RegnskabsMail 2016, uge 06

Kære læser

Vi har nu fået opdateret siderne med "Kvikinfo", så de igen er tilgængelige på RegnskabsMail. Du finder linket til Kvikinfo i menuen til venstre, allerøverst, og oppe i den vandrette menulinje.

Denne uges RegnskabsMail indeholder bl.a. artikler om årsopgørelsen 2015 og om der skal moms på regningen til ikke-momspligtige.

God læselyst.

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Artikler og interessante links
Husk persondataloven
Ikke ansvar for hensigserklæring i årsberetning om opfyldelse af selskabets gæld
Skift af selvangivelsestype for kommanditister m.fl.
Arbejdsgivere kan pålægges at føre logbog
Udbytteindtægter i holdingselskaber
Årsopgørelsen 2015
Udlån fra virksomhedsordningen kan være farligt
Skal der moms på regninger til ikke-momspligtige?
Ny ombudsmand for skatteområdet

Styresignaler
Styresignal om ophævelse af delafsnittet Salg af egne aktier i Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit C.D.2.4.3.1. Overkurs ved aktieudstedelse

Afgørelser
Spørgsmål om hvorvidt køb og salg af ejendom var momsfritaget.
Spørgsmål om hvorvidt udstationeret klager var omfattet af beskatningsreglerne i kildeskatteloven.

Domme
Ejendomsavance - ubebygget - grundforhøjet anskaffelsessum - vedligeholdelse og forbedring - afståelse

Nyt fra SKAT
Nye satser

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
15-02-2016 Lønsumsafgift i 2016 Metode 2 (januar 2016)

Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

Ret&Råd Advokater

Husk persondataloven

- ved f.eks. evt. overvågning af ansatte, whistleblowerordninger og personlighedstester. Personlighedstester må kun iværksættes, når Datatilsynet har sagt god herfor, fordi virksomheder registrerer personfølsomme oplysninger ved disse tests.


Ret&Råd Advokater

Ikke ansvar for hensigserklæring i årsberetning om opfyldelse af selskabets gæld

Ejerne af aktiekapitalen i et selskab havde afgivet en erklæring i Selskabets årsberetning for 1998/1999 om, at Selskabets bestyrelse og ejere vil sørge for den nødvendige kapital til selskabets fortsatte drift og fremadrettede udvikling.


BDO

Skift af selvangivelsestype for kommanditister m.fl.

Kommanditister samt ejere af forældrelejligheder og andre mindre udlejningsejendomme, der ønsker en udvidet selvangivelse i stedet for en fortrykt årsopgørelse, har frist til den 1. marts med at give SKAT besked.


BDO

Arbejdsgivere kan pålægges at føre logbog

Som noget usædvanligt kan både SKAT, Arbejdsmarkedsstyrelsen og kommunerne under visse betingelser pålægge arbejdsgivere at føre logbog over de personer, som de beskæftiger i deres virksomhed.


BDO

Udbytteindtægter i holdingselskaber

Den regnskabsmæssige behandling af udbytter fra dattervirksomheder og associerede virksomheder afhænger af, hvilken regnskabspraksis modervirksomheden følger for indregning af kapitalandelene.


Dansk Revision

Årsopgørelsen 2015

Vi er som regel ikke kommet over nytåret, før mange spekulerer på om de skal have penge tilbage fra SKAT, eller de skal betale restskat. Man kan selv beregne det på skats hjemmeside eller vente på SKAT har gjort det.


Dansk Revision

Udlån fra virksomhedsordningen kan være farligt

Virksomhedsordningen har 30 års ”fødselsdag” i år. Et problem i alle årene har været, om der kan foretages pengeudlån fra ordningen til en ”aktivitet” uden for ordningen. Dette kunne fx være udlån til sit eget selskab eller udlån til sine børns køb af erhvervsejendom.

Ofte har argumentet for udlånet været, at der kunne opnås en bedre forrentning af overskudslikviditeten i forhold til, at pengene var placeret i banken eller var investeret i obligationer.


BDO

Skal der moms på regninger til ikke-momspligtige?

Købers status og aktivitet er som udgangspunkt uden betydning for spørgsmålet om, hvorvidt en leverandør skal opkræve moms på sin faktura. Det er selve indholdet af leverancen, som er afgørende.


DLA Piper

Ny ombudsmand for skatteområdet

Skatteministeren har offentliggjort, at regeringen vil fremsætte et forslag om etablering af en særlig ombudsmands-funktion på skatteområdet.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Styresignal om ophævelse af delafsnittet Salg af egne aktier i Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit C.D.2.4.3.1. Overkurs ved aktieudstedelse

SKM2016.85.SKAT

Vedrører: Aktieavancebeskatningsloven § 10. Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit C.D.2.4.3.1

Ved lov nr. 525 af 12. juni 2009, blev gevinst og tab ved afståelse mv. af egne aktier gjort skattefri. Som en konsekvens af lovændringen, og den efterfølgende opdatering af Den juridiske vejledning, er delafsnittet Salg af egne aktier i Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit C.D.2.4.3.1 . Overkurs ved aktieudstedelse blevet overflødigt. Ved offentliggørelsen af dette styresignal udgår delafsnittet derfor i sin helhed.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Spørgsmål om hvorvidt køb og salg af ejendom var momsfritaget.

SKM2016.82.LSR

Vedrører: Momsbekendtgørelsen (nr. 814 af 24. juni 2013) § 59, stk. 1. Momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra b. Momssystemdirektivets artikel 9, artikel 12, artikel 135, litra j og k,

Køb af en ejendom bestående af grund med eksisterende bygning og videresalg i uforandret tilstand til et boligselskab kunne ikke anses for momspligtigt salg af byggegrund, men ansås for momsfri overdragelse af fast ejendom.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Spørgsmål om hvorvidt udstationeret klager var omfattet af beskatningsreglerne i kildeskatteloven.

SKM2016.73.LSR

Vedrører: Kildeskattelovens § 48 E, stk. 1 og stk. 3, nr. 5 samt § 48. Selskabsskattelovens § 1 og § 3

Anvendelse af kildeskattelovens § 48 E blev godkendt i et tilfælde, hvor klagerens ansættelsesforhold var tiltrådt af firmaets bestyrelse, og hvor det derfor måtte anses for godtgjort, at der forelå et ansættelsesforhold og en fastsat løn, uanset at der ikke fra begyndelsen af ansættelsesforholdet forelå en ansættelseskontrakt.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Ejendomsavance - ubebygget - grundforhøjet anskaffelsessum - vedligeholdelse og forbedring - afståelse

SKM2016.64.BR

Vedrører: Ejendomsavancebeskatningsloven § 4, stk. 3 og § 5, stk. 2

Sagen angik opgørelsen af den skattepligtige avance ved afståelse af en af sagsøgerens ejendomme efter ejendomsavancebeskatningslovens (EBL) §§ 4, stk. 3, og 5, stk. 2.

Sagsøgeren erhvervede ved skøde af 28. august 1978 ejendommen for 35.000 kr. Ejendommen blev ved betinget skøde af 17. januar 2008 solgt for 1.075.000 kr. Ejendommen blev både købt og solgt som en ubebygget grund.

Sagsøgeren gjorde gældende, at han ikke havde opnået en fortjeneste ved salget af ejendommen, idet ejendommens anskaffelsessum var større end afståelsessummen opgjort efter ejendomsavancebeskatningslovens (EBL) § 4, stk. 1. Baggrunden herfor var ifølge sagsøgeren, at han havde afholdt udgifter på i alt ca. 1,1 mio. kr. til at vedligeholde og forbedre ejendommen, der ifølge EBL § 5, stk. 2, skulle tillægges anskaffelsessummen. Størstedelen af udgifterne udgjorde ifølge sagsøgeren udgifter til vognmænd, der havde fyldt en slugt på ejendommen op med jord i sagsøgerens ejertid. Sagsøgeren havde ikke fremlagt dokumentation for udgifterne i form af fakturaer eller lignende, hverken for udgifterne frem til 2002, hvor sagsøgerens private bolig brændte ned (angiveligt sammen med fakturaerne), eller for udgifterne i perioden efter 2002.

Landsskatteretten opgjorde skønsmæssigt sagsøgerens udgifter til at udgøre 300.000 kr. Grundlaget for landskatterettens skøn var luftfotos over ejendommen i perioden 1972-2008, der viste, at slugten blev fyldt, en geoteknisk rapport over ejendommen og sagsøgerens oplysninger om slugtens størrelse. Byretten udmeldte syn og skøn over det arbejde, der var udført med at fylde slugten op. Byretten tiltrådte landsskatterettens præmis om, at sagsøgeren havde bevisbyrden for de påståede afholdte udgifter, og at det var sagsøgerens risiko, at han ikke kunne fremskaffe dokumentation i form af f.eks. fakturaer for de afholdte udgifter.

Efter bevisførelsen, herunder navnlig skønserklæringens oplysninger om den mængde jord, som ejendommen var blevet tilført, og den skønnede pris herfor, fandt byretten det godtgjort, at skønnet over avancen var udøvet på et forkert grundlag. Sagen blev herefter hjemvist til fornyet behandling hos SKAT.


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse af kildeskatteloven  


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 122 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om en børne- og ungeydelse og opkrævningsloven. (Restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelse i perioden til og med 2019, gennemførelse af modregning og indkomstaftrapning af børne- og ungeydelsen uden partshøring m.v.).
Fremsat den 12. februar 2016

Vedtagne lovforslag

L 95 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Grøn boligjobordning i 2016 og 2017).
Vedtaget den 11. februar 2016

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 122 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om en børne- og ungeydelse og opkrævningsloven. (Restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelse i perioden til og med 2019, gennemførelse af modregning og indkomstaftrapning af børne- og ungeydelsen uden partshøring m.v.).

Bilag

Bilag 1

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at sikre, at en aflastning af SKAT vil kunne blive drøftet politisk og eventuelt fremgå af lovgivningen snarest, hvis aflastningen bestod af at tillade kommunale forsyninger at inddrive gæld uden SKATs indblanding, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvornår det såkaldte ”interrimsystemet” vil blive taget i brug, og om ministeren har opstillet succeskriterier for systemets inddrivelseseffekt, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om at redegøre for effekten af den manuelle inddrivelse hidtil og forventningen til effekten frem til ibrugtagningen af det såkaldte ”interrimsystem”, til skatteministeren

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 177

Spm. om, hvad der gøres for at overvåge nystartede virksomheders reelle aktivitet, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU 177 alm. del
Bilag. Svar på SAU-spørgsmål alm. del 137  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse