RegnskabsMail 2016, uge 09

Kære læser

Denne uges RegnskabsMail indeholder bl.a. oversigt over moms- og skattemæssig behandling af repræsentationsudgifter og artikel om iværksætterselskaber og holdingselskaber til den nystartede.

God læselyst.

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Artikler og interessante links
Lovforslag om indførelse af et register over reelle ejere vedtaget
Vikarer ikke omfattet af brugervirksomheds overenskomst
Hvordan kan revisionsudvalget mindske risici i forhold til tredjepartsudbydere?
Branchepublikationer for detail- og ejendomsbranchen om den nye leasingstandard, IFRS 16
Iværksætterselskaber og Holdingselskaber til den nystartede virksomhed
Benytter du dig af kontantbetalinger ved køb og salg af dine varer, så pas på!
Nye regler om ansættelsesklausuler pr 1. januar 2016
Bliv og driv, bliv og skriv, eller going concern eller gone concern?
Fakturaer som belåningsobjekter og som alternativ til bankfinansiering af virksomhedsdrift.
Flirting with irrelevance - pass or fail
Få styr på reglerne i deleøkonomien
Forældrekøb - Ups, der opstår vist fortjeneste ved salg. Hvad gør vi så?
Hvornår kan frivillig indbetaling af acontoskat betale sig?
Worldwide Tax Summaries 2015/16
Tjek årsopgørelsen for 2015!
Moms ved salg af fast ejendom
Oversigt over skatte- og momsfradrag ved repræsentation 2016
Husk spilafgiften, hvis du afholder konkurrencer i påsken

Bindende svar
Moms - salg af fast ejendom - udlejning

Afgørelser
Spørgsmål om, hvorvidt en skatteyder opfylder betingelserne for ekstraordinær genoptagelse
Klage vedrørende afslag på genoptagelse af grundværdiansættelsen.
Spørgsmål om, hvorvidt klager kan opnå lempelse efter ligningsloven, for løn optjent ved transporten til og fra arbejde i udlandet.

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag


 

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
10-03-2016 A-skat mv. for små og mellemstore virksomheder i 2016 Februar 2016

Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

Beierholm

Lovforslag om indførelse af et register over reelle ejere vedtaget

Folketinget har nu vedtaget det lovforslag om indførelse af et register over reelle ejere, der blev fremsat i december


Plesner

Vikarer ikke omfattet af brugervirksomheds overenskomst

Vikarbureauansatte vikarer var ikke omfattet af en brugervirksomheds kollektive overenskomst. Det blev fastslået ved faglig voldgiftskendelse af 17. februar 2016 mellem Dansk El-Forbund og DI. Dermed er formodningsreglen, som blev skabt med Bravida-afgørelsen, blevet yderligere modificeret i retning af, at vikarer ikke omfattes af brugervirksomhedens overenskomst.


PwC

Hvordan kan revisionsudvalget mindske risici i forhold til tredjepartsudbydere?

En ny global PwC-bestyrelsespublikation sætter fokus på, hvordan revisionsudvalget kan være med til at sikre, at håndtering af tredjepartsrisici sker på et kvalificeret grundlag.


PwC

Branchepublikationer for detail- og ejendomsbranchen om den nye leasingstandard, IFRS 16

PwC har udgivet to branchepublikationer, der sætter fokus på, hvordan detail- og ejendomsbranchen påvirkes af den ny leasingstandard, IFRS 16.


Ret&Råd Advokater

Iværksætterselskaber og Holdingselskaber til den nystartede virksomhed

Et iværksætterselskab er at sammenligne med et anpartsselskab med undtagelser. Indskudskapitalen i et iværksætterselskab kan være 1 kr. og man kan ikke udlodde udbytte fra IVS. Man skal spare 25 % af overskuddet op i iværksætterselskabet indtil man har nået kr. 50.000 i kapital.


Ret&Råd Advokater

Benytter du dig af kontantbetalinger ved køb og salg af dine varer, så pas på!

Med henblik på at forhindre sort arbejde og hvidvask er der nemlig indført store økonomiske konsekvenser i lovgivningen såfremt der betales med kontanter. Reglerne har både konsekvenser for køber og sælger, og en overtrædelse af reglerne kan medføre store bøder.


Ret&Råd Advokater

Nye regler om ansættelsesklausuler pr 1. januar 2016

Den 1. januar 2016 trådte nye regler om ansættelsesklausuler i kraft. De nye regler betyder, at der ikke længere gyldigt kan indgås konkurrence- og kundeklausuler, medmindre de opfylder nogle specifikke krav i den nye lov.


Ret&Råd Advokater

Bliv og driv, bliv og skriv, eller going concern eller gone concern?

Bag denne overskrift gemmer sig et ofte forekommende dilemma for selskabsorganerne i virksomheder i fx krise, virksomheder med konflikter i ledelsen og i forhold til revisor.


Ret&Råd Advokater

Fakturaer som belåningsobjekter og som alternativ til bankfinansiering af virksomhedsdrift.

En faktura minder om en ultrakort virksomhedsobligation. I USA kommer ca 35 % af virksomhedsfinansiering fra realkredit og banker. I Danmark kommer ca 80 % fra disse kilder og det er kun få danske virksomheder, der finansierer via factoring og salg af deres fakturaer.


Ret&Råd Advokater

Flirting with irrelevance - pass or fail

Lidt om The International Auditing and Assurance Standards Boards (IAASB) internationale syn på revisorerklæringer og revisor som offentlighedens tillidsrepræsentant.


EY

Få styr på reglerne i deleøkonomien

Inden du deler din bil, din bolig, din båd m.v. med andre, så er det værd at få styr på, hvordan du beskattes. Deleøkonomi er for tiden et område med stort fokus - ikke blot hos brugerne, men også hos SKAT.


EY

Forældrekøb - Ups, der opstår vist fortjeneste ved salg. Hvad gør vi så?

Hvis du som forælder er ejer af en ejendom, der er udlejet til dit barn, skal du huske skatten ved salg. Skatten kan dog nedsættes eller helt bortfalde, hvis du planlægger salget i god tid og er indstillet på at "give" en eventuel gevinst til dit barn.


PwC

Hvornår kan frivillig indbetaling af acontoskat betale sig?

Den 21. marts 2016 er sidste frist i foråret for rettidig betaling af frivillig acontoskat for selskaber for indkomståret 2016. Download filen og se:


PwC

Worldwide Tax Summaries 2015/16

Worldwide Tax Summaries giver dig et samlet overblik over flere end 150 landes skatteregler på én gang. Guiden er især relevant for dig, som har eller påtænker at opstarte aktiviteter i udlandet.


Revisorgruppen Danmark

Tjek årsopgørelsen for 2015!

Mandag den 14. marts 2016 er SKAT klar med årsopgørelsen


EY

Moms ved salg af fast ejendom

Landskatteretten har truffet afgørelse om, at salg af en eksisterende bygning, der skal nedrives efter overdragelsen, IKKE anses for at være et momspligtigt salg af en byggegrund.


Dansk Revision

Oversigt over skatte- og momsfradrag ved repræsentation 2016

Vi har lagt vores nye publikation Oversigt over skatte- og momsfradrag ved repræsentation 2016 på vores hjemmeside under Skat og moms.


PwC

Husk spilafgiften, hvis du afholder konkurrencer i påsken

Vores erfaringVores erfaring viser, at mange virksomheder ofte ikke er bevidste om, at mange typer af konkurrencer er omfattet af reglerne for spilafgift.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Moms - salg af fast ejendom - udlejning

SKM2016.105.SR

Vedrører: Momsloven § 3, stk. 1, § 4, § 13, stk. 1, nr. 8, 1. pkt. og nr. 9 samt § 13, stk. 2

Skatterådet kan ikke bekræfte, at Spørgers salg af ejerlejligheder, som har været udlejet til boligformål uden moms efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 8, skal ske uden moms, jf. momslovens § 13, stk. 2.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Spørgsmål om, hvorvidt en skatteyder opfylder betingelserne for ekstraordinær genoptagelse

SKM2016.104.LSR

Vedrører: Kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, og § 7, stk. 1. Planlovens § 41. Skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1 og § 27, stk. 1, nr. 5. Skattekontrollovens § 1

En i udlandet bosat skatteyder måtte anses for fuldt skattepligtig efter ksl § 7, jf. § 1, ved ophold i et sommerhus, som af skatteyder kunne anvendes til helårsbolig efter planloven. Manglende indgivelse af selvangivelse fra skattepligtens indtræden kunne ikke tilregnes skatteyder som forsætligt eller groft uagtsomt, og der forelå derfor ikke hjemmel til ekstraordinær genoptagelse af ansættelserne 2005-2008. Der var bl.a. henset til, at der forelå en tilflytningssituation og at ligningsvejledningens afsnit om sommerhuse var anført under afsnittet om fraflytning. Klagers urigtige selvangivelse i perioden som begrænset skattepligtig kunne alene tilregnes ham som simpelt uagtsomt.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Klage vedrørende afslag på genoptagelse af grundværdiansættelsen.

SKM2016.102.LSR

Vedrører: Dagældende skatteforvaltningslov § 33, stk. 2. Vurderingsloven § 5

Landsskatteretten pålagde under henvisning til SKM2014.538.Ø SKAT at genoptage grundværdiansættelsen for 2006. Foreningen havde således fremsat oplysninger omhandlende antal af byggeretter inden SKAT traf afgørelse om fradragsansættelsen, og disse oplysninger havde givet grundlag for en senere ændring af grundværdien.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Spørgsmål om, hvorvidt klager kan opnå lempelse efter ligningsloven, for løn optjent ved transporten til og fra arbejde i udlandet.

SKM2016.101.LSR

Vedrører: Kildeskatteloven § 1. Ligningsloven § 33 A, stk. 1

Landskatteretten fandt at klageren var berettiget til lempelse efter ligningslovens § 33 A, stk. 1, for løn optjent ved arbejde i Land Y1. Den del af klagerens løn, der kunne henføres til transporttiden i Danmark, ansås for en integreret del af det samlede vederlag for arbejde udført i Land Y1.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Referat

Mødereferat fra møde i IT-følgegruppen den 8. februar 2016


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 122 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om en børne- og ungeydelse og opkrævningsloven. (Restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelse i perioden til og med 2019, gennemførelse af modregning og indkomstaftrapning af børne- og ungeydelsen uden partshøring m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at sikre, at en aflastning af SKAT vil kunne blive drøftet politisk og eventuelt fremgå af lovgivningen snarest, hvis aflastningen bestod af at tillade kommunale forsyninger at inddrive gæld uden SKATs indblanding, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvornår det såkaldte ”interrimsystemet” vil blive taget i brug, og om ministeren har opstillet succeskriterier for systemets inddrivelseseffekt, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om at redegøre for effekten af den manuelle inddrivelse hidtil og forventningen til effekten frem til ibrugtagningen af det såkaldte ”interrimsystem”, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om at uddybe, hvorfor der er behov for en præcisering af, at nedsættelse af børne- og ungeydelsen efter reglerne om indkomstaftrapning kan ske uden forudgående partshøring, når det er en praksis, der allerede benyttes, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om at oplyse, om dele om lovforslaget kan undværes, såfremt der ansættes flere ressourcer i SKAT, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om at be- eller afkræfte, at regeringen vil købe kommunernes fordringer, jf. artiklen ”Regeringen vil købe kommuners tilgodehavender” bragt i Politiken den 9. februar 2016, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om at uddybe den juridiske uenighed mellem Skatteministeriet og Datatilsynet, som fremgår af høringsskemaet, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om, hvilke initiativer regeringen vil tage for at hjælpe kommunerne med at foretage restanceforebyggende tiltag inden restancerne sendes til inddrivelse i SKAT, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om ministeren vil bekræfte, at klager over SKATs afgørelser om inddrivelse som restancemyndighed fremover skal indsendes til SKAT, og at SKAT automatisk videresender klagen til Skatteankestyrelsen, såfremt SKAT ikke kan give fuldt medhold i klagen, til skatteministeren

L 124 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, ligningsloven, opkrævningsloven og selskabsskatteloven. (Indførelse af beløbsmæssige bagatelgrænser i forbindelse med udbetaling og opkrævning m.v.).

Bilag

Bilag 2

Henvendelse af 6/3-15 fra Ernst & Young P/S

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at oplyse, hvor meget det koster SKAT at udstede en check, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om lovforslaget også vil have betydning for almindelige borgere, som skylder SKAT under 200 kr., til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om at give eksempler på, at 14-dagesfristen for virksomheders indberetning af oplysninger til SKAT vedrørende kontant betaling for aktiver i "en række tilfælde har vist sig at være unødigt restriktivt", til skatteministeren

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse