RegnskabsMail 2016, uge 01

Kære læser

Denne uges RegnskabsMail indeholder bl.a. nyheden om, at skatteministeren følger Skatterådets adgørelse og ændrer i virksomhedsskatteloven, så der ikke skal betales dummebøde, hvis den selvstændige stillede sine aktiver i virksomheden til sikkerhed for privat gældsoptagelse.

Desuden er der en guide til den ny årsregnskabslov og en publikation om skat og moms på biler 2016.

God læselyst.

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Artikler og interessante links
Guide til ny årsregnskabslov
Førtids- implementering af ny årsregnskabslov for 2015
Lovforslag om indførelse af et register over reelle ejere
Nye og flere overgangslempelser ved implementering af ÅRL 2016
Selvstændige erhvervsdrivende har også ret til dagpenge og efterløn
Hvem skal afgøre uoverensstemmelser i kontrakten?
Undgå at blive idømt konkurskarantæne
3. rate frivillig aconto skat 1/2 2016 - fejlmelding
Dummebøde afskaffes i virksomhedsordningen
Bedre vilkår ved generationsskifte på vej
Frivillig indbetaling af restskat 2015
Biler skat og moms 2016
2015-61. Revisionsselskabs klageberettigelse i sag om omkostningsgodtgørelse – personlig konkurs hos den godtgørelsesberettigede

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
15-01-2016 Lønsumsafgift i 2016 Metode 1, 3 og 4 (4. kvartal 2015) og Metode 2 (december 2015)

Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

Beierholm

Guide til ny årsregnskabslov

Hent vores publikation om ny årsregnskabslov her.


Beierholm

Førtids- implementering af ny årsregnskabslov for 2015

Læs vores nyhedsbrev om de mulige fordele ved at førtidsimplementere den nye årsregnskabslov for kalender årsregnskaber 2015.


Beierholm

Lovforslag om indførelse af et register over reelle ejere

Det foreslås, at der fremover skal foretages offentlig registrering af reelle ejere i selskaber og andre tilsvarende juridiske personer, dvs. de fysiske personer, der i sidste instans ejer eller kontrollerer et selskab eller en juridisk person, hvilket skal medvirke til øget gennemsigtighed og gøre det sværere at ”gemme sig” bag forskellige selskabskonstruktioner.


EY

Nye og flere overgangslempelser ved implementering af ÅRL 2016

Erhvervsstyrelsen har netop udsendt en overgangsbekendtgørelse, der giver yderligere lempelser ved implementering af ÅRL 2016. EY har udarbejdet en temaartikel, der giver et samlet overblik.


Ret&Råd Advokater

Selvstændige erhvervsdrivende har også ret til dagpenge og efterløn

Som rådgiver for selvstændigt erhvervsdrivende, der planlægger afståelse af virksomhed, har det i mange år været grænseoverskridende at opleve dagpengesystemets manglende forståelse for de selvstændiges særlige udfordringer med at gennemføre et ophør udenom en konkurs. Systemet har ikke været indrettet med en erkendelse af, at selvstændigt erhvervsdrivende ofte er indrettet i egne lokaler, der ikke kan opsiges lige så nemt som en almindelig funktionæraftale.


Ret&Råd Advokater

Hvem skal afgøre uoverensstemmelser i kontrakten?

I erhvervslivet indgås der dagligt et stort antal kontrakter mellem virksomheder omkring leverancer om alt fra lejemål til køb og salg af varer. Disse kontrakter indeholder forpligtelser og rettigheder for hver part. Overholder en part ikke kontrakten, er det kontraktbrud. Er andet ikke aftalt, er det de almindelige domstole, som afgør uoverensstemmelser, men der findes også andre måder at afgøre uoverensstemmelser på.


Ret&Råd Advokater

Undgå at blive idømt konkurskarantæne

Den 01.01.2014 trådte reglerne om konkurskarantæne i kraft, hvorefter en direktør eller ledel-sen kan pålægges konkurskarantæne, såfremt det kan lægges til grund, at der er udvist groft uforsvarlig forretningsførelse jf. konkurslovens § 157.


Dansk Revision

3. rate frivillig aconto skat 1/2 2016 - fejlmelding

Som bekendt har selskaber nu mulighed for at angive og indbetale en 3. rate frivillig acontoskat for indkomståret 2015 - sidste rettidige indbetaling er 1. februar 2016


Dansk Revision

Dummebøde afskaffes i virksomhedsordningen

I vores nyhed fra 11/12 2015 (læs her) beskrev vi Skatterådets stillingtagen til de ændrede regler i virksomhedsskatteloven – de ændrede regler betød blandt andet, at den selvstændige skulle beskattes, hvis den selvstændige stillede sine aktiver i virksomheden til sikkerhed for privat gældsoptagelse.


Ret&Råd Advokater

Bedre vilkår ved generationsskifte på vej

Skal du generationsskifte din virksomhed? Så tøv lige en kende. Formueskattekursen blev i februar 2015 ophævet, hvilket gjorde det dyrere for erhvervsvirksomheder at blive overdraget. Dette har været meget kritiseret. For at imødekomme denne kritik er der fremsat et lovforslag, der ventes vedtaget til foråret, som skal give bedre vilkår ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder.


Revisionsinstituttet

Frivillig indbetaling af restskat 2015

Se relevante datoer og satser.


Dansk Revision

Biler skat og moms 2016

Vi har opdateret publikationen Biler skat og moms 2016.


Folketingets Ombudsmand

2015-61. Revisionsselskabs klageberettigelse i sag om omkostningsgodtgørelse – personlig konkurs hos den godtgørelsesberettigede

Et revisionsselskab havde ydet sagkyndig bistand til en klient, i forbindelse med at klienten indbragte sine skattesager for byretten. Klienten gik efterfølgende personligt konkurs. Revisionsselskabet søgte SKAT om omkostningsgodtgørelse for den bistand, selskabet havde ydet til klienten.

Da den godtgørelsesberettigede (klienten) var gået personligt konkurs, var ansøgningsskemaet om omkostningsgodtgørelse underskrevet af konkursboets kurator. Af skemaet fremgik det, at kravet på at modtage omkostningsgodtgørelse var overdraget til bistandsyder (revisionsselskabet). SKAT afslog dog ansøgningen om omkostningsgodtgørelse, fordi ansøgningsskemaet ikke var underskrevet af den godtgørelsesberettigede.

Revisionsselskabet klagede til Skatteankestyrelsen over afslaget, men Skatteankestyrelsen afviste klagen, fordi revisionsselskabet ikke var part i forhold til sagen om omkostningsgodtgørelse og dermed heller ikke var klageberettiget.

Ombudsmanden mente ikke, at kurator kunne overdrage kravet på omkostningsgodtgørelse til revisionsselskabet. Da kravet heller ikke i øvrigt kunne anses for overdraget til revisionsselskabet af den godtgørelsesberettigede, var ombudsmanden enig med Skatteankestyrelsen i, at revisionsselskabet ikke havde en sådan direkte interesse i SKATs afgørelse, at selskabet kunne anses for part og dermed klageberettiget.

Ombudsmanden mente imidlertid, at Skatteankestyrelsens begrundelse ikke opfyldte kravene i forvaltningslovens § 24, jf. § 22. Skatteankestyrelsen burde over for revisionsselskabet have redegjort for, hvorfor styrelsen ikke mente, det var godtgjort, at kravet var overdraget til revisionsselskabet. Ombudsmanden fandt også, at styrelsen i relevant omfang burde have forholdt sig til revisionsselskabets argumenter for, hvorfor selskabet skulle have partsstatus.

(Sag nr. 14/04355)


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 95 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Grøn boligjobordning i 2016 og 2017).

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om ministerens kommentar til artikel ” Sidste chance: Få din mor til at passe dit barn – og træk det fra i skat” til skatteministeren

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 167

Spm., om ansatte i daginstitutioner og på plejecentre skal beskattes af maden, de modtager, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU - alm del spm 167  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse