RegnskabsMail 2016, uge 34

Kære læser

Denne uges RegnskabsMail indeholder bl.a. en artikel om Virksomhedernes opfattelse de største udfordringer ved implementeringen af ÅRL 2016. Resultatet indeholder mange overraskelser. Det er bemærkelsesværdigt, at nogle af de udfordringer, som virksomhederne anser som de største, rammer ganske bredt. Største udfordring er anlægsaktiver, som de fleste virksomheder er i besiddelse af, og hvor der er tale om en IFRS-tilpasning af loven, som rammer alle regnskabsklasser helt fra B mikro til D..

God læselyst!

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Nyt fra Revisornævnet
73+74-2015 (16. juni 2016)

Artikler og interessante links
Indregning af feriepengeforpligtelsen i årsregnskabet
Er din virksomhed klar til næste store bølge af nye IFRS-standarder?
Nye regler for udstedere af aktier og obligationer på Nasdaq Copenhagen
Virksomhedernes opfattelse af de største udfordringer ved ÅRL 2016
Brexit: Selskabsretlige overvejelser
Effekten af Brexit på regnskabet - webcast
Seneste IFRS news fra PwC
Forlystelser kan i fremtiden få godtgjort elafgift, hvis nyt lovforslag vedtages

Bindende svar
Anmodning om bindende svar afvist, da SKAT efter omfattende undersøgelser har taget stilling til spørgsmålene
Moms på fast ejendom - salg af ejerlejligheder efter udlejning

Domme
Fristoverholdelse ved udsendelse af ny årsopgørelse

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Kursuslisten


 

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
31-08-2016 A-skat mv. for store virksomheder i 2016 August 2016
01-09-2016 Moms i 2016 Moms for 1. halvår 2016
01-09-2016 Moms i 2016 Moms for 2. kvartal 2016

Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Erhvervsstyrelsen

Nyt fra Revisornævnet

73+74-2015 (16. juni 2016)  


Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

BDO

Indregning af feriepengeforpligtelsen i årsregnskabet

Den stigende brug af fleksible lønpakker indebærer en risiko for, at omfanget af virksomhedernes feriepengeforpligtelse undervurderes hos de virksomheder, der bruger den summariske metode til at beregne denne.


EY

Er din virksomhed klar til næste store bølge af nye IFRS-standarder?

Selv om regnskabsåret 2016 er et relativt stille år i forhold til nye og ændrede IFRS-standarder, så "truer" næste store bølge af nye IFRS-standarder i horisonten. Nye standarder, der kan ændre virksomhedernes regnskabsaflæggelse og de relaterede systemer, processer m.v. betydeligt, uanset om man er en finansiel virksomhed, eller man er en ikke-finansiel virksomhed.


EY

Nye regler for udstedere af aktier og obligationer på Nasdaq Copenhagen

Nasdaq Copenhagen har i juni 2016 offentliggjort nye regelsæt for udstedere af aktier og obligationer. Regelsættet, der trådte i kraft 3. juli 2016, implementerer de regler i markedsmisbrugsforordningen (MAR), der relaterer sig til kapitalmarkedsområdet og er tillige tilpasset anden ny EU-lovgivning.


EY

Virksomhedernes opfattelse af de største udfordringer ved ÅRL 2016

I forbindelse med afviklingen af en seminarrække i foråret 2016 om ÅRL 2016 for større virksomheder har EY spurgt virksomhederne om, hvilke områder i ændringsloven, som de anser som de største udfordringer. Det er bemærkelsesværdigt, at nogle af de udfordringer, som virksomhederne anser som de største, rammer ganske bredt.


Plesner

Brexit: Selskabsretlige overvejelser

Selvom om det nu er to måneder siden, Storbritannien stemte sig selv ud af EU, er der ikke taget et eneste afgørende skridt på vejen til en reel udmeldelse. Det ser ud til at blive en marathon-proces mere end et sprint. Derfor er der al god grund til at vente og se tiden an.


PwC

Effekten af Brexit på regnskabet - webcast

Storbritanniens beslutning om at forlade EU kan få betydning for regnskabet hos danske virksomheder, der opererer i Storbritannien. Denne webcast med internationale PwC eksperter giver et overblik over de mulige implikationer samt relevant vejledning. Den dækker blandt andet områder som impairment, opgørelse af dagsværdi, finansielle risici og oplysningskrav.


PwC

Seneste IFRS news fra PwC

I IFRS news fra august kan du læse om:

  • Den regnskabsmæssige effekt IFRS 16 om Leasing forventes at få på kommunikationsbranchen?
  • Regnskabsmæssige behandling af variable betalinger ved separate køb af anlægsaktiver og de udfordringer, der er forbundet med sådanne betalinger
  • Har en reetableringsforpligtelse betydning ved opgørelse af genindvindingsværdien på et aktiv?


PwC

Forlystelser kan i fremtiden få godtgjort elafgift, hvis nyt lovforslag vedtages

Forlystelser skal i forhold til godtgørelse af elafgift forstås i bred forstand, hvilket betyder, at forlystelsesparker, teatre, badelande mm. bliver omfattede af lovforslaget, såfremt det vedtages.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Anmodning om bindende svar afvist, da SKAT efter omfattende undersøgelser har taget stilling til spørgsmålene

SKM2016.365.SR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 11, stk. 1, § 21, § 24, stk. 2-3, og § 25, stk. 2-3

Skatterådet afviste at give bindende svar, da SKAT efter omfattende undersøgelser har taget stilling til spørgsmålene, og da det ikke er fundet hensigtsmæssigt, hvis Skatterådet kunne bruges som en ekstra klageinstans eller tilsynsmyndighed.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Moms på fast ejendom - salg af ejerlejligheder efter udlejning

SKM2016.359.SR

Vedrører: Momsloven § 3, stk. 1, § 4, 13, stk. 1, nr. 8, 1. pkt. og nr. 9, § 13, stk. 2, § 37, stk. 1 samt § 43

Skatterådet kan ikke bekræfte, at Spørgers salg af en lejlighed kan ske momsfrit jf. momslovens § 13, stk. 2.

Skatterådet kan ikke bekræfte, at Spørger har fradrag for moms på udgifter afholdt i forbindelse med opførelsen af lejligheden uanset, at der måtte være gået tre år siden udgiften er afholdt (dog med regulering for den periode, hvor lejligheden har været anvendt til momsfri udlejning).

SKAT udtaler vejledende, at der kan foretages regulering ved et momspligtigt salg, hvorved spørger kan få fradrag for en del af udgifterne.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Fristoverholdelse ved udsendelse af ny årsopgørelse

SKM2016.360.BR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 27, stk. 2

Den 10. februar 2003 forhøjede SKAT en skatteyders skatteansættelse for indkomståret 2000 med en aktieavance på ca. 2,5 mio. kr. I den forbindelse udsendte SKAT en ny årsopgørelse af samme dato til skatteyderen. Skatteyderen påklagede herefter den materielle forhøjelse til Skatteankenævnet. Forinden påklagen havde skatteyderen tillige søgt om omgørelse. SKAT afslog anmodningen om omgørelse, hvilket afslag skatteyderen indbragte for Landsskatteretten.

Ved afgørelse af 9. februar 2007 gav Landsskatteretten skatteyderen tilladelse til omgørelse, og skatteyderen anmodede på baggrund heraf om at få foretaget en ændret skatteansættelse, hvilket skete ved udsendelse af en ny årsopgørelse. Skatteyderen tilbagekaldte sin klage til Skatteankenævnet vedrørende den materielle forhøjelse.

Landsskatterettens afgørelse i omgørelsessagen blev indbragt for domstolene af Skatteministeriet, og Højesteret gav ved dom af 9. november 2011 skatteyderen afslag på omgørelse.

SKAT sendte herefter den 13. januar 2012 (endnu) en ny årsopgørelse til skatteyderen, hvilken årsopgørelse var i overensstemmelse med den årsopgørelse, som SKAT havde foretaget den 10. februar 2003. Retssagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt SKAT ved udsendelse af årsopgørelsen af 13. januar 2012 havde overholdt fristreglerne i skatteforvaltningslovens § 27, herunder om SKAT havde været forpligtet til at udsende en agterskrivelse forud for udsendelsen af årsopgørelsen af 13. januar 2012.

Retten bemærkede, at årsopgørelsen af 13. januar 2012 alene indeholdt en korrektion som følge af, at Højesteret havde givet afslag på omgørelsen, og at der ikke forelå noget nyt i forhold til ansættelsen fra 2003, der kunne give anledning til høring på ny. Retten fandt derfor ikke, at der herved forelå en ændring, der krævede overholdelse af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2. Skatteministeriet blev som følge heraf frifundet


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Leasing - Informationsmøder om ny selvangiver-ordning


Indholdsfortegnelse