RegnskabsMail 2016, uge 35

Kære læser

Denne uges RegnskabsMail indeholder bl.a. nogle artikler om de nye lempelige regnskabskrav for mikrovirksomheder og en gennemgang af omstruktureringsmulighederne for en virksomhed.

God læselyst!

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Artikler og interessante links
Lempelige regnskabskrav for mikroselskaber
Lovforslag om ændring af erhvervslejeloven
Skønsrapport kritiserer implementeringen af Digital Tinglysning
Arbejdsudleje med fokus på arbejds- og skatteretlige aspekter samt social sikring
Digital Tinglysning - stadig muligt med erstatningskrav
Forbrugerombudsmanden udsender ny vejledning om reklame for lån
Omstruktureringer - hvad er mulighederne?
Moms ved salg og gratis overdragelse af overskudsvarer
Godtgørelse af energiafgift på brændsler
Ny indberetningspligt på afgiftsstøtte

Bindende svar
Frihed for beskatning ved Operation Dagsværk 2016 - anerkendelse af fradrag for de til formålet udbetalte beløb

Domme
Anke - afvist - overskredet ankefrist

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

EY

Lempelige regnskabskrav for mikroselskaber

Ved den seneste ændring af årsregnskabsloven, blev der indført særligt lempelige regler for mikroselskaber. Få overblik over hvad lempelserne går ud på, hvem der kan anvende disse regler, og hvilke udfordringer der kan være for det enkelte mikroselskab.


Plesner

Lovforslag om ændring af erhvervslejeloven

Et lovforslag om ændring af erhvervslejeloven har netop været i høring, og hvis det vedtages vil det træde i kraft fra nytår. Lovforslaget, der falder i to dele, indebærer dels en videre adgang til at tidsbegrænse erhvervslejeaftaler, dels en præcisering af de vilkår, der skal tages i betragtning, når lejer eller udlejer kræver regulering til markedslejen.


Plesner

Skønsrapport kritiserer implementeringen af Digital Tinglysning

Skønsrapporten til brug for gruppesøgsmålet rejst af Danske Boligadvokater (Gruppesøgsmål.nu) mod Domstolsstyrelsen er nu blevet offentliggjort. Gruppesøgsmålet er rejst på vegne af de mange private bolighandlende, der blev påført merudgifter som følge af lange ekspeditionstider hos Tinglysningsretten i forbindelse med implementeringen af den digitale tinglysning.


Plesner

Arbejdsudleje med fokus på arbejds- og skatteretlige aspekter samt social sikring

Plesner inviterer til seminar, hvor vi stiller skarpt på danske virksomheders indleje af udenlandsk arbejdskraft med fokus på de arbejds- og skatteretlige aspekter samt social sikring.


Plesner

Digital Tinglysning - stadig muligt med erstatningskrav

Både private borgere og erhvervsvirksomheder har frem til den 31. december 2018 stadig mulighed for at rejse krav mod Domstolsstyrelsen, hvis de har lidt tab i forbindelse med implementering af Digital Tinglysning. Det har Justitsministeriet og Folketingets Finansudvalg besluttet.


Plesner

Forbrugerombudsmanden udsender ny vejledning om reklame for lån

Markedsføring af fx billån, forbrugslån, kassekreditter og kviklån til forbrugere har været i Forbrugerombudsmandens søgelys de seneste år.


EY

Omstruktureringer - hvad er mulighederne?

Går du som virksomhedsejer og tænker på at tilpasse strukturen for din koncern eller dit ejerskab af virksomheden, men tænker du, at dette er så godt som umuligt - eller blot besværligt? Så fortvivl ikke, der findes en lang række effektive værktøjer, som gør det muligt at foretage omstruktureringer - uden at der udløses skat til betaling.


Beierholm

Moms ved salg og gratis overdragelse af overskudsvarer

Skatterådet har i et bindende svar bekræftet, at en virksomhed kan sælge non-food overskudsvarer som f.eks. tøj til nødhjælpsorganisationer og andre almenvelgørende og almennyttige organisationer til en lav pris og nøjes med at betale salgsmoms af denne lave pris.


Beierholm

Godtgørelse af energiafgift på brændsler

Landsskatteretten har i afgørelse SKM 2016.363 LSR truffet afgørelse om, at en produktionsvirksomhed ikke kunne få godtgørelse af gasafgift af gas, der var anvendt til opvarmning af råvarelagre med henblik på temperering af folie.


EY

Ny indberetningspligt på afgiftsstøtte

Regeringen har for nyligt fremsat et lovforslag, som bl.a. pålægger virksomheder, der anvender en række støtteordninger i afgiftslovgivningen, til årligt at indberette støttens størrelse til SKAT, såfremt afgiftslempelsen overstiger 500.000 EUR årligt.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Frihed for beskatning ved Operation Dagsværk 2016 - anerkendelse af fradrag for de til formålet udbetalte beløb

SKM2016.370.SR

Vedrører: Kildeskatteloven

Skatterådet godkendte, at honoraret i forbindelse med Operation Dagsværk 2016, i lighed med tidligere år, skal behandles således, at arbejdsgivere kan undlade at foretage indeholdelse af A-skat mv. i vederlag til skoleelever, der udfører arbejde for Operation Dagsværk den 2. november 2016.

Eleverne skal ikke medregne vederlaget på selvangivelsen og arbejdsgiverne kan fratrække beløbet som omkostning i driftsregnskabet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Anke - afvist - overskredet ankefrist

SKM2016.372.ØLR

Vedrører: Retsplejeloven § 372

Byretten havde ved dom af 1. oktober 2015 frifundet Skatteministeriet for skatteyderens påstand om, at hans skatteansættelse for indkomstårene 2003-2005 ekstraordinært skulle genoptages. Skatteyderen ankede byretsdommen ved ankestævning af 29. oktober 2015, der blev modtaget af landsrettens server den 29. oktober 2015 kl. 15.00.33 dansk tid.

Landsretten afviste af egen drift anken, idet stævningen var modtaget efter ankefristen, jf. retsplejelovens § 372, stk. 1 og 2.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nye eller opdaterede satser fra Skatteministeriet

Elafgiftsloven
Afgiftssatser i elafgiftsloven


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 269

Forslag til finanslov for 2017 vedrørende Skatteudvalgets arbejdsområde
Forslag til finanslov for 2017 vedrørende Skatteudvalgets arbejdsområde
Hovedbevægelser på finanslovforslaget SAU
Betænkning over finanslovforslaget for 2017 SAU

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse