RegnskabsMail 2016, uge 52

Kære læser

Vi ønsker vores læsere et godt nytår!

Denne RegnskabsMail indeholder nyheder for de seneste 14 dage og er derfor lidt større end normalt.

God læselyst!

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Nyt fra Erhvervsstyrelsen
Reelle ejere - ny type ejerregistrering på vej
Indgangen Det Offentlige Ejerregister lukker

Artikler og interessante links
De nye regnskabsregler for immaterielle anlægsaktiver
ÅrsNyt 2016
Satserne for skattefrie kørepenge og diæter i 2017
Indgreb mod 10-mandsprojekter
Mere om pensionsindskud
Skattefrie godtgørelser til frivillige idrætsledere m.fl. i 2017
Transfer Pricing – kun for selskaber i koncerner med omsætning over 5,6 mia. DKK
Forslag - Nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder
Nye satser for befordringsfradrag og skattefri befordringsgodtgørelse for 2017
Generationsskifte
Hovedaktionærbeskatning
Forslag om nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte
Signifikant lempelse af forskerskatteordningen, som accepterer, at dele af lønnen beskattes i udlandet
Skattefri virksomhedsomdannelse
Skatteoverblikket ULTIMO 2016
Energiafgifter i 2017

Nyt fra SKAT
Nye satser


 

Nyt fra Erhvervsstyrelsen

Generelle nyheder

Reelle ejere - ny type ejerregistrering på vej
Fra sommeren 2017 skal en lang række virksomheder registrere reelle ejere.


Indgangen Det Offentlige Ejerregister lukker
Fremover skal ejerforhold registreres via Start virksomhed eller Ændre virksomhed.


Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

BDO

De nye regnskabsregler for immaterielle anlægsaktiver

Overgangen til den nye årsregnskabslov medfører væsentlige ændringer omkring afskrivningsperioden samt for udviklingsomkostninger og for de typer af immaterielle anlægsaktiver, der handles på et aktivt marked.


Deloitte

ÅrsNyt 2016

I Deloitte ÅrsNyt 2016 har vi samlet information, som vi har vurderet er relevant, når der aflægges årsrapporter for 2016 såvel efter årsregnskabsloven som efter de internationale regnskabsstandarder (IFRS).


BDO

Satserne for skattefrie kørepenge og diæter i 2017

Skatterådet har nu fastsat de nye satser for udbetaling af skattefrie godtgørelser. Ligesom sidste år er satserne for kørepenge nedsat en lille smule, mens satserne for kost og logi er forhøjet marginalt.


BDO

Indgreb mod 10-mandsprojekter

Skatteministeren har fremsat et lovforslag, der betyder, at kommanditisters underskud fra investeringer i udlejningsejendomme og solcelleparker mv. ikke kan modregnes i anden indkomst. Indgrebet gælder kun for nye projekter.


BDO

Mere om pensionsindskud

Artiklerne i Depechen 2016, nr. 25, om henholdsvis 30 %-ordningen og om lønaftaler mellem ægtefæller var ikke helt skarpe. En præcisering og en korrektion er derfor nødvendig. Det beklager vi.


BDO

Skattefrie godtgørelser til frivillige idrætsledere m.fl. i 2017

Ulønnede bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige medhjælpere i idrætsforeninger, golfklubber, grundejerforeninger mv. kan i 2017 skattefrit få udbetalt op til 3.750 kr. til dækning af udgifter til telefoni, internet mv.


Beierholm

Transfer Pricing – kun for selskaber i koncerner med omsætning over 5,6 mia. DKK

Hvis du har et selskab som kunde, der i 2016 indgår i en koncern, som har en koncernomsætning, der overstiger 5,6 mia. DKK (omregnet til DKK), skal din kunde senest 31. december 2016 oplyse til SKAT, at de er omfattet af de nye og skærpede dokumentations- og oplysningsregler for koncerninterne transaktioner, som kaldes land og land-rapporten (CbCR).


Dansk Revision

Forslag - Nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder

Regeringen har netop fremsat forslag om nedsættelse af bo- og gaveafgiften i forbindelse med generationsskifte af erhvervsvirksomheder. Afgiften nedsættes løbende. Samtidig strammes successionsreglerne.


DELACOUR

Nye satser for befordringsfradrag og skattefri befordringsgodtgørelse for 2017

Skatterådet har traditionen tro fastsat nye satser for befordringsfradrag og skattefri befordringsgodtgørelse i forbindelse med årsskiftet. Skatterådet beregner årligt satserne på baggrund af de forventede udgifter til at holde bil. Udgifter til brændstof, vedligeholdelse, forsikring, årlig ejerafgift, værditab m.v. indgår således i beregningen.


Deloitte

Generationsskifte

Skatteministeriet har fremsat høringsforslag om den bebudede nedsættelse af bo- og gaveafgiften, men har i samme forbindelse fremsat forslag om enkelte stramninger i reglerne om skattemæssig succession.


Deloitte

Hovedaktionærbeskatning

Hvis du går med tanker om at sælge din bolig til dit eget selskab, skal du tænke dig om en ekstra gang – især hvis det er meningen, at selskabet skal sætte ejendommen til salg med det samme.


DLA Piper

Forslag om nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte

Skatteministeriet har sendt udkast til forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love i høring.


PwC

Signifikant lempelse af forskerskatteordningen, som accepterer, at dele af lønnen beskattes i udlandet

Folketinget har vedtaget en lempelse af forskerskatteordningen, der gør det muligt at anvende forskerskatteordningen, selvom en del af arbejdet udføres i udlandet under udenlandsk beskatning. Lempelsen træder i kraft allerede fra 1. januar 2017.


Ret&Råd Advokater

Skattefri virksomhedsomdannelse

Når iværksættere starter en virksomhed, vælger mange at stifte en personligt ejet virksomhed. Det er nemt og billigt, og i begyndelsen er virksomhedsdriften ofte enkel og adskiller sig ikke fra ejeren personligt, som hæfter personligt og ubegrænset for al gæld. Men når driften bliver mere kompliceret, bør man overveje at omdanne virksomheden til et selskab.


Beierholm

Skatteoverblikket ULTIMO 2016

Inden udgangen af 2016 er der måske behov for at foretage et sidste tjek af skatte- og afgiftsforhold. Vi har i disse nyhedsbreve oplistet nogle af de dispositioner, der med fordel kan overvejes inden årets udgang:


BDO

Energiafgifter i 2017

De fleste energiafgifter stiger marginalt i 2017, og det gør den godtgørelse, som de momsregistrerede virksomheder kan opnå derfor også. Her får du en oversigt over både afgifter og godtgørelsessatser.


Indholdsfortegnelse