RegnskabsMail 2017, uge 10

Kære læser

I weekenden er der åbnet for at læse resultatet af selvangivelsen på SKATs hjemmeside. Deloitte har hertil 10 gode råd til årsopgørelsen 2016. Den 13. marts 2017 modtager lønmodtagere årsopgørelse for 2016. Desuden har BDO udgivet en fradragstest.

God læselyst!

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Artikler og interessante links
Guide til noten i årsregnskabet om vederlag til ledelsen
CFOdirect
CFOdirect
Bestyrelsens indsigt i virksomhedskultur og risikovillighed
Fradrag for særlige omkostninger ved omlægning af gæld
Gør klar til årsopgørelsen for 2016 – tag fradragstesten
Sommerhuse - skattepligt
Håndværkerfradrag
Acontoskat 2017 for selskaber, foreninger m.v.
10 gode råd til årsopgørelsen 2016
Værdiansættelse af unoterede aktier - Ny dom fra Østre Landsret
Ændring af beskatningen af deltagere i P/S’er og I/S’er mv.
Momshåndtering af salgsfremmende tiltag – loyalitetsprogrammer, rabatordninger, gavekort mm.
Få 50% af dine omkostninger refunderet imens sagen verserer

Domme
Forhøjelse af skattepligtig indkomst – fri bil – fri motorcykel
Befordringsgodtgørelse - professionel håndboldspiller
Skønsmæssig ansættelse – negativt privatforbrug – familielån

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag


 

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
15-03-2017 Lønsumsafgift i 2017 Metode 2 (februar 2017)

Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

BDO

Guide til noten i årsregnskabet om vederlag til ledelsen

Virksomheder, der er omfattet af regnskabsklasse C skal medtage en note i årsregnskabet med oplysninger om vederlag til ledelsesmedlemmer.


PwC

CFOdirect

For 10. gang måler PwC virksomhedernes digitale transformation i Digital IQ Survey 2017 og ny FASB-vejledning præciserer den regnskabsmæssige behandling af ikke-finansielle aktiver


PwC

CFOdirect

Få vejledning til bl.a. indkomstskatter, IFRS m.m. i PwC’s regnskabsguides og læs uddraget fra PwC’s Strategy That Works om, hvordan du sikrer en effektiv og værdiskabende tilgang til strategi og eksekvering gennem fem handlingstiltag


PwC

Bestyrelsens indsigt i virksomhedskultur og risikovillighed

Bestyrelser ved og forstår, at virksomhedens kultur og værdisæt spiller ind, når det gælder medarbejdernes villighed til at tage chancer og handle.


BDO

Fradrag for særlige omkostninger ved omlægning af gæld

Skatterådet har bekræftet, at et selskab havde fradrag for et engangsbeløb på 20 mio. kr., som selskabet skulle betale til en kreditforening i forbindelse med ændring af vilkårene for et lån.


BDO

Gør klar til årsopgørelsen for 2016 – tag fradragstesten

Hvis alt går som det plejer, kan du formentlig se din årsopgørelse for 2016 på fredag fra sidst på eftermiddagen. Hvis ellers du kan komme igennem. Brug evt. ventetiden til at undersøge om du har oversete fradragsmuligheder.


Beierholm

Sommerhuse - skattepligt

Skattepligt - sommerhuse med ret til helårsbeboelse for pensionister


Dansk Revision

Håndværkerfradrag

3byggetilbud.dk har udarbejdet en grundig grafik, der forklarer alle forholdene omkring håndværkerfradraget, som allerede nu kan indberettes til og med d. 9. marts, så det kan blive medregnet i årsopgørelsen, der kommer d. 13. marts 2017.


Dansk Revision

Acontoskat 2017 for selskaber, foreninger m.v.

Første rate af ordinær acontoskat for selskaber m.v. skal betales senest den 20. marts 2017 og anden rate skal betales senest den 20. november 2017.


Deloitte

10 gode råd til årsopgørelsen 2016

Den 13. marts 2017 modtager du din årsopgørelse for 2016. Du bør som udgangspunkt kontrollere alle oplysninger på din årsopgørelse, men det er især vigtigt, at du er opmærksom på forhold, som ikke automatisk er indberettet til SKAT. Her er nogle gode råd om, hvad du som minimum bør tjekke, så du ikke snyder dig selv i skat.


PwC

Værdiansættelse af unoterede aktier - Ny dom fra Østre Landsret

En ny dom om den skattemæssige værdiansættelse af unoterede anparter slår fast, at der ikke er noget retskrav på at kunne benytte de særlige hjælperegler, der er indeholdt i TSS-cirkulære 2000-09 og 2000-10 (”goodwill-cirkulæret”).


PwC

Ændring af beskatningen af deltagere i P/S’er og I/S’er mv.

Skatteministeriet har den 2. marts 2017 fremsendt et udkast til lovforslag i høring, som berører deltagere i skattemæssigt transparente selskaber, dvs. typisk partnerselskaber, kommanditselskaber og interessentskaber. Lovforslaget vil især kunne få betydning for deltagere inden for rådgivning (ingeniører, arkitekter, konsulenter, advokater og revisorer mv.), der har organiseret sig i skattemæssigt transparente selskaber.


PwC

Momshåndtering af salgsfremmende tiltag – loyalitetsprogrammer, rabatordninger, gavekort mm.

Mængden af og variationen i forskellige salgsfremmende tiltag i detailbranchen er kraftigt stigende. Det medfører momsmæssige udfordringer.


Deloitte

Få 50% af dine omkostninger refunderet imens sagen verserer

Selskaber kan igen få omkostningsgodtgørelse


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Dom: Forhøjelse af skattepligtig indkomst – fri bil – fri motorcykel

SKM2017.179.ØLR

Vedrører: Ligningslovens § 16, stk. 3 og 4

Sagen vedrørte, hvorvidt skatteyderen for indkomstårene 2008, 2009 og 2010 var skattepligtig af værdien af fri bil og fri motorcykel efter ligningslovens § 16, stk. 1, jf. stk. 3, og stk. 4. Der var tale om fire svensk indregistrerede biler og en svensk indregistreret motorcykel, der var ejet af et svensk selskab, hvori skatteyderen var direktør og eneanpartshaver.

Skatteyderen havde anmodet om afgiftsfritagelse i Danmark og havde i den forbindelse oplyst, at de svensk indregistrerede køretøjer skulle benyttes til kørsel til Danmark, herunder til bopælen. Af de fem køretøjer var en af bilerne observeret både på bopælen og i privat ærinde, og en anden var alene observeret ved bopælen. Der var ikke ført et kørselsregnskab for nogen af køretøjerne.

Ved byretten bemærkede retten, at skatteyderen som direktør og eneanpartshaver havde rådighed over køretøjerne. Videre bemærkede byretten bl.a., at alle bilerne måtte betegnes som dyre luksusbiler, og at skatteyderen ikke havde dokumenteret, at der i selskabet havde været et erhvervsmæssigt behov for anskaffelsen af køretøjerne. Skatteyderen havde desuden selv forklaret, at han efter endt arbejde i Sverige benyttede bilerne til kørsel fra Sverige til bopælen og retur, og det var ikke dokumenteret, at denne kørsel ikke var privat kørsel i skattemæssig henseende.

Byretten fandt, at skatteyderen ikke havde løftet bevisbyrden for, at bilerne og motorcyklen ikke stod til rådighed for privat benyttelse, da der ikke var ført kørebog. Den omstændighed, at skatteyderen i alle indkomstårene ejede en række andre biler, kunne ikke føre til et andet resultat. Landsretten var enig i byrettens resultat og begrundelsen herfor, hvorfor landsretten stadfæstede byrettens dom ( SKM2016.22.BR ), hvorved Skatteministeriet var blevet frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Befordringsgodtgørelse - professionel håndboldspiller

SKM2017.161.BR

Vedrører: Ligningslovens § 9, stk. 4, 2. pkt., jf. § 9 B

Som professionel håndboldspiller havde skatteyderen i indkomstårene 2009, 2010 og 2011 fra klubben fået udbetalt befordringsgodtgørelse for kørsel til træning i tre forskellige haller og til udekampe. Landsskatteretten havde stadfæstet SKATs afgørelse, hvorefter godtgørelsen på grund af klubbens manglende kontrol ikke var skattefri i medfør af ligningslovens § 9, stk. 4, 2. pkt., jf. § 9 B.

For 2010 og 2011 fandt retten, at håndboldspilleren ikke havde bevist, at han ved udbetaling af godtgørelse til hver træningshal alene havde kørt 60 gange eller mindre til hver hal inden for de forudgående 12 måneder. Godtgørelsen for kørsel til træning var derfor ikke omfattet af ligningslovens § 9 B, stk. 1, a), og dermed skattepligtig. Da han i disse to år således havde fået udbetalt befordringsgodtgørelse for kørsel, der ikke var omfattet af ligningslovens § 9 B, fandt retten, at klubben ikke havde ført fornøden kontrol med antallet af kørte kilometer, hvilket var en forudsætning for skattefrihed efter § 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 173 af 13. marts 2000 om rejse- og befordringsgodtgørelse. Da han i de to år således havde fået udbetalt mere, end han var berettiget til, skulle hele den udbetalte godtgørelse efter forarbejderne og retspraksis medregnes ved indkomstopgørelsen, herunder også kørsel til kampe i 2010 og 2011.

For indkomståret 2009, hvor håndboldspilleren kun havde fået udbetalt godtgørelse for kørsel til udekampe og ikke for kørsel til træning, fandt retten, at kørslerne havde fundet sted, og at klubben havde udøvet fornøden kontrol med udbetalingerne, der derfor var skattefrie.

Dermed gav retten Skatteministeriet medhold for 2010 og 2011 og håndboldspilleren medhold for 2009.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Skønsmæssig ansættelse – negativt privatforbrug – familielån

SKM2017.156.BR

Vedrører: Statsskattelovens § 4. Skattekontrollovens § 3, stk. 4, jf. § 5, stk. 3

Skatteyderens skattepligtige indkomst blev forhøjet med kr. 610.000,- i indkomståret 2011, idet skattemyndighederne havde fundet, at skatteyderen havde et negativt privatforbrug.

Skatteyderen gjorde gældende, at skattemyndighedernes skønsmæssige forhøjelse skulle tilsidesættes. Til støtte herfor gjorde skatteyderen gældende, at privatforbruget blev finansieret ved optagelse af et lån fra sin daværende ægtefælles bror, ved salg af guld, ved salg af køretøjer og af børnenes opsparing.

Retten fandt det ikke dokumenteret, at der var ydet et familielån. Retten lagde vægt på, at der ikke forelå objektiv dokumentation for det hævdede lån, som ifølge skatteyderen var ydet kontant.

Retten fandt det heller ikke dokumenteret, at skatteyderen havde finansieret privatforbruget ved salg af guld og køretøjer.

Retten tiltrådte herefter, at skatteyderen ikke havde godtgjort, at der var grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes skønsmæssige forhøjelse.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nye eller opdaterede satser fra Skatteministeriet

Batteriafgiftsloven
Afgiftssatser i batteriafgiftsloven

Lønsumsafgiftsloven
Afgiftssatser i lønsumsafgiftsloven


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 137 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love. (Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v.).

Bilag

Bilag 4

Ændringsforslag fra skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvor mange sager der skal behandles, hvis man skifter fra den positive afgrænsning til den negative afgrænsning af, for hvilke fordringstyper der kan ske inddrivelse ved lønindeholdelse og udpantning (udlæg), til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om ophævelserne af særregler i anden lovgivning vil have betydning for antallet af sager, der skal behandles, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om der er planer om at øge antallet af medarbejdere, der skal foretage betalingsevnevurderinger, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om at redegøre for sagsbehandlingstiderne for betalingsevnevurderinger, som de er nu, samt give et bud på, hvordan sagsbehandlingstiderne vil udvikle sig som et resultat af denne lovgivning, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om ændringerne i dækningsrækkefølgen vil have betydning for antallet af sager, der skal behandles, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om, hvor stort et beløb ministeren er klar til at afskrive på restancerne m.v., til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om at redegøre for, at det af lovforslaget fremgår, at lovforslaget ikke vurderes til at have økonomiske konsekvenser for det offentlige, især med tanke på dels den sagsbehandlingsopgave, der ligger ift. betalingsevnevurderinger og ift. at ministeren skal fastsætte nærmere regler om retskraftvurderinger i forbindelse med oprydningen efter EFI/DMI, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om der vil være nogle ændringer i den effektive rente på gæld til det offentlige som et resultat af lovforslaget, til skatteministeren

L 27 Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven. (Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger).

Bilag

Bilag 12

Meddelelse om udskudt betænkningsafgivelse

Bilag 13

Henvendelse af 8/3-17 fra KPMG Acor Tax

Spørgsmål og svar

Spm. 9

Spm. om kommentar til henvendelsen af 8/3-17 fra KPMG Acor Tax, til skatteministeren

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse