RegnskabsMail 2017, uge 11

Kære læser

Denne uges RegnskabsMail indeholder bl.a. artikler om Kurssikringsinstrumenter mod udsving i eksempelvis valutakurser og råvarepriser i årsrapporten og om den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme.

God læselyst!

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Artikler og interessante links
Kurssikringsinstrumenter i årsrapporten
Investeringsejendomme, regnskabsmæssig behandling
Ny revisionspåtegning
Nyt register over reelle ejere
Udvidelse af det offentlige ejerregister - ikrafttrædelse
IFRS news marts 2017
Er alt med på din årsopgørelse for 2016?
Hvornår kan frivillig indbetaling af acontoskat betale sig?
FACIT marts 2017

Bindende svar
Skærmbriller stillet til rådighed af arbejdsgiveren

Domme
Fri sommerbolig - eneanpartshaver - faktisk benyttelse - rådighedsfraskrivelse
Fri bil - direktør og hovedanpartshaver - betalt privatbenyttelsesafgift - formodningsregel

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag


 

Artikler og interessante links

BDO

Kurssikringsinstrumenter i årsrapporten

Sikring mod udsving i eksempelvis valutakurser og råvarepriser


BDO

Investeringsejendomme, regnskabsmæssig behandling

En virksomhed kan besidde ejendomme med vidt forskellige formål.


Beierholm

Ny revisionspåtegning

Der er kommet en ny revisionspåtegning, og vi har i den forbindelse udarbejdet en publikation om den nye revisionspåtegning, hvad en revisionspåtegning er og indeholder.


Beierholm

Nyt register over reelle ejere

- nu kommer det. Vi har allerede et offentligt ejerregister, og der er nu et nyt register over reelle ejere på vej.


Dansk Revision

Udvidelse af det offentlige ejerregister - ikrafttrædelse

Folketinget vedtog 1. marts 2016 en udvidelse af Det Offentlige Ejerregister. Lovændringen betød, at der skulle foretages yderligere indberetning til registeret.


PwC

IFRS news marts 2017

I IFRS news fra marts kan du blandt andet læse om:

  • Guide til overgangsreglerne for implementering af IFRS 15
  • IFRS 16: Valget mellem implementering med fuld tilbagevirkende kraft eller den mere simplificerede mod


PwC

Er alt med på din årsopgørelse for 2016?

Har du en almindelig selvangivelse, ligger din årsopgørelse klar i din skattemappe på SKATs hjemmeside fra mandag den 13. marts 2017 – typisk kan dog gå ind og ”smugkigge” allerede om fredagen eller i weekenden op til den 13. marts 2017


PwC

Hvornår kan frivillig indbetaling af acontoskat betale sig?

Den 20. marts 2017 er sidste frist i foråret for rettidig betaling af frivillig acontoskat for selskaber for indkomståret 2017


Revisorgruppen Danmark

FACIT marts 2017

Brug nu din revisor - og brug din revisor rigtigt!


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Skærmbriller stillet til rådighed af arbejdsgiveren

SKM2017.191.SR

Vedrører: Ligningsloven § 16, stk. 3

Skatterådet anerkender, at skærmbriller der stilles til rådighed af arbejdsgiveren til brug på arbejdspladsen, kan ske skattefrit. Herudover bekræfter Skatterådet, i den konkrete situation, at skærmbriller der medtages til arbejdsrelaterede møder og kurser udenfor arbejdspladsen, samt til hjemmearbejdsdage, er skattefrie.

Medarbejderne har mulighed for at tage direkte hjemmefra til kursus- eller mødestedet og efterfølgende direkte hjem til bopælen herefter, når det er hensigtsmæssigt. Anvendes skærmbrillerne i den forbindelse i den private sfære, til privat brug, vil skærmbrillerne dog være omfattet af ligningslovens § 16, stk. 3, 6. pkt., og kun blive beskattet, hvis den samlede værdi af skærmbrillerne overstiger en beløbsgrænse på 5.900 kr. (2017-niveau). Det samme er gældende ved privat brug af skærmbrillerne ved hjemmearbejdsdage.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Fri sommerbolig - eneanpartshaver - faktisk benyttelse - rådighedsfraskrivelse

SKM2017.205.BR

Vedrører: Ligningslovens § 16, stk. 5. Statsskattelovens § 4

Spørgsmålet i sagen var, om sagsøgeren skulle beskattes af værdien af rådighed over sommerbolig.

Sagsøgeren var hovedanpartshaver og direktør i selskabet, der ejede sommerhuset, og havde således rådighed over selskabets aktiver - også til privat brug.

Sommerboligen havde ikke været udlejet i ejerperioden, og sagsøgeren havde ikke dokumenteret et erhvervsmæssigt formål med erhvervelsen.

Hertil kommer, at sommerboligen rent faktisk havde været benyttet, idet der bl.a. havde været et vand- og elforbrug.

Sagsøgeren gjorde bl.a. gældende, at hun havde fraskrevet sig rådigheden over sommerboligen ved at overdrage rådigheden til sin søn.

Ligningslovens § 16, stk. 5, 4. pkt. fastslår imidlertid, at den skattepligtige værdi af rådigheden over en sommerbolig ikke nedsættes i forhold til antallet af dage, hvor sommerboligen stilles til rådighed for nærtstående, og af lovens § 15 stk. 5, 6. pkt., fremgår, at børn anses som nærtstående i bestemmelsens forstand.

Retten udtalte, under henvisning til forklaringen fra sagsøgeren og hendes søn, at sagsøgeren ikke havde afkræftet skattemyndighedernes vurdering af, at sommerboligen ikke havde været udnyttet af selskabet med driftsmæssigt formål, men at sagsøgeren eller hendes søn, havde haft rådighed over boligen.

Skatteministeriet blev herefter frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Fri bil - direktør og hovedanpartshaver - betalt privatbenyttelsesafgift - formodningsregel

SKM2017.204.BR

Vedrører: Ligningslovens § 16, stk. 4. Statsskattelovens § 4

Spørgsmålet i sagen var, om skatteyderen, som var direktør og reel hovedanpartshaver i et selskab, skulle beskattes efter ligningslovens § 16, stk. 4, af værdien af fri bil vedrørende selskabets Range Rover. Bilen var indregistreret til blandet erhvervsmæssig og privat benyttelse, og der var løbende betalt privatbenyttelsesafgift for bilen.

Skatteministeriet gjorde under sagen blandt andet gældende, at der gjaldt en stærk formodning for, at bilen havde stået til skatteyderens private rådighed, idet bilen havde været indregistreret til blandet privat og erhvervsmæssig benyttelse, og idet der i overensstemmelse hermed løbende var betalt privatbenyttelsesafgift.

Heroverfor gjorde skatteyderen blandt andet gældende, at der ikke var skabt en formodning for, at han havde haft rådighed over bilen, idet han ikke havde drevet virksomhed fra sin private adresse, og idet ministeriet ikke havde godtgjort, at bilen havde været parkeret på hans bopæl uden for arbejdstid eller i øvrigt havde været anvendt privat.

Rettens flertal lagde vægt på, at selskabet ved købet af bilen ikke havde kunnet fradrage købsmoms, samt at skatteyderen ved registrering af bilen havde erklæret, at bilen skulle anvendes til blandet privat og erhvervsmæssig anvendelse, på hvilken baggrund selskabet var blevet opkrævet privatbenyttelsesafgift for bilen. Under disse omstændigheder var der skabt en stærk formodning for, at bilen havde stået til skatteyderens private rådighed. Hverken en af skatteyderen udarbejdet fraskrivelseserklæring, eller skatteyderens oplysninger om, at han havde anvendt en anden bil til sin private kørsel, kunne afkræfte denne formodning. Skatteministeriet fik derfor medhold.

Dissens.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 137 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love. (Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v.).

Bilag

Bilag 5

Udkast til betænkning

Bilag 6

Betænkning afgivet den 14. marts 2017

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse