RegnskabsMail 2016, uge 41

Kære læser

Denne uges RegnskabsMail indeholder bl.a. omtale af det ventede lovforslag om lovliggørelse af kapitalejerlån - på visse betingelser.

God læselyst!

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Artikler og interessante links
Lovforslag om bl.a. betinget lovliggørelse af ”kapitalejerlån” fremsat
Nye regler for kapitalejerlån og registrering af ejeroplysninger
En kommende ændring til ÅRL § 97 a lemper betydeligt for virksomhederne
Lovliggørelse af kapitalejerlån - på visse betingelser
Regeringens lovprogram for det arbejds- og ansættelsesretlige område 2016/2017
IFRS regnskabstjekliste for 2016
Seneste IFRS news fra PwC
Selskabers acontoskat
Lovforslag om genindførelse af omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde mv. (L28/2016)
Moms på salg af boligudlejningsejendom
Køb af dagsbeviser i SKATs app

Udkast til styresignal
Moms på salg af byggegrunde
Moms på fast ejendom - salg efter udlejning

Bindende svar
Moms på fast ejendom - udtagning til momsfritaget virksomhed

Afgørelser
Spørgsmål om, hvorvidt klager opfyldte betingelserne for selvangivelsesomvalg.
Bindende svar om hvorvidt erstatningskrav kan fradrages som tab på en fordring.
Spørgsmål om hvorvidt udlejning af ejendom kan anses for erhvervsmæssig virksomhed.

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag


 

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
17-10-2016 Lønsumsafgift i 2016 Metode 1, 3 og 4 (3. kvartal 2016) og metode 2 (september 2016)
20-10-2016 One stop moms i 2016 3. kvartal 2016

Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

Beierholm

Lovforslag om bl.a. betinget lovliggørelse af ”kapitalejerlån” fremsat

Erhvervs- og vækstministeren har fremsat et lovforslag om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven.


DELACOUR

Nye regler for kapitalejerlån og registrering af ejeroplysninger

Et nyt lovforslag til ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven vil blandt andet komme til at medføre en række ændringer i kapitalselskabers mulighed for at yde lån til deres kapitalejere samt i kapitalselskabers pligt til registrering af ejeroplysninger.


EY

En kommende ændring til ÅRL § 97 a lemper betydeligt for virksomhederne

Erhvervs- og vækstministeren har fremsat et lovforslag, der betyder, at oplysningskravene i ÅRL § 97 a om kapitalandele i dattervirksomheder m.v. forhåbentlig ikke bliver så byrdefulde som hidtil antaget.


EY

Lovliggørelse af kapitalejerlån - på visse betingelser

Et netop fremsat lovforslag skal lovliggøre kapitalejerlån, der overholder visse betingelser. EY tvivler på, om lovændringen får succes, så længe hovedaktionærer fortsat beskattes.


Plesner

Regeringens lovprogram for det arbejds- og ansættelsesretlige område 2016/2017

Regeringen har for nylig fremlagt sit lovprogram for folketingsåret 2016/2017. Programmet indeholder en række kommende forslag til ændringer på det arbejds- og ansættelsesretlige område, herunder blandt andet forslag til ændring af ferieloven, barselsloven og tjenestemandsloven.


PwC

IFRS regnskabstjekliste for 2016

Du kan nu downloade PwC’s IFRS tjekliste for 2016, som indeholder oplysnings- og præsentationskrav til IFRS-årsrapporter.


PwC

Seneste IFRS news fra PwC

I PwC’s IFRS news fra september/oktober kan du læse om:

  • Læs mere om den kommende standard for forsikringsselskaber
  • Afmystificering af IFRS 9: Spørgsmål og svar om nedskrivningsmodellen for finansielle aktiver
  • Indregning af leasingaftaler i fremmed valuta efter IFRS 16 – kan udsving i resultatopgørelsen undgås? 


EY

Selskabers acontoskat

Nu er det tid til at overveje, om årets acontobetalinger af selskabsskat matcher den skattepligtige indkomst, der forventes for indkomståret 2016.


PwC

Lovforslag om genindførelse af omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde mv. (L28/2016)

Efter de nugældende regler kan fysiske personer, herunder selvstændige erhvervsdrivende, opnå omkostningsgodtgørelse til sagkyndig bistand i skattesager i det administrative klagesystem og ved domstolene. Der ydes 100 % godtgørelse, hvis skatteyderen vinder sagen, eller i overvejende grad får medhold. Hvis skatteyderen taber sagen eller ikke får medhold i overvejende grad, udgør dækningen 50 %. Skattepligtige selskaber og fonde har dog i en årrække ikke været berettigede til at opnå omkostningsgodtgørelse, da denne mulighed blev afskaffet i juni 2009 som en del af skattereformen.


PwC

Lovforslag om opgørelse af kooperationsbeskattede selskabers formue (L25 2016)

Kooperationsbeskattede selskaber beskattes ikke af deres indkomst, men af deres formue. Derfor har værdiansættelsen af formuen betydning for, hvilken skat de kooperationsbeskattede selskaber skal betale.


Beierholm

Moms på salg af boligudlejningsejendom

Skatterådet har endnu engang konkluderet, at der skal betales moms ved salg af lejligheder i en boligejendom, som før salget har været udlejet uden moms i knap 1½ år.


Beierholm

Køb af dagsbeviser i SKATs app

SKAT lancerede sidste år en app, hvor borgere og virksomheder har mulighed for at tjekke og beregne deres skat på mobilen. App’en hedder SKAT og kan benyttes på Iphones og Android telefoner.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Moms på salg af byggegrunde

14-5318569

SKAT præciserer, hvornår en levering anses for en levering af en byggegrund i momsmæssig forstand.


Indholdsfortegnelse 

Udkast til styresignal: Moms på fast ejendom - salg efter udlejning

14-4634237_1

SKAT gør opmærksom på, at der kan være tale om et momspligtigt salg i tilfælde, hvor en byggegrund eller ny bygning med tilhørende grund sælges efter udlejning.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Moms på fast ejendom - udtagning til momsfritaget virksomhed

SKM2016.473.SR

Vedrører: Momsloven § 3, stk. 1, § 4, § 8, § 13, stk. 1, nr. 8 og nr. 9, § 13, stk. 2, § 28 samt §§ 43-44

Spørger har indgået betinget aftale om salg af et areal på ca. xx.000 m2. Arealet har oprindeligt været anvendt til spørgers gartnerivirksomhed. Herefter har arealet været bortforpagtet momspligtigt, idet det var omfattet af en frivillig registrering. I november 2015 afmeldte spørger den frivillige registrering, hvorefter bortforpagtningen har været momsfritaget.

Skatterådet kan ikke bekræfte, at salg af ejendommen er momsfrit, fordi salget ikke udgør en erhvervsmæssig levering, og der heller ikke er tale om økonomisk virksomhed, jf. momslovens § 1 og § 3, stk. 1.

Skatterådet bekræfter med henvisning til indstilling og begrundelse, at ejendommen kan sælges momsfrit, da ejendommen er endeligt udtaget til momsfrit formål, jf. momslovens § 8, stk. 2, §§ 43-44 og § 13, stk. 2.

Spørgsmål om hvorvidt salget er momsfrit, fordi ejendommen er bebygget, bortfalder.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Spørgsmål om, hvorvidt klager opfyldte betingelserne for selvangivelsesomvalg.

SKM2016.468.LSR

Vedrører: Skatteforvaltningslovens § 30

Landsskatteretten stadfæstede SKATs afslag på en anmodning om selvangivelsesomvalg fra kapitalafkastordningen til virksomhedsordningen, idet betingelserne for omvalg efter skatteforvaltningslovens § 30 ikke ansås for opfyldt.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Bindende svar om hvorvidt erstatningskrav kan fradrages som tab på en fordring.

SKM2016.459.LSR

Vedrører: Kursgevinstlovens § 14, stk. 1, 1. pkt. og § 26, stk. 1 og stk. 2.

Tab på fordring/erstatningskrav kunne ikke fradrages. Der blev lagt vægt på, at der først var etableret en pengefordring omfattet af kursgevinstloven på det tidspunkt, hvor der var sket en misligholdelse af fordringen på den ydelse, som klager havde indgået aftale om. Da kursværdien af pengefordringen på misligholdelsestidspunktet måtte anses at være 0, var der ikke lidt et fradragsberettiget tab.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Spørgsmål om hvorvidt udlejning af ejendom kan anses for erhvervsmæssig virksomhed.

SKM2016.456.LSR

Vedrører: Forretningsordenens § 12, stk. 4

Landsskatteretten fandt ikke, at der forelå tilstrækkeligt sikkert grundlag for at fravige udgangspunktet i dansk skatteret om, at udlejning af fast ejendom er erhvervsmæssig virksomhed, og hjemviste sagen til SKAT til foretagelse af en fornyet opgørelse af det skattemæssige resultat ved udlejningen efter de i afgørelsen anførte retningslinier.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 28 Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og ligningsloven. (Omkostningsgodtgørelse til skattepligtige selskaber og fonde, udskydelse af søgsmålsfristen ved klage til Folketingets Ombudsmand, overførelse af sager om fradrag for forbedring af grundværdi fra Landsskatteretten til vurderingsankenævnene, ingen omkostningsgodtgørelse ved påklage af afgørelser om godtgørelse og ved overspringelse af klageinstans i sager om ejendomsvurderinger, initiativer til imødegåelse af misbrug af godtgørelsesordningen m.v.).

Bilag

Bilag 2

Henvendelse af 13/10-16 fra Accura

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelse af 13/10-16 fra Accura, til skatteministeren

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse