RegnskabsMail 2016, uge 17

Kære læser

Denne uges RegnskabsMail indeholder bl.a. en artikel om den skattemæssige behandling af en iværksættervirksomheds underskud..

God læselyst!

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Artikler og interessante links
Når iværksætterens virksomhed giver underskud
Rigsrevisionens årsrapport 2015

Styresignaler
SKM-Meddelelse om SKATs behandling af klager over pålagte gebyrer
Styresignal - skærpelse af praksis - fradrag efter kursgevinstlovens § 14, stk. 1
Genoptagelse som følge af praksisændring vedrørende sikkerhedsstillelse for gæld uden for virksomhedsordningen med aktiver i virksomhedsordningen - Styresignal

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag


 

Nyt fra Erhvervsstyrelsen

Generelle nyheder

Årsberetning fra Mæglings- og klageinstitutionen
Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd har offentliggjort sin årsberetning for 2015.


Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

Hulgaard Advokater

Når iværksætterens virksomhed giver underskud

At underskud ved virksomhed kan trækkes fra i den skattepligtige indkomst er efterhånden en sandhed med mange modifikationer.


Rigsrevisionen

Rigsrevisionens årsrapport 2015

Ud over årsregnskabet og revisionspåtegningen indeholder årsrapporten en kort beskrivelse af vores aktiviteter i 2015 med hovedfokus på, hvordan vi har anvendt vores resurser, vores målopfyldelse og vores forventninger til 2016.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: SKM-Meddelelse om SKATs behandling af klager over pålagte gebyrer

SKM2016.174.SKAT

Vedrører: Forvaltningsloven § 22, § 24 og § 25

Folketingets Ombudsmand (FOB) har udtalt, at SKATs behandling af klager over pålagte rykkergebyrer er en forvaltningsafgørelse. Det betyder, at klager over gebyrer skal behandles skriftligt, og der skal træffes en afgørelse med begrundelse og klagevejledning.


Indholdsfortegnelse 

Styresignal: Styresignal - skærpelse af praksis - fradrag efter kursgevinstlovens § 14, stk. 1

SKM2016.173.SKAT

Vedrører: Kursgevinstloven § 14, stk. 1 Statsskatteloven § 5, stk. 1, litra a

Med afgørelserne SKM2016.134.SR, SKM2016.135.SR, SKM2016.136.SR, SKM2016.137.SR og SKM2016.138.SR, har Skatterådet taget stilling til, om personers tab i forskellige situationer er omfattet af kursgevinstlovens § 14, stk. 1.

Skatterådet fandt, at der i følgende situationer har været etableret en fast administrativ praksis, der alene kan ændres med fremadrettet virkning: Tab i forbindelse med forudbetaling for levering af private ydelser, både varer og arbejdsydelser, som ikke leveres, eller hvor der foreligger fejl og mangler. Tab i forbindelse med erstatning for svie og smerte.


Indholdsfortegnelse 

Styresignal: Genoptagelse som følge af praksisændring vedrørende sikkerhedsstillelse for gæld uden for virksomhedsordningen med aktiver i virksomhedsordningen - Styresignal

SKM2016.171.SKAT

Vedrører: Virksomhedsskatteloven § 10, stk. 6 - 9

Genoptagelse som følge af praksisændring vedrørende sikkerhedsstillelse for gæld uden for virksomhedsordningen med aktiver i virksomhedsordningen.


Indholdsfortegnelse 

Høringssvar til udkast til styresignal:
Udkast - Styresignal - skærpelse af praksis - fradrag efter kursgevinstlovens § 14, stk. 1

Udkastet til styresignal: 15-3271723

Med afgørelserne SKM2016.134.SR, SKM2016.135.SR, SKM2016.136.SR, SKM2016.137.SR og SKM2016.138.SR, har Skatterådet taget stilling til, om personers tab i forskellige situationer er omfattet af kursgevinstlovens § 14, stk. 1.

Skatterådet fandt, at der i følgende situationer har været etableret en fast administrativ praksis, der alene kan ændres med fremadrettet virkning:

 1. Tab i forbindelse med forudbetaling for levering af private ydelser, både varer og arbejdsydelser, som ikke leveres, eller hvor der foreligger fejl og mangler.
 2. Tab i forbindelse med erstatning for svie og smerte.

Høringssvar:

 • DI
 • FSR - Danske revisorer
 • Grant Thornton
 • SEGES
 • Landbrug og Fødevarer

 • Indholdsfortegnelse 

  Nyt fra Folketinget

  Nye dokumenter vedrørende lovforslag

  L 123 Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v., aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love samt ophævelse af lov om investeringsfonds. (Tilpasning i forhold til EU-retten med hensyn til genbeskatning af underskud i faste driftssteder, definition af datterselskabsaktier og nedsættelse af indkomstskattesatsen på udgående udbytter, indgreb mod omgåelse af udbyttebeskatningen i forbindelse med investering i investeringsinstitutter, justering af indgrebet i virksomhedsordningen og andre justeringer af erhvervsbeskatningen).

  Bilag

  Bilag 9

  Henvendelse af 27/4-16 fra Investeringsfondsbranchen

  Spørgsmål og svar

  Spm. 6

  Spm. om kommentar til henvendelsen af 27/4-16 fra Investeringsfondsbranchen, til skatteministeren

  L 124 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, ligningsloven, opkrævningsloven og selskabsskatteloven. (Indførelse af beløbsmæssige bagatelgrænser i forbindelse med udbetaling og opkrævning m.v.).

  Bilag

  Bilag 6

  1. udkast til betænkning

  Spørgsmål og svar

  Spm. 5

  Spm. om kommentar til henvendelsen af 28/3-16 fra Ernst & Young P/S, til skatteministeren

  Spm. 6

  Spm. om der kan indføres en model, hvor overskydende skat på 200 kr. eller derunder, som trods flere forsøg over en periode på 3 måneder ikke har kunnet blive udbetalt til skatteyderen via Nemkontosystemet, kan overføres til den kommende årsopgørelse, til skatteministeren

  Spm. 7

  Spm. om, hvad de økonomiske og administrative omkostninger vil være, hvis der indføres en model som skitseret i spørgsmål 6, til skatteministeren

  L 149 B Forslag til lov om ændring af ligningsloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og skattekontrolloven. (Skattebegunstigelse af individuelle medarbejderaktieordninger).

  Bilag

  Bilag 5

  1. udkast til betænkning

  Bilag 6

  Ændringsforslag, fra skatteministeren

  Bilag 7

  2. udkast til betænkning

  Spørgsmål og svar

  Spm. 1

  Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 5/4-16fra DI, til skatteministeren

  Spm. 2

  Spm. om at redegøre for, hvordan en genindførelse af skattebegunstigelsen af medarbejderaktieordninger skal finansieres, til skatteministeren

  Spm. 3

  Spm. om at redegøre for provenuberegningen i forbindelse med den foreslåede indførelse af skattebegunstigelsen for medarbejderaktieordninger, til skatteministeren

  Spm. 4

  Spm. om at redegøre for, hvorfor aflønning med medarbejderaktier skal beskattes lempeligere end almindelig lønindkomst, til skatteministeren

  Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


  Indholdsfortegnelse