RegnskabsMail 2016, uge 21

Kære læser

I denne RegnskabsMail finder du bl.a nyheder fra Erhvervsstyrelsen om iværksætterselsakber og ny praksis vedrørende ulovlige kapitalejerlån. Desuden kan du læse artikler om aktuelle emner som indberetning af årsrapporten og den nye revisorlov, der blev vedtaget i sidste uge.

God læselyst!

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Nyt fra Erhvervsstyrelsen
Statusrapport om Iværksætterselskaber (IVS)
Erhvervsstyrelsen ændrer praksis i sager om ulovlige kapitalejerlån, hvor revisor udtaler/erklærer, at skyldneren pt. ikke har midler til at tilbagebetale lånet

Artikler og interessante links
Nu bliver visse K/S’er også omfattet af reglerne om det offentlige ejerregister
Ny revisorlov vedtaget
Striksere krav til håndtering af persondata
Ny revisorlov er netop vedtaget
Ny vejledning om indberetning af årsrapporter

Bindende svar
Pålæg om oplysningspligt efter skattekontrollovens § 8 D
Arbejdsplads, erhvervsmæssig befordring, fri bil
Leveringssted ved grænsehandel - fjernsalg
Virksomhedsordningen - sikkerhedsstillelser

Domme
Grundværdi - fradrag for forbedringer- fjernvarme

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag


 

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
31-05-2016 A-skat mv. for store virksomheder i 2016 Maj 2016
01-06-2016 Moms i 2016 Moms for 1. kvartal 2016

Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Erhvervsstyrelsen

Generelle nyheder

Statusrapport om Iværksætterselskaber (IVS)
I skattelyaftalen indgået mellem S, DF, V, EL, R, SF og K i december 2014, blev det aftalt, at Erhvervs- og Vækstministeriet skulle gennemføre en analyse af brugen af iværksætterselskaber, herunder om de anvendes som tilsigtet. Denne statusrapport er nu færdiggjort.


Erhvervsstyrelsen ændrer praksis i sager om ulovlige kapitalejerlån, hvor revisor udtaler/erklærer, at skyldneren pt. ikke har midler til at tilbagebetale lånet
Når styrelsen konstaterer et ulovligt kapitalejerlån i en årsrapport, stiller styrelsen krav om, at ledelsen skal søge lånet tilbagebetalt straks.


Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

Beierholm

Nu bliver visse K/S’er også omfattet af reglerne om det offentlige ejerregister

Erhvervsstyrelsen har udsendt et høringsudkast til en ny bekendtgørelse om det offentlige ejerregister, der indebærer, at registreringspligtige kommanditselskaber, dvs. kommanditselskaber, der ikke har mindst én fysisk person som komplementar, fremover vil være omfattet af reglerne om ejerregisteret – på lige fod med f.eks. aktie- og anpartsselskaber. Dette indebærer, at ejerforholdene i kommanditselskaberne fremover vil være offentligt tilgængelige.


Dansk Revision

Ny revisorlov vedtaget

Den 19. maj blev den nye revisorlov vedtaget af Folketinget. Loven træder i kraft den 17. juni 2016, og er et resultat af en række EU-regler, der blev vedtaget i april 2014 i Europa-Parlamentet, der nu er blevet implementeret i dansk lovgivning.


Dansk Revision

Striksere krav til håndtering af persondata

EU-politikerne har i april 2016 vedtaget en ny lovpakke der er væsentlig mere restriktiv, og hvor bøderne bliver meget større, end hvad de er i dag. Dette kan volde problemer for især de små og mellemstore virksomheder, da de komplicerede regler for håndtering af persondata kan være svære at finde rundt i, og de ikke altid har den rette kapacitet til at sætte sig ind i reglerne.


Deloitte

Ny revisorlov er netop vedtaget

Folketinget har netop vedtaget den nye revisorlov, der får virkning fra 17. juni 2016. Loven indeholder særligt to tiltag med politisk og forretningsmæssig betydning for revisionsbranchen; nemlig:

  • implementering af EU-reglerne uden særlige danske krav - altså grundlæggende uden en dansk overimplementering af EU-reglerne og
  • ændret kvalitetskontrol og sanktionssystem for revisorerne.


PwC

Ny vejledning om indberetning af årsrapporter

Erhvervsstyrelsen har udsendt en ny vejledning til indsendelsesbekendtgørelsen, der detaljeret beskriver reglerne om elektronisk indberetning af årsrapporter og andre regnskabsdokumenter.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Pålæg om oplysningspligt efter skattekontrollovens § 8 D

SKM2016.241.SR

Vedrører: Skattekontrolloven § 8 D, stk. 1

Skatterådet fulgte SKATs indstilling om oplysningspligt efter skattekontrollovens § 8 D, stk. 1, hos et antal pengeinstitutter i Danmark om unavngivne personer og selskaber, der har konto/depot i pengeinstitutters danske afdelinger mv., hvor personer med tilknytning til Danmark har fuldmagt, dispositionsret eller på anden måde kan råde over kontoen/depotet direkte eller gennem andre fysiske eller juridiske personer eller i øvrigt har en relation eller er registreret i relation til kontoen/depotet, og hvor de nævnte kontohavere enten er stiftet/etableret af eller har/har haft tilknytning/forbindelse til en række nærmere angivne rådgivningsfirmaer/service providers eller afdelinger heraf.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Arbejdsplads, erhvervsmæssig befordring, fri bil

SKM2016.239.SR

Vedrører: Ligningsloven § 9 B, stk. 1, og § 16, stk. 1 og 4

Parkeringspladser, hvor en tjenestebil blev afhentet/stillet blev ikke anset for arbejdsplads for spørgeren i relation til ligningslovens § 9 B. Der var derfor ikke tale om kørsel mellem arbejdspladser, når spørger kørte mellem arbejdsplads og parkeringsplads. Det forhold at en del af spørgers administrative arbejde blev udført i tjenestebilen medførte ikke, at bilen kunne anses for en arbejdsplads.

Hjemmel

Ligningsloven § 9 B, Ligningsloven § 16


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Leveringssted ved grænsehandel - fjernsalg

SKM2016.235.SR

Vedrører: Momsloven § 14, stk. 1, nr. 2

Skatterådet kan bekræfte, at Spørger med baggrund i det beskrevne forretningskoncept kan sælge træpiller uden dansk moms til danske og tyske kunder, idet leveringsstedet for salget af træpillerne ikke kan anses for at være i Danmark.

Ligeledes kan rådet bekræfte, at det ikke gør nogen forskel på fastlæggelsen af leveringsstedet, hvis kunderne eller deres transportører kun kan afhente træpiller på lageret i Tyskland inden for et nærmere fastsat tidsrum

Rådet kan derimod ikke bekræfte, at leveringsstedet for salget af træpillerne ikke er i Danmark, når Spørgeren alene henviser til én mulig transportør på sin hjemmeside.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Virksomhedsordningen - sikkerhedsstillelser

SKM2016.234.SR

Vedrører: Virksomhedsskatteloven § 10 stk. 6, 7 og 9

Skatterådet kunne bekræfte, at rentetilskrivning efter 10. juni 2014 på et sikret lån under afvikling ikke er omfattet af virksomhedsskattelovens § 10, stk. 6 om overførsel af beløb, når aktiver i virksomhedsordningen stilles til sikkerhed for gæld, der ikke indgår i virksomhedsordningen. Skatterådet kunne ikke bekræfte, at træk og overtræk efter 10. juni 2014 på en række sikrede bankkonti med og uden trækningsret ikke er omfattet af virksomhedsskattelovens § 10, stk. 6. Træk og overtræk kan i perioden 11. juni 2014 - 31. december 2017 afhængig af kursværdien af den samlede sikrede gæld være omfattet af stk. 9 om skattefri udskiftning af den pr. 10. juni 2014 eksisterende sikkerhedsstillelse.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Grundværdi - fradrag for forbedringer- fjernvarme

SKM2016.240.BR

Vedrører: Vurderingslovens § 5, stk. 1, § 13, stk. 1,§ 21 og § 17. Skatteforvaltningsloven § 33 stk. 2

Sagen angik om en andelsboligforening var berettiget til fradrag for forbedringer efter vurderingslovens dagældende § 17 for udgifter til tilslutning til fjernvarme. Landsskatteretten havde nægtet fradrag, henset til den usikkerhed der både var om størrelsen af det konkret betalte tilslutningsbidrag, og den andel af det betalte bidrag, der vedrørte udgifter, der kan fradrages efter vurderingslovens dagældende § 17.

Andelsboligforeningen havde under domstolsprøvelsen fremlagt et byggeregnskab, hvoraf de samlede udgifter til tilslutningsafgifter fremgik, og en råbalance, hvor de samlede udgifter til tilslutningsafgifter, hvis størrelse stemte overens med det tilsvarende beløb i byggeregnskabet, var udspecificeret i forhold til de enkelte afgiftstyper, herunder fjernvarme. Retten fandt det på denne baggrund godtgjort, at andelsboligforeningen havde betalt tilslutningsafgift for fjernvarme.

Retten fandt endvidere efter en samlet vurdering af sagens oplysninger, at andelsboligforeningen havde tilvejebragt et tilstrækkeligt sikkert grundlag, ud fra hvilket vurderingsmyndighed kan foretage et skøn, herunder over dels hvor stort et beløb, der faktisk er betalt, dels hvor stor del heraf, der er fradragsberettiget.

Retten bemærkede herudover, at retten i modsætninger til de omstændigheder, der gjorde sig gældende i SKM2015.404.VLR , i denne sag lagde til grund, at der var betalt en afgift for tilslutning til fjernvarme, ligesom retten fandt, at der i denne sag var fremlagt et mere sikkert grundlag for, at vurderingsmyndigheden kan foretage et skøn.

Retten tog på denne baggrund andelsboligforeningens påstand til følge, og sagen blev hjemvist til vurderingsmyndigheden.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 123 Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v., aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love samt ophævelse af lov om investeringsfonds. (Tilpasning i forhold til EU-retten med hensyn til genbeskatning af underskud i faste driftssteder, definition af datterselskabsaktier og nedsættelse af indkomstskattesatsen på udgående udbytter, indgreb mod omgåelse af udbyttebeskatningen i forbindelse med investering i investeringsinstitutter, justering af indgrebet i virksomhedsordningen og andre justeringer af erhvervsbeskatningen).

Bilag

Bilag 22

Henvendelse af 24/5-16 fra I & T Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed

Bilag 23

2. udkast til betænkning

Bilag 24

Henvendelse af 26/5-16 fra Nordea InvestHv L 123
L 123

Bilag 25

Betænkning afgivet den 26. maj 2016

Spørgsmål og svar

Spm. 36

Spm. om ministerens kommentar til præsentationsmaterialet af 19/5-16 fra Forsikring & Pension, til skatteministeren

Spm. 37

Spm. om ministeren vil stille et ændringsforslag om dispensation for indeholdelse af udbytteskat, til skatteministeren

Spm. 38

Spm. om kommentar til henvendelsen af 24/5-16 fra I & T Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed, til skatteministeren

Spm. 39

Spm. om kommentar til henvendelsen af 26/5-16 fra Nordea Invest, til skatteministeren

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse