RegnskabsMail 2016, uge 40

Kære læser

Denne uges RegnskabsMail indeholder bl.a. gennemgang af regeringens lovprogram.

Desuden er der en artikel om at reglerne i den nye årsregnskabslov med fordel kan tages i brug allerede nu. Det gælder virksomheder, der har haft regnskabsafslutning 30/6 eller 30/9 2016, som i mange tilfælde kan have fordel af at aflægge deres 2015/16 regnskab efter reglerne i den nye årsregnskabslov, selvom de ikke behøver at gøre det.

God læselyst!

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Artikler og interessante links
Fordel at tage den nye årsregnskabslov i brug allerede nu
Parkeringsudgifter kan igen godtgøres skattefrit
REGERINGENS LOVPROGRAM 2016 og 2017
Lovforslag om selskabsskat

Bindende svar
Fast driftssted, begrænset skattepligt, kapital- og venturefond

Domme
Syn og skøn - skatteankestyrelsen - yderligere spørgsmål til sagen

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
10-10-2016 A-skat mv. for små og mellemstore virksomheder i 2016 September 2016

Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Erhvervsstyrelsen

Generelle nyheder

Forslag til ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven
Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen fremsætter i dag et lovforslag, der vedrører en række ændringer i selskabsloven og årsregnskabsloven.


Høring af udkast til ny årsregnskabslovstaksonomi


Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

BDO

Fordel at tage den nye årsregnskabslov i brug allerede nu

Virksomheder, der har haft regnskabsafslutning 30/6 eller 30/9 2016, vil i mange tilfælde have fordel af at aflægge deres 2015/16 regnskab efter reglerne i den nye årsregnskabslov, selvom de ikke behøver at gøre det.


BDO

Parkeringsudgifter kan igen godtgøres skattefrit

SKAT har bøjet sig og accepterer nu – med tilbagevirkende kraft – at arbejdsgivere skattefrit kan refundere medarbejdernes parkeringsudgifter, selvom der samtidig udbetales skattefrie kørepenge.


BDO

Skattelettelser i 2017 under alle omstændigheder

Uanset om regeringen får en politisk aftale om sin 2025-plan eller ej, får vi alle sammen mindre skattelettelser i 2017. Det sikrer den årlige regulering af de forskellige beløbsgrænser i skattelovgivningen nemlig.


BDO

Beskatning ved salg af forældrelejligheder

En forældrelejlighed er en udlejningsejendom. Derfor skal der betales skat af fortjenesten ved salg af en sådan. Hvis lejligheden sælges til barnet, skal det i nogle tilfælde ske til markedsværdien. I andre tilfælde kan det ske med rabat.


Dansk Revision

REGERINGENS LOVPROGRAM 2016 og 2017

Folketinget åbnede i går og samtidig fremsatte regeringen sit lovprogram for det kommende år. Vi bringer her et resume af de mest relevante nyheder for erhvervslivet.


EY

Lovforslag om selskabsskat

Skatteministeren har den 5. oktober 2016 fremsat en række af de lovforslag, der blev bebudet i lovprogrammet.


BDO

Moms og afgifter i idrætsforeninger m.fl.

Selvom de fleste foreninger er momsfrie, så er der alligevel en række særregler, som skal iagttages. Der skal fx søges om momsfritagelse ved koncerter og halballer, og der skal betales gevinstafgift af lotterier.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Fast driftssted, begrænset skattepligt, kapital- og venturefond

SKM2016.448.SR

Vedrører: Selskabsskatteloven § 2, stk. 1, litra a

Skatterådet kunne bekræfte, at udenlandske kommanditister i XX K/S ikke vil have fast driftssted i Danmark efter selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a. Skatterådet fulgte ikke SKATs indstilling.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Syn og skøn - skatteankestyrelsen - yderligere spørgsmål til sagen

SKM2016.435.VLR

Vedrører: Retsplejeloven § 197

Sagen drejede sig om, hvordan en samlet købesum på 9.650.000,- kr. for en ejendom skulle fordeles på de overdragne aktiver, der indgik i ejendomsoverdragelsen.

Skatteyderen ønskede at stille nogle spørgsmål til skønsmanden om alternative fordelinger, hvis den samlede købesum havde været en anden.

SKAT protesterede over disse spørgsmål. Herved anførte SKAT bl.a., at købesummen på 9.650.000, kr., der var aftalt af de uafhængige parter ikke var bestridt, hverken af SKAT eller civilretligt af parterne og derfor måtte lægges til grund ved fordelingen på de overdragne aktiver.

Landsretten fandt ikke grundlag til på forhånd at antage, at svarene på de omhandlede spørgsmål ville være uden betydning for skattesagen.

Landsretten stadfæstede derfor byrettens kendelse om, at skatteyderen skulle have lov til at stille spørgsmålene til skønsmanden.


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse af lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (opkrævningsloven)  


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 25 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, fusionsskatteloven og selskabsskatteloven. (Lempelse af elafgift for forlystelser, ændring af reglerne om skattefri spaltning, fradrag for livforsikringsselskabers særlige bonushensættelser, værdiansættelse af kooperationsbeskattede andelsforeningers unoterede aktier samt ændring af reglerne om sambeskatning i forbindelse med konkurs).
Fremsat den 5. oktober 2016

L 26 Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love. (Implementering af ændringsdirektiver vedrørende automatisk udveksling af skatteafgørelser og land for landrapportering, skærpede ”colabøder”, ophævelse af bopælskravet i relation til lån til betaling af ejendomsskatter og ophævelse af krav om dansk statsborgerskab for modtagelse af skattefrie udetillæg m.v.
Fremsat den 5. oktober 2016

L 27 Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven. (Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger).
Fremsat den 5. oktober 2016

L 28 Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og ligningsloven. (Omkostningsgodtgørelse til skattepligtige selskaber og fonde, udskydelse af søgsmålsfristen ved klage til Folketingets Ombudsmand, overførelse af sager om fradrag for forbedring af grundværdi fra Landsskatteretten til vurderingsankenævnene, ingen omkostningsgodtgørelse ved påklage af afgørelser om godtgørelse og ved overspringelse af klageinstans i sager om ejendomsvurderinger, initiativer til imødegåelse af misbrug af godtgørelsesordningen m.v.).
Fremsat den 5. oktober 2016

L 29 Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af lønsum m.v., lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af kvælstofoxider, lov om registrering af køretøjer og forskellige andre love. (Tilpasning af afgiftslovene til Europa-Kommissionens statsstøttereform, lønsumsafgiftsfritagelse for visse undervisningsaktiviteter, ændring af godtgørelsesbestemmelse for elektricitet leveret fra land til skibe, tekniske justeringer af lov om afgift af kvælstofoxider og ændring af reglerne for registrering og udstedelse af EU-registreringsbevis for blokvogne m.v.).
Fremsat den 5. oktober 2016

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 25 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, fusionsskatteloven og selskabsskatteloven. (Lempelse af elafgift for forlystelser, ændring af reglerne om skattefri spaltning, fradrag for livforsikringsselskabers særlige bonushensættelser, værdiansættelse af kooperationsbeskattede andelsforeningers unoterede aktier samt ændring af reglerne om sambeskatning i forbindelse med konkurs).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministerenHøringsskema til lov om ændring af lov om afgift på elektricitet fusionsskatteloven og selskabsskatteloven DOK159936383X
Samlede høringssvar til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, fusionsskatteloven og selskabsskatteloven [DOK163517107].PDF

L 25 A Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet. (Lempelse af elafgift for forlystelser).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

L 26 Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love. (Implementering af ændringsdirektiver vedrørende automatisk udveksling af skatteafgørelser og land for landrapportering, skærpede ”colabøder”, ophævelse af bopælskravet i relation til lån til betaling af ejendomsskatter og ophævelse af krav om dansk statsborgerskab for modtagelse af skattefrie udetillæg m.v.

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministerenL 26 - Høringsskema DOK164610263X
L 26 - Høringssvar [DOK162443057].PDF

L 26 B Forslag til lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter. (Ophævelse af bopælskravet i relation til lån til betaling af ejendomsskatter).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

L 27 Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven. (Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger).

Bilag

Bilag 1

Orientering om, at lovforslaget er sendt i høringOversendelsesskrivelse DOK164877776X
Resumé [DOK163167946]X
Lovforslag om ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke-almennyttige uddelinger [DOK164306894].PDF

L 28 Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og ligningsloven. (Omkostningsgodtgørelse til skattepligtige selskaber og fonde, udskydelse af søgsmålsfristen ved klage til Folketingets Ombudsmand, overførelse af sager om fradrag for forbedring af grundværdi fra Landsskatteretten til vurderingsankenævnene, ingen omkostningsgodtgørelse ved påklage af afgørelser om godtgørelse og ved overspringelse af klageinstans i sager om ejendomsvurderinger, initiativer til imødegåelse af misbrug af godtgørelsesordningen m.v.).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministerenHøringsskema (2) DOK160566490X
Høringssvar Retssikkerhedspakke II

L 29 Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af lønsum m.v., lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af kvælstofoxider, lov om registrering af køretøjer og forskellige andre love. (Tilpasning af afgiftslovene til Europa-Kommissionens statsstøttereform, lønsumsafgiftsfritagelse for visse undervisningsaktiviteter, ændring af godtgørelsesbestemmelse for elektricitet leveret fra land til skibe, tekniske justeringer af lov om afgift af kvælstofoxider og ændring af reglerne for registrering og udstedelse af EU-registreringsbevis for blokvogne m.v.).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministerenHøringsskema - forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter
Høringssvar - forslag til lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love

Almindelig del

Bilag

Bilag 1

Skatteministerens lovprogram for folketingsåret 2016-2017
Skatteministerens lovprogram for folketingsåret 2016-2017
Lovprogram 2016-17

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse