RegnskabsMail 2017, uge 01

Kære læser

Denne uges RegnskabsMail indeholder bl.a. link til den nye udgave af Regnskabshåndbogen fra PwC. Desuden kan du finde en skematisk oversigt over fradragsreglerne på moms over almindelige udgifter, hvor der er specielle fradragsbegrænsninger, og momsen derfor ikke altid kan fradrages fuldt ud. Endvidere bringer vi en publikation om skatte- og momsmæssig behandling af personalegoder fra RGD.

God læselyst!

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Artikler og interessante links
Nye EU-regler om aktionærrettigheder på vej
ESMA har offentliggjort prioriteringerne for regnskabskontrollen for børsnoterede virksomheder i 2016
Arbejdsgiverbetalt elektronisk avis
Skematisk oversigt over fradragsreglerne på moms
Regnskabshåndbogen 2017
Personalegoder 2017
Omkostningsgodtgørelse i skattesager genindføres

Domme
Fri bil – hovedaktionær og direktør – luksusbil – unøjagtig kørebog
Negativt privatforbrug – manglende dokumentation – ændring af hjemmelsgrundlag


 

Artikler og interessante links

Plesner

Nye EU-regler om aktionærrettigheder på vej

Forslaget til ændring af aktionærrettighedsdirektivet er forhandlet færdigt på EU-niveau, og ændringerne forventes at blive vedtaget i foråret 2017. Formålet med de foreslåede ændringer i aktionærrettighedsdirektivet (direktiv 2007/36 EF) er at styrke god selskabsledelse i børsnoterede selskaber ved at øge aktionærernes mulighed for at udøve aktivt ejerskab samt at gøre handel med aktier mere gennemsigtig.


PwC

ESMA har offentliggjort prioriteringerne for regnskabskontrollen for børsnoterede virksomheder i 2016

ESMA, den europæiske børsregulator har offentliggjort deres prioriteter for regnskabskontrollen for de børsnoterede virksomheder i 2016


Beierholm

Arbejdsgiverbetalt elektronisk avis

Skatterådet har for første gang taget stilling til, om en arbejdsgiverbetalt elektronisk avis altid kan anses for leveret udelukkende på arbejdspladsen eller ej. Der er spurgt på 3 forskellige abonnementsmodeller (IP-løsning, Domæneløsning og Enkeltbruger-adgange).


PwC

Skematisk oversigt over fradragsreglerne på moms

Skemaet indeholder en oversigt over almindelige udgifter, hvor der er specielle fradragsbegrænsninger, og momsen derfor ikke altid kan fradrages fuldt ud.


PwC

Regnskabshåndbogen 2017

Regnskabshåndbogen 2017 giver dig et samlet overblik over tendenser, nyheder og gældende regler inden for regnskab, selskabsskat, selskabsret samt moms og afgifter.


Revisorgruppen Danmark

Personalegoder 2017

Skatte- og momsmæssig behandling af personalegoder


Bech-Bruun

Omkostningsgodtgørelse i skattesager genindføres

Folketinget har den 15. december 2016 vedtaget en ændring af skatteforvaltningsloven som led i gennemførelsen af Retssikkerhedspakke II, der skal forbedre retssik-kerheden på skatteområdet og genoprette tilliden til SKAT. Lovændringen medfører, at der bliver genindført omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde i skatte- og afgiftssager, og at ombudsmandens kontrol med SKAT styrkes.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Dom: Fri bil – hovedaktionær og direktør – luksusbil – unøjagtig kørebog

SKM2017.6.BR

Vedrører: Ligningslovens § 16, stk. 9

Sagsøgeren var hovedaktionær og direktør i et tysk selskab, der stillede en Rolls Royce til hans rådighed. Bilen stod ikke parkeret ved sagsøgerens bopæl, men i aflåste garager i Y1-by og Y2-by, når den ikke blev brugt. Sagsøgeren havde adskillige luksusbiler til privat rådighed og havde underskrevet en erklæring om, at den omhandlede bil ikke måtte benyttes privat.

Sagsøgeren havde ført kørebog, men denne opfyldte ikke kravene til et kørselsregnskab, idet den var for unøjagtig til, at dens rigtighed kunne kontrolleres. Sagsøgeren havde en personlig passion for dyre luksusbiler, og der var ikke noget, der støttede, at anskaffelsen af bilen var begrundet i selskabets forhold.

Efter en konkret vurdering fandt retten, at sagsøgeren ikke havde løftet sin bevisbyrde for, at bilen udelukkende stod til rådighed for erhvervsmæssig kørsel. Sagsøgeren var derfor med rette blevet beskattet af værdien af fri bil, hvorfor Skatteministeriet blev frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Negativt privatforbrug – manglende dokumentation – ændring af hjemmelsgrundlag

SKM2017.5.BR

Vedrører: Skatteforvaltningslovens § 26, stk. 5. Skattekontrollovens § 19, stk. 4, § 3, 4 og 5

Sagsøgeren, der havde haft et betydeligt negativt privatforbrug i 2007, angav at have finansieret sit privatforbrug via midler fra en bankboks, kasinogevinster og pengegaver fra sine bedsteforældre.

Retten fandt det efter en konkret bevisbedømmelse ikke godtgjort, at sagsøgeren havde finansieret sit privatforbrug som oplyst. Da sagsøgeren ikke havde godtgjort, at forhøjelsen havde været åbenbart urimelig eller havde hvilet på et klart forkert grundlag, fandt retten, at forhøjelsen var berettiget.

Retten fandt endvidere, at skatteankenævnet ikke havde været afskåret fra at ændre hjemmelsgrundlaget i forhold til SKATs afgørelse, da sagsøgeren ikke havde haft en berettiget forventning om, at ansættelsen skulle ske efter skatteforvaltningslovens § 27.

Retten fandt heller ikke, at sagsøgeren havde godtgjort, at der var begået sådanne sagsbehandlingsfejl, der efter en konkret væsentlighedsbedømmelse kunne medføre ugyldighed eller hjemvisning af sagen.

Skatteministeriet blev på den baggrund derfor frifundet.


Indholdsfortegnelse