RegnskabsMail 2016, uge 20

Kære læser

Denne uges RegnskabsMail indeholder bl.a. ny vejledning til indberetning af årsrapporter til Erhvervsstyrelsen. Desuden kan du læse små artikler om den regnskabsmæssige behandling af begivenheder efter statusdagen og om en ny app fra SKAT, hvor virksomheder og personer kan tjekke og ordne sin skat på mobilen. Som virksomhed kan man bl.a. indberette og betale moms samt tjekke indberetningsfrister.

God læselyst!

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Nyt fra Erhvervsstyrelsen
Opdateret vejledning vedr. indberetning af årsrapporter mv. til Erhvervsstyrelsen

Artikler og interessante links
Begivenheder efter statusdagen – regnskabsmæssig behandling
Lovforslag om ændring af revisorloven m.v. vedtaget
OECD’s Common Reporting Standard - rammer også industrivirksomheder
Ny vejledning om kønsfordeling i ledelsen
Ny revisorlov er vedtaget uden unødig overimplementering
Mere om arbejdsgiveres dækning af p-afgifter
Ny forskudsopgørelse til 250.000 skatteydere
SKAT har lanceret ny app

Styresignaler
Styresignal vedrørende betingelserne for genoptagelse af ejendomsvurderinger efter skatteforvaltningslovens § 33

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag


 

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
25-05-2016 Moms i 2016 Moms for april måned 2016
25-05-2016 EU-salg uden moms/DK-VIES i 2016 April måned 2016

Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Erhvervsstyrelsen

Generelle nyheder

Opdateret vejledning vedr. indberetning af årsrapporter mv. til Erhvervsstyrelsen
I forbindelse med indberetning af årsrapport mv. til Erhvervsstyrelsen er det muligt at finde uddybende vejledning til reglerne på området. Vejledningen til indsendelsesbekendtgørelsen er netop blevet opdateret.


Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

BDO

Begivenheder efter statusdagen – regnskabsmæssig behandling

Hvilken betydning har det for årsregnskabet, hvis virksomhedens bygninger nedbrænder en uge efter statusdagen? Eller hvis virksomhedens største debitor går konkurs, lige før revisor slutter sit arbejde. Læs svaret her.


Beierholm

Lovforslag om ændring af revisorloven m.v. vedtaget

Folketinget har nu vedtaget det lovforslag om ændring af revisorloven og forskellige andre love, der blev fremsat i marts.


EY

OECD’s Common Reporting Standard - rammer også industrivirksomheder

Er din virksomhed blevet anmodet om at udfylde amerikanske W-8BEN-E skatteblanketter? Eller lave en klassifikation efter FATCA eller CRS?


Plesner

Ny vejledning om kønsfordeling i ledelsen

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en ny vejledning om måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen.


PwC

Ny revisorlov er vedtaget uden unødig overimplementering

Den nye revisorlov er netop vedtaget og får virkning fra 17. juni 2016. PwC er tilfreds med, at regeringens mål om at undgå en overimplementering af EU-reglerne er lykkedes, selvom det også vurderes, at loven medfører en række øgede omkostninger og byrder for erhvervslivet, uden at revisionskvaliteten højnes.


BDO

Mere om arbejdsgiveres dækning af p-afgifter

SKAT fastholder, at arbejdsgivere ikke skattefrit kan dække medarbejdernes parkeringsafgifter i forbindelse med kundebesøg eller møder ude i byen, hvis der udbetales skattefri kørselsgodtgørelse for turen.


BDO

Ny forskudsopgørelse til 250.000 skatteydere

SKAT udsender i øjeblikket forslag til ny forskudsopgørelse til omkring 250.000 borgere. Det kræver en aktiv handling, hvis du er mellem de udvalgte, men ikke ønsker, at det nye skattekort skal træde i kraft.


Dansk Revision

SKAT har lanceret ny app

SKAT har lanceret en app der henvender sig både til virksomheder og borgere, hvor man kan tjekke og ordne sin skat på mobilen. Som virksomhed kan man bl.a. indberette og betale moms samt tjekke indberetningsfrister.
App’en hedder SKAT og kan benyttes på iPhones med iOS 8.0 og nyere og Android telefoner med version 4.0.3 og opefter.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Styresignal vedrørende betingelserne for genoptagelse af ejendomsvurderinger efter skatteforvaltningslovens § 33

SKM2016.228.SKAT

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 33

SKAT har foretaget et juridisk eftersyn af skatteforvaltningslovens § 33. Det er herefter SKATs vurdering, at muligheden for genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 33, stk. 1 og 2 også omfatter vurderinger foretaget på et fejlagtigt grundlag som følge af fejlagtig eller manglende registrering, hvis denne fejl er opstået i SKATs egne registreringer/interne systemer.


Indholdsfortegnelse 

Høringssvar til udkast til styresignal:
Udkast til styresignal om kursomregning af indkomst og underskud efter selskabsskattelovens § 11 B og skattekontrollovens § 3 C

Udkastet til styresignal: 15-2386704

I styresignalet beskrives en række fortolkninger af reglerne om aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta efter skattekontrollovens § 3 C, stk. 3 - 14. Samspillet mellem disse regler og reglerne om fradragsbegrænsning for finansieringsudgifter i selskabsskattelovens § 11 B beskrives tilsvarende i styresignalet.

SKAT har foretaget en vurdering af, hvilken kurs (ultimokurs eller gennemsnitskurs)der skal anvendes ved kursomregning i relation til en række niveauer ved skatteberegningen.

Det er SKATs opfattelse, at den skattepligtige indkomst før modregning af fremført underskud efter selskabsskattelovens § 12 ikke skal kursomregnes. Dette skyldes, at beløbet allerede er opgjort i den valgte fremmede valuta.

Den skattemæssige værdi af koncernens aktiver opgøres ved indkomstårets udløb. Det er dermed SKATs opfattelse, at de fremførelsesberettigede underskud ultimo indkomståret, der medregnes ved aktivopgørelsen efter selskabsskattelovens § 11 B, skal kursomregnes i henhold til en ultimokurs for indkomståret.

Grundbeløbet på 21,3 mio. DKK i selskabsskattelovens § 11 B, stk. 1, skal tilsvarende kursomregnes i henhold til en ultimokurs for indkomståret.

Den skattepligtige indkomst efter årets fradragsbeskæring i medfør af selskabsskattelovens § 11 B skal kursomregnes til DKK i henhold til en gennemsnitskurs for indkomståret. Det står i skattekontrollovens § 3 C, stk. 3, jf. stk.

Høringssvar:

 • Advokatrådet
 • DI
 • FSR - danske revisorer

 • Indholdsfortegnelse 

  Nyt fra Folketinget

  Nye dokumenter vedrørende lovforslag

  L 123 Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v., aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love samt ophævelse af lov om investeringsfonds. (Tilpasning i forhold til EU-retten med hensyn til genbeskatning af underskud i faste driftssteder, definition af datterselskabsaktier og nedsættelse af indkomstskattesatsen på udgående udbytter, indgreb mod omgåelse af udbyttebeskatningen i forbindelse med investering i investeringsinstitutter, justering af indgrebet i virksomhedsordningen og andre justeringer af erhvervsbeskatningen).

  Bilag

  Bilag 15

  Supplerende høringsskema og høringssvar, fra skatteministerenSupplerende høringsskema
  Supplerende høringssvar

  Bilag 16

  Ændringsforslag, fra skatteministeren

  Bilag 18

  Henvendelse af 18/5-16 fra Investeringsfondsbranchen

  Bilag 19

  Udkast til betænkning

  Bilag 20

  Henvendelse af 18/5-16 fra Forsikring & Pension

  Bilag 21

  Præsentationsmateriale udleveret under foretræde for Skatteudvalget den 19. maj 2016 fra PFA PensionBilag - teknisk uddybning af løsning på L123 - Foretræde skatteudvalget final
  Foretræde PFA i Skatteudvalget vedr L123 19 maj 2016_final 2

  Spørgsmål og svar

  Spm. 1

  Spm. om kommentar til henvendelsen af 17/3-16 fra SKAGEN Fondene, til skatteministeren

  Spm. 2

  Spm. om kommentar til henvendelsen af 23/3-16 fra Ernst & Young P/S, til skatteministeren

  Spm. 3

  Spm. om at redegøre for baggrunden for nedsættelsen til 22 pct. af beskatningen af udenlandske selskaber, der modtager udbytter fra danske selskaber, og hvilke provenumæssige konsekvenser denne nedsættelse vil have, til skatteministeren

  Spm. 4

  Spm. om kommentar til henvendelsen af 18/4-16 fra Hansen TaxLegal Advokatfirma, til skatteministeren

  Spm. 5

  Spm. om kommentar til henvendelsen af 20/4-16 fra Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab, til skatteministeren

  Spm. 6

  Spm. om kommentar til henvendelsen af 27/4-16 fra Investeringsfondsbranchen, til skatteministeren

  Spm. 7

  Spm. om, hvordan mindreprovenuet på 85 mio. kr. i 2016 finansieres, og hvordan lovforslaget fremadrettet finansieres, til skatteministeren

  Spm. 8

  Spm. om, hvorfor regler om fri bevægelighed for kapital skal udvides, når vi ved, hvordan sådanne regler er brugt til at undgå at betale skat, til skatteministeren

  Spm. 9

  Spm. om, hvad begrundelsen har været for, at Danmark hidtil har haft strammere regler for skattefritagelse for danske investeringer i udenlandske selskaber m.m. end dem, der nu foreslås, til skatteministeren

  Spm. 10

  Spm. om ministeren kan afvise, at lovforslaget vil mindske mulighederne for kontrol med beskatning af selskaber, der ligger i kendte skattelylande i EU, til skatteministeren

  Spm. 11

  Spm. om at bekræfte, at lovforslaget medfører mulighed for skatteunddragelse i forhold til lande, hvor kontrollen med selskaber ikke er tilstrækkelige sammenlignet med de regler, der er gældende for selskaber i Danmark, til skatteministeren

  Spm. 12

  Spm. om at redegøre for, om skattefriheden for danske investeringer i udenlandske selskaber gælder, hvis der er skattepligt i hjemlandet, uanset skatteprocenten i det pågældende land, til skatteministeren

  Spm. 13

  Spm. om, i hvilke lande man med denne lovændring kan slippe for skattekontrol sammenlignet med den nuværende lovgivning, til skatteministeren

  Spm. 14

  Spm. om, hvilke krav der er til de aftaler om udveksling af skatteoplysninger, der med lovforslaget kan begrunde skattefrihed, til skatteministeren

  Spm. 15

  Spm. om at redegøre for, om aftalen om udveksling af skatteoplysninger mellem Danmark og Panama er tilstrækkelig i forhold til lovforslagets tildeling af skattefrihed, til skatteministeren

  Spm. 16

  Spm. om at redegøre for begrundelsen for, at der blev indført en overgangsregel om fuld genbeskatning i § 15, stk. 9, i lov nr. 426 af 6. juni 2005, til skatteministeren

  Spm. 17

  Spm. om, hvorfor Danmark har fastholdt en skatteprocent på 27 pct. i selskabsskattelovens § 2, og hvorfor denne skal ændres til 22 pct., når den i forvejen kan undgås ved at kanalisere indkomsten gennem et selskab i EU/EØS, til skatteministeren

  Spm. 18

  Spm. om, hvorfor der fortsat skal være mulighed for, at afståelse af aktier eller investeringsbeviser m.m. kan gennemføres for at omgå dansk udbyttebeskatning, til skatteministeren

  Spm. 19

  Spm. om, i hvilket omfang dette lovforslag er omfattet af EU-lovgivning, som Danmark ikke kan ændre eller fravælge, til skatteministeren

  Spm. 20

  Spm. om, hvilke muligheder for udnyttelse af skattely, der fortsat vil eksistere efter denne lovændring, til skatteministeren

  Spm. 21

  Spm. om, hvor meget skattefordelen ved at ændre reglerne om genbeskatning af udenlandske underskud kunne gøres op til samlet, til skatteministeren

  Spm. 22

  Spm. om, hvad de skattemæssige konsekvenser af forslaget er vedrørende afskaffelse af genbeskatning af den resterende genbeskatningssaldo, når selskabets ledelse flyttes til udlandet, til skatteministeren

  Spm. 23

  Spm. om, når genbeskatning kan undgås efter lovforslaget, gælder det så alle faste driftssteder til koncernforbundne selskaber, uanset hvilket land de befinder sig i, til skatteministeren

  Spm. 24

  Spm. om at yde teknisk bistand til udarbejdelse af ændringsforslag, til skatteministeren

  Spm. 25

  Spm. om kommentar til præsentation til brug ved foretræde den 12/5-16 fra Investeringsfondsbranchen, til skatteministeren

  Spm. 26

  Spm. om at oversende præsentationen fra den tekniske gennemgang om lovforslaget den 12. maj 2016, til skatteministeren

  Spm. 27

  Spm. om at redegøre for forskellene mellem gældende ret og de foreslåede ændringer fsva. justeringen af indgrebet mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen, til skatteministeren

  Spm. 28

  Spm. om kommentar til henvendelsen af 12/5-16 fra Dansk Aktionærforening, til skatteministeren

  Spm. 29

  Spm. om kommentar til henvendelsen af 10/5-16 fra Investeringsfondsbranchen, til skatteministeren

  Spm. 30

  Spm. om de skattemæssige konsekvenser for den enkelte virksomhedsejer af de foreslåede ændringer af reglerne om hæverækkefølgen frem for efter de nugældende regler, til skatteministeren

  Spm. 31

  Spm. om kommentar til henvendelsen af 13/5-16 fra Ernst & Young, til skatteministeren

  Spm. 32

  Spm. om kommentar til henvendelse af 13/5-16 fra Janne Bram Jensen, PFA, til skatteministerenL 123 svar på spm 32 [DOK153420152]
  Udvalgsspørgsmål.pdf

  Spm. 33

  Spm. om ministeren har kendskab til konkrete eksempler på, at dansk udbyttebeskatning bliver omgået ved, at investor ombytter til investeringsbeviser uden udbytte, til skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
  L 123 svar på spm 33 [DOK153427292]

  Spm. 34

  Spm. om kommentar til henvendelse af 18/5-16 fra Investeringsfondsbranchen, til skatteministeren

  Spm. 35

  Spm. om ministerens kommentar til henvendelse af 18/5-16 fra Forsikring & Pension, til skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
  L 123 svar på spm 35

  Spm. 36

  Spm. om ministerens kommentar til præsentationsmaterialet af 19/5-16 fra Forsikring & Pension, til skatteministeren

  Spm. 37

  Spm. om ministeren vil stille et ændringsforslag om dispensation for indeholdelse af udbytteskat, til skatteministeren

  Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


  Indholdsfortegnelse