RegnskabsMail 2016, uge 18

Kære læser

Denne uges RegnskabsMail indeholder bl.a. artikler om opskrivning af værdier i årsregnskabet og bogføring af rejseafregninger om momsen heraf.

God læselyst!

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Nyt fra Erhvervsankenævnet
Erhvervsstyrelsen skulle på den anførte baggrund indkalde til ekstraordinær generalforsamling i B ApS i overensstemmelse med K A/S anmodning herom. Selskabslovens §§ 89, stk. 2, og 93, stk. 2.
K ikke anset som part og anmodning om aktindsigt blev ikke imødekommet. Forvaltningslovens § 9, værdipapirhandelslovens §§ 83, stk. 1, og 84 a, stk. 1 og offentlighedslovens § 14.

Artikler og interessante links
Opskrivning af værdier i årsregnskabet
Det er dyrt at få sine penge!
Bogføring af rejseafregninger og momsfradrag heraf

Bindende svar
Virksomhedsordningen - lån i blandet benyttede ejendomme - udlån til kontrolleret selskab - sikkerhedsstillelse som led i forretningsmæssige dispositioner

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag


 

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
10-05-2016 A-skat mv. for små og mellemstore virksomheder i 2016 April 2016

Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Erhvervsstyrelsen

Nyt fra Erhvervsankenævnet

Erhvervsstyrelsen skulle på den anførte baggrund indkalde til ekstraordinær generalforsamling i B ApS i overensstemmelse med K A/S anmodning herom. Selskabslovens §§ 89, stk. 2, og 93, stk. 2.  


K ikke anset som part og anmodning om aktindsigt blev ikke imødekommet. Forvaltningslovens § 9, værdipapirhandelslovens §§ 83, stk. 1, og 84 a, stk. 1 og offentlighedslovens § 14.  


Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

BDO

Opskrivning af værdier i årsregnskabet

Normalt indregnes materielle anlægsaktiver til kostpris, men er de mere værd, kan virksomheden vælge at opskrive dem til dagsværdi. Og med den nye årsregnskabslov kan dette ske uden at reducere udbyttemulighederne.


Ret&Råd Advokater

Det er dyrt at få sine penge!

Når dine kunder ikke betaler, kan du ud over rykkergebyrer opkræve udenretlige inddrivelsesomkostninger for rimelige udgifter til henholdsvis udarbejdelse og ind-gåelse af betalingsaftaler (frivilligt forlig) med skyldneren.


BDO

Bogføring af rejseafregninger og momsfradrag heraf

Selvom det kan være bøvlet, så er det vigtigt at bogføre momsen af rejseudgifter på den rigtige måde. Der er nemlig ikke skattefradrag for den del, der kan fratrækkes som købsmoms eller refunderes i udlandet.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Virksomhedsordningen - lån i blandet benyttede ejendomme - udlån til kontrolleret selskab - sikkerhedsstillelse som led i forretningsmæssige dispositioner

SKM2016.189.SR

Vedrører: Virksomhedsskatteloven § 1, stk. 1 og 3, § 4a, § 5, stk. 1 samt § 10, stk. 6-9. Vurderingsloven § 35, stk. 5

Skatterådet kunne bekræfte, at et nyt privat lån med pant i en blandet benyttet ejendom er omfattet af virksomhedsskattelovens § 10, stk. 8. Ejendommen, som ejes af et K/S, hvori spørger er komplementar og eneste kommanditist, anses for omfattet af vurderingslovens § 33, stk. 5, om vurderingsfordeling og dermed af virksomhedsskattelovens § 1, stk. 3.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at der fra en virksomhedsordning, hvor en ejendom udlejes til et kontrolleret selskab, kunne ske udlån til selskabet uden, at udlånet anses for en hævning i hæverækkefølgen efter virksomhedsskattelovens § 5.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at dels en pr. 10. juni 2014 eksisterende og dels fremtidig sikkerhedsstillelse i virksomhedsordningens aktiver for gæld optaget af selskabet kan anses for foretaget som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition, jf. virksomhedsskattelovens § 10, stk. 7.

Skatterådet kunne bekræfte, at der uden skattemæssige konsekvenser kunne optages lån i virksomhedsordningen, når låneprovenuet anvendes til udligning af indehaverens mellemregningstilgodehavende eller hensættelse til senere hævning i virksomhedsordningen.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 123 Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v., aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love samt ophævelse af lov om investeringsfonds. (Tilpasning i forhold til EU-retten med hensyn til genbeskatning af underskud i faste driftssteder, definition af datterselskabsaktier og nedsættelse af indkomstskattesatsen på udgående udbytter, indgreb mod omgåelse af udbyttebeskatningen i forbindelse med investering i investeringsinstitutter, justering af indgrebet i virksomhedsordningen og andre justeringer af erhvervsbeskatningen).

Bilag

Bilag 10

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 7

Spm. om, hvordan mindreprovenuet på 85 mio. kr. i 2016 finansieres, og hvordan lovforslaget fremadrettet finansieres, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om, hvorfor regler om fri bevægelighed for kapital skal udvides, når vi ved, hvordan sådanne regler er brugt til at undgå at betale skat, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om, hvad begrundelsen har været for, at Danmark hidtil har haft strammere regler for skattefritagelse for danske investeringer i udenlandske selskaber m.m. end dem, der nu foreslås, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om ministeren kan afvise, at lovforslaget vil mindske mulighederne for kontrol med beskatning af selskaber, der ligger i kendte skattelylande i EU, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om at bekræfte, at lovforslaget medfører mulighed for skatteunddragelse i forhold til lande, hvor kontrollen med selskaber ikke er tilstrækkelige sammenlignet med de regler, der er gældende for selskaber i Danmark, til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om at redegøre for, om skattefriheden for danske investeringer i udenlandske selskaber gælder, hvis der er skattepligt i hjemlandet, uanset skatteprocenten i det pågældende land, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om, i hvilke lande man med denne lovændring kan slippe for skattekontrol sammenlignet med den nuværende lovgivning, til skatteministeren

Spm. 14

Spm. om, hvilke krav der er til de aftaler om udveksling af skatteoplysninger, der med lovforslaget kan begrunde skattefrihed, til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om at redegøre for, om aftalen om udveksling af skatteoplysninger mellem Danmark og Panama er tilstrækkelig i forhold til lovforslagets tildeling af skattefrihed, til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om at redegøre for begrundelsen for, at der blev indført en overgangsregel om fuld genbeskatning i § 15, stk. 9, i lov nr. 426 af 6. juni 2005, til skatteministeren

Spm. 17

Spm. om, hvorfor Danmark har fastholdt en skatteprocent på 27 pct. i selskabsskattelovens § 2, og hvorfor denne skal ændres til 22 pct., når den i forvejen kan undgås ved at kanalisere indkomsten gennem et selskab i EU/EØS, til skatteministeren

Spm. 18

Spm. om, hvorfor der fortsat skal være mulighed for, at afståelse af aktier eller investeringsbeviser m.m. kan gennemføres for at omgå dansk udbyttebeskatning, til skatteministeren

Spm. 19

Spm. om, i hvilket omfang dette lovforslag er omfattet af EU-lovgivning, som Danmark ikke kan ændre eller fravælge, til skatteministeren

Spm. 20

Spm. om, hvilke muligheder for udnyttelse af skattely, der fortsat vil eksistere efter denne lovændring, til skatteministeren

Spm. 21

Spm. om, hvor meget skattefordelen ved at ændre reglerne om genbeskatning af udenlandske underskud kunne gøres op til samlet, til skatteministeren

Spm. 22

Spm. om, hvad de skattemæssige konsekvenser af forslaget er vedrørende afskaffelse af genbeskatning af den resterende genbeskatningssaldo, når selskabets ledelse flyttes til udlandet, til skatteministeren

Spm. 23

Spm. om, når genbeskatning kan undgås efter lovforslaget, gælder det så alle faste driftssteder til koncernforbundne selskaber, uanset hvilket land de befinder sig i, til skatteministeren

Spm. 24

Spm. om at yde teknisk bistand til udarbejdelse af ændringsforslag, til skatteministeren

L 124 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, ligningsloven, opkrævningsloven og selskabsskatteloven. (Indførelse af beløbsmæssige bagatelgrænser i forbindelse med udbetaling og opkrævning m.v.).

Bilag

Bilag 7

Betænkning afgivet den 28. april 2016

L 149 B Forslag til lov om ændring af ligningsloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og skattekontrolloven. (Skattebegunstigelse af individuelle medarbejderaktieordninger).

Bilag

Bilag 8

Betænkning afgivet den 28. april 2016

Bilag 9

Henvendelse af 3/5-16 fra Kromann Reumert

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse