RegnskabsMail 2016, uge 19

Kære læser

Denne uges RegnskabsMail indeholder bl.a. artikler om det nye register for reelle ejere som rammer næsten alle virksomhedstyper. Læs bl.a. om revisors forpligelser. Desuden kan du læse at Deloitte ikke mener det kan være rigtigt, at en medarbejder ikke kan få dækket erhvervsmæssige udgifter til parkering, hvis der samtidig udbetales skattefri befordringsgodtgørelse for erhvervsmæssig kørsel i egen bil. Efter Deloittes bedste overbevisning kan der være tale om en fejlfortolkning af Skatterådets beregningsmodel. Det giver umiddelbart ingen mening, at der skulle være forskel på, om en medarbejder kan få refunderet erhvervsmæssige udgifter til f.eks. bro og færge m.m., men ikke til parkering.

God læselyst!

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Nyt fra Revisornævnet
7-2015 (20. januar 2016)
34-2015 (23. december 2015)
35-2015 (23. december 2015)
48-2014 (23. december 2015)
4+5-2014 (16. december 2015)
26-2015 (16. december 2015)
33-2015 (18. november 2015)

Artikler og interessante links
Sygedagpengeregres efter voldsudøvelse
Hvordan navigerer virksomheder bedst i nutidens risikolandskab?
Præsentation af Cash-pool ordninger
Ny vejledning om virksomheders håndtering af ATP-pligten
EU-Kommissionen fremsætter nyt forslag om land for land-rapportering
Nyt register for reelle ejere - næsten alle virksomhedstyper rammer
Publikationer om ny leasingstandard, IFRS 16, og særlige udfordringer for shipping-virksomheder og kommunikationsvirksomheder
Læs PwC’s seneste IFRS-nyheder
Ny afgørelse fra Vestre Landsret om frigørelse af gæld på non-recourse vilkår
2016 State of the Internal Audit Profession Study
Indberetning og erklæring om markedsførte elektriske produkter for 2015
IFRS news - maj 2016
Notat om beretning om brugervenligheden af offentlig digital selv­betjening for virksomheder
Udgifter til parkering og skattefri befordringsgodtgørelse
Ny afgørelse om skattefri rejsegodtgørelse og hjemmekontor

Styresignaler
Fastsættelse af grundlaget for ejendomsværdiskat for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 2015

Afgørelser
Klage vedrørende fastsættelse af fradrag for forbedringer i andelsboligforening samt anmodning om genoptagelse af omberegnet grundværdi.

Domme
Omgørelse afvist - dispositioner - ikke klart lagt frem

Nyt fra Folketinget
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag


 

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
17-05-2016 Lønsumsafgift i 2016 Metode 2 (april 2016)

Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Erhvervsstyrelsen

Nyt fra Revisornævnet

7-2015 (20. januar 2016)  


34-2015 (23. december 2015)  


35-2015 (23. december 2015)  


48-2014 (23. december 2015)  


4+5-2014 (16. december 2015)  


26-2015 (16. december 2015)  


33-2015 (18. november 2015)  


Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

DELACOUR

Sygedagpengeregres efter voldsudøvelse

Denne artikel oplyser om kommunernes mulighed for at få udbetalt sygedagpengeregres i sager, hvor en skadelidt har fået udbetalt sygedagpenge efter udførelse af vold fra en skadevolder.


PwC

Hvordan navigerer virksomheder bedst i nutidens risikolandskab?

Betydningen af at kunne respondere på og udnytte de risici, der opstår og samtidig kunne udvise en høj grad af robusthed mod risici, er afgørende for at sikre langsigtet vækst i virksomhederne, viser en ny undersøgelse fra PwC.


PwC

Præsentation af Cash-pool ordninger

IFRS Interpretations Committee (IC) har udsendt retningslinjer for, hvornår virksomheder kan modregne balanceposter i overensstemmelse med IAS 32, når de deltager i en cash-pool ordning.


PwC

Ny vejledning om virksomheders håndtering af ATP-pligten

Hvornår er der pligt til at indbetale ATP for internationale medarbejdere?Den nye vejledning erstatter den tidligere ”Tillægsvejledning for danske arbejdsgivere, der beskæftiger lønmodtagere i udlandet” fra oktober 2013. Vejledningen er et fortolkningsinstrument i forhold til internationale regler om social sikring, og har fået titlen ”Vejledning om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer” – den kan findes her.


PwC

EU-Kommissionen fremsætter nyt forslag om land for land-rapportering

Land for land-rapportering EU-Kommissionen fremsatte den 12. april 2016 et forslag om skærpelse af reglerne om land for land-rapportering i EU’s Regnskabsdirektiv (Direktiv 2013/34/EU).


PwC

Nyt register for reelle ejere - næsten alle virksomhedstyper rammer

Lov om reelle ejere er vedtagetSom følge af EU's 4. hvidvaskdirektiv har Folketinget vedtaget lov om etablering af et register for virksomheders reelle ejere, lov nr. 262 af 16. marts 2016.


PwC

Publikationer om ny leasingstandard, IFRS 16, og særlige udfordringer for shipping-virksomheder og kommunikationsvirksomheder

Den nye leasingstandard, IFRS 16, der træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. januar 2019 eller senere, får betydning for alle leasingtagere. PwC har udsendt en publikation, som giver et overblik over, hvilke konsekvenser standarden får for regnskabsaflæggelsen.


PwC

Læs PwC’s seneste IFRS-nyheder

I IFRS news fra april kan du læse om:Særlige overvejelser ved nedskrivningstest – herunder budgetterede pengestrømme og anvendelse af diskonteringsfaktorEn gennemgang af forespørgsler til fortolkningskomiteen IFRS IC, som er blevet afvist af forskellige årsagerLeasing – hvordan implementeres den nye standard?Oversigt over IFRS IC rejection note vedrørende IAS 17, LeasingDu kan finde publikationen her


PwC

Ny afgørelse fra Vestre Landsret om frigørelse af gæld på non-recourse vilkår

Vestre Landsret har netop afsagt dom i en principiel sag om beskatning af kursgevinst ved frigørelse af gæld på non-recourse vilkår.


PwC

2016 State of the Internal Audit Profession Study

I takt med at virksomheder står over for flere risici end nogensinde før, stiger også virksomhedernes krav til deres interne revisionsfunktioner om at levere værdi ved at informere interessenterne om nye risici og førende praksis inden for risikostyring. Ifølge en ny rapport fra PwC, hvor 1.600 revisionschefer og interessenter har deltaget, fremgår det, at intern revisionsfunktioner med en meget effektiv ledelse klarer sig bedre og tilfører større værdi til deres virksomheder.


PwC

Indberetning og erklæring om markedsførte elektriske produkter for 2015

Producenter og importører af elektriske produkter skal indberette mængden af markedsførte produkter. Indberetningen skal ofte følges af en erklæring fra revisor. Fristen for erklæring er den 31. maj 2016.


PwC

IFRS news - maj 2016

I IFRS news fra maj kan du læse om:

  • En oversigt over de præciseringer til IFRS 15, indtægter fra kontrakter med kunder, som IASB har vedtaget
  • ESMA’s rapport over den seneste regnskabskontrol, og hvad ledelsen skal være opmærksom på i forbindelse med regnskabsudarbejdelsen
  • Vigtige forhold at være opmærksom på i forbindelse med udarbejdelsen af virksomhedens segmentrapportering efter IFRS 8
  • Får den nye leasingstandard, IFRS 16 nogen betydning for udlejer?


Rigsrevisionen

Notat om beretning om brugervenligheden af offentlig digital selv­betjening for virksomheder

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 4/2015 om brugervenligheden af offentlig digital selvbetjening for virksomheder.

Notatet er baseret på redegørelser fra skatteministeren, finansministeren, miljø- og fødevareministeren, erhvervs- og vækstministeren og justitsministeren og handler om de initiativer, som ministrene har iværksat og vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

  • resultatet af Digitaliseringsstyrelsens arbejde med at udarbejde en fællesoffentlig brugertest, der dækker selvbetjening fra start til slut
  • resultatet af arbejdet med at forbedre brugervenligheden på tværs af sammenhængende løsninger, herunder dels Digitaliseringsstyrelsens arbejde med området i digitaliseringsstrategien, dels samarbejdet mellem Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen om at udvikle en fællesoffentlig brugertest, der dækker selv­­betjening på tværs af sammenhængende løsninger.


Deloitte

Udgifter til parkering og skattefri befordringsgodtgørelse

Kan det være rigtigt, at en medarbejder ikke kan få dækket erhvervsmæssige udgifter til parkering, hvis der samtidig udbetales skattefri befordringsgodtgørelse for erhvervsmæssig kørsel i egen bil?


PwC

Ny afgørelse om skattefri rejsegodtgørelse og hjemmekontor

En medarbejder, der arbejdede fra hjemmekontor, men jævnligt rejste til arbejdsgiverens kontor, hvor der også var en kontorplads, kunne ikke få skattefrie rejsegodtgørelser.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Fastsættelse af grundlaget for ejendomsværdiskat for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 2015

SKM2016.201.SKAT

Vedrører: Ejendomsværdiskatteloven

Meddelelsen indeholder ajourførte oplysninger om salg af fast ejendom i de enkelte lande, som kan anvendes ved opgørelsen af grundlaget for ejendomsværdiskat for udenlandske ejendomme i 2015. Det drejer sig om det svenske indeks for fritidshuse, indekstal fra OECD, Danmarks Statistiks prisindeks for sommerhuse samt afstandsprocenten for 2015.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Klage vedrørende fastsættelse af fradrag for forbedringer i andelsboligforening samt anmodning om genoptagelse af omberegnet grundværdi.

SKM2016.211.LSR

Vedrører: Dagældende skatteforvaltningslovs § 33, stk. 2. Dagældende vurderingslovs § 17 og § 18. Vurderingslovens § 5, § 13, stk. 1, § 33, stk. 16-18

Landsskatteretten fandt ikke, at betingelserne for genoptagelse i henhold til dagældende skatteforvaltningslovs § 33, stk. 2 var opfyldt, idet anmodningen om genoptagelse af den omberegnede grundværdi først var modtaget i SKAT den 22. december 2011. Ansættelsen af den omberegnede grundværdi i henhold til vurderingslovens § 33, stk. 16-18 ansås ikke at have en nær sammenhæng med ansættelserne efter vurderingslovens § 5.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Omgørelse afvist - dispositioner - ikke klart lagt frem

SKM2016.218.BR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 29, stk. 1, nr. 3

Sagen angik, hvorvidt betingelserne for omgørelse i skatteforvaltningslovens § 29 var opfyldt.

Det var ubestridt, at den disposition, der ønskedes omgjort - overdragelse af et varelager til et amerikansk selskab ejet af skatteyderen- ikke var blevet selvangivet.

Uanset at skatteyderen ikke havde forsøgt at skjule overdragelsen, og uanset at avancen fra efterfølgende salg fra varelageret blev selvangivet for en anden virksomhed ejet af skatteyderen, fandt retten, at dispositionen ikke havde været lagt klart frem for skattemyndighederne fra begyndelsen. Betingelsen i skatteforvaltningslovens § 29, stk. 1, nr. 3, var derfor ikke opfyldt.

Det kunne ikke føre til et andet resultat, at skatteyderen var i en vildfarelse om sine dispositioner, eller at skatteyderen efterfølgende fremsendte oplysninger om overdragelsen til skattemyndighederne på skattemyndighedernes forespørgsel.

Skatteministeriet blev herefter frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Vedtagne lovforslag

L 124 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, ligningsloven, opkrævningsloven og selskabsskatteloven. (Indførelse af beløbsmæssige bagatelgrænser i forbindelse med udbetaling og opkrævning m.v.).
Vedtaget den 12. maj 2016

L 149 B Forslag til lov om ændring af ligningsloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og skattekontrolloven. (Skattebegunstigelse af individuelle medarbejderaktieordninger).
Vedtaget den 12. maj 2016

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 123 Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v., aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love samt ophævelse af lov om investeringsfonds. (Tilpasning i forhold til EU-retten med hensyn til genbeskatning af underskud i faste driftssteder, definition af datterselskabsaktier og nedsættelse af indkomstskattesatsen på udgående udbytter, indgreb mod omgåelse af udbyttebeskatningen i forbindelse med investering i investeringsinstitutter, justering af indgrebet i virksomhedsordningen og andre justeringer af erhvervsbeskatningen).

Bilag

Bilag 11

Henvendelse af 11/5-16 fra Investeringsfondsbranchen vedrørende præsentation til brug ved foretræde den 12/5-16

Bilag 12

Henvendelse af 12/5-16 fra Dansk Aktionærforening

Bilag 13

Henvendelse af 10/5-16 fra Investeringsfondsbranchen

Bilag 14

Henvendelse af 13/5-16 fra Ernst & Young P/S

Bilag 17

Henvendelse af 13/5-16 fra Janne Bram Jensen, PFA vedr. anmodning om foretræde for skatteudvalget den 19. maj

Spørgsmål og svar

Spm. 25

Spm. om kommentar til præsentation til brug ved foretræde den 12/5-16 fra Investeringsfondsbranchen, til skatteministeren

Spm. 26

Spm. om at oversende præsentationen fra den tekniske gennemgang om lovforslaget den 12. maj 2016, til skatteministeren

Spm. 27

Spm. om at redegøre for forskellene mellem gældende ret og de foreslåede ændringer fsva. justeringen af indgrebet mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen, til skatteministeren

Spm. 28

Spm. om kommentar til henvendelsen af 12/5-16 fra Dansk Aktionærforening, til skatteministeren

Spm. 29

Spm. om kommentar til henvendelsen af 10/5-16 fra Investeringsfondsbranchen, til skatteministeren

Spm. 30

Spm. om de skattemæssige konsekvenser for den enkelte virksomhedsejer af de foreslåede ændringer af reglerne om hæverækkefølgen frem for efter de nugældende regler, til skatteministeren

Spm. 31

Spm. om kommentar til henvendelsen af 13/5-16 fra Ernst & Young, til skatteministeren

L 149 B Forslag til lov om ændring af ligningsloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og skattekontrolloven. (Skattebegunstigelse af individuelle medarbejderaktieordninger).

Bilag

Bilag 10

Henvendelse af 9/5-16 fra Gorrissen Federspiel

Bilag 11

Henvendelse af 10/5-16 fra Kromann Reumert

Bilag 12

Ændringsforslag til 3. behandling stillet den 11. maj 2016

Spørgsmål og svar

Spm. 5

Spm. om kommentar til henvendelsen af 3/5-16 fra Kromann Reumert, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om at redegøre for, hvorvidt ordninger omfattet af ligningslovens § 7 P bliver omfattet af lønsumsafgift, hvis der ikke sker en samtidig tilpasning af lønsumsafgiftsloven, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om at yde teknisk bistand til udarbejdelsen af ændringsforslag, således at alle medarbejdere skal have muligheden for at købe/få tildelt medarbejderaktier på lige vilkår, hvis en sådan ordning udbydes i virksomheden, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om at yde teknisk bistand til udarbejdelsen af ændringsforslag, således at grænsen for, hvor stor en del af en medarbejders løn, der kan udbetales som medarbejderaktier hæves til 25 pct. for iværksættervirksomheder (finansielle virksomheder ikke inkluderet), til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 9/5-16 fra Gorrissen Federspiel, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om kommentar til henvendelsen af 10/5-16 fra Kromann Reumert, til skatteministeren

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse