RegnskabsMail 2016, uge 39

Kære læser

Denne uges RegnskabsMail indeholder bl.a. oveblik over ændringerne til årsregnskabsloven og om hvornår det kan betale sig at indbetale frivillig acontoskat.

Desuden er de kommet udkast til styresignal fra SKAT om arbejdsgiverbetalt parkering og skattefri befordringsgodtgørelse med Skatterådets satser. Styresignalet præciserer, at det er muligt særskilt at få dækket eventuelle parkeringsudgifter skattefrit efter ligningslovens § 16, stk. 10, uanset der samtidig hermed helt eller delvist bliver udbetalt skattefri befordringsgodtgørelse efter Skatterådets satser.

Desuden er der artikler om bl.a. beskatning ved brug af firmaets feriebolig og den skatte-, moms- og afgiftsmæssige behandling af varebiler (gulpladebiler)..

God læselyst!

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Artikler og interessante links
Høring vedrørende bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag
Overblik – ændringer til årsregnskabsloven
Hvornår kan frivillig indbetaling af acontoskat for 2016 betale sig?
Varebiler - Gulpladebiler 2016

Udkast til styresignal
Arbejdsgiverbetalt parkering og skattefri befordringsgodtgørelse med Skatterådets satser - udkast til styresignal

Bindende svar
Pålæg om oplysningspligt efter skattekontrollovens § 8 D

Domme
Befordring - sædvanlig bopæl - usædvanlig lang afstand

Kursuslisten


 

Artikler og interessante links

FSR - danske revisorer

Høring vedrørende bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Ifølge FSR – danske revisorer følger det af lov nr. 1569 af 15. december 2015, at også andre indkøb end de i momsloven § 46, stk. 1, nr. 8-10 er registreringspligtige for moms, hvis disse indkøb foretages fra andre EU-lande, som de private arbejdsgivere vil være betalings- og registreringspligtig for. FSR foreslår i den forbindelse, at det præciseres i bekendtgørelsen, at også private arbejdsgivere, som kun er momsregistreret grundet indkøb af varer fra andre EU-lande, også er omfattet af bekendtgørelsens § 3, stk. 1 og er berettiget til fritagelse efter § 3, stk. 4 i udkast til bekendtgørelse.

Endvidere påpeger FSR, at ovennævnte private arbejdsgivere ligeledes bør kunne fritages for betaling af finansieringsbidrag.

Med hensyn til revisorerklæringerne i udkastet til bekendtgørelse finder FSR en sådan løbende rapporteringspligt for helt usædvanlig og bebyrdende for både revisor og virksomhed. FSR anmoder derfor Styrelsen om at redegøre for, hvordan revisorerklæringerne nærmere skal fortolkes. Ydermere foreslår FSR, at standard erklæringer vedlægges i bilag til bekendtgørelsen, så der sikres ensartethed ved indberetning.

Slutteligt påpeger FSR, at virksomhedernes reaktionsfrist er for kort, henset til offentliggørelsen af bekendtgørelsen midt i virksomhedernes sommerferie. FSR forslår, at reaktionsfristen udvides til 6 måneder.


PwC

Overblik – ændringer til årsregnskabsloven

Den største ændring af årsregnskabsloven siden 2001


PwC

Hvornår kan frivillig indbetaling af acontoskat for 2016 betale sig?

Den 21. november 2016 er fristen for rettidig betaling af frivillig acontoskat for selskaber for indkomståret 2016, hvis betaling af rentetillæg skal undgås. Herudover er der mulighed for en frivillig indbetaling senest den 1. februar 2017 mod at betale et rentetillæg.


Beierholm

Varebiler - Gulpladebiler 2016

Denne information omhandler skatte-, moms- og afgiftsregler for varebiler.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Arbejdsgiverbetalt parkering og skattefri befordringsgodtgørelse med Skatterådets satser - udkast til styresignal

16-1368528

Styresignalet præciserer, at det er muligt særskilt at få dækket eventuelle parkeringsudgifter skattefrit efter ligningslovens § 16, stk. 10, uanset der samtidig hermed helt eller delvist bliver udbetalt skattefri befordringsgodtgørelse efter Skatterådets satser, jf. ligningslovens § 9 B, jf. § 9, stk. 4.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Pålæg om oplysningspligt efter skattekontrollovens § 8 D

SKM2016.423.SR

Vedrører: Skattekontrolloven § 8 D, stk. 1

Skatterådet fulgte SKATs indstilling om, at et auktionsfirma i medfør af skattekontrollovens § 8 D, stk. 1, skulle meddele SKAT oplysninger om foretagne kapitaludlodninger til unavngivne virksomheder og personer.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Befordring - sædvanlig bopæl - usædvanlig lang afstand

SKM2016.427.VLR

Vedrører: Ligningsloven § 9 C

Ankesagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt skatteyderen var berettiget til befordringsfradrag i medfør af ligningslovens § 9 C, stk. 1-3, for kørsel mellem sædvanlig bopæl og arbejdspladser i indkomstårene 2007-2009.

Byretten havde fundet, at bevisbyrden, udover for befordring mellem sædvanlig bopæl og ét af arbejdsstederne, ikke var skærpet. Byretten havde derudover fundet, at det var godtgjort, at skatteyderen havde befordret sig mellem de angivne bopæle og arbejdspladser, hvorfor skatteyderen havde krav på befordringsfradrag i videre omfang end fastsat af skattemyndighederne.

Landsretten fandt, at der måtte stilles skærpede beviskrav til skatteyderens sandsynliggørelse af, at han dagligt havde rejst mellem de angivne bopæle og de anførte arbejdssteder. Der blev herved navnlig lagt vægt på afstandene mellem de pågældende bopæle og arbejdssteder (mellem 134 km og 380 km t/r), den angivne rejsetid og den samlede periode, som de angivne befordringsfradrag vedrørte.

Der var endvidere lagt vægt på, at skatteyderen havde haft andre overnatningsmuligheder i nærheden af de pågældende arbejdspladser samt på, at der var afgivet modstridende forklaringer om en af de sædvanlige bopæle.

Landsretten fandt, at skatteyderen ikke havde løftet den skærpede bevisbyrde ved at fremlægge en række benzinkvitteringer, der desuden var fremlagt i en skattesag vedrørende hans søster.

På den baggrund, og da der ikke var grundlag for at tilsidesætte det af skattemyndighederne udøvede skøn, blev Skatteministeriets påstand taget til følge.

Landsretten ændrede derved byrettens dom ( SKM2015.413.BR )


Indholdsfortegnelse