlaget efter § 16, stk. 9. Ligeledes afviste retten hovedaktionærernes synspunkt om, at værdien af rådigheden skulle reduceres, fordi de også havde rådighed over en anden af selskabets ejendomme til beboelse.

I øvrigt fandt retten ikke, at hovedaktionærerne havde bevist, at SKATs skøn over, hvor stor en del af ejendommen, der var til rådighed for privat benyttelse, hvilede på et forkert grundlag eller var åbenbart urimeligt.

Retten gav derfor Skatteministeriet ret i frifindelsespåstanden.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 182 A Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, ligningsloven, momsloven, tinglysningsafgiftsloven, toldloven og forskellige andre love. (Tilretning af elpatronordningen, valgfrihed for flypendleres beregningsgrundlag for befordringsfradrag, betalingspligt for moms ved tvangsauktionssalg, adgang til tilbagebetaling af tinglysningsafgift ved tastefejl, ændring af sikkerhedsstillelsesordningen for potentiel toldskyld m.v.).

Bilag

Bilag 3

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 182 B Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, ligningsloven, momsloven, tinglysningsafgiftsloven, toldloven og forskellige andre love. (Tilretning af elpatronordningen, valgfrihed for flypendleres beregningsgrundlag for befordringsfradrag, betalingspligt for moms ved tvangsauktionssalg, adgang til tilbagebetaling af tinglysningsafgift ved tastefejl, ændring af sikkerhedsstillelsesordningen for potentiel toldskyld m.v.).

Bilag

Bilag 3

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse