RegnskabsMail 2016, uge 10

Kære læser

Denne uges RegnskabsMaill indeholder bl.a. artikel om kapitalandele i unoterede aktier, hvor årsregnskabsloven giver flere forskellige muligheder for at indregne og måle kapitalandele i årsregnskabet. Når det gælder andele i unoterede virksomheder, har størrelsen af ejerandelen væsentlig betydning. Desuden er der om nye retningslinjer om kantinemoms og nye satser for godtgørelse af vand- og energiafgifter samt en checkliste til at huske alle skattefradragene.

God læselyst.

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Nyt fra Erhvervsstyrelsen
Nye vejledninger om CSR-rapportering

Artikler og interessante links
Lovforslag om ændring af revisorloven m.v. fremsat
Godtgørelse af vand- og energiafgifter
Ny lov om ansættelsesklausuler vedtaget
Kapitalandele i ikke-børsnoterede virksomheder
Snyd ikke dig selv i skat – tag fradragstesten
SKAT er som hovedregel bundet af 15 % reglen ved værdiansættelse af fast ejendom
Nye retningslinjer for kantinemoms
2016-3. Landsskatterettens kompetence til at behandle klager over rykkergebyrer pålagt af SKAT i inddrivelsessager. Afgørelsesbegrebet

Styresignaler
Kantinemoms - administrativt forenklede ordninger

Bindende svar
Bodeling - Bodelingsoverenskomst - Bolodskrav - Gave
Afgiftsgodtgørelse efter el-patronordningen
Mineralolieafgift - godtgørelse - andre varer end jetfuel
Moms ved udlejning mellem interesse og ikke-interesseforbundne parter

Afgørelser
Spørgsmål om, hvorvidt salg af ejendom var skattefrit efter ejendomsavancebeskatningsloven, samt hvorvidt klager skulle beskattes af genvundne afskrivninger.

Nyt fra SKAT
Nye satser

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
15-03-2016 Lønsumsafgift i 2016 Metode 2 (februar 2016)

Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Erhvervsstyrelsen

Generelle nyheder

Nye vejledninger om CSR-rapportering
1. januar 2016 trådte nye regler om virksomheders redegørelse for samfundsansvar i kraft. Derfor udgiver Erhvervsstyrelsen nyt vejledningsmateriale.


Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

Beierholm

Lovforslag om ændring af revisorloven m.v. fremsat

Erhvervs- og vækstministeren har fremsat et lovforslag om ændring af revisorloven og forskellige andre love.


Deloitte

Godtgørelse af vand- og energiafgifter

Nye satser for 2016


Selskabsadvokaterne

Ny lov om ansættelsesklausuler vedtaget

Folketinget har tidligere i dag (den 10. december 2015) endeligt vedtaget forslaget om en ny lov om ansættelsesklausuler, som regulerer brugen af kunde-, konkurrence- samt jobklausuler overfor lønmodtagere. Loven træder i kraft 1. januar 2016 og gælder for alle klausuler, der er indgået fra den 1....


BDO

Kapitalandele i ikke-børsnoterede virksomheder

Årsregnskabsloven giver flere forskellige muligheder for at indregne og måle kapitalandele i årsregnskabet. Når det gælder andele i unoterede virksomheder, har størrelsen af ejerandelen væsentlig betydning.


BDO

Snyd ikke dig selv i skat – tag fradragstesten

Der er givetvis mange lønmodtagere, som ikke udnytter deres fradragsmuligheder fuldt ud, fordi de ikke kender reglerne godt nok. Vi har udviklet et program, hvor du kan teste dine muligheder.


DELACOUR

SKAT er som hovedregel bundet af 15 % reglen ved værdiansættelse af fast ejendom

I en nyligt afsagt kendelse kom Højesteret frem til, at SKAT skal acceptere en værdiansættelse foretaget efter 15 %’s reglen, medmindre der foreligger særlige omstændigheder.


EY

Nye retningslinjer for kantinemoms

SKAT har netop udsendt et nyt styresignal om opgørelse af kantinemoms efter de administrativt forenklede ordninger. Styresignalet har betydning for de virksomheder, der har eksterne operatører til at stå for kantinedriften, men i mindre grad end forventet. Det træder i kraft 1. september 2016.


Folketingets Ombudsmand

2016-3. Landsskatterettens kompetence til at behandle klager over rykkergebyrer pålagt af SKAT i inddrivelsessager. Afgørelsesbegrebet

På baggrund af den sag, som er omtalt i SKM2014. 867. LSR, rejste ombudsmanden en sag på eget initiativ overfor SKAT og Landsskatteretten. Sagen blev rejst for at afklare, i hvilke tilfælde Landsskatteretten kan behandle klager over rykkergebyrer pålagt af SKAT i inddrivelsessager.

Efter ombudsmandens opfattelse er der tale om faktisk forvaltningsvirksomhed, når SKAT pålægger rykkergebyrer i forbindelse med udsendelse af rykkerskrivelser. Ved vurderingen lagde ombudsmanden bl.a. vægt på inddrivelseslovens forarbejder, på gebyrets størrelse og på, at udsendelse af en rykkerskrivelse er et led i den almindelige inddrivelsesproces. Da Landsskatteretten kun kan behandle klager over SKATs afgørelser, nåede ombudsmanden frem til, at Landsskatteretten ikke kan behandle klager over selve pålæggelsen af et rykkergebyr.

I de tilfælde, hvor en borger har klaget til SKAT over et pålagt rykkergebyr, vil SKATs stillingtagen til borgerens indsigelse mod det pålagt rykkergebyr efter ombudsmandens opfattelse være en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Landsskatteretten kan derfor behandle klager over SKATs svar på indsigelser mod pålagte rykkergebyrer i inddrivelsessager.

(Sag nr. 15/00583)


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Kantinemoms - administrativt forenklede ordninger

SKM2016.115.SKAT

Vedrører: Momsloven § 4, stk. 1 og § 29, jf. § 28, stk. 3

SKAT præciserer grundlaget for anvendelsen af de forenklede ordninger til fastsættelse af momsgrundlaget for virksomhedskantiner.

De forenklede ordninger kan anvendes som et valgfrit alternativ til en faktisk opgørelse af kostprisen, når en virksomhed leverer kantineydelser til sine medarbejdere til en pris, der er lavere end kostprisen.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Bodeling - Bodelingsoverenskomst - Bolodskrav - Gave

SKM2016.121.SR

Vedrører: Statsskatteloven § 5

Overdragelse mellem ægtefæller og ydelse af kontantgaver til fællesbørn i anledning af et skilsmisseskifte anses som formueoverførsler omfattet af henholdsvis statsskattelovens § 5 og lov om afgift af dødsboer og gaver uden indkomstskattemæssige konsekvenser for modtagerne.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Afgiftsgodtgørelse efter el-patronordningen

SKM2016.120.SR

Vedrører: Mineralolieafgiftsloven § 9, stk. 4 og 5

Skatterådet kan bekræfte, at spørger kan opnå tilbagebetaling af afgift efter mineralolieafgiftslovens § 9, stk. 4 og 5, hvis spørger indkøber brændsel og driver spidslastkedlerne ejet af et andet selskab (Y).


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Mineralolieafgift - godtgørelse - andre varer end jetfuel

SKM2016.119.SR

Vedrører: Mineralolieafgiftsloven § 9, stk. 6, nr. 3

Skatterådet bekræfter, at et endnu ikke stiftet selskab x vil kunne opnå godtgørelse for afgift af andre varer end jetfuel til fly, i det omfang de flyvninger selskab x foretager kan anses som erhvervsmæssige flyvninger mod vederlag. Det er en forudsætning, at det vederlag der aftales imellem kunderne og selskab x afspejler det sædvanlige og markedsmæssigt fastsatte vederlag.

Skatterådet bekræfter, at ovenstående er gældende i situationer, hvor kunden i selskab x er henholdsvis ejerselskabet, ejerselskaberne og ejerselskaberne samt øvrige kunder.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Moms ved udlejning mellem interesse og ikke-interesseforbundne parter

SKM2016.114.SR

Vedrører: Momsloven §§ 27, stk. 1, 28, stk. 3, 29, stk. 1 og 3 samt 51, stk. 1 Skatteforvaltningsloven § 21, stk. 3.

Skatterådet bekræfter, at Spørger kan anvende markedslejen på den opførte bygning som afgiftsgrundlag i forbindelse med udlejning til en ikke-interesseforbunden tredjepart. Skatterådet bekræfter endvidere, at momsgrundlaget kan fastsættes til normalværdien, jf. definitionen i momssystemdirektivet, hvilket også er tilfældet, når modværdien er højere end egenfinansieringen, men dog lavere end indkøbs- eller fremstillingsprisen. Derimod kan Skatterådet ikke bekræfte, at normalværdien kan dokumenteres på baggrund af vurderinger fra to uafhængige ejendomsmæglere.

Det pointeres i forhold til alle tre spørgsmål, at der ved besvarelsen alene er taget stilling til opgørelsen af afgiftsgrundlaget, men ikke til om betingelserne for at der er tale om erhvervsmæssig udlejning er opfyldt, jf. at der ikke kan gives bindende svar på bevillingsmæssige spørgsmål. Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 21, stk. 4.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Spørgsmål om, hvorvidt salg af ejendom var skattefrit efter ejendomsavancebeskatningsloven, samt hvorvidt klager skulle beskattes af genvundne afskrivninger.

SKM2016.110.LSR

Vedrører: Dagældende afskrivningslov § 29, stk. 1. Ejendomsavancebeskatningslovens § 8 og § 9. Kildeskattelovens § 33 C. Vurderingslovens § 33, stk. 1

En landejendom med et areal på 11,8 ha ansås under hensyn til ejendommes generelle karakter og udnyttelsesmulighed for i overvejende grad at have bevaret sin karakter af landbrugsejendom trods et væsentligt boligelement og en mindre intensiv udnyttelse. Beskatning af genvundne afskrivninger, hvor afskrivningerne var foretaget af tidligere ejer, der var klagers søn, kunne ikke ske ved klagers salg af ejendommen, da succession fra søn til fader ikke havde lovhjemmel i KSL § 33 C.


Indholdsfortegnelse 

Høringssvar til udkast til styresignal:
Kantinemoms - administrativt forenklede ordninger

Udkastet til styresignal: 14-3133705

SKAT præciserer grundlaget for anvendelsen af de forenklede ordninger til fastsættelse af momsgrundlaget for virksomhedskantiner.

De forenklede ordninger kan anvendes som et valgfrit alternativ til en faktisk opgørelse af kostprisen, når en virksomhed leverer kantineydelser til sine medarbejdere til en pris, der er lavere end kostprisen.

Høringssvar:

 • Dansk Erhverv
 • Dansk Byggeri
 • DI
 • FSR - danske revisorer

 • Indholdsfortegnelse 

  Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

  Nye eller opdaterede satser fra Skatteministeriet

  Brændstofforbrugsafgiftsloven
  Afgiftssatser i brændstofforbrugsafgiftsloven (grøn ejerafgift)

  CO2-afgiftsloven
  Afgiftssatser i CO2-afgiftsloven

  Gasafgiftsloven
  Afgiftssatser i gasafgiftsloven

  Kulafgiftsloven
  Afgiftssatser i kulafgiftsloven

  Mineralolieafgiftsloven
  Afgiftssatser i mineralolieafgiftsloven

  Svovlafgiftsloven
  Afgiftssatser i svovlafgiftsloven

  Vægtafgiftsloven
  Afgiftssatser i vægtafgiftsloven


  Indholdsfortegnelse 

  Nyt fra Folketinget

  Nye dokumenter vedrørende lovforslag

  L 122 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om en børne- og ungeydelse og opkrævningsloven. (Restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelse i perioden til og med 2019, gennemførelse af modregning og indkomstaftrapning af børne- og ungeydelsen uden partshøring m.v.).

  Bilag

  Bilag 5

  Betænkning afgivet den 3. marts 2016

  L 124 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, ligningsloven, opkrævningsloven og selskabsskatteloven. (Indførelse af beløbsmæssige bagatelgrænser i forbindelse med udbetaling og opkrævning m.v.).

  Spørgsmål og svar

  Spm. 4

  Spm. om kommentar til henvendelsen af 6/3-16 fra Ernst & Young, til skatteministeren

  Almindelig del

  Bilag

  Bilag 144

  Orientering om Spillemyndighedens årsrapport 2015
  Oversendelsesskrivelse.DOCX
  Årsrapport 2015 Spillemyndigheden

  Bilag 145

  SKAT årsrapport 2015
  Årsrapport 2015 SKAT_FiU_SAU2
  Følgebrev til årsrapport for SKAT 2015v2

  Bilag 146

  Skatteankestyrelsens årsrapport og kvartalsvis rapportering
  Skatteankestyrelsen - Rapport til Skatteudvalget fjerde kvartal 2015
  Årsrapport 2015 Skatteankestyrelsen
  Følgebrev

  Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


  Indholdsfortegnelse