RegnskabsMail 2016, uge 15

Kære læser

Denne uges RegnskabsMail indeholder bl.a. artikler om gældssanering og om nye satser for skattefri godtgørelse til ulønnede bestyrelsesmedlemmer og frivillige ulønnede hjælpere i f.eks. idrætsforeninger, grundejer- og antenneforeninger.

God læselyst!

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Nyt fra Erhvervsstyrelsen
Nye medlemmer til Komitéen for god Selskabsledelse

Nyt fra Erhvervsankenævnet
Efter en konkret vurdering blev aktionær i børsnoteret selskab anset som part i forhold til fondsbørs beslutning om sletning af selskabet fra handel og officiel notering.

Artikler og interessante links
Hvornår sker der tiltrædelse af virksomhedspant?
Vejledning om nye krav til rapportering om samfundsansvar er udkommet
Ny vejledning fra Erhvervsstyrelsen om rapportering om kønsfordeling i ledelsen
Må en arbejdsgiver overvåge sine ansatte?
Hjælp til gæld? Akkordordning et godt alternativ til gældssanering
Gældssanering – hvad er betingelserne?
Gældssanering – hvordan beregnes rådighedsbeløbet?
Skattefri godtgørelse til ulønnede bestyrelsesmedlemmer m.fl. forhøjes
Pas på med selvfinansiering ved skattefri aktieombytning

Styresignaler
Mandskabsvogne - Personer, der arbejder i ejerens eller brugerens virksomhed - styresignal

Bindende svar
Momspligt af undervisning i kognitive træningsmetoder

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag


 

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
20-04-2016 One stop moms i 2016 1. kvartal 2016

Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Erhvervsstyrelsen

Generelle nyheder

Nye medlemmer til Komitéen for god Selskabsledelse


Nyt fra Erhvervsankenævnet

Efter en konkret vurdering blev aktionær i børsnoteret selskab anset som part i forhold til fondsbørs beslutning om sletning af selskabet fra handel og officiel notering.  


Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

DELACOUR

Hvornår sker der tiltrædelse af virksomhedspant?

Østre Landsret afsagde den 7. december 2015 (9. afd. nr. B-1802-14) en afgørelse, som bidrager til fortolkning af spørgsmålet om, hvornår en virksomhedspanthaver har tiltrådt sit pant.


EY

Vejledning om nye krav til rapportering om samfundsansvar er udkommet

Den nye årsregnskabslov medfører ændringer i kravene til rapportering om samfundsansvar. De nye regler træder i kraft med indfasning fra regnskabsåret startende 1. januar 2016. Erhvervsstyrelsen har i marts 2016 offentliggjort deres vejledning for, hvordan store virksomheder fremover skal rapportere om samfundsansvar.


EY

Ny vejledning fra Erhvervsstyrelsen om rapportering om kønsfordeling i ledelsen

I marts 2016 udsendte Erhvervsstyrelsen en ny vejledning for virksomheders rapportering om kønsfordeling i ledelsen. Vejledningen indeholder nogle ændringer og præciseringer for rapportering om kønsfordeling i ledelsen.


Ret&Råd Advokater

Må en arbejdsgiver overvåge sine ansatte?

En arbejdsgiver kan med henvisning til sin ledelsesret som udgangspunkt lovligt indføre kontrolforanstaltninger på arbejdspladsen i form af for eksempel overvågningskameraer.


Ret&Råd Advokater

Hjælp til gæld? Akkordordning et godt alternativ til gældssanering

Det kan være svært at erkende, at man har brug for hjælp til sin gæld, men når først det er sket, er næste skridt at finde ud af, hvad den bedste løsning er. Ofte vil svaret være en akkordordning.


Ret&Råd Advokater

Gældssanering – hvad er betingelserne?

Gældssanering er en mulighed for at opnå en samlet ordning med dine kreditorer og i den forbindelse få eftergivet en del eller hele din gæld. Læs her hvilke betingelser der skal være opfyldt.


Ret&Råd Advokater

Gældssanering – hvordan beregnes rådighedsbeløbet?

I forbindelse med ansøgning om gældssanering skal der fremlægges et budget, der kan lægges til grund for vurderingen af, hvorvidt man opfylder betingelserne for en gældssanering.


Beierholm

Skattefri godtgørelse til ulønnede bestyrelsesmedlemmer m.fl. forhøjes

Skatterådet har forhøjet enkelte af satserne for udbetaling af skattefrie godtgørelser til ulønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og idrætsdommere.


Ret&Råd Advokater

Pas på med selvfinansiering ved skattefri aktieombytning

I forbindelse med et generationsskifte havde revisor rådgivet senior om en skattefri aktieombytning med en efterfølgende kapitalforhøjelse af junior i driftsselskabet. Revisor blev erstatningsansvarlig over for senior, der fik tilbagekaldt tilladelsen til den skattefri aktieombytning pga. en efterfølgende ulovlig selvfinansiering. Revisor blev dømt til at betale 5 mio. kr. i erstatning til senior. Senior blev beskattet af en aktieavance på ca. 35 mio. kr.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Mandskabsvogne - Personer, der arbejder i ejerens eller brugerens virksomhed - styresignal

SKM2016.158.SKAT

Vedrører: Registreringsafgiftsloven § 2, stk. 1 nr. 9

SKAT præciserer med dette styresignal, hvad der skal lægges vægt på, når det skal vurderes om en person kan anses for at arbejde i ejerens eller brugerens virksomhed ifølge registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1 nr. 9.

I styresignalet fastlægges endvidere, hvem der på baggrund af styresignalet kan få genoptaget registreringsafgiften samt genoptagelsesperioden.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Momspligt af undervisning i kognitive træningsmetoder

SKM2016.159.SR

Vedrører: Momsloven § 13, stk. 1, nr. 3

Skatterådet kan ikke bekræfte, at det af Spørger udbudte grundkursus i kognitive træningsmetoder er momsfrit, idet kurset ikke alene har et erhvervsmæssigt sigte.

Rådet kan derimod bekræfte, at det af Spørger udbudte grundkursus for professionelle, er momspligtigt, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, 2. pkt.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 123 Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v., aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love samt ophævelse af lov om investeringsfonds. (Tilpasning i forhold til EU-retten med hensyn til genbeskatning af underskud i faste driftssteder, definition af datterselskabsaktier og nedsættelse af indkomstskattesatsen på udgående udbytter, indgreb mod omgåelse af udbyttebeskatningen i forbindelse med investering i investeringsinstitutter, justering af indgrebet i virksomhedsordningen og andre justeringer af erhvervsbeskatningen).

Spørgsmål og svar

Spm. 3

Spm. om at redegøre for baggrunden for nedsættelsen til 22 pct. af beskatningen af udenlandske selskaber, der modtager udbytter fra danske selskaber, og hvilke provenumæssige konsekvenser denne nedsættelse vil have, til skatteministeren

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse