RegnskabsMail 2016, uge 47

Kære læser

Denne uges RegnskabsMail indeholder bl.a. de nye beløbsgrænser for skattefri kørsels- og rejsegodtgørelse.

God læselyst!

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Nyt fra Erhvervsstyrelsen
Nu kan du ændre ejerforhold under Ændre virksomhed

Artikler og interessante links
Julegaver til medarbejdere
Virksomhedsordningen
Kan dine aftaler om sundhedsforsikring klare et skattetjek?
Satser 2017 - Befordrings- og rejsegodtgørelse
Parkeringsudgifter betalt af arbejdsgiver
Skattefri kørselsgodtgørelse 2017
Finansloven for 2017 m.m.

Domme
Skønsmæssig forhøjelse - negativt privatforbrug - mangelfuldt regnskabsmateriale

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag


 

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
30-11-2016 A-skat mv. for store virksomheder i 2016 November 2016
30-11-2016 A-skat og AM-bidrag i 2017 November 2016
01-12-2016 Moms i 2016 Moms for 3. kvartal 2016

Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Erhvervsstyrelsen

Generelle nyheder

Nu kan du ændre ejerforhold under Ændre virksomhed
Fra i dag kan virksomheders ejerforhold tilføjes eller ændres via Ændre virksomhed på Virk Indberet.


Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

Dansk Revision

Julegaver til medarbejdere

Julen nærmer sig og det gør tidspunktet for køb af julegaver til medarbejdere også. Her følger en kort beskrivelse af de skattemæssige regler på området.


Deloitte

Virksomhedsordningen

Det kan være relevant at se på, om årets hævninger i virksomhedsordningen til dato medvirker, at der ikke bør hæves yderligere i den resterende del af indkomståret.


PwC

Kan dine aftaler om sundhedsforsikring klare et skattetjek?

SKAT viser for tiden øget interesse for sundhedsforsikringer, som ydes til medarbejdere. Hvis din ordning finansieres af medarbejderne selv, skal du have styr på, om din ordning med medarbejderne overholder alle de formelle krav – ellers risikerer medarbejderne beskatning bagud i tid.


Revisionsinstituttet

Satser 2017 - Befordrings- og rejsegodtgørelse

Skatteministeriet har offentliggjort satser for 2017


Revisorgruppen Danmark

Parkeringsudgifter betalt af arbejdsgiver

Skattepligt eller skattefrit?


Revisorgruppen Danmark

Skattefri kørselsgodtgørelse 2017

Lavere satser end i 2016


Deloitte

Finansloven for 2017 m.m.

I den forgangne uge blev der indgået aftale om finansloven for 2017 samt aftale om nedsættelse af PSO-afgiften og et nyt ejendomsvurderingssystem m.m. Læs mere om hvad aftalerne indeholder.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Dom: Skønsmæssig forhøjelse - negativt privatforbrug - mangelfuldt regnskabsmateriale

SKM2016.545.BR

Vedrører: Skatsskattelovens § 4. Skattekontrollovens § 3 og § 5

Skatteyderen, A, drev til daglig en vognmandsvirksomhed med taxakørsel. Det var i sagen ubestridt, at A ikke havde ført løbende bogføring i sin taxavirksomhed. Regnskaberne blev således ikke udarbejdet på grundlag af en løbende bogføring, herunder et ført og afstemt kasseregnskab. Hertil kom, at den resterende bogføring først blev foretaget ved indkomstårets afslutning samtidig med, at der blev udarbejdet årsregnskab.

SKAT tilsidesatte taxavirksomhedens regnskabsgrundlag og forhøjede skønsmæssigt A's indkomst for indkomståret 2008, jf. skattekontrollovens § 5, stk. 3, jf. § 3, stk. 4. Til brug herfor foretog SKAT en beregning af A's hustands samlede privatforbrug, som viste et negativt privatforbrug på kr. 510.880,-.

Retten fandt, at A's regnskabsmateriale ikke kunne anvendes som grundlag for en vurdering af A's indtægter i 2008, hvorfor skattemyndighederne allerede af denne årsag havde været berettiget til at foretage en skønsmæssig forhøjelse af A's indkomst for 2008.

A gjorde gældende, at skattemyndighedernes skønsmæssige forhøjelse af indkomsten byggede på et fejlagtigt grundlag, idet der blandt andet ikke var taget højde for en kontantbeholdning, som han havde modtaget ved salg af en ejerlejlighed samt en kontantbeholdning fra bryllupsgaver modtaget i forbindelse med sønnens bryllupsfest. Retten fandt det ikke dokumenteret, at A havde modtaget de påståede kontantbeløb. For så vidt angik salget af lejligheden lagde retten vægt på, at A's forklaring om, at han i 2008 solgte lejligheden, stod i modsætning til det faktum, at han ved et senere salg af lejligheden i 2013 fortsat stod anført i købsaftalen som sælger. I forhold til bryllupsgaverne lagde retten vægt på, at det ikke var dokumenteret, at den fremlagte liste udgjorde en liste over modtagne gaver fra sønnens bryllup, ligesom det ikke var godtgjort, at beløbet i så fald var tilgået A.

A gjorde endvidere gældende, at skattemyndighedernes skønsmæssige forhøjelse var åbenbart urimelig, idet skønnet lå væsentligt over, hvad A og hans familie havde brugt. Retten fandt ikke grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes vurdering, og lagde blandt andet vægt på, at A's og hans husstands privatforbrug i de omkringliggende år var ikke-ubetydeligt større.

Samlet fandt retten således ikke, at A havde løftet bevisbyrden for, at skattemyndighedernes skønsmæssige fastsættelse af den skattepligtige indkomst for 2008 var udøvet på et forkert grundlag eller havde ført til et åbenbart urimeligt resultat.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 25 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, fusionsskatteloven og selskabsskatteloven. (Lempelse af elafgift for forlystelser, ændring af reglerne om skattefri spaltning, fradrag for livforsikringsselskabers særlige bonushensættelser, værdiansættelse af kooperationsbeskattede andelsforeningers unoterede aktier samt ændring af reglerne om sambeskatning i forbindelse med konkurs).

Bilag

Bilag 5

Betænkning afgivet den 17. november 2016

L 25 A Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet. (Lempelse af elafgift for forlystelser).

Bilag

Bilag 5

Betænkning afgivet den 17. november 2016

L 26 Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love. (Implementering af ændringsdirektiver vedrørende automatisk udveksling af skatteafgørelser og land for landrapportering, skærpede ”colabøder”, ophævelse af bopælskravet i relation til lån til betaling af ejendomsskatter og ophævelse af krav om dansk statsborgerskab for modtagelse af skattefrie udetillæg m.v.

Bilag

Bilag 5

Betænkning afgivet den 17. november 2016

L 26 B Forslag til lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter. (Ophævelse af bopælskravet i relation til lån til betaling af ejendomsskatter).

Bilag

Bilag 5

Betænkning afgivet den 17. november 2016

L 28 Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og ligningsloven. (Omkostningsgodtgørelse til skattepligtige selskaber og fonde, udskydelse af søgsmålsfristen ved klage til Folketingets Ombudsmand, overførelse af sager om fradrag for forbedring af grundværdi fra Landsskatteretten til vurderingsankenævnene, ingen omkostningsgodtgørelse ved påklage af afgørelser om godtgørelse og ved overspringelse af klageinstans i sager om ejendomsvurderinger, initiativer til imødegåelse af misbrug af godtgørelsesordningen m.v.).

Bilag

Bilag 9

Henvendelse af 24/11-16 fra Advokatsamfundet

Spørgsmål og svar

Spm. 5

Spm. om at redegøre for, om overflytningen og behandlingen af de såkaldte FFF-sager til vurderingsankenævnene, sikrer borgernes retssikkerhed, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om kommentar til henvendelsen af 24/11-16 fra Advokatsamfundet

L 29 Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af lønsum m.v., lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af kvælstofoxider, lov om registrering af køretøjer og forskellige andre love. (Tilpasning af afgiftslovene til Europa-Kommissionens statsstøttereform, lønsumsafgiftsfritagelse for visse undervisningsaktiviteter, ændring af godtgørelsesbestemmelse for elektricitet leveret fra land til skibe, tekniske justeringer af lov om afgift af kvælstofoxider og ændring af reglerne for registrering og udstedelse af EU-registreringsbevis for blokvogne m.v.).

Bilag

Bilag 7

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 8

2. udkast til betænkning

Bilag 9

Henvendelse af 24/11-16 fra KPMG Acor Tax

Bilag 10

Brev af 24/11-16 fra skatteministeren til den socialdemokratiske ordfører vedrørende politisk bemærkning til lovforslaget

Bilag 11

Betænkning afgivet den 24. november 2016

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelse af 10/11-16 fra Den Skandinaviske Bryggerhøjskole, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvorfor virksomheder i forbindelse med den foreslåede tilpasning af afgiftslovene til Europa-Kommissionens statsstøttereform skal indberette oplysninger, som SKAT allerede er i besiddelse af, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om, hvordan listen over undervisningsaktiviteter som foreslås fritaget for lønsumsafgift, jf. lovforslagets § 6, nr. 1, er fremkommet, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om at redegøre for muligheden for at pålægge alle erhvervsskibe at benytte el frem for fossile brændstoffer, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om, hvorfor der ikke i forbindelse med de foreslåede tilpasninger af afgiftslovene til Europa-Kommissionens statsstøttereform er forslået sanktioner for manglende indberetninger, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om kommentar til henvendelsen af 24/11-16 fra KMPG Acor Tax, til skatteministeren

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse