RegnskabsMail 2016, uge 46

Kære læser

Denne uges RegnskabsMail indeholder bl.a. en artikel om nye krav til ledelsesberetningen i årsberetningen og en analyse af ejerledede virksomheder i Danmark.

Desuden er de nye beløbsgrænser og satser for selvstændigt erhvervsdrivende offentliggjort af SKAT.

God læselyst!

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Artikler og interessante links
Nye krav til ledelsesberetningen i årsrapporten
Uddelinger fra fonde
I IFRS news fra november
Ejerlederanalysen 2016
Anden rate af acontoskatten for selskaber
Skattefradrag for bidrag til julehjælp
Giv ikke gavekort som julegave til personalet
Bøder til arbejdsgivere for manglende eIndkomst-indberetning
Selvstændigt erhvervsdrivendes fradrag for udgifter til parkering
Restskat for indkomståret 2015 og 2. rate aconto selskabsskat for indkomståret 2016
Forskudsopgørelsen er klar i dag
Generationsskifte
Skattefri befordringsgodtgørelse og parkering
Fondshåndbogen 2017

Styresignaler
Værdiansættelse af forskellige skønsposter for selvstændigt erhvervsdrivende for indkomståret 2017
Landbrug - vejledende satser for normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 2017
Vejledende fremstillingspriser for pelsdyr og hjorte for indkomståret 2016
Arbejdsgiverbetalt parkering og skattefri befordringsgodtgørelse med Skatterådets satser - styresignal
Lejlighedsvis biludlejning og samkørsel mv.

Bindende svar
Elafgift - godtgørelse - datacenter - forbrug

Afgørelser
Spørgsmål vedrørende udbetaling af skattefri godtgørelse efter ligningslovens § 7 M.

Domme
Skønsmæssig ansættelse - skatteankenævnets kompetencer
Skønsmæssig ansættelse – negativt privatforbrug
Rejse-og befordringsgodtgørelse- rejseaktiviteter - fast arbejdssted

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.
Nye satser

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag


 

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
25-11-2016 Moms i 2016 Moms for oktober måned 2016
25-11-2016 EU-salg uden moms/DK-VIES i 2016 Oktober måned 2016

Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

BDO

Nye krav til ledelsesberetningen i årsrapporten

Den nye årsregnskabslov medfører en række nye krav til ledelsesberetningen i årsrapporten. Nedenfor gennemgår vi ændringerne og kravene for virksomheder i regnskabsklasse B.


PwC

Uddelinger fra fonde

Med vedtagelsen af den nye lov om erhvervsdrivende fonde samt anbefalingerne for god fondsledelse er der rettet fokus mod fondenes uddelinger. Nedenfor redegøres for, hvad fondene i praksis skal være opmærksom på, når de rapporterer om de vedtægtsbestemte uddelinger.


PwC

I IFRS news fra november

I IFRS news fra november kan du blandet andet læse om:

 • Guidance fra den europæiske børsregulator (ESMA) om mere specifikke oplysninger om den forventede effekt af indregning af omsætning fra kunder efter IFRS 15 i 2016 årsrapporten og efterfølgende delårsrapporter indtil standardens implementering.
 • Ofte forekommende faldgruber ved beregning af kapitalværdien til brug for nedskrivningstests.


PwC

Ejerlederanalysen 2016

Vi har alle brug for inspiration fra dem, der går forrest og viser nye veje. De danske ejerledede virksomheder er væsentlige for væksten i Danmark, og vi har netop analyseret over 4.300 regnskaber fra danske ejerledede virksomheder. Vi har interviewet 128 ejerledere ved personlige møder, og vi har nu kåret de dygtigste ejerledere over hele Danmark. Det har givet os en unik indsigt, som vi gerne vil dele med dig.


BDO

Anden rate af acontoskatten for selskaber

Mandag den 21/11 2016 er sidste rettidige betalingsdag for den anden halvdel af acontoskatten for selskaber i 2016. Hvis der er udsigt til restskat, kan der indbetales ekstra, men de fleste vil nok vente.


BDO

Skattefradrag for bidrag til julehjælp

Flere steder i landet laves der i øjeblikket indsamlinger til julehjælp til familier med få midler. Donationer til sådanne formål er fradragsberettigede, hvis du giver til en godkendt organisation og oplyser dit personnummer.


BDO

Giv ikke gavekort som julegave til personalet

Det er højtid for overvejelser omkring årets julegave til medarbejderne. I mange virksomheder vil man helst bare give et gavekort, men det er en dårlig idé. Gavekort kan nemlig ikke gives skattefrit. De sidestilles med pengeløn.


BDO

Bøder til arbejdsgivere for manglende eIndkomst-indberetning

Arbejdsgivere skal indberette mange oplysninger til SKAT omkring deres medarbejdere. Blandt andet om løn, arbejdssteder, skattefrie godtgørelser og personalegoder. Og gør de ikke det, vanker der bøder.


Beierholm

Selvstændigt erhvervsdrivendes fradrag for udgifter til parkering

I det offentliggjorte udkast til styresignal af 30. september 2016 omhandlende den skattemæssige behandling af parkeringsudgifter for lønmodtagere, der samtidig får skattefri kørselsgodtgørelse for erhvervsmæssig kørsel, var der anført følgende for de selvstændigt erhvervsdrivende:


Dansk Revision

Restskat for indkomståret 2015 og 2. rate aconto selskabsskat for indkomståret 2016

Selskaberne skal senest den 21. november 2016 betale eventuel restskat for indkomståret 2015 og betale 2. rate aconto selskabsskat for indkomståret 2016. Derudover kan selskaberne samme dag også overveje betaling af frivillig aconto selskabsskat for indkomståret 2016.


Deloitte

Forskudsopgørelsen er klar i dag

Skat åbner for adgangen til forskudsopgørelsen for 2017.


Deloitte

Generationsskifte

Det er under visse omstændigheder muligt at overdrage en virksomhed med succession. En af betingelserne er, at der drives en reel virksomhed.


Deloitte

Skattefri befordringsgodtgørelse og parkering

Så er sidste punktum sat i føjletonen om parkeringsudgifter og skattefri befordringsgodtgørelse


Deloitte

Benyt håndværkerfradraget ved kloakarbejder på egen grund

Som følge af udfordringer med skybrud og oversvømmelser har de fleste kommuner vedtaget spildevandsplaner, der er ensbetydende med anlægning af tostrengede kloak-systemer, der skal separere regnvand og spildevand.


PwC

Fondshåndbogen 2017

PwC udgiver hvert år en fondshåndbog, der stiller skarpt på praktiske udfordringer inden for regnskab, skat, afgifter og fondslovgivning for de danske fonde. Bogen beskriver bl.a. ny lovgivning, ledelsesvederlag, regnskabsudarbejdelse og aktuelle regler for fondsbeskatning og moms.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Værdiansættelse af forskellige skønsposter for selvstændigt erhvervsdrivende for indkomståret 2017

SKM2016.541.SKAT

Vedrører: Statsskatteloven § 4

SKAT har fastsat vejledende mindstesatser for handlendes forbrug af egne varer, privat andel af elektricitet, vand og varme samt bilforhandleres private anvendelse af biler.


Indholdsfortegnelse 

Styresignal: Landbrug - vejledende satser for normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 2017

SKM2016.539.SKAT

Vedrører: Statsskatteloven § 4 og § 6

SKAT har fastsat vejledende priser for normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 2017. Satserne blev forelagt Skatterådet på mødet den 15. november 2016


Indholdsfortegnelse 

Styresignal: Vejledende fremstillingspriser for pelsdyr og hjorte for indkomståret 2016

SKM2016.538.SKAT

Vedrører: Varelagerloven

SKAT har fastsat vejledende priser for pelsdyr og hjorte for indkomståret 2016. Satserne blev forelagt Skatterådet på mødet den 15. november 2016


Indholdsfortegnelse 

Styresignal: Arbejdsgiverbetalt parkering og skattefri befordringsgodtgørelse med Skatterådets satser - styresignal

SKM2016.537.SKAT

Vedrører: Ligningsloven § 16, stk. 10, § 9 B og § 9, stk. 4

Styresignalet præciserer, at det er muligt særskilt at få dækket eventuelle parkeringsudgifter skattefrit efter ligningslovens § 16, stk. 10, uanset der samtidig hermed helt eller delvist bliver udbetalt skattefri befordringsgodtgørelse efter Skatterådets satser, jf. ligningslovens § 9 B, jf. § 9, stk. 4.


Indholdsfortegnelse 

Styresignal: Lejlighedsvis biludlejning og samkørsel mv.

SKM2016.536.SKAT

Vedrører: Statsskatteloven § 4 - § 6. Momsloven § 4, stk. 1, og § 48, stk. 1. Lønsumsafgiftsloven § 1, stk. 1

Styresignalet beskriver skatte- og momsretlige forhold ved lejlighedsvis biludlejning og samkørsel.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Elafgift - godtgørelse - datacenter - forbrug

SKM2016.527.SR

Vedrører: Elafgiftsloven § 11

Skatterådet bekræfter, at spøger kan opnå godtgørelse af elafgift efter elafgiftslovens § 11, stk. 1 af den elektricitet, der forbruges i datacenteret til andre ydelser end serverdrift. Skatterådet kan ikke bekræfte, at spørger kan opnå godtgørelse af elafgift, af den elektricitet der forbruges til serverdrift. Det gør ingen forskel for besvarelsen af spørgsmål 1 og 2, hvorvidt spørger alene har adgang til private bure og private rum med forudgående tilladelse.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Spørgsmål vedrørende udbetaling af skattefri godtgørelse efter ligningslovens § 7 M.

SKM2016.517.LSR

Vedrører: Ligningslovens § 7 M

Landsskatteretten fandt ikke, at en idrætsforening, der bestod af en række afdelinger, kunne udbetale skattefri godtgørelser i henhold til Ligningslovens § 7 M fra de enkelte afdelinger af foreningen.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Skønsmæssig ansættelse - skatteankenævnets kompetencer

SKM2016.542.ØLR

Vedrører: Skatteforvaltningslovens § 36, stk. 7 (dagældende)

Landsretten havde under ankesagen udskilt appellantens påstand om hjemvisning til særskilt behandling. Påstanden var begrundet i, at skatteankenævnet ifølge appellanten havde overskredet sin kompetence efter skatteforvaltningslovens § 36, stk. 7, hvorefter nævnet uanset klagens formulering kan foretage afledte ændringer.

SKAT havde nægtet appellanten fradrag for en række bogførte udgifter i en udlejningsvirksomhed med henvisning til manglende dokumentation herfor. På den baggrund fastsatte SKAT resultat af virksomheden til kr. 187.220 i 2004 og kr. 239.538 i 2005.

Skatteankenævnet tilsidesatte virksomhedens regnskabsgrundlag som mangelfuldt og fastsatte resultatet skønsmæssigt til kr. 200.000 for 2004 og kr. 250.000 for 2005.

Appellanten gjorde gældende, at skatteankenævnet ikke ifølge skatteforvaltningslovens § 36, stk. 7, kunne tilsidesætte regnskabsgrundslaget og udøve et skøn, når SKAT som 1. instans kun havde nægtet fradrag for konkrete udgiftsposter.

Dette gav landsretten ikke appellanten medhold i. Landsretten anførte i sin begrundelse bl.a., at skatteankenævnet havde taget stilling til de samme forhold og samme underliggende omstændigheder som SKAT og på den baggrund havde ændret virksomhedsresultatet. På den baggrund fastslog landsretten, at skatteankenævnet ikke havde overskredet grænserne for dets kompetence, og sagen blev derfor ikke hjemvist som påstået af appellanten.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Skønsmæssig ansættelse – negativt privatforbrug

SKM2016.540.BR

Vedrører: Statsskattelovens § 4. Personskattelovens § 3, stk. 1

Sagen vedrørte, hvorvidt SKAT var berettiget til skønsmæssigt at forhøje skatteyderens skattepligtige indkomst med k. 260.000,- i indkomståret 2009 på baggrund af en negativ privatforbrugsberegning.

Skatteyderen var direktør i to selskaber, henholdsvis et moder- og datterselskab, hvor datterselskabet ejede en ejendom i Y1 by. Ejendommen anvendes som klubhus for en motorcykelklub, som skatteyderen var kasserer og medlem af.

Skatteyderen havde over to omgange indbetalt i alt kr. 320.000,- kontant til en klientkonto hos moderselskabets advokatfirma. Indbetalingerne var foretaget af skatteyderen personligt, og SKAT havde derfor indregnet beløbet i skatteyderens privatforbrugsberegning. Det var i sagen omtvistet, hvorvidt beløbet skulle henregnes til skatteyderens privatøkonomi, eller om skatteyderen havde foretaget indbetalingen på vegne af selskabet, således at beløbet ikke skulle indgå hans privatforbrugsberegning.

Skatteyderen ændrede under sagen forklaring og anførte, at midlerne var opkrævet blandt motorcykelklubbens medlemmer til betaling af selskabets skattegæld fra fortjeneste ved salg af klubbens tidligere klubhus. Skatteyderens forklaring blev under sagen bekræftet af en af klubbens øvrige medlemmer, der afgav vidneforklaring. Af selskabets bogføringsmateriale fremgik endvidere, at motorcykelklubbens medlemmer havde udlånt det omtvistede beløb til selskabet, ligesom det fremgik af et udskrift fra selskabets klientkonto, at beløbet var blevet anvendt til betaling af selskabets skattegæld.

Retten fandt på baggrund af en konkret bevisvurdering, at skatteyderen med forklaringerne, selskabernes bogføring samt beløbets anvendelse havde godtgjort, at de kr. 320.000,- ikke tilhørte skatteyderen. SKATs privatforbrugsberegning var derfor foretaget på et forkert grundlag, hvorfor der ikke var grundlag for at forhøje skatteyderens indkomst med kr. 260.000,-.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Rejse-og befordringsgodtgørelse- rejseaktiviteter - fast arbejdssted

SKM2016.511.VLR

Vedrører: Ligningslovens § 9A og § 9B, stk 1

Sagen handlede om, hvorvidt en skatteyder for indkomståret 2010 skulle beskattes af rejse- og befordringsgodtgørelser modtaget fra arbejdsgiveren A. Skatteyderen var bosat i Y1 men fik i 2009 ansættelse i virksomheden A, som havde kontor i Y2 og aktiviteter spredt ud i primært hovedstadsområdet. Skatteyderen gjorde i sagen gældende, at han var berettiget til skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse for den rejseaktivitet, hans arbejde havde medført.

Byretten fandt efter en samlet vurdering, at skatteyderen havde en så naturlig og regelmæssig tilknytning til A's kontor i Y2, at dette i 2010 udgjorde hans faste arbejdssted i ligningslovens § 9A's forstand. Ved denne vurdering tillagde byretten det ikke betydning, at det i skatteyderens ansættelseskontrakt var anført, at han skulle arbejde med udgangspunkt i sin bopæl i Y1. Herefter var Skatteyderen ikke berettiget til skattefri rejsegodtgørelse.

Endvidere fandt Byretten, at skatteyderen ikke var berettiget til skattefri befordringsgodtgørelse, da der ikke var ført den fornødne kontrol med befordringen, herunder antallet af erhvervsmæssige rejsedage, start- og sluttidspunkt for rejsen, rejsens formål, mål og eventuelle delmål samt angivelsen af det kørte antal kilometer og den anvendte sats. Byretten frifandt herefter Skatteministeriet.

Skatteyderen ankede sagen til Vestre Landsret, der ved dom af 14. oktober 2016, af de grunde, der var anført af byretten, stadfæstede byrettens dom.


Indholdsfortegnelse 

Høringssvar til udkast til styresignal:
Lejlighedsvis biludlejning og samkørsel mv. - udkast til styresignal

Udkastet til styresignal: 16-0661654

Styresignalet beskriver skatte- og momsretlige forhold ved lejlighed biludlejning og samkørsel.

Høringssvar:

 • Advokatrådet
 • Dansk Byggeri
 • FSR - Danske Revisorer
 • DI
 • SEGES

 • Indholdsfortegnelse 

  Høringssvar til udkast til styresignal:
  Arbejdsgiverbetalt parkering og skattefri befordringsgodtgørelse med Skatterådets satser - udkast til styresignal

  Udkastet til styresignal: 16-1368528

  Styresignalet præciserer, at det er muligt særskilt at få dækket eventuelle parkeringsudgifter skattefrit efter ligningslovens § 16, stk. 10, uanset der samtidig hermed helt eller delvist bliver udbetalt skattefri befordringsgodtgørelse efter Skatterådets satser, jf. ligningslovens § 9 B, jf. § 9, stk. 4.

  Høringssvar:

 • Dansk Byggeri
 • DI
 • FSR
 • KL

 • Indholdsfortegnelse 

  Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

  Nyhedsbrev til virksomheder

  REX – registrerede eksportører - GSP ordningen

  Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold

  Nye eller opdaterede satser fra Skatteministeriet

  Administrativ bistandloven
  Satser i lov om administrativ bistand

  Afskrivningsloven
  Satser og beløbsgrænser i afskrivningsloven

  Arbejdsmarkedsbidragsloven
  Satser og beløbsgrænser i lov om arbejdsmarkedsbidrag

  Boafgiftsloven
  Satser og beløbsgrænser i boafgiftsloven

  Børne- og ungeydelsesloven
  Satser og beløbsgrænser i børne- og ungeydelsesloven

  Dødsboskatteloven
  Satser og beløbsgrænser i dødsboskatteloven

  Eftergivelsesloven
  Satser og beløbsgrænser i eftergivelsesloven

  EF-voldgiftskonventionsloven
  Satser i EF-voldgiftskonventionsloven

  Ejendomsavancebeskatningsloven
  Satser og beløbsgrænser i ejendomsavancebeskatningsloven

  Ejendomsværdiskatteloven
  Satser og beløbsgrænser i ejendomsværdiskatteloven

  Fondsbeskatningsloven
  Satser og beløbsgrænser i fondsbeskatningsloven

  Forsvarerbistandsloven
  Satser i forsvarerbistandsloven

  Fusionsskatteloven
  Satser i fusionsskatteloven

  Husdyrbeskatningsloven
  Satser og beløbsgrænser i husdyrbeskatningsloven

  Inddrivelsesbistandsloven
  Satser i inddrivelsesbistandsloven

  Indkomstregisterloven
  Satser i indkomstregisterloven

  Investeringsforeningsloven
  Satser i investeringsforeningsloven

  Kildeskatteloven
  Satser og beløbsgrænser i kildeskatteloven

  Konkursskatteloven
  Satser og beløbsgrænser i konkursskatteloven

  Kulbrinteopkrævningsloven
  Satser i kulbrinteskatopkrævningsloven

  Kulbrinteskatteloven
  Satser i kulbrinteskatteloven

  Kursgevinstloven
  Satser og beløbsgrænser i kursgevinstloven

  Lønindeholdelsesregisterloven
  Satser i lønindeholdelsesregisterloven

  Opkrævningsloven
  Satser og beløbsgrænser i opkrævningsloven

  Personskatteloven
  Satser og beløbsgrænser i personskatteloven

  Selskabsskatteloven
  Satser og beløbsgrænser i selskabsskatteloven

  Seniornedslagsloven
  Satser og beløbsgrænser i seniornedslagsloven (Skattenedslag til 64 årige i fuldtidsbeskæftigelse)

  Skatteforvaltningsloven
  Satser og beløbsgrænser i skatteforvaltningsloven

  Skattekontrolloven
  Satser og beløbsgrænser i skattekontrolloven

  Statsskatteloven
  Satser i Statsskatteloven

  Sømandsbeskatningsloven
  Satser og beløbsgrænser i sømandsbeskatningsloven

  Tonnageskatteloven
  Satser og beløbsgrænser i tonnageskatteloven.

  Virksomhedsregisterloven
  Satser i virksomhedsregisterloven

  Virksomhedsskatteloven
  Satser og beløbsgrænser i virksomhedsskatteloven


  Indholdsfortegnelse 

  Nyt fra Folketinget

  Nye dokumenter vedrørende lovforslag

  L 26 Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love. (Implementering af ændringsdirektiver vedrørende automatisk udveksling af skatteafgørelser og land for landrapportering, skærpede ”colabøder”, ophævelse af bopælskravet i relation til lån til betaling af ejendomsskatter og ophævelse af krav om dansk statsborgerskab for modtagelse af skattefrie udetillæg m.v.

  Bilag

  Bilag 4

  1. udkast til betænkning

  L 26 B Forslag til lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter. (Ophævelse af bopælskravet i relation til lån til betaling af ejendomsskatter).

  Bilag

  Bilag 4

  1. udkast til betænkning

  L 27 Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven. (Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger).

  Bilag

  Bilag 3

  Høringsskema og høringssvar, fra skatteministerenL 27 - Høringsskema
  L 27 - Høringssvar

  Bilag 4

  Henvendelse af 14/11-16 fra KFI Erhvervsdrivende FondL 27 Notat vedr. foretræde for Skatteudvalget
  L 27 Høringssvar endelig version (2)

  Bilag 5

  Henvendelse af 16/11-16 fra KPMG

  Bilag 6

  Henvendelse af 17/11-16 fra KPMG

  Bilag 7

  Fastsat tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

  Spørgsmål og svar

  Spm. 1

  Spm. om kommentar til henvendelsen af 14/11-16 fra KFI Erhvervsdrivende Fond, til skatteministeren

  Spm. 2

  Spm. om kommentar til henvendelsen af 16/11-16 fra KPMG, til skatteministeren

  Spm. 3

  Spm. om kommentar til henvendelsen af 17/11-16 fra KPMG, til skatteministeren

  L 28 Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og ligningsloven. (Omkostningsgodtgørelse til skattepligtige selskaber og fonde, udskydelse af søgsmålsfristen ved klage til Folketingets Ombudsmand, overførelse af sager om fradrag for forbedring af grundværdi fra Landsskatteretten til vurderingsankenævnene, ingen omkostningsgodtgørelse ved påklage af afgørelser om godtgørelse og ved overspringelse af klageinstans i sager om ejendomsvurderinger, initiativer til imødegåelse af misbrug af godtgørelsesordningen m.v.).

  Bilag

  Bilag 7

  Henvendelse af 16/11-16 fra RAFN & Søn

  Bilag 8

  Fastsat tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

  Spørgsmål og svar

  Spm. 4

  Spm. om kommentar til henvendelse af 16/11-16 fra RAFN & Søn, til skatteministeren

  L 29 Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af lønsum m.v., lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af kvælstofoxider, lov om registrering af køretøjer og forskellige andre love. (Tilpasning af afgiftslovene til Europa-Kommissionens statsstøttereform, lønsumsafgiftsfritagelse for visse undervisningsaktiviteter, ændring af godtgørelsesbestemmelse for elektricitet leveret fra land til skibe, tekniske justeringer af lov om afgift af kvælstofoxider og ændring af reglerne for registrering og udstedelse af EU-registreringsbevis for blokvogne m.v.).

  Bilag

  Bilag 6

  1. udkast til betænkning

  Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


  Indholdsfortegnelse