RegnskabsMail 2016, uge 37

Kære læser

Denne uges RegnskabsMail indeholder bl.a. nyheden om, at der snart udsendes et styresignal fra SKAT om, at der skal lægges moms på holdundervisning i fitnesscentret.

God læselyst!

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Nyt fra Erhvervsstyrelsen
OW Bunker – undersøgelse af revisors arbejde

Nyt fra Erhvervsankenævnet
Anmodning om iværksættelse af granskning nægtet, ikke grundlag for at afsætte bestyrelsesmedlemmer af fonden og salg af datterselskaber ikke en disposition, som krævede fondsmyndighedens samtykke efter § 61 i lov om erhvervsdrivende fonde. LEF § 25, § 38

Artikler og interessante links
Derfor er tilsyn af intern revision vigtigt
Moms i fitnesscentret – risiko for moms på holdundervisning med nyt udkast til styresignal

Domme
Solcenter ikke drevet erhvervsmæssigt
Rejse- og befordringsgodtgørelse
Omkostningsgodtgørelse - medholdsgrad

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Kursuslisten


 

Nyt fra Erhvervsstyrelsen

Generelle nyheder

OW Bunker – undersøgelse af revisors arbejde
Erhvervsstyrelsen har iværksat en undersøgelse af revisionen af års- og koncernregnskabet for OW Bunker A/S for 2013 og øvrige erklæringer afgivet af revisorerne i forbindelse med omstruktureringen i efteråret 2013


Nyt fra Erhvervsankenævnet

Anmodning om iværksættelse af granskning nægtet, ikke grundlag for at afsætte bestyrelsesmedlemmer af fonden og salg af datterselskaber ikke en disposition, som krævede fondsmyndighedens samtykke efter § 61 i lov om erhvervsdrivende fonde. LEF § 25, § 38  


Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

PwC

Derfor er tilsyn af intern revision vigtigt

Virksomheder og bestyrelser oplever i dag et stigende pres, når det gælder håndtering og begrænsning af risici, samtidig med at de forretningsmæssige mål skal nås. Mange revisionsudvalg vælger at få sparring og vejledning fra en intern revisionsfunktion, der fungerer som en objektiv ”insider” i organisationen. Men hvordan sikrer revisionsudvalget en øget værdi af den interne revision, og hvad er egentlig formålet med intern revision? Det sætter vi fokus på her.


PwC

Moms i fitnesscentret – risiko for moms på holdundervisning med nyt udkast til styresignal

Fritagelsen for holdundervisning har været fortolket ganske bredt, og på kontroller i fitnessbranchen har det været alment accepteret af SKAT, at styrketræning er momspligtigt og holdundervisning fritaget.

Med et nyt udkast til styresignal ser det dog ud til, at SKAT vil gøre op med denne mangeårige praksis.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Dom: Solcenter ikke drevet erhvervsmæssigt

SKM2016.403.VLR

Vedrører: Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra a

Spørgsmålet var, om skatteyderen havde drevet sit solcenter erhvervsmæssigt i indkomstårene 2009-2011 (begge inkl.).

Byretten henviste til, at solcentret for hvert af årene 2005-2012 havde givet underskud.

For så vidt angik indkomståret 2009, hvor solcentret på femte år var underskudsgivende, måtte det ifølge byretten være en forudsætning for at anse driften for erhvervsmæssig i skatteretlig henseende, at der var et sikkert grundlag for at antage, at virksomheden ville udvikle sig således, at den ville kunne give en rimelig fortjeneste, jf. UfR 2000.313 H.

Byretten fandt ikke, at skatteyderen havde tilvejebragt et sådant grundlag. At solcentret i 2013 gav et mindre overskud før driftsherrevederlag og forrentning af investeringen kunne ikke føre til et andet resultat. Heller ikke det forhold, at solcentret ikke havde hobbykarakter kunne - henset til de betydelige underskud - føre til et andet resultat.

Byretten gav derfor Skatteministeriet medhold i frifindelsespåstanden.

Efter oplysningerne i sagen om driften af solcentret, herunder dets regnskabstal navnlig i form af forholdet mellem omsætning og udgifter, og i øvrigt af de grunde, som var anført af byretten, tiltrådte landsretten, at skatteyderen ikke havde godtgjort, at solcentret i indkomstårene 2009, 2010 og 2011 blev drevet med udsigt til, at der kunne opnås en rimelig fortjeneste hverken i forhold til hans arbejdsindsats eller i forhold til den investerede kapital.

Solcentret opfyldte derfor ikke rentabilitetskravet i de pågældende indkomstår, og landsretten tiltrådte derfor, at driften af solcentret ikke havde været erhvervsmæssig i skatteretlig henseende jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Landsretten stadfæstede således byrettens frifindelse .af Skatteministeriet ( SKM2015.440.BR ).


Indholdsfortegnelse 

Dom: Rejse- og befordringsgodtgørelse

SKM2016.401.BR

Vedrører: Ligningsloven § 9A

Sagen drejede sig om, hvorvidt en skatteyder for indkomståret 2010 skulle beskattes af modtagne rejse- og befordringsgodtgørelser fra sin arbejdsgiver A. Skatteyderen var bosat i Y2 men fik i 2009 ansættelse i virksomheden G2, som havde kontor i Y1 og aktiviteter spredt ud i primært hovedstadsområdet. Skatteyderen gjorde herefter gældende, at han var berettiget til skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse for den rejseaktivitet, hans arbejdet havde medført.

Retten fandt efter en samlet vurdering, at skatteyderen havde en så naturlig og regelmæssig tilknytning til A's kontor i Y1, at dette i 2010 udgjorde hans faste arbejdssted i ligningslovens § 9A's forstand. Ved denne vurdering tillagde Retten det ikke betydning, at det i skatteyderens ansættelseskontrakt var anført, at han skulle arbejde med udgangspunkt i sin bopæl. Herefter var Skatteyderen ikke berettiget til skattefri rejsegodtgørelse.

Endvidere fandt Retten, at skatteyderen ikke var berettiget til skattefri befordringsgodtgørelse, da der ikke var ført den fornødne kontrol med befordringen, herunder antallet af erhvervsmæssige rejsedage, start- og sluttidspunkt for rejsen, rejsens formål, mål og eventuelle delmål samt angivelsen af det kørte antal kilometer og den anvendte sats.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Omkostningsgodtgørelse - medholdsgrad

SKM2016.396.BR

Vedrører: Skatteforvaltningslovens § 52

Sagen angår spørgsmålet, om en skatteyder var berettiget til fuld omkostningsgodtgørelse i forbindelse med en sags behandling i Landsskatteretten, jf. skatteforvaltningslovens § 52, stk. 1.

SKAT havde forhøjet skatteyderens momstilsvar for årene 2008-2010, da skatteyderen ikke opfyldte betingelserne for anvendelse af brugtmomsordningen, herunder de særlige fakturakrav. Skatteyderen påklagede afgørelsen til Landsskatteretten, der stadfæstede SKATs afgørelse.

SKAT genoptog efter skatteyderens anmodning sagen, og skatteyderen fremsendte i forbindelse med genoptagelsen berigtigede fakturaer til SKAT. SKAT fastholdt den oprindelige afgørelse, og skatteyderen påklagede også denne afgørelse til Landsskatteretten. Landsskatteretten fandt, at skatteyderen med de berigtigede fakturaer opfyldte betingelserne for anvendelse af brugtmomsordningen, hvorfor Landsskatteretten gav skatteyderen medhold.

Skatteyderen havde alene fået dækket 50 pct. af udgifterne til sagkyndig bistand i forbindelse med den første landsskatteretssag, da skatteyderen hverken havde fået fuldt eller overvejende medhold. Skatteyderen mente dog, at der var tale om den samme sag, hvorfor skatteyderen påstod at være berettiget til at få dækket 100 pct. af udgifterne til sagkyndig bistand, da skatteyderen havde fået fuldt medhold i den senere landsskatteretssag.

Retten fandt, at skatteyderen ikke havde ret til at få dækket 100 pct. af udgifterne til sagkyndig bistand i forbindelse med den første landsskatteretssag, da skatteyderen hverken havde fået fuldt eller overvejende medhold i den sag. Retten bemærkede, at det forhold, at Landsskatterettens afgørelser vedrørte den samme afgiftsperiode, de samme biler og de samme parter, ikke kunne føre til et andet resultat.

Skatteministeriet blev herefter frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Nyhedsbrev af 1. september 2016 vedrørende "Teknisk omlægning af FTPS gateway fase 2 er udskudt til 2017" er ikke blevet udsendt til abonnenterne

SKAT udbyder informationsmøder for revisorer i oktober og november


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse af lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven)  


Indholdsfortegnelse