RegnskabsMail 2016, uge 45

Kære læser

Denne uges RegnskabsMail indeholder bl.a. omtale af en uheldig formulering på 2015 årsopgørelsen for selskaber. Efter formuleringen skal man således indbetale hele beløbet for årets 2. acontoskatterate senest den 21. november 2016, for derefter at få en overskydende skat fra 2015 udbetalt den 23. november 2016. Dette er ikke korrekt.

Læs også om at oprindelseserklæringer ofte ikke er korrekte fordi virksomheders bevillinger ikke er blevet opdateret, når der er sket ændringer i bagvedliggende forhold. Når myndighederne gennemfører kontrol af bevillinger i forhold til udstedelse af oprindelsescertifikater og fakturaerklæringer, kan det have store konsekvenser..

God læselyst!

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Nyt fra Erhvervsstyrelsen
Nyt digitalt værktøj skal hjælpe dansk erhvervsliv på vej med IT-sikkerheden

Artikler og interessante links
Fokusområder ved regnskabskontrollen for børsnoterede virksomheder for 2016-årsrapporter
Flere investeringsvirksomheder risikerer at blive omfattet af revisionspligt allerede for regnskabsåret 2016
Udbetaling af overskydende skat for 2015 ved betaling af 2. acontoskatterate
Fradrag for renteudgifter til SU-lån
Arv fra udlandet – dansk beskatning?
Skal jeg fortsat betale skat i Danmark, når jeg flytter til udlandet?
Er jeres oprindelseserklæringer korrekte?

Nyt fra SKAT
Nye satser

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag


 

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
15-11-2016 Lønsumsafgift i 2016 Metode 2 (oktober 2016)

Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Erhvervsstyrelsen

Generelle nyheder

Nyt digitalt værktøj skal hjælpe dansk erhvervsliv på vej med IT-sikkerheden
Flere og flere virksomheder rammes af brud på IT-sikkerhed, og resultatet kan være katastrofalt. Et nyt online sikkerhedstjek skal hjælpe små og mellemstore virksomheder til at forbedre IT-sikkerheden.


Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

EY

Fokusområder ved regnskabskontrollen for børsnoterede virksomheder for 2016-årsrapporter

ESMA (the European Securities and Markets Authority) har den 28. oktober 2016 udmeldt fokusområderne for det kommende års kontrol af regnskaberne for børsnoterede virksomheder.


EY

Flere investeringsvirksomheder risikerer at blive omfattet af revisionspligt allerede for regnskabsåret 2016

Ikke nok med at ændringerne i årsregnskabsloven kan betyde, at flere større investeringsvirksomheder skal aflægge årsrapport efter en højere regnskabsklasse. Ændringerne i lovens måde at opgøre nettoomsætning på i forhold til størrelsesgrænser kan også betyde, at flere mindre investeringsvirksomheder risikerer at overskride størrelsesgrænserne for revisionspligt. Derfor kan flere investeringsvirksomheder allerede for regnskabsåret 2016 blive omfattet af revisionspligt.


Beierholm

Udbetaling af overskydende skat for 2015 ved betaling af 2. acontoskatterate

Vi er blevet gjort opmærksom på en uheldig formulering på 2015 årsopgørelsen for selskaber:


Deloitte

Fradrag for renteudgifter til SU-lån

Renterne, der løber på i studieperioden, er fradragsberettigede, når renterne forfalder til betaling.


Deloitte

Arv fra udlandet – dansk beskatning?

Når der sker skifte af et dødsbo her i landet, skal der betales boafgift (tidligere hed det arveafgift).


Ret&Råd Advokater

Skal jeg fortsat betale skat i Danmark, når jeg flytter til udlandet?

Ja – det skal du måske, men svaret afhænger af de nærmere omstændigheder.


Deloitte

Er jeres oprindelseserklæringer korrekte?

Det kan hurtigt blive dyrt med forkerte erklæringer!


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 25 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, fusionsskatteloven og selskabsskatteloven. (Lempelse af elafgift for forlystelser, ændring af reglerne om skattefri spaltning, fradrag for livforsikringsselskabers særlige bonushensættelser, værdiansættelse af kooperationsbeskattede andelsforeningers unoterede aktier samt ændring af reglerne om sambeskatning i forbindelse med konkurs).

Bilag

Bilag 4

1. udkast til betænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at yde teknisk bistand til et ændringsforslag om deling af lovforslaget, således at den del af lovforslaget, der omhandler lempelse af elafgift for forlystelser, udskilles i et selvstændigt lovforslag, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvor stort det utilsigtede merprovenu er, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om, hvor mange ressourcer målt i årsværk der skal anvendes i SKAT for at håndtere godkendelsesproceduren for skattefri spaltning, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om at opliste præcis, hvilke virksomheder i kategorien ”forlystelser, herunder teaterforestillinger, biografforestillinger m.v.” lovforslaget dækker, og som derfor er berettiget til lempelsen på elafgiften, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om at redegøre for de divergerende beregninger af provenutabet ved forslaget, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om at estimere den afgiftsmæssige lettelse, som en afskaffelse af PSO-afgiften vil betyde for forlystelseserhvervene, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om at oversende en skematisk opgørelse, der sammenholder den samlede afgiftslettelse for forlystelseserhvervene, såfremt PSO-afgiften afskaffes, uden at forlystelseserhvervene bliver berettiget til en lempelse af elafgiften som foreslået med L 25, til skatteministeren

L 25 A Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet. (Lempelse af elafgift for forlystelser).

Bilag

Bilag 4

1. udkast til betænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at yde teknisk bistand til et ændringsforslag om deling af lovforslaget, således at den del af lovforslaget, der omhandler lempelse af elafgift for forlystelser, udskilles i et selvstændigt lovforslag, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvor stort det utilsigtede merprovenu er, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om, hvor mange ressourcer målt i årsværk der skal anvendes i SKAT for at håndtere godkendelsesproceduren for skattefri spaltning, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om at opliste præcis, hvilke virksomheder i kategorien ”forlystelser, herunder teaterforestillinger, biografforestillinger m.v.” lovforslaget dækker, og som derfor er berettiget til lempelsen på elafgiften, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om at redegøre for de divergerende beregninger af provenutabet ved forslaget, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om at estimere den afgiftsmæssige lettelse, som en afskaffelse af PSO-afgiften vil betyde for forlystelseserhvervene, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om at oversende en skematisk opgørelse, der sammenholder den samlede afgiftslettelse for forlystelseserhvervene, såfremt PSO-afgiften afskaffes, uden at forlystelseserhvervene bliver berettiget til en lempelse af elafgiften som foreslået med L 25, til skatteministeren

L 26 Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love. (Implementering af ændringsdirektiver vedrørende automatisk udveksling af skatteafgørelser og land for landrapportering, skærpede ”colabøder”, ophævelse af bopælskravet i relation til lån til betaling af ejendomsskatter og ophævelse af krav om dansk statsborgerskab for modtagelse af skattefrie udetillæg m.v.

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at yde teknisk bistand til et ændringsforslag om deling af lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om hvor stor personkredsen af udlandsdanskere, der ifølge lovforslaget fremover skal kunne indefryse deres ejendomsskatter, er, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om at oversende resultatet af SKATs indsatsprojekt i 2015 vedrørende ulovlig handel med slik, vin, øl og andre punktafgiftspligtige varer, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om ministeren har planer om at sikre en fortsat særlig kontrolindsats på dette område, eller vil investeringsplanen for SKAT fra regeringen ikke tage højde for dette behov, til skatteministeren

L 26 B Forslag til lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter. (Ophævelse af bopælskravet i relation til lån til betaling af ejendomsskatter).

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at yde teknisk bistand til et ændringsforslag om deling af lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om hvor stor personkredsen af udlandsdanskere, der ifølge lovforslaget fremover skal kunne indefryse deres ejendomsskatter, er, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om at oversende resultatet af SKATs indsatsprojekt i 2015 vedrørende ulovlig handel med slik, vin, øl og andre punktafgiftspligtige varer, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om ministeren har planer om at sikre en fortsat særlig kontrolindsats på dette område, eller vil investeringsplanen for SKAT fra regeringen ikke tage højde for dette behov, til skatteministeren

L 28 Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og ligningsloven. (Omkostningsgodtgørelse til skattepligtige selskaber og fonde, udskydelse af søgsmålsfristen ved klage til Folketingets Ombudsmand, overførelse af sager om fradrag for forbedring af grundværdi fra Landsskatteretten til vurderingsankenævnene, ingen omkostningsgodtgørelse ved påklage af afgørelser om godtgørelse og ved overspringelse af klageinstans i sager om ejendomsvurderinger, initiativer til imødegåelse af misbrug af godtgørelsesordningen m.v.).

Bilag

Bilag 6

Supplerende høringsskema og høringssvar, fra skatteministerenSamlede supplerende høringssvar (L 28) [DOK169707950].PDF
Supplerende høringsskema [DOK169700030]X

L 29 Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af lønsum m.v., lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af kvælstofoxider, lov om registrering af køretøjer og forskellige andre love. (Tilpasning af afgiftslovene til Europa-Kommissionens statsstøttereform, lønsumsafgiftsfritagelse for visse undervisningsaktiviteter, ændring af godtgørelsesbestemmelse for elektricitet leveret fra land til skibe, tekniske justeringer af lov om afgift af kvælstofoxider og ændring af reglerne for registrering og udstedelse af EU-registreringsbevis for blokvogne m.v.).

Bilag

Bilag 4

Henvendelse af 10/11-16 fra Den Skandinaviske Bryggerhøjskole

Bilag 5

Fastsat tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelse af 10/11-16 fra Den Skandinaviske Bryggerhøjskole, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvorfor virksomheder i forbindelse med den foreslåede tilpasning af afgiftslovene til Europa-Kommissionens statsstøttereform skal indberette oplysninger, som SKAT allerede er i besiddelse af, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om, hvordan listen over undervisningsaktiviteter som foreslås fritaget for lønsumsafgift, jf. lovforslagets § 6, nr. 1, er fremkommet, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om at redegøre for muligheden for at pålægge alle erhvervsskibe at benytte el frem for fossile brændstoffer, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om, hvorfor der ikke i forbindelse med de foreslåede tilpasninger af afgiftslovene til Europa-Kommissionens statsstøttereform er forslået sanktioner for manglende indberetninger, til skatteministeren

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse