RegnskabsMail 2016, uge 26

Kære læser

Denne uges RegnskabsMail indeholder bl.a. nogle for årstiden meget relevante emner: Reskabsmæssig behandling af feriefridage og Skat af feriekørsel i gulpladebiler.

Desuden finder du højaktuel artikel om hvad BREXIT kan betyde for års- og delårsrapporter.

God læselyst!

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Nyt fra Erhvervsstyrelsen
Eksempler på cookieløsninger
Kommanditselskaber skal registrere i Ejerregistret

Artikler og interessante links
Regnskabsmæssig behandling af feriefridage
Ny bekendtgørelse om samfundsansvar, det underrepræsenterede køn og fondes rapportering om god fondsledelse og uddelingspolitik
Hvad kan BREXIT betyde for års- og delårsrapporter?
Ændringer i Regnskabsbekendtgørelsen for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.
Håndhævelsesdirektivet er nu implementeret i Danmark
Ændringer til IFRS 2 - Aktiebaseret vederlæggelse
Globalt illustrativt IFRS modelregnskab 2016
Ny erklæringsbekendtgørelse muliggør brug af ajourførte ISA'er
Sådan undgår dine arvinger den høje arveafgift
Momskompensation til almenvelgørende institutioner
Feriekørsel i gulpladebiler

Styresignaler
Moms - Ophævelse af de særlige retningslinjer for e-handelsvirksomheders (postordrevirksomheders) anvendelse af udlægsreglerne - styresignal

Bindende svar
Renteswaps med negativ indgangsværdi anset for finansielle kontrakter

Afgørelser
Acontogodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand

Domme
Befordring - sædvanlig bopæl - usædvanlig lang afstand

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.
Nye satser

Kursuslisten


 

Nyt fra Erhvervsstyrelsen

Generelle nyheder

Eksempler på cookieløsninger
Erhvervsstyrelsen supplerer sin vejledning til råd om cookiereglerne med eksempler på cookieløsninger.


Kommanditselskaber skal registrere i Ejerregistret
Fra 1. juli 2016 skal kommanditselskaber registrere oplysninger om virksomhedens ejere i Det Offentlige Ejerregister. 


Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

BDO

Regnskabsmæssig behandling af feriefridage

Feriefridage er ikke reguleret i ferieloven, men i forskellige overenskomster eller i individuelle ansættelsesaftaler. Det giver en række regnskabsmæssige udfordringer.


PwC

Ny bekendtgørelse om samfundsansvar, det underrepræsenterede køn og fondes rapportering om god fondsledelse og uddelingspolitik

Erhvervsstyrelsen har udsendt ”Bekendtgørelse om offentlig-gørelse af en række redegørelser efter årsregnskabsloven”, som bl.a. præciserer krav til redegørelser for samfundsansvar, det underrepræsenterede køn og fondes rapportering på deres hjemmeside om god fondsledelse og uddelingspolitik, når redegørelserne placeres uden for ledelsesberetningen.


PwC

Hvad kan BREXIT betyde for års- og delårsrapporter?

UK har besluttet, at de ikke længere vil være en del af EU. Det har betydet et fald på aktiemarkederne og et fald i værdien af det britiske pund. Herudover har der både op til og efter afstemningen i UK været en del uro på de finansielle markeder.

Du kan i denne publikation læse om, hvor BREXIT kan få betydning for års- og delårsrapporter, herunder særligt om behov for udførelse af nedskrivningstest og oplysninger om finansielle risici og den usikkerhed, som er forbundet hermed.


PwC

Ændringer i Regnskabsbekendtgørelsen for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Finanstilsynet har 11. juni 2016 udsendt en ny regnskabsbekendtgørelse. Ændringerne omfatter følgende og træder generelt i kraft for 2016.


PwC

Håndhævelsesdirektivet er nu implementeret i Danmark

Der er nu indført skærpede regler i Danmark for betaling af korrekt overenskomstmæssig løn. Reglerne har betydning for virksomheder, der entrerer med udenlandske leverandører og udenlandsk arbejdskraft. Der indføres bl.a. en ny fond, Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede (AFU), som alle ATP-pligtige virksomheder samt udenlandske tjenesteydere skal bidrage til, og som skal dække ubetalte lønkrav baseret på en kollektiv overenskomst.


PwC

Ændringer til IFRS 2 - Aktiebaseret vederlæggelse

IASB har udsendt ændringer, der præciserer hvorledes bestemte former for aktiebaseret vederlæggelse skal indregnes.


PwC

Globalt illustrativt IFRS modelregnskab 2016

Publikationen indeholder et modelregnskab med tilhørende bemærkninger for det fiktive børsnotede selskab, VALUE IFRS Plc. udarbejdet efter de gældende IFRS standarder pr. 31. maj 2016.


PwC

Ny erklæringsbekendtgørelse muliggør brug af ajourførte ISA'er

Som led i implementeringen af ændringer i EU-direktiverne 2014/56/EU (lovpligtig revision) og 2013/34/EU (regnskaber) har Erhvervsstyrelsen 17. juni 2016 udsendt en ny erklæringsbekendt-gørelse.


Ret&Råd Advokater

Sådan undgår dine arvinger den høje arveafgift

Hvis du ikke efterlader dig efterkommere (børn, børnebørn mv.), betyder det, at dine arvinger skal betale en langt større afgift af arven til staten (tillægsboafgift på 36,25%)


BDO

Momskompensation til almenvelgørende institutioner

Der er kun få dage tilbage. Fredag den 1. juli 2016 er absolut sidste frist for fonde og foreninger mv. til at søge om momskompensation for kalenderåret 2015. Ansøgningen skal vedlægges en revisorerklæring.


BDO

Feriekørsel i gulpladebiler

Reglerne om dagsbeviser til biler på gule plader gør det muligt – helt lovligt – at bruge disse til privat kørsel. Også til en ferietur til udlandet. Der kan dog højst købes 20 dagsbeviser pr. bil pr. år.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Moms - Ophævelse af de særlige retningslinjer for e-handelsvirksomheders (postordrevirksomheders) anvendelse af udlægsreglerne - styresignal

SKM2016.306.SKAT

Vedrører: Momsloven § 27, stk. 1, stk. 2, nr. 2, og stk. 3, nr. 3

Praksis, som fastlagt i TfS2000, 700TSS, hvorefter e-handelsvirksomheder (postordrevirksomheder) i forbindelse med forsendelse af varer til købere kan anvende udlægsreglerne i momslovens § 27, stk. 3, nr. 3, på virksomhedens indkøb af porto efter særlige lempelige regler, ophæves med virkning fra 1. januar 2017. E-handelsvirksomheder m.v. skal herefter anvende momslovens almindelige regler.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Renteswaps med negativ indgangsværdi anset for finansielle kontrakter

SKM2016.293.SR

Vedrører: Kursgevinstloven §§ 29, 32 - 33

Skatterådet fandt, at to renteswaps stiftet med en negativ anskaffelsessum kunne anses for finansielle kontrakter i henhold til kursgevinstlovens § 29, stk. 1. Derudover fandt Skatterådet, at den skattepligtige indkomst for nyanskaffede renteswaps i forbindelse med en omlægning skulle opgøres som forskellen mellem værdien af de nye renteswaps på omlægningstidspunktet og værdien af de pågældende renteswaps ultimo indkomståret. Den skattepligtige indkomst for de renteswaps, der var afstået ved omlægningen, skulle opgøres som forskellen mellem værdien af de pågældende renteswaps primo indkomståret og indfrielsesværdien på omlægningstidspunktet.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Acontogodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand

SKM2016.300.LSR

Vedrører: Dagældende skattestyrelseslov § 33 A. Skatteforvaltningsloven § 52, stk. 1, § 55, stk. 1 og § 57, stk. 3

En ansøgning om acontogodtgørelse kunne med rette ikke imødekommes fuldt ud. En vurdering af rimeligheden af et honorarkravs størrelse, der faktureres undervejs i en skattesag, bør som udgangspunkt vente til sagen er afsluttet, og den endelige afregning foreligger, således at der kan foretages en rimelighedsvurdering af det samlede honorarkrav. Der er dog intet til hinder for, at der, i et tilfælde som det foreliggende, hvor det ansøgte acontobeløb klart må anses for at ville komme til at overstige, hvad der må forventes at være et rimeligt endeligt samlet honorar for førelsen af sagen, kan foretages reduktion i forhold til det ansøgte beløb.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Befordring - sædvanlig bopæl - usædvanlig lang afstand

SKM2016.292.VLR

Vedrører: Ligningsloven § 9 C

Ankesagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt skatteyderen var berettiget til befordringsfradrag i medfør af ligningslovens § 9 C, stk. 1-3, for kørsel mellem sædvanlig bopæl og arbejdspladser i indkomstårene 2007-2009.

Byretten havde fundet, at bevisbyrden, udover for befordring mellem sædvanlig bopæl og ét af arbejdsstederne, ikke var skærpet. Byretten havde derudover fundet, at det var godtgjort, at skatteyderen havde befordret sig mellem de angivne bopæle og arbejdspladser, hvorfor skatteyderen havde krav på befordringsfradrag i videre omfang end fastsat af skattemyndighederne.

Landsretten fandt, at der måtte stilles skærpede beviskrav til skatteyderens sandsynliggørelse af, at han dagligt havde rejst mellem de angivne bopæle og de anførte arbejdssteder. Der blev herved navnlig lagt vægt på afstandene mellem de pågældende bopæle og arbejdssteder (mellem 134 km og 380 km t/r), den angivne rejsetid og den samlede periode, som de angivne befordringsfradrag vedrørte.

Der var endvidere lagt vægt på, at skatteyderen havde haft andre overnatningsmuligheder i nærheden af de pågældende arbejdspladser samt på, at der var afgivet modstridende forklaringer om en af de sædvanlige bopæle.

Landsretten fandt, at skatteyderen ikke havde løftet den skærpede bevisbyrde ved at fremlægge en række benzinkvitteringer, der desuden var fremlagt i en skattesag vedrørende hans søster.

På den baggrund, og da der ikke var grundlag for at tilsidesætte det af skattemyndighederne udøvede skøn, blev Skatteministeriets påstand taget til følge.

Landsretten ændrede derved byrettens dom ( SKM2015.413.BR )


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Opdatering af SKAT-tele - geninstaller din adgang


Indholdsfortegnelse