RegnskabsMail 2016, uge 43

Kære læser

Denne uges RegnskabsMail indeholder bl.a. nyheden om at årsopgørelsen for selskabsskatten for indkomståret 2015 er nu på vej i selskabernes e-Boks. Desuden er der omtale af en afgørelse, hvor der ikke accepteres momsfradrag for tab på debitorer, fordi tabet ikke er dokumenteret tilstrækkeligt.

God læselyst!

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Nyt fra Erhvervsstyrelsen
Nu bliver det lettere at registrere ejerforhold

Nyt fra Revisornævnet
67-2015 (12. oktober 2016)
79-2016 (12. oktober 2016)
8-2016 (3. oktober 2016)
7-2016 (3. oktober 2016)
9-2016 (3. oktober 2016)
10-2016 (3. oktober 2016)
11-2016 (3. oktober 2016)
13-2016 (28. september 2016)
12-2016 (28. september 2016)
44+45-2015 (22. september 2016)

Nyt fra Erhvervsankenævnet
Afgift som følge af for sent indsendt årsrapport ikke eftergivet. Årsregnskabslovens §§ 151 og 152.

Artikler og interessante links
Ny mulighed for registrering af ejerforhold
Nyt lovforslag vil lovliggøre aktionærlån
Ændringer til selskabs- og årsregnskabsloven på vej
Årsopgørelsen for selskaber er nu på vej i e-Boks
Indbetaling af 2. rate af aconto selskabsskat for 2016
Fradrag for tab på debitorer

Nyt fra SKAT
Nye satser

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag


 

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
31-10-2016 A-skat mv. for store virksomheder i 2016 Oktober 2016

Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Erhvervsstyrelsen

Generelle nyheder

Nu bliver det lettere at registrere ejerforhold
Fra torsdag den 27. oktober 2016 kan virksomheder registrere deres ejerforhold, samtidig med at virksomheden oprettes på Virk Indberet.


Nyt fra Revisornævnet

67-2015 (12. oktober 2016)  


79-2016 (12. oktober 2016)  


8-2016 (3. oktober 2016)  


7-2016 (3. oktober 2016)  


9-2016 (3. oktober 2016)  


10-2016 (3. oktober 2016)  


11-2016 (3. oktober 2016)  


13-2016 (28. september 2016)  


12-2016 (28. september 2016)  


44+45-2015 (22. september 2016)  


Nyt fra Erhvervsankenævnet

Afgift som følge af for sent indsendt årsrapport ikke eftergivet. Årsregnskabslovens §§ 151 og 152.  


Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

DELACOUR

Ny mulighed for registrering af ejerforhold

Fra og med den 27. oktober 2016 får selskaber nu mulighed for at registrere deres ejerforhold samtidig med selskabets oprettelse på Virk.dk.


Plesner

Nyt lovforslag vil lovliggøre aktionærlån

Erhvervs- og vækstministeren har fremsat et lovforslag til ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven, hvorefter det nuværende forbud mod aktionærlån ikke vil gælde, såfremt visse betingelser er opfyldt. Lovforslaget blev fremsat den 5. oktober 2016, og de nye regler vil få virkning fra den 1. januar 2017.


Ret&Råd Advokater

Ændringer til selskabs- og årsregnskabsloven på vej

Erhvervs- og vækstminister, Troels Lund Poulsen har netop fremsat et nyt lovforslag der vedrører flere ændringer i selskabs- og årsregnskabsloven. Med lovforslaget følger bl.a. en mulighed for at sende kapitalselskaber til tvangsopløsning, hvis disse ikke opfylder kravet om ejerregistrering.


Dansk Revision

Årsopgørelsen for selskaber er nu på vej i e-Boks

Årsopgørelsen for selskabsskatten for indkomståret 2015 er nu på vej i selskabernes e-Boks.


Dansk Revision

Indbetaling af 2. rate af aconto selskabsskat for 2016

Selskaber skal som udgangspunkt betale ordinær aconto selskabsskat i to beløbsmæssigt lige store rater hhv. senest den 20. marts og senest den 20. november.


EY

Fradrag for tab på debitorer

Landsskatteretten har i en kendelse af 2. august 2016 stadfæstet SKATs afgørelse i en sag, hvor klager er blevet nægtet momsfradrag på 15.000 kr. for tab på debitorer. Klageren ansås ikke at have dokumenteret eller sandsynliggjort, at der var konstateret et endeligt tab.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nye eller opdaterede satser fra Skatteministeriet

Inddrivelsesloven
Satser i inddrivelsesloven


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 25 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, fusionsskatteloven og selskabsskatteloven. (Lempelse af elafgift for forlystelser, ændring af reglerne om skattefri spaltning, fradrag for livforsikringsselskabers særlige bonushensættelser, værdiansættelse af kooperationsbeskattede andelsforeningers unoterede aktier samt ændring af reglerne om sambeskatning i forbindelse med konkurs).

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

L 25 A Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet. (Lempelse af elafgift for forlystelser).

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

L 26 Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love. (Implementering af ændringsdirektiver vedrørende automatisk udveksling af skatteafgørelser og land for landrapportering, skærpede ”colabøder”, ophævelse af bopælskravet i relation til lån til betaling af ejendomsskatter og ophævelse af krav om dansk statsborgerskab for modtagelse af skattefrie udetillæg m.v.

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at yde teknisk bistand til et ændringsforslag om deling af lovforslaget, til skatteministeren

L 26 B Forslag til lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter. (Ophævelse af bopælskravet i relation til lån til betaling af ejendomsskatter).

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

L 27 Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven. (Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger).

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

L 28 Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og ligningsloven. (Omkostningsgodtgørelse til skattepligtige selskaber og fonde, udskydelse af søgsmålsfristen ved klage til Folketingets Ombudsmand, overførelse af sager om fradrag for forbedring af grundværdi fra Landsskatteretten til vurderingsankenævnene, ingen omkostningsgodtgørelse ved påklage af afgørelser om godtgørelse og ved overspringelse af klageinstans i sager om ejendomsvurderinger, initiativer til imødegåelse af misbrug af godtgørelsesordningen m.v.).

Bilag

Bilag 3

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

L 29 Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af lønsum m.v., lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af kvælstofoxider, lov om registrering af køretøjer og forskellige andre love. (Tilpasning af afgiftslovene til Europa-Kommissionens statsstøttereform, lønsumsafgiftsfritagelse for visse undervisningsaktiviteter, ændring af godtgørelsesbestemmelse for elektricitet leveret fra land til skibe, tekniske justeringer af lov om afgift af kvælstofoxider og ændring af reglerne for registrering og udstedelse af EU-registreringsbevis for blokvogne m.v.).

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse