RegnskabsMail 2016, uge 48

Kære læser

Denne uges RegnskabsMail indeholder bl.a. en gennemgang af oplysninger om personaleforhold i årsrapporten. Desuden har Folketinget vedtaget, at kapitalejerlån er nu lovlige, dvs. at selskaber kan udlåne midler til kapitalejere og ledelsesmedlemmer. Dermed vil det fra 1. januar 2017 være lovligt for selskaber at udlåne penge til kapitalejere og ledelsesmedlemmer, når visse betingelser er opfyldt.

Endelig er der 10 gode skatteråd inden nytår og 6 gode råd, der forbedrer virksomhedens likviditet op til årsskiftet

God læselyst!

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Artikler og interessante links
Oplysninger om personaleforhold i årsrapporten
Kapitalejerlån er nu lovlige
Kapitalejerlån bliver nu lovlige.
Hjemmearbejde kan betyde massive bøder
Lempelsen for oplysningskravet om kapitalandele m.v. er vedtaget i Folketinget
Lån og sikkerhedsstillelser til kapitalejere og ledelse lovliggøres fra og med 1. januar 2017
Regeringens kommende arbejde – de ansættelsesretlige aspekter
Seks gode råd, der forbedrer din virksomheds likviditet op til årsskiftet
Ændring til årsregnskabsloven - Oplysning om kapitalandele § 97 a
Skattefrie kørepenge for turen til og fra arbejde
Tag bare en taxa hjem på firmaets regning, det er skattefrit
Satsen for skattefri kørselsgodtgørelse nedsættes i 2017
10 gode skatteråd inden nytår
FACIT december 2016

Styresignaler
Amortisationsrenten for 2017

Bindende svar
Moms - Fast Ejendom - Momsfrit salg af udlejningsejendom

Nyt fra Folketinget
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag


 

Artikler og interessante links

BDO

Oplysninger om personaleforhold i årsrapporten

Med den nye årsregnskabslov er der kommet krav om, at også virksomheder i regnskabsklasse B i en note i årsrapporten skal afgive oplysninger om antal ansatte, ligesom dele af personaleomkostningerne normalt skal specificeres.


BDO

Kapitalejerlån er nu lovlige

Lovforslaget om, at selskaber kan udlåne midler til kapitalejere og ledelsesmedlemmer, er i dag vedtaget. Dermed vil det fra 1. januar 2017 være lovligt for selskaber at udlåne penge til kapitalejere og ledelsesmedlemmer, når visse betingelser er opfyldt.


Dansk Revision

Kapitalejerlån bliver nu lovlige.

Med et smalt flertal vedtog Folketinget den 1. december 2016 at lovliggøre kapitalejerlån (tidligere kaldet aktionærlån). Vi har tidligere skrevet en nyhed om de nye regler.


EY

Hjemmearbejde kan betyde massive bøder

Når den nye EU-persondataforordning træder i kraft herhjemme den 25. maj 2018, kan det komme til at koste rigtig dyrt, hvis arbejdsgiverne ikke har styr på håndtering af de persondata, som medarbejderne tager med sig hjem, når de arbejder hjemmefra.


EY

Lempelsen for oplysningskravet om kapitalandele m.v. er vedtaget i Folketinget

Folketinget har den 1. december 2016 vedtaget L 23, der bl.a. indeholder en lempelse for oplysningskravet om kapitalandele i årsregnskabslovens § 97 a.


EY

Lån og sikkerhedsstillelser til kapitalejere og ledelse lovliggøres fra og med 1. januar 2017

Folketinget har den 1. december 2016 vedtaget lovforslag L 23, der medfører en lempelse af selskabslovens regler om at yde økonomisk bistand til kapitalejere og ledelsesmedlemmer. Lempelsen medfører, at et kapitalselskab fra og med 1. januar 2017 under visse betingelser lovligt kan yde lån og sikkerhedsstillelser til selskabets ledelse og til kapitalejere. Hidtil har alene lån til visse moderselskaber samt forretningsmæssige mellemværender været tilladt.


PwC

Regeringens kommende arbejde – de ansættelsesretlige aspekter

Regeringen lægger i lovprogrammet for indeværende folketingsår op til, at der skal indføres nye særregler på det ansættelsesretlige område. Vi har stillet skarpt på et par af de mulige ændringer, der kan få betydning for din virksomhed.


PwC

Seks gode råd, der forbedrer din virksomheds likviditet op til årsskiftet

Med én måned til årsskiftet er det så for sent at forbedre virksomhedens likviditet? PwC har seks gode råd, der kan bidrage til at øge den likvide beholdning og forbedre pengestrømmene i din virksomhed


PwC

Ændring til årsregnskabsloven - Oplysning om kapitalandele § 97 a

I forbindelse med ændring af årsregnskabsloven ved lov nr. 738 af 1. juni 2015 blev årsregnskabslovens § 72, som indeholdt de daværende oplysninger om kapitalan-dele, ophævet.  


BDO

Skattefrie kørepenge for turen til og fra arbejde

Normalt er kørslen mellem hjem og arbejde en privat sag, som ikke kan dækkes med skattefri befordringsgodtgørelse af arbejdsgiveren, men der gælder en undtagelse – den særlige 60 dages-regel - som kun få kender til.


BDO

Tag bare en taxa hjem på firmaets regning, det er skattefrit

I nogle virksomheder er det kutyme, at medarbejderne kan tage en taxa til eller fra jobbet på firmaets regning, fx hvis de skal møde meget tidligt, eller hvis de først har fri meget sent. Et sådant personalegode er skattefrit.


BDO

Satsen for skattefri kørselsgodtgørelse nedsættes i 2017

Udgifter til parkering tages ud af beregningsgrundlaget for kørselsgodtgørelsen. Det fører sammen med de lavere brændstofpriser til en nedsættelse af kilometersatsen fra nytår, men ikke med så meget som frygtet.


EY

10 gode skatteråd inden nytår

Årets sidste bankdag er fredag den 30. december 2016. Inden du fejrer nytår, er der en række valg, du kan overveje i forhold til din privatøkonomi. Her er 10 gode råd, der forklarer, hvilke regler der gælder for indbetaling til pension, frivillig indbetaling af skat og fradrag for velgørenhed, gaver og salg af aktier.


Revisorgruppen Danmark

FACIT december 2016

Arbejde for fædrelandet


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Amortisationsrenten for 2017

SKM2016.567.SKAT

Vedrører: Lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven) § 11 A, stk. 3. Lov nr. 1883 af 29. december 2015 § 4, nr. 2

Rateopsparing i pensionsøjemed. Amortisationsrenten for 2017 er fastsat til 4,6585 pct.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Moms - Fast Ejendom - Momsfrit salg af udlejningsejendom

SKM2016.555.SR

Vedrører: Momsloven: § 13, stk. 1, nr. 9 og § 13, stk. 2

Skatterådet kan bekræfte, at et samlet salg af en udlejningsejendom, der udelukkende er udlejet uden moms, jf. momslovens § 13, stk.1, nr. 8, kan ske momsfrit ifølge momslovens § 13, stk. 2.

Afgørelsen er truffet efter en konkret vurdering af de faktuelle forhold, herunder at salget vedrører et samlet salg af 2 bygninger opført i 3 etaper på samme matrikel, at opførelsen er sket med henblik på momsfri udlejning, at der er ikke taget fradrag for moms, at ejendommen er ikke opdelt i ejerlejligheder, at alle lejlighederne/boligerne er udlejet på tidsubegrænsede standardlejekontrakter samt at køber vil videredrive ejendommen som udlejningsejendom.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Vedtagne lovforslag

L 29 Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af lønsum m.v., lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af kvælstofoxider, lov om registrering af køretøjer og forskellige andre love. (Tilpasning af afgiftslovene til Europa-Kommissionens statsstøttereform, lønsumsafgiftsfritagelse for visse undervisningsaktiviteter, ændring af godtgørelsesbestemmelse for elektricitet leveret fra land til skibe, tekniske justeringer af lov om afgift af kvælstofoxider og ændring af reglerne for registrering og udstedelse af EU-registreringsbevis for blokvogne m.v.).
Vedtaget den 1. december 2016

L 25 A Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet. (Lempelse af elafgift for forlystelser).
Vedtaget den 29. november 2016

L 26 B Forslag til lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter. (Ophævelse af bopælskravet i relation til lån til betaling af ejendomsskatter).
Vedtaget den 29. november 2016

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 27 Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven. (Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger).

Samrådsspørgsmål

Spm. A

Samrådsspm. om at redegøre for den del af lovforslaget, der handler om tilbageførsel af merprovenuet fra skærpelsen af fondsbeskatningen ved nedsættelse af beskatningen af uddelingsmodtagerne, til skatteministeren

L 28 Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og ligningsloven. (Omkostningsgodtgørelse til skattepligtige selskaber og fonde, udskydelse af søgsmålsfristen ved klage til Folketingets Ombudsmand, overførelse af sager om fradrag for forbedring af grundværdi fra Landsskatteretten til vurderingsankenævnene, ingen omkostningsgodtgørelse ved påklage af afgørelser om godtgørelse og ved overspringelse af klageinstans i sager om ejendomsvurderinger, initiativer til imødegåelse af misbrug af godtgørelsesordningen m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelse af 13/10-16 fra Accura, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om kommentar til henvendelsen af 31/10-16 fra FSR-danske revisorer, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om kommentar til henvendelse af 2/11-16 fra Ernst & Young om høringssvar til L 28, til skatteministeren

Brev til Folketingets Skatteudvalg - Høringssvar til L 28.pdf
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 4

Spm. om kommentar til henvendelse af 16/11-16 fra RAFN & Søn, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om at redegøre for, om overflytningen og behandlingen af de såkaldte FFF-sager til vurderingsankenævnene, sikrer borgernes retssikkerhed, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om kommentar til henvendelsen af 24/11-16 fra Advokatsamfundet

L 29 Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af lønsum m.v., lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af kvælstofoxider, lov om registrering af køretøjer og forskellige andre love. (Tilpasning af afgiftslovene til Europa-Kommissionens statsstøttereform, lønsumsafgiftsfritagelse for visse undervisningsaktiviteter, ændring af godtgørelsesbestemmelse for elektricitet leveret fra land til skibe, tekniske justeringer af lov om afgift af kvælstofoxider og ændring af reglerne for registrering og udstedelse af EU-registreringsbevis for blokvogne m.v.).

Bilag

Bilag 12

Ændringsforslag til 2. behandling, fra skatteministeren

Bilag 13

Ændringsforslag til 2. behandling, fra skatteministeren

Bilag 14

Ændringsforslag til 2. behandling stillet den 28. november 2016

Spørgsmål og svar

Spm. 6

Spm. om kommentar til henvendelsen af 24/11-16 fra KMPG Acor Tax, til skatteministeren

Spm. 7

MFU spm. om, hvad omkostningerne vil være ved at udvide den foreslåede lønsumsafgiftsfritagelse til også at omfatte private erhvervs- og produktionsskoler som f.eks. Den Skandinaviske Bryggerhøjskole, til skatteministeren

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse