RegnskabsMail 2016, uge 44

Kære læser

Denne uges RegnskabsMail indeholder bl.a. en omtale af de nye regler for indholdet af noterne i årsregnkabet. Desuden er der kommet en række nye rentesatser på skatteområdet, bl.a. rentesatserne for restskat og overskydende skat.

God læselyst!

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Artikler og interessante links
Ændrede krav til noterne i årsregnskabet
Drikkepenge betalt med Dankort kan give bøvl med skatten
Lad ikke koncernregnskabsudarbejdelsen komme bag på dig!
To nye branchepublikationer vedrørende IFRS 16: Leasing
Nu kan du snart se dit skattekort for 2017
Nederlag til SKAT i større transfer pricing-sag
Restskat og overskydende skat for indkomståret 2016
Opskriften på et momsfrit salg af en ejendom
Salg af fast ejendom 2016 - moms

SKAT-meddelelser
Rentesatser efter selskabsskattelovens § 29 B, stk. 8-11 for 2016

Styresignaler
Standardrenten i henhold til selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2 for 2017
Rentesatserne til beregning af dag-til-dag-rente mv. for 2016
Indefrysning af ejendomsskatter - rentesats 2017
Rentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2 for 2017

Bindende svar
Virksomhedsordningen - hæftelse og sikkerhedsstillelse for medejers gæld

Afgørelser
Spørgsmål om, hvorvidt der udøves selvstændig økonomisk virksomhed, således at der kan ske momsregistrering af solcelleanlæg.

Nyt fra SKAT
Nye satser

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag


 

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
10-11-2016 A-skat mv. for små og mellemstore virksomheder i 2016 Oktober 2016
10-11-2016 A-skat og AM-bidrag i 2017 Oktober 2016

Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

BDO

Ændrede krav til noterne i årsregnskabet

Med den ændrede årsregnskabslov er der kommet nye notekrav, men samtidig er nogle af de gamle ophævet. Her får du en oversigt over de væsentligste ændringer for klasse B-virksomheder.


BDO

Drikkepenge betalt med Dankort kan give bøvl med skatten

Alle former af drikkepenge er principielt set skattepligtige. Men der er arbejdsmarkedsbidraget (8 %) til forskel, om pengene modtages direkte fra kunden eller passerer arbejdsgiverens økonomi.


PwC

Lad ikke koncernregnskabsudarbejdelsen komme bag på dig!

Erhvervsstyrelsen har truffet en afgørelse, som har medført, at en erhvervsdrivende fond skulle aflægge koncernregnskab, selvom fonden ikke umiddelbart havde en bestemmende indflydelse via stemmerettigheder. Erhvervsstyrelsen fandt imidlertid, at fonden på generalforsamlingen havde faktisk bestemmende indflydelse.


PwC

To nye branchepublikationer vedrørende IFRS 16: Leasing

PwC har udgivet to nye branchepublikationer vedrørende den nye leasingstandard: In the Spotlight rettet mod kemikaliebranchen og et supplement til In depth publikationen for Pharma og life science industrien.


BDO

Nu kan du snart se dit skattekort for 2017

I uge 46 – fra tirsdag den 15. november 2016 – kan du via TastSelv se din forskudsopgørelse for 2017 på skat.dk. For de fleste vil både fradrag og trækprocent være nogenlunde som i år, men der findes undtagelser.


BDO

Nederlag til SKAT i større transfer pricing-sag

SKAT praler ofte med de meget store indkomstforhøjelser, som de gennemfører i transfer pricing-sager, men det er langt fra dem alle, der holder vand. Landsskatteretten har netop vendt tommelfingeren nedad i en sag.


Revisorgruppen Danmark

Restskat og overskydende skat for indkomståret 2016

Overblik over reglerne for rentebetaling


BDO

Opskriften på et momsfrit salg af en ejendom

Skatterådet har i 2 afgørelser – men med to forskellige begrundelser - bekræftet, at en ejendom under visse omstændigheder kan sælges uden moms, også selvom den tidligere har indgået i en momspligtig virksomhed.


Beierholm

Salg af fast ejendom 2016 - moms

Momsfritagelsen for salg af fast ejendom blev delvist ophævet med virkning fra 1. januar 2011.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

SKAT-meddelelse: Rentesatser efter selskabsskattelovens § 29 B, stk. 8-11 for 2016

SKM2016.489.SKAT

Vedrører: Selskabsskatteloven § 29 B, stk. 8, § 29 B, stk. 9, § 29 B, stk. 10 og § 29 B, stk. 11. Satserne følger af lov nr. 998 af 30. august 2015 og § 5, nr. 2 i lov nr. 428 af 18. maj 2016.

Offentliggørelse af godtgørelsesprocenten, procenttillæg, restskatteprocenten og procenttillæg for 2016.


Indholdsfortegnelse 

Styresignal: Standardrenten i henhold til selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2 for 2017

SKM2016.488.SKAT

Vedrører: Selskabsskatteloven § 11 B, stk. 2

Standardrenten for 2017 er beregnet til 3,2 pct.


Indholdsfortegnelse 

Styresignal: Rentesatserne til beregning af dag-til-dag-rente mv. for 2016

SKM2016.487.SKAT

Vedrører: Opkrævningsloven § 7, stk. 2. Kildeskatteloven § 59, stk. 1, 2. pkt., § 61, stk. 2, 2. pkt. og § 62, stk. 2, 2. pkt.

Rentesatser til beregning af renter og procenttillæg af restskat samt procentgodtgørelse på overskydende skat er her fastsat for indkomståret 2016.


Indholdsfortegnelse 

Styresignal: Indefrysning af ejendomsskatter - rentesats 2017

SKM2016.491.SKAT

Vedrører: -

Den årlige rente på lån til betaling af ejendomsskatter mv. for 2017 bliver 1,24%


Indholdsfortegnelse 

Styresignal: Rentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2 for 2017

SKM2016.490.SKAT

Vedrører: Lovbekendtgørelse nr. 1224 af 29. september 2016, om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (opkrævningsloven) § 7.

Opgørelse af rentesats ifølge opkrævningslovens § 7, stk. 2, for 2017.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Virksomhedsordningen - hæftelse og sikkerhedsstillelse for medejers gæld

SKM2016.495.SR

Vedrører: Virksomhedsskatteloven § 10, stk. 6 (ophævet bestemmelse) og § 4b, stk. 1. Lov nr. 992 af 16. september 2014, § 3, stk. 6

Skatterådet kunne bekræfte, at skatteyderens hæftelse for samleverens andel af prioritetsgæld i den fælles ejendom, ikke er en sikkerhedsstillelse, der indgår ved opgørelsen af bagatelgrænsen i overgangsreglerne ved indgrebet af 16. september 2014 mod utilsigtet brug af virksomhedsordningen. Hjemmel

Virksomhedsskatteloven § 10, stk. 6 (ophævet bestemmelse) Virksomhedsskatteloven § 4b, stk. 1 Lov nr. 992 af 16. september 2014, § 3, stk. 6


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Spørgsmål om, hvorvidt der udøves selvstændig økonomisk virksomhed, således at der kan ske momsregistrering af solcelleanlæg.

SKM2016.484.LSR

Vedrører: Momslovens § 3, stk. 1, § 4, stk. 1 og 2, § 47, stk. 1, § 48 stk. 1 og § 49, stk. 1

Landsskatteretten fandt, at levering af elektricitet fra et solcelleanlæg mod vederlag måtte anses for selvstændig økonomisk virksomhed, der berettigede til momsregistrering.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 25 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, fusionsskatteloven og selskabsskatteloven. (Lempelse af elafgift for forlystelser, ændring af reglerne om skattefri spaltning, fradrag for livforsikringsselskabers særlige bonushensættelser, værdiansættelse af kooperationsbeskattede andelsforeningers unoterede aktier samt ændring af reglerne om sambeskatning i forbindelse med konkurs).

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at yde teknisk bistand til et ændringsforslag om deling af lovforslaget, således at den del af lovforslaget, der omhandler lempelse af elafgift for forlystelser, udskilles i et selvstændigt lovforslag, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvor stort det utilsigtede merprovenu er, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om, hvor mange ressourcer målt i årsværk der skal anvendes i SKAT for at håndtere godkendelsesproceduren for skattefri spaltning, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. er trukket tilbage

Spm. 5

Spm. om at opliste præcis, hvilke virksomheder i kategorien ”forlystelser, herunder teaterforestillinger, biografforestillinger m.v.” lovforslaget dækker, og som derfor er berettiget til lempelsen på elafgiften, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om at redegøre for de divergerende beregninger af provenutabet ved forslaget, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om at estimere den afgiftsmæssige lettelse, som en afskaffelse af PSO-afgiften vil betyde for forlystelseserhvervene, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om at oversende en skematisk opgørelse, der sammenholder den samlede afgiftslettelse for forlystelseserhvervene, såfremt PSO-afgiften afskaffes, uden at forlystelseserhvervene bliver berettiget til en lempelse af elafgiften som foreslået med L 25, til skatteministeren

L 25 A Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet. (Lempelse af elafgift for forlystelser).

Spørgsmål og svar

Spm. 4

Spørgsmålet tilbagetaget

L 26 Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love. (Implementering af ændringsdirektiver vedrørende automatisk udveksling af skatteafgørelser og land for landrapportering, skærpede ”colabøder”, ophævelse af bopælskravet i relation til lån til betaling af ejendomsskatter og ophævelse af krav om dansk statsborgerskab for modtagelse af skattefrie udetillæg m.v.

Spørgsmål og svar

Spm. 2

Spm. om hvor stor personkredsen af udlandsdanskere, der ifølge lovforslaget fremover skal kunne indefryse deres ejendomsskatter, er, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om at oversende resultatet af SKATs indsatsprojekt i 2015 vedrørende ulovlig handel med slik, vin, øl og andre punktafgiftspligtige varer, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om ministeren har planer om at sikre en fortsat særlig kontrolindsats på dette område, eller vil investeringsplanen for SKAT fra regeringen ikke tage højde for dette behov, til skatteministeren

L 28 Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og ligningsloven. (Omkostningsgodtgørelse til skattepligtige selskaber og fonde, udskydelse af søgsmålsfristen ved klage til Folketingets Ombudsmand, overførelse af sager om fradrag for forbedring af grundværdi fra Landsskatteretten til vurderingsankenævnene, ingen omkostningsgodtgørelse ved påklage af afgørelser om godtgørelse og ved overspringelse af klageinstans i sager om ejendomsvurderinger, initiativer til imødegåelse af misbrug af godtgørelsesordningen m.v.).

Bilag

Bilag 4

Henvendelse af 31/10-16 fra FSR-danske revisorer

Bilag 5

Henvendelse af 2/11-16 fra Ernst & Young

Spørgsmål og svar

Spm. 2

Spm. om kommentar til henvendelsen af 31/10-16 fra FSR-danske revisorer, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om kommentar til henvendelse af 2/11-16 fra Ernst & Young om høringssvar til L 28, til skatteministeren

Brev til Folketingets Skatteudvalg - Høringssvar til L 28.pdf
Udvalgsspørgsmål.pdf

L 29 Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af lønsum m.v., lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af kvælstofoxider, lov om registrering af køretøjer og forskellige andre love. (Tilpasning af afgiftslovene til Europa-Kommissionens statsstøttereform, lønsumsafgiftsfritagelse for visse undervisningsaktiviteter, ændring af godtgørelsesbestemmelse for elektricitet leveret fra land til skibe, tekniske justeringer af lov om afgift af kvælstofoxider og ændring af reglerne for registrering og udstedelse af EU-registreringsbevis for blokvogne m.v.).

Bilag

Bilag 3

Høringsnotat og høringssvar, fra skatteministerenCaptia Høringsskema vedrørende blokvogne (DOK167859455)
Høringssvar - L29 vedrørende blokvogne

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse