RegnskabsMail 2016, uge 03

Kære læser

Denne uges RegnskabsMail indeholder bl.a. omtale af overgangsreglerne til den nye årsregnskabslov og nogle hjælpeværktøjer i for af regnskabsopstillingsskemaer og beløbsgrænser og satser for 2016.

God læselyst.

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Nyt fra Erhvervsstyrelsen
Udarbejdelse af årsregnskaber for mindre vandværker

Artikler og interessante links
Ny årsregnskabslov
CRS – Common Reporting Standard
Ny regnskabsstandard medfører milliardgæld på virksomhedernes balancer
Ny overgangsbekendtgørelse ved implementering af ændringer til årsregnskabsloven
IFRS-regnskabstjekliste 2015
Modelregnskab for delårsrapporter i 2016
PwC’s IFRS news - januar
EU-domstolen tager stilling vedr. fratrædelsesgodtgørelse
Er din gæld forældet, eller har kreditor afbrudt forældelsen?
Hvad kan udlejer stille op, hvis lejer misligholder lejemålet?
Ny lov: Driver du webshop, skal du lægge dette link på din side - ellers risikerer du bøde
Kan man altid anvende sit eget navn som forretningskendetegn?
Salg af parcelhus med solcelleanlæg
Nye rentesatser for restskat mv. for selskaber for indkomståret 2015
FACITlisten 2015/2016
Hvornår skal du give en kontant gave?
Satser og Beløbsgrænser 2016
Tilskud til velgørende og almennyttige foreninger – ny midlertidig ordning

Afgørelser
Spørgsmål om, hvorvidt udlejning af andelsbolig til søn, kan anses for erhvervsmæssig virksomhed.
Spørgsmål om, hvorvidt klager kan anvende virksomhedsordningen.

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
25-01-2016 Moms i 2016 Moms for december måned 2015
25-01-2016 EU-salg uden moms/DK-VIES i 2016 December måned 2015/4. kvartal 2015
29-01-2016 A-skat mv. for store virksomheder i 2016 Januar 2016

Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Erhvervsstyrelsen

Generelle nyheder

Udarbejdelse af årsregnskaber for mindre vandværker
Offentliggørelse af vejledning om aflæggelse af regnskaber for mindre vandværker, der er omfattet af årsregnskabsloven.


Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

Dansk Revision

Ny årsregnskabslov

Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov der trådte i kraft 1. juli 2015. Det er den største ændring af årsregnskabsloven siden 2001. Loven giver nye muligheder til virksomhederne, men stiller også nye krav.


Deloitte

CRS – Common Reporting Standard

International aftale om informationsudveksling for finansielle institutioner


EY

Ny regnskabsstandard medfører milliardgæld på virksomhedernes balancer

IFRS (International Financial Reporting Standards) har den 13. januar 2016 udsendt den længe ventede leasingstandard, som er en af de ændringer, der vil få størst effekt på årsregnskaberne, siden IFRS-standarderne blev taget i anvendelse for danske børsnoterede virksomheder tilbage i 2005.


PwC

Ny overgangsbekendtgørelse ved implementering af ændringer til årsregnskabsloven

Ny overgangsbekendtgørelseErhvervsstyrelsen har netop udsendt en ny overgangsbekendtgørelse, nr. 1849 af 15. december 2015, som giver yderligere lempelser ved implementering af ændringerne til årsregnskabsloven. Lempelserne skal sikre en mere smidig overgang til den nye årsregnskabslov ved at fravige kravet om tilpasning af sammenligningstal i visse situationer.


PwC

IFRS-regnskabstjekliste 2015

PwC har udgivet IFRS-regnskabstjeklisten for 2015, som giver et overblik over de oplysninger, der skal medtages i regnskaber udarbejdet efter IFRS. Regnskabstjeklisten er et godt redskab til at kvalitetssikre årsrapporten.


PwC

Modelregnskab for delårsrapporter i 2016

PwC har udgivet et modelregnskab for delårsrapporter for regnskabsår, der begynder 1. januar 2016 eller senere. Modelregnskabet kan bruges som inspiration for de virksomheder, der aflægger delårsrapport efter IFRS. Det er opdateret og ajourført med de standarder, der er udstedt 30. september 2015.


PwC

PwC’s IFRS news - januar

I PwC’s IFRS news fra januar kan du bl.a. læse om:

  • IASB har nedsat en implementeringsgruppe i forbindelse med overgangen til IFRS 15, ”Indregning af omsætning fra kontrakter med kunder”, som i øjeblikket undersøger særlige problemstillinger ved implementering af den nye standard, herunder særligt optioner til at købe fremtidige varer med en rabat og licensindtægter.
  • Regnskabssæsonen står for døren. I forbindelse har vi oplistet ti områder, hvor der særligt kan opstå konkrete regnskabsmæssige udfordringer i forbindelse med udarbejdelsen af årsrapport for 2015.
  • Du kan også læse, hvorfor IFRS fortsat er relevant i USA, selvom der ikke længere tales om, hvornår IFRS skal implementeres i USA. Du kan samtidig få et overblik over udbredelsen og muligheden for at anvende IFRS i USA.


PwC

EU-domstolen tager stilling vedr. fratrædelsesgodtgørelse

EU-domstolen skal i 2016 tage stilling til, om også private virksomheder er forpligtede til at betale fratrædelsesgodtgørelse til medarbejdere, der kan få udbetalt en alderspension ved fratræden, men som vælger at forfølge deres erhvervsmæssige karriere.


Ret&Råd Advokater

Er din gæld forældet, eller har kreditor afbrudt forældelsen?

Det er kreditor, der skal bevise, at forældelsen er afbrudt. Forældelsesloven opererer med 3 forskellige forældelsesfrister – 3, 5 eller 10 år. Fristen afhænger af, hvad det er for et krav, din gæld vedrører.


Ret&Råd Advokater

Hvad kan udlejer stille op, hvis lejer misligholder lejemålet?

Når der indgås en lejeaftale mellem udlejer og lejer om et lejemål, følger der særlige forpligtelser for lejeren i forhold til lejemålet. I mange tilfælde har udlejeren pålagt lejeren at vedligeholde lejemålet indvendigt med pligt til maling, hvidtning og tapetsering af lejemålet samt anden vedligeholdelse af lejemålet.


Ret&Råd Advokater

Ny lov: Driver du webshop, skal du lægge dette link på din side - ellers risikerer du bøde

Det kommer som en overraskelse for mange erhvervsdrivende, at de bryder loven, hvis de ikke linker fra egen hjemmeside til Online Dispute Resolutions hjemmeside.


Ret&Råd Advokater

Kan man altid anvende sit eget navn som forretningskendetegn?

Personnavne udgør, hvad man kalder ”naturlige varemærker”. Man kan anvende sit personnavn som varemærke, d.v.s. som kommercielt kendetegn for sine varer og tjenesteydelser. I mange brancher ses netop, at ejeren navn også er firmanavn.


Beierholm

Salg af parcelhus med solcelleanlæg

Vi oplever, at købere af solcelleanlæg på den gunstige ordning (der var gældende indtil den 20. november 2012) sælger deres huse - naturligvis med det påmonterede solcelleanlæg.


PwC

Nye rentesatser for restskat mv. for selskaber for indkomståret 2015

Betaler et selskab for meget eller for lidt i acontoskat, beregnes henholdsvis en procentgodtgørelse eller et restskattetillæg. Ved frivillig indbetaling af acontoskat fratrækkes eller tillægges endvidere et procenttillæg, alt efter om indbetalingen foretages i henholdsvis marts eller november i indkomståret.


Revisorgruppen Danmark

FACITlisten 2015/2016

Overblik over beløbsgrænser og skattesatser


SEGES

Hvornår skal du give en kontant gave?

Nu er vi lige kommet over julen og det store gaveræs. Hvor de såkaldte lejlighedsgaver ikke giver anledning til skattemæssige overvejelser, kan det være en god ide, at tænke sig om, inden du giver børn og eventuelt børnebørn kontante gaver i det nye år.


Dansk Revision

Satser og Beløbsgrænser 2016

Vi har opdateret publikationen Satser og Beløbsgrænser 2016. Du kan finde den på vores hjemmeside under Skat og moms.


Dansk Revision

Tilskud til velgørende og almennyttige foreninger – ny midlertidig ordning

Velgørende og almennyttige foreninger mv., der tidligere har modtaget udlodninger fra spillehaller i 2014, kan ansøge om at modtage tilskud fra en midlertidig statslig pulje. Ansøgningsfristen er 1. februar 2016.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Afgørelse: Spørgsmål om, hvorvidt udlejning af andelsbolig til søn, kan anses for erhvervsmæssig virksomhed.

SKM2016.30.LSR

Vedrører: Ligningsloven § 15P, stk. 1 og stk. 3. Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra a, § 6, stk. 2. Virksomhedsskatteloven § 1, stk. 1, § 15, stk. 1 og § 10, stk. 3

Udleje af en andelsbolig til søn ansås ikke for erhvervsmæssig virksomhed.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Spørgsmål om, hvorvidt klager kan anvende virksomhedsordningen.

SKM2016.29.LSR

Vedrører: Skattekontrolloven § 16, stk. 1. Virksomhedsskatteloven § 2, stk. 2

En klager, der havde udlejet fast ejendom, indgav i 2013 en udvidet selvangivelse for indkomstårene 2010 og 2011, herunder med valg af virksomhedsordningen. Det blev antaget, at der først i forbindelse med indgivelse af den udvidede selvangivelse var taget beslutning om anvendelse af virksomhedsskatteordningen, uanset at han ikke havde reageret inden 4 uger efter modtagelse af årsopgørelsen, jf. SKL § 16, stk. 1, om at ansættelsen var for lav. Virksomhedsskatteordningen kunne herefter anvendes for de omhandlede år.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Satsændringer vedrørende energiafgifter 2016.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 95 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Grøn boligjobordning i 2016 og 2017).

Bilag

Bilag 3

Henvendelse af 18/1-16 fra Arbejderforbundet Blik & Rør

Bilag 4

Henvendelse af 19/1-16 fra Blik- og Rørarbejderforbundet vedrørende præsentation til foretræde for udvalget

Bilag 5

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 6

Henvendelse af 19/1-16 fra Rejsearbejdere.dk

Spørgsmål og svar

Spm. 2

Spm. om kommentar til henvendelsen af 18/1-16 fra Arbejderforbundet Blik & Rør, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om kommentar til henvendelsen af 19/1-16 fra Rejsearbejdere.dk, til skatteministeren

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 167

Spm., om ansatte i daginstitutioner og på plejecentre skal beskattes af maden, de modtager, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU - alm del spm 167  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse