RegnskabsMail 2016, uge 08

Kære læser

Denne uges RegnskabsMail indeholder bl.a. artikel om den regnskabsmæssige behandling af udbytter og artikel om ny boligjob-ordning..

God læselyst.

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Artikler og interessante links
Præsentation af udbytte i årsrapporten
Hvad betyder den nye fælles europæiske klageportal, ODR, for din virksomhed?
Nye regler - stikprøveeftersyn af konkursboer
Hovedaktionærer skal have en rimelig løn
SKAT kontrollerer brugere af eksportmomsordningen

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag


 

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
29-02-2016 A-skat mv. for store virksomheder i 2016 Februar 2016
01-03-2016 Moms i 2016 Moms for 2. halvår 2015
01-03-2016 Moms i 2016 Moms for 4. kvartal 2015

Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

BDO

Præsentation af udbytte i årsrapporten

Selskaber, der påtænker at aflægge deres regnskab for 2015 efter den nye årsregnskabslov, skal være opmærksomme på, at der efter denne kun er én måde at præsentere årets udbytte på.


DELACOUR

Hvad betyder den nye fælles europæiske klageportal, ODR, for din virksomhed?

En ny klageportal for europæiske forbrugere er blevet etableret. Klageportalen skal gøre det nemmere at løse uenigheder mellem købere og sælgere, når parterne bor i hvert sit EU-land.


Plesner

Nye regler - stikprøveeftersyn af konkursboer

Justitsministeriet har den 12. februar 2016 vedtaget Bekendtgørelse om tilsyn med konkursboer.


BDO

Hovedaktionærer skal have en rimelig løn

Normalt kan skattemyndighederne ikke bestemme, hvor stor en løn en hovedaktionær skal hæve, men hvis denne ønsker udbetalt skattefrie kørepenge mv., må lønnen ikke være ubetydelig.


BDO

SKAT kontrollerer brugere af eksportmomsordningen

SKAT har på det seneste varslet kontrolbesøg hos en del af de virksomheder, der bruger eksportmomsordningen. Og endnu flere kan nok se frem til et besøg. Nogle af besøgene ender formentlig med et tilbagebetalingskrav.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 123 Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v., aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love samt ophævelse af lov om investeringsfonds. (Tilpasning i forhold til EU-retten med hensyn til genbeskatning af underskud i faste driftssteder, definition af datterselskabsaktier og nedsættelse af indkomstskattesatsen på udgående udbytter, indgreb mod omgåelse af udbyttebeskatningen i forbindelse med investering i investeringsinstitutter, justering af indgrebet i virksomhedsordningen og andre justeringer af erhvervsbeskatningen).
Fremsat den 23. februar 2016

L 124 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, ligningsloven, opkrævningsloven og selskabsskatteloven. (Indførelse af beløbsmæssige bagatelgrænser i forbindelse med udbetaling og opkrævning m.v.).
Fremsat den 24. februar 2016

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 122 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om en børne- og ungeydelse og opkrævningsloven. (Restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelse i perioden til og med 2019, gennemførelse af modregning og indkomstaftrapning af børne- og ungeydelsen uden partshøring m.v.).

Bilag

Bilag 3

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

1. udkast til betænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 4

Spm. om at uddybe, hvorfor der er behov for en præcisering af, at nedsættelse af børne- og ungeydelsen efter reglerne om indkomstaftrapning kan ske uden forudgående partshøring, når det er en praksis, der allerede benyttes, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om at oplyse, om dele om lovforslaget kan undværes, såfremt der ansættes flere ressourcer i SKAT, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om at be- eller afkræfte, at regeringen vil købe kommunernes fordringer, jf. artiklen ”Regeringen vil købe kommuners tilgodehavender” bragt i Politiken den 9. februar 2016, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om at uddybe den juridiske uenighed mellem Skatteministeriet og Datatilsynet, som fremgår af høringsskemaet, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om, hvilke initiativer regeringen vil tage for at hjælpe kommunerne med at foretage restanceforebyggende tiltag inden restancerne sendes til inddrivelse i SKAT, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om ministeren vil bekræfte, at klager over SKATs afgørelser om inddrivelse som restancemyndighed fremover skal indsendes til SKAT, og at SKAT automatisk videresender klagen til Skatteankestyrelsen, såfremt SKAT ikke kan give fuldt medhold i klagen, til skatteministeren

L 123 Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v., aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love samt ophævelse af lov om investeringsfonds. (Tilpasning i forhold til EU-retten med hensyn til genbeskatning af underskud i faste driftssteder, definition af datterselskabsaktier og nedsættelse af indkomstskattesatsen på udgående udbytter, indgreb mod omgåelse af udbyttebeskatningen i forbindelse med investering i investeringsinstitutter, justering af indgrebet i virksomhedsordningen og andre justeringer af erhvervsbeskatningen).

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsskema, fra skatteministerenKopi af alle høringssvar modtaget på baggrund af høringen fra den 5. oktober til den 3. november 2015 [DOK142530427].PDF
oversendelsesbrev til SAU ifbm fremsættelsen [DOK142532670]X
Høringsskema til FT [DOK142175870]X

L 124 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, ligningsloven, opkrævningsloven og selskabsskatteloven. (Indførelse af beløbsmæssige bagatelgrænser i forbindelse med udbetaling og opkrævning m.v.).

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsnotat, fra skatteministerenHØRINGSSKEMA DOK141732970X
L 124 - høringssvar.PDF

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse