RegnskabsMail 2017, uge 04

Kære læser

Denne uges TegnskabsMail indeholder bl.a. artikel om indregning af finansielle poster i resultatopgørelsen samt en oversigt og beløbsgrænser og skattesatser for 2017.

God læselyst!

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Artikler og interessante links
Indregning af finansielle poster i resultatopgørelsen
Lempelse af generationsskiftereglerne
Overskydende skat for 2016 udbetales den 11. april 2017
Kan man komme til at hæfte for sin ægtefælles skattegæld?
FACITlisten 2016/2017

Afgørelser
Spørgsmål vedrørende fradrag for underskud af landbrug, tab på bygning ved salg af ejendom, fradrag for afskrivninger på driftsmidler, resultat af udlejning samt udregning af kapitalafkast.
Spørgsmål om skattefri godtgørelse af rejseudgifter


 

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
31-01-2017 A-skat mv. for store virksomheder i 2016 Januar 2017
31-01-2017 A-skat og AM-bidrag i 2017 Januar 2017

Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

BDO

Indregning af finansielle poster i resultatopgørelsen

Der gælder kun en enkelt undtagelse fra reglen om, at finansielle poster altid skal indregnes i resultatopgørelsen. I to tilfælde gælder der særlige oplysningskrav. Negative indlånsrenter behandles som renteudgifter.


BDO

Lempelse af generationsskiftereglerne

Regeringen er langt om længe på vej med det lovforslag, der skal nedsætte gave- og arveafgiften ved overdragelse af erhvervsvirksomheder. Afgiften nedsættes over fem år fra de nuværende 15 % til 5 % fra og med 2020.


BDO

Overskydende skat for 2016 udbetales den 11. april 2017

Tirsdag før påske bliver dagen, hvor SKAT sætter en eventuel overskydende skat for 2016 ind på din Nemkonto. Størrelsen af beløbet kan du se på din årsopgørelse, som du allerede får mulighed for at se den 13. marts 2017.


Ret&Råd Advokater

Kan man komme til at hæfte for sin ægtefælles skattegæld?

Når et par bliver gift, indtræder der automatisk formuefællesskab i ægteskabet, medmindre parterne ved ægtepagt har valgt, at formueordningen skal være særeje.


Revisorgruppen Danmark

FACITlisten 2016/2017

Overblik over beløbsgrænser og skattesatser


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Afgørelse: Spørgsmål vedrørende fradrag for underskud af landbrug, tab på bygning ved salg af ejendom, fradrag for afskrivninger på driftsmidler, resultat af udlejning samt udregning af kapitalafkast.

SKM2017.63.LSR

Vedrører: Statsskattelovens § 4, litra b, 1. pkt., § 6, stk. 1, litra a. Afskrivningslovens § 1, § 14, stk. 2, nr. 4 og § 21. Virksomhedsskattelovens § 9 og § 22a.

En landbrugsejendom, der gav underskud i en årrække, ansås ikke for erhvervsmæssigt drevet. Udlejning af en bygning til ikke nærtstående var erhvervsmæssig. Lejeren skulle foretage forbedringer på det lejede og skulle som følge heraf ikke betale leje i to år. Værdien heraf for udlejer fastsattes til 10.000 kr. pr. år i medfør af statsskattelovens § 4 b.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Spørgsmål om skattefri godtgørelse af rejseudgifter

SKM2017.60.LSR

Vedrører: Statsskattelovens § 4 og § 6, stk. 1, litra a. Ligningslovens § 8, stk. 1 og stk. 4, § 9, stk. 4 og § 9 B

Landsskatteretten fandt ikke, at der var ført tilstrækkelig kontrol med udbetaling af kørselsgodtgørelse fra et selskab til hovedanpartshaveren i indkomståret 2012. Landsskatteretten lagde bl.a. vægt på, at hovedanpartshaveren havde modtaget kørselsgodtgørelse i hele indkomståret 2012 med den forhøjede sats for alle kørte kilometer. Hele kørselsgodtgørelsen ansås herefter for skattepligtig.


Indholdsfortegnelse