RegnskabsMail 2016, uge 11

Kære læser

Denne uges RegnskabsMail indeholder bl.a. oversigt over nye gratis kurser om regnskabsvæsen mv..

God Påske.

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Artikler og interessante links
DELACOUR´s mini-guides om udbudsloven
Nye vejledninger om CSR-rapportering
I IFRS news fra marts kan du læse om:
Ny vejledning til afrapportering om måltal og politikker for det underrepræsenterede køn
Kantinemoms – Nyt om anvendelsen af de forenklede ordninger
FACIT marts 2016
Ændrede krav til elregningen som betingelse for godtgørelse af elafgift
Ændrede krav – godtgørelse af elafgift

Udkast til styresignal
Udkast - Styresignal - skærpelse af praksis - fradrag efter kursgevinstlovens § 14, stk. 1
Udkast til styresignal om kursomregning af indkomst og underskud efter selskabsskattelovens § 11 B og skattekontrollovens § 3 C
Udkast til styresignal vedrørende betingelserne for genoptagelse af ejendomsvurderinger efter skatteforvaltningslovens § 33

Bindende svar
Tab ikke omfattet af kursgevinstloven - kommanditist - administrators underslæb
Tab ikke omfattet af kursgevinstloven - bedrageri
Tab ikke omfattet af kursgevinstloven - bedrageri
Tab på fordring / erstatningskrav
Tab ikke omfattet af kursgevinstloven - forudbetaling for ydelser relateret til privatsfæren
Styresignal om omlægning af indkomstår
Vindmølleandele - skematiske ordning, ægtefælle mølleopstiller
Moms på fast ejendom - afgiftspligtig person - uskiftet bo

Afgørelser
Spørgsmål om hvorvidt et, af et selskab, opkrævet transaktionsgebyr, kunne anses som vederlag for en momsfri finansiel ydelse.

Domme
Domstolsprøvelse - afvisning - fristoverskridelse - kontortids ophør

Nyt fra Folketinget
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag


 

Artikler og interessante links

DELACOUR

DELACOUR´s mini-guides om udbudsloven

DELACOUR har udarbejdet to korte guides om den nye udbudslov – én for ordregivere og én for tilbudsgivere. De to guides indeholder en oversigt over de væsentligste ændringer samt et par bemærkninger om hvad henholdsvis ordregivere og tilbudsgivere skal være opmærksomme på.


PwC

Nye vejledninger om CSR-rapportering

Erhvervsstyrelsen har den 8. marts 2016 udsendt nye vejledninger om indholdet i årsregnskabslovens regler om rapportering om samfundsansvar. Reglerne gælder for nogle selskabers vedkommende fra 2016, mens andre kan vente til 2018.


PwC

I IFRS news fra marts kan du læse om:

”Alternative performance measures” – en analyse af den aktuelle status


PwC

Ny vejledning til afrapportering om måltal og politikker for det underrepræsenterede køn

Erhvervsstyrelsen har den 11. marts 2016 udsendt vejledningen ’Måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og afrapportering herom’, som samler og erstatter de to vejledninger, der indtil nu har været gældende


PwC

Kantinemoms – Nyt om anvendelsen af de forenklede ordninger

Kort om kantinemomsreglerneKantinemomsreglerne anvendes, når virksomheder har en kantineordning, hvor medarbejdernes betaling for maden er lavere end kostprisen. Ordningen indebærer, at virksomheden skal beregne salgsmoms af den pris, det koster at fremstille maden og ikke af, hvad medarbejderne faktisk betaler. Det betyder samtidig, at kantinesalget anses for at være en momspligtig leverance, og dermed er der fuldt fradrag for omkostninger til køkkenfaciliteter, indkøb mv.


Revisorgruppen Danmark

FACIT marts 2016

Forårsudgaven af FACIT omhandler følgende emner:

  • Afgiftslempelse ved familiegenerationsskifte
  • Revisors erklæringer - forskelle og ligheder
  • Brug af sociale medier - hvor går grænsen?
  • Omvendt momsbetalingspligt


Beierholm

Ændrede krav til elregningen som betingelse for godtgørelse af elafgift

Den 1. april 2016 bliver det en betingelse for godtgørelse af elafgift, at købers CVR-nr. fremgår af fakturaen fra el-leverandøren.


Dansk Revision

Ændrede krav – godtgørelse af elafgift

Momsregistrerede virksomheder kan få godtgjort deres elafgift i overensstemmelse med deres momsfradragsprocent.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Udkast - Styresignal - skærpelse af praksis - fradrag efter kursgevinstlovens § 14, stk. 1

15-3271723

Med afgørelserne SKM2016.134.SR, SKM2016.135.SR, SKM2016.136.SR, SKM2016.137.SR og SKM2016.138.SR, har Skatterådet taget stilling til, om personers tab i forskellige situationer er omfattet af kursgevinstlovens § 14, stk. 1.

Skatterådet fandt, at der i følgende situationer har været etableret en fast administrativ praksis, der alene kan ændres med fremadrettet virkning:

  1. Tab i forbindelse med forudbetaling for levering af private ydelser, både varer og arbejdsydelser, som ikke leveres, eller hvor der foreligger fejl og mangler.
  2. Tab i forbindelse med erstatning for svie og smerte.


Indholdsfortegnelse 

Udkast til styresignal: Udkast til styresignal om kursomregning af indkomst og underskud efter selskabsskattelovens § 11 B og skattekontrollovens § 3 C

15-2386704

Vedrører: Skattekontrolloven § 3 C. Selskabsskatteloven § 11 B

I styresignalet beskrives en række fortolkninger af reglerne om aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta efter skattekontrollovens § 3 C, stk. 3 - 14. Samspillet mellem disse regler og reglerne om fradragsbegrænsning for finansieringsudgifter i selskabsskattelovens § 11 B beskrives tilsvarende i styresignalet.

SKAT har foretaget en vurdering af, hvilken kurs (ultimokurs eller gennemsnitskurs)der skal anvendes ved kursomregning i relation til en række niveauer ved skatteberegningen.

Det er SKATs opfattelse, at den skattepligtige indkomst før modregning af fremført underskud efter selskabsskattelovens § 12 ikke skal kursomregnes. Dette skyldes, at beløbet allerede er opgjort i den valgte fremmede valuta.

Den skattemæssige værdi af koncernens aktiver opgøres ved indkomstårets udløb. Det er dermed SKATs opfattelse, at de fremførelsesberettigede underskud ultimo indkomståret, der medregnes ved aktivopgørelsen efter selskabsskattelovens § 11 B, skal kursomregnes i henhold til en ultimokurs for indkomståret.

Grundbeløbet på 21,3 mio. DKK i selskabsskattelovens § 11 B, stk. 1, skal tilsvarende kursomregnes i henhold til en ultimokurs for indkomståret.

Den skattepligtige indkomst efter årets fradragsbeskæring i medfør af selskabsskattelovens § 11 B skal kursomregnes til DKK i henhold til en gennemsnitskurs for indkomståret. Det står i skattekontrollovens § 3 C, stk. 3, jf. stk.


Indholdsfortegnelse 

Udkast til styresignal: Udkast til styresignal vedrørende betingelserne for genoptagelse af ejendomsvurderinger efter skatteforvaltningslovens § 33

14-5229685

SKAT har genovervejet fortolkningen af skatteforvaltningslovens § 33.

Ved lov nr. 925 af 18. september 2012 blev skatteforvaltningslovens § 33 omskrevet. Betingelserne for genoptagelse af ejendomsvurderinger blev ved denne omskrivning ændret væsentligt.

Det er en betingelse for genoptagelse af en vurdering, at den pågældende vurdering er foretaget på et fejlagtigt grundlag som følge af fejlagtig eller manglende registrering af ejendommens grundareal, bygningsareal, planforhold eller lignende faktiske forhold, jf. skatteforvaltningslovens § 33, stk. 1 og 2.

Denne betingelse har virkning for anmodninger om genoptagelse, som SKAT har modtaget fra og med den 1. januar 2013.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Tab ikke omfattet af kursgevinstloven - kommanditist - administrators underslæb

SKM2016.138.SR

Vedrører: Kursgevinstloven § 14 og § 17

Spørger var kommanditist i et kommanditselskab. Den tidligere administrator havde uberettiget taget penge fra selskabet. Efter hidtidig praksis ansås et sådant tab ikke for omfattet af KGL § 17. Et tab relateret til drift af en virksomhed, som ikke kunne anses for en driftsomkostning, kunne ikke blive omfattet af KGL § 17. Skatterådet fandt, at et tab der er opstået i forbindelse med drift af en virksomhed, ikke kunne omfattes af KGL § 14. Spørgesmålet kunne derfor ikke bekræftes.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Tab ikke omfattet af kursgevinstloven - bedrageri

SKM2016.136.SR

Vedrører: Kursgevinstloven § 14. Statsskatteloven § 5, stk. 1, litra a

Spørger "investerede" i 2012 og 2013 via internettet i sølv- og guldoptioner samt aktier. Efterfølgende viste det sig, at der var tale om bedrageri. Spørger ønskede fradrag for tabet efter kursgevinstlovens § 14. Tab ved bedrageri relateret til privatsfæren var først og fremmest omfattet af statsskattelovens § 5, stk. 1, litra a. Tabet var ikke omfattet af kursgevinstlovens § 14, og Skatterådet kunne derfor ikke bekræfte, at tabet kunne fradrages efter kursgevinstlovens § 14. Skatterådet kunne heller ikke bekræfte, at Spørger kunne få fradrag efter andre skatteregler, dvs. efter statsskattelovens § 5, stk. 1, litra a.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Tab ikke omfattet af kursgevinstloven - bedrageri

SKM2016.137.SR

Vedrører: Kursgevinstloven § 14. Statsskatteloven § 5, stk. 1, litra a

Spørger indbetalte i 2013 penge til en virksomhed, som han have læst om på internettet og talt med. Virksomheden tilkendegav, at de investerede i binære optioner i råvarer og ædelmetaller. Efterfølgende viste det sig, at der var tale om bedrageri.

Spørger har meldt bedrageriet til politiet i Danmark, de relevante myndigheder i USA og til tilsynsmyndighederne i henholdsvis Australien og England.

Spørger ønsker fradrag for tabet efter KGL § 14. Tab ved bedrageri relateret til privatsfæren er først og fremmest omfattet af statsskattelovens § 5, stk. 1, litra a. Tabet er ikke omfattet af KGL § 14, og kan derfor ikke fradrages efter KGL § 14. Skatterådet kan derfor ikke bekræfte, at tabet kan fradrages efter KGL § 14.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Tab på fordring / erstatningskrav

SKM2016.135.SR

Vedrører: Kursgevinstloven § 1, stk. 1, nr. 1, § 14, stk. 1, § 25, stk. 1 og § 26, stk. 2. Statsskatteloven § 5, stk. 1, litra a

Skatteyderen havde forudbetalt et beløb til et personligt ejet håndværksfirma for diverse arbejder på skatteyderens ejendom. Håndværksfirmaet udførte imidlertid ikke det arbejde, som skatteyderen havde betalt for, og skatteyderen fik derved en fordring på håndværksfirmaet. Herudover fik skatteyderen ved dom ret til en erstatning for skader på ejendommen. Hverken fordringen eller erstatningskravet blev betalt.

Skatterådet fandt, at skatteyderen fra starten havde ret til en privat naturalydelse, som ikke var omfattet af kursgevinstloven, men af statsskattelovens § 5, stk. 1, litra a, og at transaktionen forblev i denne bestemmelse. Skatterådet fandt derfor, at tabet som udgangspunkt ikke var fradragsberettiget.

Skatterådet fandt dog, at skatteyderen som følge af den hidtidige praksis havde ret til fradrag for tab på den del af fordringen, som skatteyderen havde forudbetalt, men ikke fået ydelser for. Skatterådet fandt derimod, at tab på den del af fordringen, der vedrørte erstatningskravet, måtte anses for et ikke fradragsberettiget formuetab.

Skatterådet fandt endvidere, at tabet ikke kunne anses for endeligt konstateret som følge af, at skyldneren havde afgivet insolvenserklæring i fogedretten.

Hjemmel

Kursgevinstloven § 1, stk. 1, nr. 1 Kursgevinstloven § 14, stk. 1 Kursgevinstloven § 25, stk. 1 Kursgevinstloven § 26, stk. 2 Statsskatteloven § 5, stk. 1, litra a.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Tab ikke omfattet af kursgevinstloven - forudbetaling for ydelser relateret til privatsfæren

SKM2016.134.SR

Vedrører: Kursgevinstloven § 14. Statsskatteloven § 5, stk. 1, litra a

Spørger indgik i 2010 en entreprisekontrakt med et polsk selskab om istandsættelse af spørgers og ægtefællens private bolig. Spørger forudbetalte hele entreprisebeløbet. Det udførte arbejde havde fejl og mangler. Ved byretten blev spørger og ægtefællen tilkendt erstatning. Den tilkendte erstatning var mindre end det forudbetalte beløb.

I perioden frem til leveringsdatoen havde køberen krav på levering af den aftalte ydelse senest på den aftalte leveringsdato. Da ydelsen fra starten var en privat ydelse, som ikke var omfattet af kursgevinstloven, men var omfattet af statsskattelovens § 5, stk. 1, litra a, kunne Skatterådet ikke bekræfte, at et efterfølgende tab blev fradragsberettiget efter kursgevinstloven, idet transaktionen forblev i statsskattelovens § 5, stk. 1, litra a. Det betød, at tab ikke kunne fradrages. Fysiske personers tab som følge af forudbetalinger, f.eks. i forbindelse med erhvervsdrivendes konkurs, skulle således ikke bedømmes efter kursgevinstloven, men efter det bagvedliggende kontraktforhold.

SKM2011.847.SR , Skatteministeriets meddelelse i forbindelse med Cimber Sterlings konkurs og beskrivelsen i Den juridiske vejledning bevirkede dog, at der måtte anses for at være en praksis, i det omfang erstatningen var mindre end forudbetalingen.

Da spørger i den konkrete sag havde forudbetalt mere end erstatningen, kunne det bekræftes, at han kunne få fradrag for hele erstatningen. Beløbet kunne dog først fradrages, når tabet ansås for endeligt konstateret.

Det var ikke tilstrækkeligt til at anse tabet for endeligt konstateret, at spørgers danske advokat havde vurderet, at inkasso i Polen var dyrt, og at hans foreløbige undersøgelser tydede på, at der ikke var væsentlige aktiver i det polske selskab. Skatterådet kunne derfor ikke bekræfte, at tabet var endeligt konstateret. Skatterådet kunne derfor ikke bekræfte, at tabet på nuværende tidspunkt kunne fradrages.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at en privat fysisk persons tab på tilkendte procesrenter kunne fradrages i henhold til kursgevinstlovens § 14, medmindre renteindtægten var beskattet.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Styresignal om omlægning af indkomstår

SKM2016.133.SR

Vedrører: Selskabsskatteloven § 4, stk. 2 og § 10, stk. 2

Udkastet til styresignal beskriver SKATs ændrede opfattelse af de fortolkninger, der blev beskrevet i styresignalet SKM2015.532.SKAT . SKAT har ændret sin fortolkning af reglerne om omlægning af indkomstår i den situation, hvor et selskabs første indkomstår ønskes forlænget, så det første indkomstår udskydes til det efterfølgende år. SKAT mener nu, at nystiftede selskaber er omfattet af selskabsskattelovens § 10, stk. 2, så disse skal give meddelelse eller anmode om omlægning af indkomstår inden indkomstårets udløb. SKAT har desuden ændret sin fortolkning i situationen, hvor et administrationsselskab i en sambeskatning ønsker at ændre indkomstår pga fx en brancheændring i et datterselskab uden at anmode om dette. SKAT mener ikke, at en brancheændring i et datterselskab vil være forhold, der gør sig gældende for selskabet, og den kan derfor ikke begrunde en omlægning af indkomstår efter selskabsskattelovens § 10, stk. 2, 1. - 3. pkt. Endelig har SKAT ændret sin fortolkning i situationen, hvor et administrationsselskab ønsker at ændre sit indkomstår begrundet i "andre forhold" i et datterselskab. SKAT finder ikke, at andre forhold i et datterselskab vil kunne begrunde en omlægning af administrationsselskabets indkomstår efter selskabsskattelovens § 10, stk. 2, 4. pkt.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Vindmølleandele - skematiske ordning, ægtefælle mølleopstiller

SKM2016.125.SR

Vedrører: Kildeskatteloven § 25 A og § 26 A. Ligningsloven § 8 P. Statsskatteloven § 4. Afskrivningsloven § 5 C

Spørger påtænker at købe 2.000 andele i en af tre vindmøller, hvor hendes ægtefælle med medopstiller af møllerne. Andelene købes uden for det lovpligtige udbud. Andelene købes til kostprisen.

Skatterådet kan ikke bekræfte, at spørger kan anvende ligningloven § 8 P på vindmølleandelene. Det er Skatterådets opfattelse, at spørger jf. kildeskatteloven § 26A succederer i ægtefællens status som vindmølleopstiller.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Moms på fast ejendom - afgiftspligtig person - uskiftet bo

SKM2016.122.SR

Vedrører: Momsloven § 3, stk. 1 og 3, § 4, stk. 1, § 13, stk. 1, nr. 9

Skatterådet svarer, at spørger er en afgiftspligtig person ved salget af 3 byggegrunde.

Skatterådet bekræfter, at der skal opkræves moms ved salget af de 3 byggegrunde.

Skatterådet bekræfter, at spørger har fradragsret for moms af udgifter til byggemodning, som er afholdt før 1. januar 2011 og som er afholdt i henholdsvis spørger og spørgers afdøde ægtefælles navn.

Skatterådet afviser at svare på, om retten til momsfradrag fortabes efter overgangsreglerne i lov nr. 520 af 12. juni 2009 § 3, stk. 4, såfremt afgørelsen af denne sag først falder efter indberetningsfristen for sidste halvår 2015 (1. marts 2016).


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Spørgsmål om hvorvidt et, af et selskab, opkrævet transaktionsgebyr, kunne anses som vederlag for en momsfri finansiel ydelse.

SKM2016.127.LSR

Vedrører: Momsloven § 4, stk. 1 og § 13, stk. 1, nr. 11, litra c.

Transaktionsgebyr for anvendelse af betalingskort kunne ikke anses for vederlag for en momsfri ydelse.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Domstolsprøvelse - afvisning - fristoverskridelse - kontortids ophør

SKM2016.124.BR

Vedrører: Skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3

Sagsøgeren havde ved stævning af 20. august 2015 indbragt Motorankenævnet afgørelse af 20. maj 2015. Stævningen blev fremsendt til retten ved e-mail af 20. august 2015, kl. 21.34, og således efter kontortids ophør den pågældende dag.

Skatteministeriet påstod afvisning med henvisning til, at retssagen var anlagt efter udløbet af søgsmålsfristen i skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3. Sagsøgeren gjorde heroverfor blandt andet gældende, at det ikke af vejledningen fra Motorankenævnet fremgik, at søgsmålsfristen på tre måneder udløb ved ophør af rettens kontortid, og at hans stævning derfor var indleveret rettidigt.

Retten udtalte, at stævningen ikke blev modtaget inden normal kontortids ophør den 20. august 2015; og at retten derfor først havde registreret modtagelsen af stævningen som ny sag den 21. august 2015. På den baggrund måtte retten anse stævningen for at være indleveret senere end 3 måneder efter Motorankenævnets afgørelse, og søgsmålsfristen i skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3, var derfor ikke overholdt. Sagen blev som følge heraf afvist.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Vedtagne lovforslag

L 122 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om en børne- og ungeydelse og opkrævningsloven. (Restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelse i perioden til og med 2019, gennemførelse af modregning og indkomstaftrapning af børne- og ungeydelsen uden partshøring m.v.).
Vedtaget den 17. marts 2016

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 123 Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v., aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love samt ophævelse af lov om investeringsfonds. (Tilpasning i forhold til EU-retten med hensyn til genbeskatning af underskud i faste driftssteder, definition af datterselskabsaktier og nedsættelse af indkomstskattesatsen på udgående udbytter, indgreb mod omgåelse af udbyttebeskatningen i forbindelse med investering i investeringsinstitutter, justering af indgrebet i virksomhedsordningen og andre justeringer af erhvervsbeskatningen).

Bilag

Bilag 2

Henvendelse af 17/3-16 fra SKAGEN Fondene

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 17/3-16 fra SKAGEN Fondene, til skatteministeren

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse