RegnskabsMail 2017, uge 02

Kære læser

Denne uges RegnskabsMail er meget omfattende. På regnskabsområdet kan du læse om den regnskabsmæssige behandling af lån, hjælpeværktøjer til udarbejdelse af årsrapporten for 2016.

På skatteområdet kan du læse bl.a. læse om fordeling af rentefradrag ved skilsmisse, reglerne for håndværkerfradraget 2017 og beskatning af skitur for personalet til Alperne.

God læselyst!

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Artikler og interessante links
Regnskabsmæssig behandling af lån
IFRS news fra december/januar
Year end reminders til årsregnskabet for 2016
IFRS 9 er godkendt i EU
IFRS pocketguide 2016
Hjælpeværktøjer til udarbejdelse af årsrapporten for 2016
Fordeling af rentefradrag ved skilsmisse
Sådan er reglerne for håndværkerfradrag i 2017
Arbejdsgiverbetalt elektronisk avis
Skitur for personalet til Alperne
Mexico indfører nye regler for transfer pricing-justeringer for 2017
Praktisk ændring af forskerskatteordningen
Lovindgreb mod visse anpartsprojekter
Ny momspraksis for firmatelefoner mv.
SKAT præciserer endnu engang kantinemomsreglerne
En Jaguar XF Van er ikke et specialkøretøj
Bestil bogen: Skat, moms og personalegoder 2017

Nyt fra SKAT
Nye satser


 

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
16-01-2017 Lønsumsafgift i 2016 Metode 1, 3 og 4 (4. kvartal 2016) og metode 2 (december 2016)
16-01-2017 Lønsumsafgift i 2017 Metode 1, 3 og 4 (4. kvartal 2016) og Metode 2 (december 2016)
17-01-2017 A-skat og AM-bidrag i 2017 December 2016
17-01-2017 A-skat mv. for små og mellemstore virksomheder i 2016 December 2016
20-01-2017 One stop moms i 2016 4. kvartal 2016

Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

BDO

Regnskabsmæssig behandling af lån

Anvendelse af amortiseret kostpris betyder, at kurstab og låneomkostninger fordeles over lånets løbetid, idet begge dele reelt er udtryk for en rente. Omkostningerne kan derfor ikke resultatføres på lånoptagelsestidspunktet.


PwC

IFRS news fra december/januar

I IFRS news fra december/januar kan du bl.a. læse om:

  • IAS 19 - Hvorfor noteoplysninger om pensionsforpligtelser af nogle anses for vigtige?
  • IFRS 16 - Hvordan fastlægger du en diskonteringsfaktor på en leasingaftale, hvor den ikke er oplyst?
  • IFRS 9 – hvilke informationer kan en virksomhed anvende for at fastslå, om der har været en væsentlig stigning i kredittab (trin 2 i ”forventet tab’s modellen”)?
  • IFRS 15 – Hvad skal der til for at der er indgået en kontrakt med en kunde?


PwC

Year end reminders til årsregnskabet for 2016

I denne publikation kan du læse en række gode råd i forbindelse med regnskabsafslutningen. Du kan bl.a. læse om:

  • Nedskrivningstest
  • Måling af aktiver og forpligtelser til dagsværdi
  • Præsentation af pengestrømsopgørelsen
  • Omlægning af gæld
  • Supplier finance
  • Behandlingen af cash pool-ordninger


PwC

IFRS 9 er godkendt i EU

IFRS 9 om indregning og måling af finansielle instrumenter er nu blevet godkendt i EU. Standarden erstatter den gamle IAS 39 og træder i kraft for regnskabsår, der påbegyndes den 1. januar 2018 eller senere.


PwC

IFRS pocketguide 2016

I denne publikation kan du i et kort og overskueligt format finde en opsummering af indregnings- og målingsbestemmelserne i de forskellige IFRS-standarder.


PwC

Hjælpeværktøjer til udarbejdelse af årsrapporten for 2016

På PwC Inform findes en række værktøjer, som kan hjælpe dig gennem regnskabsafslutningen og udarbejdelse af årsrapporten. Her finder du bl.a. PwC Manual of Accounting, Year end reminders, IFRS modelregnskaber for 2016, IFRS e-tjekliste 2016, praktisk guide til nye IFRS’ere og masser af gode note eksempler fra offentliggjorte regnskaber til inspiration.


BDO

Fordeling af rentefradrag ved skilsmisse

Hvis rentefradraget efter en skilsmisse skal fordeles på anden måde end 50/50, kræver det normalt en skriftlig aftale mellem parterne. Til gengæld er en sådan aftale bindende - også for SKAT.


BDO

Sådan er reglerne for håndværkerfradrag i 2017

Som det ser ud nu, bliver 2017 det sidste år med håndværkerfradrag. Der kan fradrages op til 18.000 kr. pr. person, men fradragsloftet er fordelt med 6.000 kr. til hus- og havehjælp og 12.000 kr. til udskiftning af vinduer mv.


Beierholm

Arbejdsgiverbetalt elektronisk avis

SKAT er af den opfattelse, at der gælder de samme regler for en fysisk avis som for en elektronisk avis. SKAT anser derfor medarbejderens elektroniske adgang til avisen som et skattepligtigt personalegode, idet avisen ikke anses for kun at være stillet til rådighed på arbejdspladsen.


Deloitte

Skitur for personalet til Alperne

Rejsens værdi skal medregnes i medarbejdernes skattepligtige indkomst, når medarbejderen modtager goder som led i deres ansættelsesforhold.


PwC

Mexico indfører nye regler for transfer pricing-justeringer for 2017

Den 8. december 2016 indførte de mexicanske skattemyndigheder bestemmelse nr. 3.9.1 i samleloven for 2017 vedrørende anvendelse af transfer pricing-justeringer. Den nye bestemmelse omfatter områder så som transfer pricing-justeringer, skattefradragskrav for transfer pricing-justeringer, frister for indgivelse af justeringer, mv.


Ret&Råd Advokater

Praktisk ændring af forskerskatteordningen

Forskerskatteordningen, som den populært kaldes, giver danske arbejdsgivere bedre mulighed for at tiltrække højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft til Danmark.


Revisorgruppen Danmark

Lovindgreb mod visse anpartsprojekter

Der er fremsat lovforslag rettet mod de såkaldte 10-mandsprojekter


BDO

Ny momspraksis for firmatelefoner mv.

Fra 1. april 2017 ændres reglerne for den momsmæssige behandling af aktiver – først og fremmest mobiltelefoner, tablets og computere – der også anvendes af virksomhedens medarbejdere til private formål.


Deloitte

SKAT præciserer endnu engang kantinemomsreglerne

Forenklet ordning 2 giver dog fortsat anledning til tvivl


BDO

En Jaguar XF Van er ikke et specialkøretøj

Dyre firehjulstrækkere på gule plader diskrimineres åbenlyst på skatteområdet. SKAT anerkender således sjældent, at de kan sidestilles med øvrige specialindrettede varebiler, selvom de anvendes på samme både.


BDO

Bestil bogen: Skat, moms og personalegoder 2017

Vi har opdateret vores lille – men meget populære – opslagsværk med skattesatser, beløbsgrænser og en omtale af de skatte- og momsregler, der gælder for personalegoder.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nye eller opdaterede satser fra Skatteministeriet

Ligningsloven
Satser og beløbsgrænser i ligningsloven

Registreringsafgiftsloven
Afgiftssatser og beløbsgrænser i registreringsafgiftsloven


Indholdsfortegnelse