RegnskabsMail 2016, uge 05

Kære læser

Denne uges RegnskabsMail indeholder bl.a. et styresignal fra SKAT om at et selskabs indkomstår kun kan omfatte 1. april én gang.

Desuden er her en artikel om at den ny årsregnskabslov giver nye fordele for koncerner. Ændringerne lever op til ambitionen om at gøre det enklere at være koncern i Danmark og synkronisere reglerne med IFRS.

God læselyst.

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Artikler og interessante links
Ny årsregnskabslov – nye fordele for koncerner
5 råd til at undgå konkurs med din enkeltmandsvirksomhed
Læs årsrapportene grundigt, før du investerer!
Ledelse og revisor
Skærpes bestyrelsesansvaret og/eller krav og indhold af bestyrelsesarbejdet?
Værd at vide om erhvervsmæssig kørsel for landmænd
Storbritannien indfører omvendt betalingspligt på visse elektroniske ydelser og ændringer til MOSS
Pas på, når regninger i første omgang afholdes af ejerforening eller lignende - fradagsretten er på spil!
Moms på fast ejendom
No-shows og momspligt
Hvordan er det nu med.. arbejdsudleje inden for koncerner?
Finansieringsbidrag

Styresignaler
Styresignal om, at et selskabs indkomstår kun kan omfatte 1. april én gang

Bindende svar
Virksomhedsordningen - personlig kaution for selskabs gæld
Sikkerhedsstillelse, stuehus - Virksomhedsskatteordningen
Sikkerhedsstillelse, stuehus- Virksomhedsskatteordningen

Afgørelser
Spørgsmål om hvorvidt klager var berettiget til omvalg efter skatteforvaltningsloven.
Spørgsmål om økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet.
Spørgsmål om, hvorvidt klager opfyldte de skærpede dokumentationskrav for at et fradrag for forbedringer kunne opnås.

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
10-02-2016 A-skat mv. for små og mellemstore virksomheder i 2016 Januar 2016

Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

Dansk Revision

Ny årsregnskabslov – nye fordele for koncerner

Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, der trådte i kraft d. 1. juli 2015. Det er den største ændring af årsregnskabsloven siden 2001. Loven giver nye muligheder til virksomhederne men stiller også nye krav.


Ret&Råd Advokater

5 råd til at undgå konkurs med din enkeltmandsvirksomhed

I 2015 var 58% af de virksomheder, som gik konkurs, virksomheder uden ansatte, mens 36% havde 0-9 ansatte og 6% ramte virksomheder med 10 ansatte eller derover. [Kilde: Danmarks statistik]


Ret&Råd Advokater

Læs årsrapportene grundigt, før du investerer!

Som privat investor løber man altid en risiko ved at investere i virksomheder- med eller uden professionel rådgivning.


Ret&Råd Advokater

Ledelse og revisor

Vi sætter atter fokus på de 3 selskabsorganers ansvar: Direktør, bestyrelse og revisor i aktieselskaber. De 3 selskabsorganers funktion og ansvar og deres indbyrdes rollefordeling har betydning for forståelsen af, hvad de hver især faktisk og retligt kan blive/selv gøre sig bekendt løbende med under deres normale arbejde.


Ret&Råd Advokater

Skærpes bestyrelsesansvaret og/eller krav og indhold af bestyrelsesarbejdet?

Bankkriserne i Danmark, sammenholdt med boligboblen, konkurser og kreditstramninger, og den fortsatte recession stiller storeckrav til virksomheders bestyrelser og direktører.


SEGES

Værd at vide om erhvervsmæssig kørsel for landmænd

Der er mange faldgruber, når man som landmand skal køre mellem flere ejendomme, idet ikke al kørsel mellem ejendomme kan anses for at være erhvervsmæssig kørsel.


EY

Storbritannien indfører omvendt betalingspligt på visse elektroniske ydelser og ændringer til MOSS

De engelske skattemyndigheder har annonceret en række ændringer, der får betydning for virksomheder, som køber varer og ydelser, der er berørt af ændringerne.


EY

Pas på, når regninger i første omgang afholdes af ejerforening eller lignende - fradagsretten er på spil!

En kunde mistede fradragsretten for moms for sin andel af arbejder på en bygnings facade og tag, da bruttohåndværkerregningen var stilet til ejerforeningen.


EY

Moms på fast ejendom

Landsskatteretten fastslår, at overdragelsen af fast ejendom med tilhørende bygninger ikke skal karakteriseres som byggegrunde, selv om køber har til hensigt at nedrive bygningerne.


EY

No-shows og momspligt

EU-Domstolen har i to sager fastslået, at der skal betales moms på flybilletter, som ikke udnyttes af passageren. Domstolen præciserer i dommen, at det beløb, som luftfartselskabet beholder ved no-shows, ikke er en erstatning, men et vederlag, uanset at billetterne ikke er blevet benyttet.


EY

Hvordan er det nu med.. arbejdsudleje inden for koncerner?

Der opstår ofte tvivl om momshåndteringen, når medarbejdere udlånes til koncernforbundne selskaber. Skatterådet har i et bindende svar taget stilling hertil.


Beierholm

Finansieringsbidrag

Virksomheder og institutioner, herunder skoler og bosteder, skal ikke betale finansieringsbidrag, når de alene bliver momsregistreret på grund af ordningen med omvendt betalingspligt for elektronisk udstyr.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Styresignal om, at et selskabs indkomstår kun kan omfatte 1. april én gang

SKM2016.57.SKAT

Vedrører: Selskabsskatteloven § 10. Selskabsskatteloven § 4

Under udviklingen af TastSelv Selskabsskat har SKAT foretaget en række generelle fortolkninger og vurderinger, som ikke tidligere har været fuldt ud beskrevet i Den juridiske vejledning. Dette styresignal beskriver SKATs opfattelse af, at et selskabs indkomstår kun kan omfatte 1. april én gang. Styresignalet har virkning for indkomstår, der påbegyndes efter offentliggørelsen af styresignalet.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Virksomhedsordningen - personlig kaution for selskabs gæld

SKM2016.48.SR

Vedrører: Virksomhedsskatteloven § 10, stk. 6.

Skatterådet kunne bekræfte, at en personlig kaution ikke betragtes som en ny sikkerhedsstillelse i situationer, der ikke medfører mulighed for kredit i privatsfæren.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Sikkerhedsstillelse, stuehus - Virksomhedsskatteordningen

SKM2016.45.SR

Vedrører: Virksomhedsskatteloven § 10, stk. 6 og 8

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at sikkerhedsstillelsen efter virksomhedsskattelovens § 10, stk. 8, kan opgøres med udgangspunkt i den offentlige vurdering for et ældre stuehus tillagt opførelsesudgifterne for et nyt stuehus. Derimod fandt Skatterådet, at sikkerhedens størrelse kan opgøres på baggrund af anskaffelsesudgifterne til et nyt stuehus.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Sikkerhedsstillelse, stuehus- Virksomhedsskatteordningen

SKM2016.44.SR

Vedrører: Virksomhedsskatteloven § 10, stk. 6 og 8

Skatterådet bekræftede, at spørger, som anvender virksomhedsordningen til sin landbrugsvirksomhed, kan anvende stuehusets faktiske anskaffelsessum i forbindelse med opgørelsen af sikkerhedens størrelse efter virksomhedsskattelovens § 10, stk. 6, jf. stk. 8.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at stuehusvurderingen i 2010 og 2012 kunne tillægges forbedringsudgifter foretaget i 2005 og 2006 i forbindelse med opgørelsen af sikkerhedens størrelse.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Spørgsmål om hvorvidt klager var berettiget til omvalg efter skatteforvaltningsloven.

SKM2016.60.LSR

Vedrører: Forretningsordenen § 12, stk. 4. Lønsumsafgiftslovens § 18, stk. 1, nr. 1. Skatteforvaltningslovens § 29, stk. 1, nr. 1, og § 30. Skattekontrollovens § 1 og § 13, stk. 2. Skattestyrelseslovens § 37 D.

En skatteyder, hvis anvendelse af virksomhedsordningen var blevet underkendt af SKAT, fik adgang til at foretage et omvalg efter skatteforvaltningslovens § 30 og anvende kapitalafkastningsordningen. Skatteyder havde modtaget en advarsel for overtrædelse af skattekontrolloven for det pågældende indkomstår. Da advarslen ikke vedrørte anvendelsen af virksomhedsordningen, fandtes dette forhold ikke at være hindrende for det ønskede omvalg.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Spørgsmål om økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet.

SKM2016.55.LSR

Vedrører: Dagældende ligningslov § 15, stk. 1 og 7

Et selskab, der havde skiftet ejerkreds og var under afvikling, kunne ikke udnytte underskud fra tidligere år, da aktiviteten i afviklingsperioden ikke ansås for erhvervsmæssig.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Spørgsmål om, hvorvidt klager opfyldte de skærpede dokumentationskrav for at et fradrag for forbedringer kunne opnås.

SKM2016.54.LSR

Vedrører: Vurderingslovens § 13, tidligere gældende § 17 og § 18. Ændringslovens § 3, stk. 6 og 7

Landsskatteretten fandt ikke, at klageren opfyldte de skærpede dokumentationskrav for at opnå fradrag for forbedringer i grundværdien.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 95 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Grøn boligjobordning i 2016 og 2017).

Bilag

Bilag 8

1. udkast til betænkning

Bilag 9

Ændringsforslag til 2. beh., fra skatteministeren

Bilag 10

2. udkast til betænkning

Bilag 11

Betænkning afgivet den 4. februar 2016

Spørgsmål og svar

Spm. 4

Spm. om at redegøre for fordelingsvirkningen ved Grøn boligjobordning 2016 og 2017, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 26/1-16 fra Solar Lightning Consultants ApS, til skatteministeren

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 173

Spm. om frist ifm. fradrag for kontante betalinger ved indberetning til SKAT, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar SAU 173 DOK142554191X  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse