RegnskabsMail 2016, uge 25

Kære læser

RegnskabsMail indeholder i denne uge en afgørelse fra SKAT om viksomhesordningen (lån i blandet benyttede ejendomme og sikkerhedsstillelse som led i forretningsmæssige dispositioner). Ellers ser det ud til at sommeren er ved at lægge låg på nyhedsstrømmen.

God læselyst!

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Artikler og interessante links
Ny tjekliste fra Datatilsynet om persondataforordningen

Bindende svar
Virksomhedsordningen - lån i blandet benyttede ejendomme - udlån til kontrolleret selskab - sikkerhedsstillelse som led i forretningsmæssige dispositioner

Afgørelser
Bindende svar om, hvorvidt salg af ejendom til hovedaktionærs børn svarede til handelsværdien.

Nyt fra SKAT
Nye satser

Kursuslisten


 

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
27-06-2016 Moms i 2016 Moms for maj måned 2016
27-06-2016 EU-salg uden moms/DK-VIES i 2016 Maj måned 2016
30-06-2016 A-skat mv. for store virksomheder i 2016 Juni 2016

Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

Plesner

Ny tjekliste fra Datatilsynet om persondataforordningen

Datatilsynet har netop lanceret en tjekliste om persondataforordningen, som virksomheder og myndigheder mv. bør forholde sig til. Plesner vurderer, at tjeklisten er et godt udgangspunkt - som dog ikke kan stå alene, men skal suppleres af et reelt accountability-program til at overholde persondataforordningen.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Virksomhedsordningen - lån i blandet benyttede ejendomme - udlån til kontrolleret selskab - sikkerhedsstillelse som led i forretningsmæssige dispositioner

SKM2016.278.SR

Vedrører: Virksomhedsskatteloven § 5, stk. 1 og § 10, stk. 6-7

Som led i et begyndende generationsskifte havde spørger og spørgers søn uden indskud og uden gave etableret et interessentskab med hver 50 pct. ejerandel. Interessentskabet skulle forpagte og drive spørgers landbrugsejendom på 308 ha. og sønnens nyerhvervede nabolandbrugsejendom på 24 ha. Spørgers svinebesætning, kartoffelleveringsrettigheder og beholdninger var i forbindelse med etableringen overdraget til interessentskabet ved et uforrentet anfordringslån på 6,6 mio. kr. uden sikkerhed, hvorved der skattemæssigt opstod et udlån til sønnen på 3,3 mio. kr. Spørger havde finansieret sønnens kontante køb af nabolandbrugsejendommen ved et 1,5 pct. forrentet anfordringslån på 4,7 mio. kr. uden sikkerhed, som efterfølgende var nedbragt til 2,2 mio. kr. efter sønnens hjemtagelse af realkreditlån.

Skatterådet kunne bekræfte, at spørgers kaution for såvel sønnens realkreditlån som interessentskabets kassekredit eller yderligere gæld til finansiering af interessentskabets erhvervsmæssige udgifter ikke ville blive anset for sikkerhedsstillelse omfattet af virksomhedsskattelovens § 10, stk. 6.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørgers udlån til sønnen ved dels etableringen af interessentskabet og dels købet af nabolandbrugsejendommen kunne placeres i spørgers virksomhedsordning. Spørger anses ikke at ville have ydet tilsvarende lån og vilkår til tredjemand. Begge udlån ansås at tilgodese private hensyn og interesser, hvorfor et beløb svarende til udlånet ansås for hævet i hæverækkefølgen, jf. virksomhedsskattelovens § 5, stk. 1.

Skatterådet kunne bekræfte, at spørgers sikkerhedsstillelse med sine to tilgodehavender hos sønnen for sønnens andel af interessentskabets gæld ikke var omfattet af virksomhedsskattelovens § 10, stk. 6, idet der var tale om sikkerhedsstillelse med private aktiver, som ikke indgik i spørgers virksomhedsordning.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Bindende svar om, hvorvidt salg af ejendom til hovedaktionærs børn svarede til handelsværdien.

SKM2016.275.LSR

Vedrører: Lejeloven § 83, stk. 1, litra a, § 84 og § 86, stk. 1. Ligningsloven § 2

Landsskatteretten fandt ikke grundlag for at tage hensyn til et tidsbegrænset lejemål med hovedaktionærens barn og dennes bekendte ved værdiansættelsen af en ejerlejlighed ved overdragelse fra selskab til hovedaktionærens børn.


Indholdsfortegnelse