RegnskabsMail 2016, uge 07

Kære læser

Denne uges RegnskabsMail indeholder bl.a. en artikel om ejendomme til dagsværdi (med den nye årsregnskabslov kan du nemmere opskrive dine ejendomme, dette giver mere retvisende regnskaber, ofte med en større egenkapital. Du har også mulighed for at frigøre bunden egenkapital efter din opskrivning af dit domicil i takt med afskrivningerne, og med tilbagevirkende kraft, bedre mulighed for udbytte og bedre nøgletal). Desuden kan du læse en afgørelse fra Erhvervsankenævnet, hvor et selskab tvinges til at den kommende årsrapport skal revideres af godkendt revisor.

God læselyst.

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Nyt fra Erhvervsankenævnet
Registreringsnægtelse af vedtægtsændringer Selskabslovens § 15, stk. 1, 2. pkt. og § 108
Selskab påbudt at kommende årsrapport skal revideres af godkendt revisor. Årsregnskabslovens § 135, stk. 1 og stk. 7., § 161, nr. 3 m.fl.
Afgift som følge af for sent indsendt årsrapport ikke eftergivet. Årsregnskabslovens §§ 151 og 152.

Artikler og interessante links
Ny årsregnskabslov – vis dine ejendommes reelle værdi
Sælger din virksomhed varer på nettet?
BoligJobordning - Grøn omstilling - Nyhedsbrev

Bindende svar
Moms - Fast Ejendom - Ombygning - Væsentligheds vurdering - ombygningsudgifter kan ikke nedskrives

Domme
Ejendomsavance - bolig - ejerperiode
Klagefrist - overskridelse - særlige omstændigheder - sygdom

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag


 

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
25-02-2016 Moms i 2016 Moms for januar måned 2016
25-02-2016 EU-salg uden moms/DK-VIES i 2016 Januar måned 2016

Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Erhvervsstyrelsen

Nyt fra Erhvervsankenævnet

Registreringsnægtelse af vedtægtsændringer Selskabslovens § 15, stk. 1, 2. pkt. og § 108  


Selskab påbudt at kommende årsrapport skal revideres af godkendt revisor. Årsregnskabslovens § 135, stk. 1 og stk. 7., § 161, nr. 3 m.fl.  


Afgift som følge af for sent indsendt årsrapport ikke eftergivet. Årsregnskabslovens §§ 151 og 152.  


Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

Dansk Revision

Ny årsregnskabslov – vis dine ejendommes reelle værdi

Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, der trådte i kraft d. 1. juli 2015. Det er den største ændring af regnskabsloven siden 2001. Loven giver nye muligheder til virksomhederne men stiller også nye krav.


Hulgaard Advokater

Sælger din virksomhed varer på nettet?

Den 15. februar 2016 blev der lanceret et nyt fælles europæisk online klagesystem, Online Dispute Resolution (ODR), som forbrugere inden for nethandel kan klage direkte til.


Beierholm

BoligJobordning - Grøn omstilling - Nyhedsbrev

Folketinget har netop vedtaget lovforslag (L95) om ændring af BoligJobordningen. Ordningen træder i kraft den 1. januar 2016 og opdeler fradragsberettigede udgifter mellem serviceydelser i hjemmet og grøn istandsættelse samt tilslutning til bredbåndsforbindelse i hjemmet og/eller i fritidsboligen. Ordningen gælder for indkomstårene 2016 og 2017.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Moms - Fast Ejendom - Ombygning - Væsentligheds vurdering - ombygningsudgifter kan ikke nedskrives

SKM2016.86.SR

Vedrører: Momsloven § 13, stk. 1, nr. 9

Ombygningsomkostninger, opgjort i henhold til momsbekendtgørelsens § 55, stk. 3, kan ikke nedskrives med 10 pct. pr. år, når de skal indgå i 25 pct.-reglen i væsentlighedsvurderingen, ved vurdering af, om en ombygget bygning skal anses som en ny bygning.

Skatterådet anser udskiftning af tag som en ombygningsomkostning, der skal indgå i beregningen af 25 pct.-reglen i væsentlighedsvurderingen.

Gebyr for tilslutning af fjernvarme og omkostninger i forbindelse med ændret rørføring anser Skatterådet ikke som en ombygningsomkostning, der skal indgå i beregningen af 25 pct.-reglen i væsentlighedsvurderingen.

På det forelagte grundlag finder Skatterådet, at den pågældende ombyggede ejerlejlighed er at anse som en ny bygning, der dermed skal momses ved salg.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Ejendomsavance - bolig - ejerperiode

SKM2016.95.BR

Vedrører: Ejendomsavancebeskatningsloven § 8, stk. 1 og § 5, stk. 1 og 2

Sagen drejede sig om, hvorvidt sagsøgerens ejendom havde tjent til hans bolig ifølge ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1, i perioden fra en foretaget udstykning og til salget af ejendommen.

Sagsøgeren og dennes familie fraflyttede ejendommen i juli 2008 på grund af sagsøgerens utroskab. Sagsøgeren flyttede alene tilbage til ejendommen i august samme år. Der var i juni 2008 taget skridt til udstykning, således at arealkravet ville blive opfyldt. Udstykningen blev gennemført i oktober 2008. Med skødedato den 3. december 2008 solgtes ejendommen med overtagelse den 1. januar 2009, hvorefter sagsøgeren igen flyttede sammen med sin familie i en lejebolig.

Retten fandt, hovedsageligt på grund af de afgivne forklaringer, at bopælsbetingelsen var opfyldt.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Klagefrist - overskridelse - særlige omstændigheder - sygdom

SKM2016.89.BR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 35a, stk. 3 og stk. 6

Sagsøgeren havde ubestridt indbragt en afgørelse til Landsskatteretten en måned efter, at klagefristen i skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. 3, var udløbet. Landsskatteretten afviste klagen under henvisning til, at der ikke var særlige omstændigheder, der kunne begrunde, at der blev set bort fra fristoverskridelsen, jf. skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. 6. Sagsøgeren gjorde gældende, at der forelå særlige omstændigheder, da han både havde været deprimeret og fysisk syg, hvilket var årsagen til, at han ikke havde klaget rettidigt.

Retten fandt det ikke godtgjort, at sagsøgeren gennem hele den relevante periode havde været forhindret i at klage på grund af sygdommene, hvorfor der ikke forelå "særlige omstændigheder". Sagsøgeren havde heller ikke godtgjort, at der forelå andre særlige omstændigheder.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 122 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om en børne- og ungeydelse og opkrævningsloven. (Restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelse i perioden til og med 2019, gennemførelse af modregning og indkomstaftrapning af børne- og ungeydelsen uden partshøring m.v.).

Bilag

Bilag 2

Høringssvar og høringsnotat, fra skatteministerenHøringsskema - L 122 [DOK144708818]X
Høringssvar

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse