RegnskabsMail 2016, uge 16

Kære læser

Denne uges RegnskabsMail indeholder bl.a. en artikel om den regnskabsmæssige behandling af virksomhedspant. På skatteområdet varsler SKAT, at fristen for indberetninger af kontantkøb af varer og ydelser forlænges. Især iværksættervirksomheder glemmer, at virksomheder, der køber varer eller ydelser for mere end 10.000 kr. mod kontant betaling, kun er berettiget til fradrag for udgiften, hvis købet indberettes til SKAT. Virksomhederne får derfor ny chance for at få fradrag for udgifterne.

God læselyst!

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Nyt fra Erhvervsankenævnet
Ikke part og anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansielvirksomhed §§ 344, 354, og 355, forvaltningslovens § 9, samt offentlighedsloven §§ 7 og 35.
Omdannelse af selskab registreringsnægtet. Selskabslovens §§ 9, stk. 1, og 16, stk. 3.
Revisor ikke meddelt en frist til gennemførelse af den manglende efteruddannelse. Revisorlovens §§ 3 og 4, samt § 8, stk. 3.
Afgørelse om oversendelse af selskab til skifteretten med henblik på tvangsopløsning kunne ikke indbringes for ankenævnet, og tiltrådt, at selskabet ikke kunne genoptages.
Revisionsvirksomhed meddelt en række påbud for manglende overholdelse af hvidvaskloven. Hvidvaskloven § 1, stk. 1, nr. 15 og 17 samt §§ 6, 7, 12, 23 og 25.
Afgift som følge af for sent indsendt årsrapport ikke eftergivet. Årsregnskabslovens §§ 151 og 152.
Afgift som følge af for sent indsendt årsrapport ikke eftergivet. Årsregnskabslovens §§ 151 og 152.

Artikler og interessante links
Virksomhedspant – regnskabsmæssige følger
Advarsel - svindlere kan ændre dit selskabs ledelse
Virksomhedsoverdragelse - undgå bøvl med disse populære modeller
Generalforsamling - Hvornår og hvordan?
Forskelsbehandling af medarbejder
Indberetning til SKAT af kontante betalinger

Udkast til styresignal
Ændring af praksis - tilladelse til tilbagefordeling af børne- og ægtefællebidrag mv.

Styresignaler
Skattefri aktieombytning af aktier i Torm A/S med aktier i Torm UK

Domme
Maskeret udbytte - rette omkostningsbærer - etablering af virksomhed

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag


 

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
25-04-2016 Moms i 2016 Moms for marts måned 2016
25-04-2016 EU-salg uden moms/DK-VIES i 2016 Marts måned 2016/1. kvartal 2016

Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Erhvervsstyrelsen

Nyt fra Erhvervsankenævnet

Ikke part og anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansielvirksomhed §§ 344, 354, og 355, forvaltningslovens § 9, samt offentlighedsloven §§ 7 og 35.  


Omdannelse af selskab registreringsnægtet. Selskabslovens §§ 9, stk. 1, og 16, stk. 3.  


Revisor ikke meddelt en frist til gennemførelse af den manglende efteruddannelse. Revisorlovens §§ 3 og 4, samt § 8, stk. 3.  


Afgørelse om oversendelse af selskab til skifteretten med henblik på tvangsopløsning kunne ikke indbringes for ankenævnet, og tiltrådt, at selskabet ikke kunne genoptages.  


Revisionsvirksomhed meddelt en række påbud for manglende overholdelse af hvidvaskloven. Hvidvaskloven § 1, stk. 1, nr. 15 og 17 samt §§ 6, 7, 12, 23 og 25.  


Afgift som følge af for sent indsendt årsrapport ikke eftergivet. Årsregnskabslovens §§ 151 og 152.  


Afgift som følge af for sent indsendt årsrapport ikke eftergivet. Årsregnskabslovens §§ 151 og 152.  


Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

BDO

Virksomhedspant – regnskabsmæssige følger

Brugen af virksomhedspant og fordringspant har et stabilt niveau. Det skønnes, at der hvert år tinglyses omkring 4.000 pantebreve. Regnskabsmæssigt skal der gives oplysninger om pantsætningen.


Hulgaard Advokater

Advarsel - svindlere kan ændre dit selskabs ledelse

Der har den seneste tid været en del eksempler i pressen på, at svindlere har forsøgt at berige sig ved at ændre ledelsen i et selskab via Erhvervsstyrelsens IT-system for derefter at udgive sig for at være direktør i selskabet.


Ret&Råd Advokater

Virksomhedsoverdragelse - undgå bøvl med disse populære modeller

I forbindelse med overdragelse af en virksomhed genbruger parterne ofte en gammel kontrakt eller en kontrakt fra nettet - ofte med mange problemer til følge. Men der findes så mange gode modeller for en virksomhedsoverdragelse, som kan spare parterne for mange problemer – og dermed penge.


Selskabsadvokaterne

Generalforsamling - Hvornår og hvordan?

GenereltKapitalejeres ret til at træffe beslutninger i et kapitalselskab (A/S, ApS, IVS eller P/S) udøves på generalforsamlingen. Kapitalejernes beslutninger på generalforsamlingen kan træffes under fravigelse af selskabslovens og vedtægternes form- og fristkrav, hvis samtlige kapitalejere er enige herom og regler herom er optaget i selskabets vedtægter....


Selskabsadvokaterne

Forskelsbehandling af medarbejder

Som arbejdsgiver, skal du altid sikre dig, at du hverken, ved ansættelse, afskedigelse, forflyttelse eller forfremmelse af en medarbejder, handler i strid med forskelsbehandlingslovens bestemmelser.Forskelsbehandlingsloven forbyder forskelsbehandling som følge af køn, alder m....


BDO

Indberetning til SKAT af kontante betalinger

Virksomheder, der køber varer eller ydelser for mere end 10.000 kr. mod kontant betaling, er kun berettiget til fradrag for udgiften, hvis købet indberettes til SKAT. Fristen for sådanne indberetninger forlænges nu.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Ændring af praksis - tilladelse til tilbagefordeling af børne- og ægtefællebidrag mv.

16-0332611

SKAT ændrer med dette styresignal sin praksis for tilladelse til tilbagefordeling således, at der også kan gives tilladelse til tilbagefordeling til de indkomstår, som børne- og ægtefællebidragene vedrører, når betalingen først sker i et senere indkomstår. Tilsvarende gælder for de særlige børnebidrag i anledning af konfirmation og dåb.


Indholdsfortegnelse 

Styresignal: Skattefri aktieombytning af aktier i Torm A/S med aktier i Torm UK

SKM2016.163.SKAT

Vedrører: Aktieavancebeskatningsloven § 36

SKAT har givet tilladelse til skattefri aktieombytning af aktier i Torm A/S med aktier i Torm UK, som har hjemsted i Det Forenede Kongerige. Selskabet stiftes i forbindelse med ombytningen. Tilladelsen er generel og kan benyttes af alle aktionærer, der er fuldt skattepligtige til Danmark. Tilladelsen blev givet uden vilkår.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Maskeret udbytte - rette omkostningsbærer - etablering af virksomhed

SKM2016.166.BR

Vedrører: Ligningsloven § 16 A, stk. 1 og 2

Sagen drejede sig om, hvorvidt en skatteyder for indkomståret 2009 skulle beskattes af maskeret udbytte fra sit helejede selskab G1 for nogle udgifter, som G1 havde afholdt. Der var tale om udgifter til etablering af en virksomhed G3 i Brasilien, og udgifter som skulle være afholdt til en tysk entreprenør MR for arbejde udført i Norge.

Retten lagde til grund, at G3 i 2009 var ejet af skatteyderen personligt (99 %). Herefter fandt Retten, at skatteyderen ikke havde dokumenteret, at etableringen af G3 var sket i G1s interesse og ikke i skatteyderens personlige interesse. Den omstændighed, at ejerskabet til G3 på et senere tidspunkt var overdraget til et holdingselskab, fandtes ikke at have betydning for beskatningen.

Endvidere fandt Retten, at skatteyderen ikke havde dokumenteret, at MR havde udført arbejde for G1, eller at de beløb, som skulle være overført til MR, udgjorde betalinger for arbejde udført for G2. Herefter påhvilede det skatteyderen som eneanpartshaver og direktør i G1 at bevise, at udgifterne ikke var afholdt i hans interesse. Denne bevisbyrde havde skatteyderen ikke løftet. Retten udtalte i den forbindelse, at bevisbyrden herfor ikke kunne løftes alene ved G1s partsforklaring.

Retten frifandt herefter Skatteministeriet


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Referat

Referat af møde i Skattekontaktudvalget den 14. marts 2016


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 123 Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v., aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love samt ophævelse af lov om investeringsfonds. (Tilpasning i forhold til EU-retten med hensyn til genbeskatning af underskud i faste driftssteder, definition af datterselskabsaktier og nedsættelse af indkomstskattesatsen på udgående udbytter, indgreb mod omgåelse af udbyttebeskatningen i forbindelse med investering i investeringsinstitutter, justering af indgrebet i virksomhedsordningen og andre justeringer af erhvervsbeskatningen).

Bilag

Bilag 6

Henvendelse af 18/4-16 fra Hansen TaxLegal Advokatfirma

Bilag 7

Henvendelse af 20/4-16 fra Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab

Bilag 8

Supplerende høringssvar og høringsskema, fra skatteministerenL 123 (2015-16) - Supplerende høringsskema
Supplerende høringssvar - Høringsperioden 23. februar til 30. marts 2016...

Spørgsmål og svar

Spm. 4

Spm. om kommentar til henvendelsen af 18/4-16 fra Hansen TaxLegal Advokatfirma, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om kommentar til henvendelsen af 20/4-16 fra Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab, til skatteministeren

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse