RegnskabsMail 2016, uge 13

Kære læser

Denne uges RegnskabsMail er hurtigt læst da der pga. påsken ikke er kommet mange nyheder. Her skal dog nævnes at skatteministeren den 30. marts 2016 har fremsat lovforslag (L 149) om at (gen)indføre særregler for beskatning af medarbejderaktier. Desuden har Beierholm udgivet en glimrende pjece om personbiler.

God læselyst!

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Nyt fra Erhvervsstyrelsen
Årlig redegørelse fra Revisortilsynet

Artikler og interessante links
Er personalehåndbogen en del af ansættelsesforholdet?
Nyt om skatteregler for medarbejderaktier
Personbiler (hvidpladebiler)

Afgørelser
Spørgsmål om, hvorvidt et aftaleforhold mellem klager og en udenlandsk virksomhed var omfattet af reglerne om arbejdsleje.

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag


 

Nyt fra Erhvervsstyrelsen

Generelle nyheder

Årlig redegørelse fra Revisortilsynet
Revisortilsynet har netop udgivet sin årlige redegørelse om kvalitetskontrollen med revisionsvirksomhederne.


Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

Plesner

Er personalehåndbogen en del af ansættelsesforholdet?

Dette spørgsmål tog Ligebehandlingsnævnet stilling til i en afgørelse af 3. marts 2016. Nævnet fandt, at en bestemmelse i personalehåndbogen om ophør af ansættelsesforholdet ved det fyldte 70 år ikke uden videre kunne anses for at være en del af det konkrete ansættelsesforhold. Opsigelse i henhold til bestemmelsen fandtes derfor at være i strid med forskelsbehandlingsloven. At sagen først blev anlagt 3 år efter afskedigelsen blev ikke anset for at udgøre retsfortabende passivitet.


PwC

Nyt om skatteregler for medarbejderaktier

Den 30. marts 2016 har skatteministeren fremsat lovforslag (L 149) om at (gen)indføre særregler for beskatning af medarbejderaktier. Lovforslaget er i store træk lig med det forslag, der blev sendt i høring i februar, og nedenstående opsummering af reglernes indhold er således uændret i forhold til, hvad vi tidligere har oplyst om.


Beierholm

Personbiler (hvidpladebiler)

Denne information er en beskrivelse af de skatte-, moms- og afgiftsmæssige konsekvenser ved anvendelse af personbiler (hvidpladebiler).


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Afgørelse: Spørgsmål om, hvorvidt et aftaleforhold mellem klager og en udenlandsk virksomhed var omfattet af reglerne om arbejdsleje.

SKM2016.142.LSR

Vedrører: Arbejdsmarkedsbidragsloven § 7. Kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 3, § 43, stk. 2, litra h, § 46, stk. 1, 2. pkt. og § 69

Et aftaleforhold mellem klager og en udenlandsk virksomhed om arbejdsopgaver i klagerens hønseri var omfattet af arbejdsudlejereglerne.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

B 117 Forslag til folketingsbeslutning om skattemæssig indberetningspligt for virksomheder, der formidler taxi- og/eller fragtkørsel (erhvervsmæssig personbefordring og godskørsel for fremmed regning) via en applikation eller anden it-teknologi.
Fremsat den 31. marts 2016

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 123 Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v., aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love samt ophævelse af lov om investeringsfonds. (Tilpasning i forhold til EU-retten med hensyn til genbeskatning af underskud i faste driftssteder, definition af datterselskabsaktier og nedsættelse af indkomstskattesatsen på udgående udbytter, indgreb mod omgåelse af udbyttebeskatningen i forbindelse med investering i investeringsinstitutter, justering af indgrebet i virksomhedsordningen og andre justeringer af erhvervsbeskatningen).

Bilag

Bilag 3

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 2

Spm. om kommentar til henvendelsen af 23/3-16 fra Ernst & Young P/S, til skatteministeren

L 124 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, ligningsloven, opkrævningsloven og selskabsskatteloven. (Indførelse af beløbsmæssige bagatelgrænser i forbindelse med udbetaling og opkrævning m.v.).

Bilag

Bilag 3

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Henvendelse af 28/3-16 fra Ernst & Young P/S

Spørgsmål og svar

Spm. 5

Spm. om kommentar til henvendelsen af 28/3-16 fra Ernst & Young P/S, til skatteministeren

L 149 B Forslag til lov om ændring af ligningsloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og skattekontrolloven. (Skattebegunstigelse af individuelle medarbejderaktieordninger).

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsskema, fra skatteministeren

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse